10 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29026

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

MLL ETM BAKANLIINA BALI ETM KURUMLARI

YNETCLERNN GREVLENDRLMELERNE

LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Mill Eitim Bakanlna bal eitim kurumlar yneticiliklerini ikinci grev olarak yrteceklerin grevlendirilmelerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fkras kapsamndakiler hari olmak zere, Mill Eitim Bakanlna bal eitim kurumlarnda ikinci grev kapsamnda grevlendirilecek mdr, mdr bayardmcs ve mdr yardmclarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 88 inci maddesi ile 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 36 ve 37 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Mill Eitim Bakanln,

b) Ders yl: Derslerin balad tarihten kesildii tarihe kadar geen sreyi,

c) Dnem: Ders ylnn balad tarihten yaryl tatiline ve yaryl tatili bitiminden ders kesimine kadar geen sreleri,

) Eitim kurumu: Bakanla bal her derece ve trdeki rgn ve yaygn eitim faaliyetlerinin yrtld kurumlar ile bu kurumlarda yrtlen eitim-retim etkinlikleri iin program hazrlama, eitim ara-gereci retme, inceleme, deerlendirme, renci ve renci adaylarna uygulanacak seme ve/veya yarma snavlar iin gerekli i ve ilemleri yrtme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardmc ve destek olan kurumlar,

d) Grevlendirme: Mill Eitim Bakanlna bal eitim kurumlarnda mdr, mdr bayardmcs ve mdr yardmcs grevlerini yrtmek zere, 657 sayl Kanunun 88 inci ve 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 37 nci maddelerine gre verilen ikinci grevi,

e) Mdr: Mill Eitim Bakanlna bal her derece ve trdeki rgn ve yaygn eitim kurumlarnda mdrlk grevini ikinci grev kapsamnda yrtenleri,

f) Mdr bayardmcs: Mill Eitim Bakanlna bal her derece ve trdeki rgn ve yaygn eitim kurumlarnda mdr bayardmcl grevini ikinci grev kapsamnda yrtenleri,

g) Mdr yardmcs: Mill Eitim Bakanlna bal her derece ve trdeki rgn ve yaygn eitim kurumlarnda mdr yardmcl grevini ikinci grev kapsamnda yrtenleri,

) Yl: Greve balama tarihine gre geen on iki aylk sreyi,

h) Ynetici: Mill Eitim Bakanlna bal her derece ve trdeki rgn ve yaygn eitim kurumlarnda mdr, mdr bayardmcs ve mdr yardmcs grevlerini 657 sayl Kanunun 88 inci ve 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 37 nci maddelerine gre ikinci grev kapsamnda yrtenleri,

ifade eder.

KNC BLM

Ynetici Olarak Grevlendirileceklerde Aranacak artlar

Ynetici olarak grevlendirileceklerde aranacak genel artlar

MADDE 5 (1) Ynetici olarak grevlendirileceklerde aadaki genel artlar aranr;

a) Yksekretim mezunu olmak,

b) Son bavuru tarihi itibaryla Bakanlk kadrolarnda retmen olarak grev yapyor olmak,

c) Grevlendirilecei eitim kurumuna, grevlendirilecei tarihte alan itibaryla retmen olarak atanabilme artn tayor olmak,

) Grevlendirilecei tarih itibaryla, son drt yl iinde adl veya idar soruturma sonucu yneticilik grevi zerinden alnmam olmak.

Mdr olarak grevlendirileceklerde aranacak zel artlar

MADDE 6 (1) Mdr olarak grevlendirileceklerin aadaki artlardan en az birini tamalar gerekir:

a) Mdr olarak grev yapm olmak.

b) Mdr bayardmcs olarak en az iki yl grev yapm olmak.

c) Kurucu mdr, mdr yardmcs ve mdr yetkili retmen olarak ayr ayr veya mdr bayardmcl dhil toplam en az yl grev yapm olmak.

) Bakanln eitim ve retim hizmetleri snf dndaki ube mdr veya daha st kadrolarda grev yapm olmak.

d) Bakanlk kadrolarnda retmen olarak asaleten en az sekiz yl grev yapm olmak.

Mdr bayardmcs veya mdr yardmcs olarak grevlendirileceklerde aranacak zel artlar

MADDE 7 (1) Mdr bayardmcs veya mdr yardmcs olarak grevlendirileceklerin aadaki artlardan en az birini tamalar gerekir:

a) Mdr, kurucu mdr, mdr bayardmcs, mdr yardmcs veya mdr yetkili retmen olarak grev yapm olmak.

b) Bakanln eitim ve retim hizmetleri snf dndaki ube mdr veya daha st kadrolarda grev yapm olmak.

c) Bakanlk kadrolarnda retmen olarak asaleten en az drt yl grev yapm olmak.

Ynetici ihtiyac karlanamayan eitim kurumlar

MADDE 8 (1) 6 ve 7 nci maddelerde ngrlen artlar tayan aday bulunamamas nedeniyle ynetici norm kadrosu bo kalan eitim kurumlarna yaplacak ynetici grevlendirmelerinde, sz konusu maddelerde aranan hizmet sreleri ihtiya karlanana kadar birer yl drlr.

NC BLM

Ynetici Grevlendirmelerine likin Genel Esaslar

Mdrle grevlendirme usulleri

MADDE 9 (1) Mdrle grevlendirme;

a) Grev sresinin uzatlmas,

b) lk defa veya yeniden grevlendirme,

usulleriyle yaplr.

Ynetici grevlendirmede esas alnacak hususlar

MADDE 10 (1) Yneticiler drt yllna grevlendirilir.

(2) Ayn unvanla ayn eitim kurumunda sekiz yldan fazla sreyle ynetici olarak grev yaplamaz.

(3) Bulunduklar eitim kurumunda ayn unvanla drt yldan fazla sekiz yldan az grev yapanlardan ayn eitim kurumuna ynetici olarak grevlendirilenlerin grevleri, sekiz yln dolduu tarih itibaryla bu Ynetmelikte ngrld ekilde sonlandrlr.

(4) Yneticilik grev sresi uzatlmayanlardan yeniden grevlendirilmek isteinde bulunanlar, ayn grevlendirme dnemiyle snrl olmak zere, en son grev yaptklar eitim kurumlarnda grevlendirilemez.

(5) mam hatip ortaokulu mdr yardmclarndan en az biri Din Kltr ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan retmenleri arasndan; imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik eitim kurumlarnn mdr yardmclarndan en az biri meslek dersleri alan retmenleri arasndan; sosyal bilimler liseleri mdr yardmclarndan en az biri Trk Dili ve Edebiyat, Tarih, Corafya, Felsefe veya Psikoloji alan retmenleri arasndan; gzel sanatlar liseleri mdr yardmclarndan en az biri Grsel Sanatlar, Resim veya Mzik alan retmenleri arasndan; spor liseleri mdr yardmclarndan en az biri Beden Eitimi alan retmenleri arasndan; zel eitim kurumlar mdr yardmclarndan en az biri ise rehberlik veya zel eitim alan retmenleri arasndan grevlendirilir.

(6) rencilerinin tamam kz olan eitim kurumlarnn mdrleri ile bu kurumlar ve yatl kz rencisi bulunan eitim kurumlarnn mdr yardmclarndan en az biri kadn adaylar arasndan grevlendirilir.

(7) Karma eitim yaplan ve mdr yardmcs says ve daha fazla olan eitim kurumlarnn mdr yardmclarndan en az biri kadn adaylar arasndan grevlendirilir.

(8) Yneticilikte drt yllk grev sresini dolduranlardan grev yaptklar eitim kurumu bakmndan 5 inci maddenin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen art tamayanlarn grev sreleri, grev yapmakta olduklar eitim kurumunda uzatlamaz. Bunlarn grev sreleri istemeleri halinde 17 nci maddeye gre durumlarna uygun dier eitim kurumlarnda uzatlabilir.

(9) Mdr grevlendirmesi yaplan eitim kurumlarna mdr bayardmcs ve mdr yardmcs grevlendirmeleri yeni grevlendirilen mdrn inhas, il milli eitim mdrnn teklifi ve valinin onay ile yaplr.

(10) Ynetici grevlendirmeleri takvimi her yl Bakanlka belirlenerek Bakanlk internet sitesinde duyurulur ve valiliklere yaz ile bildirilir.

DRDNC BLM

Komisyonlar

Deerlendirme komisyonu

MADDE 11 (1) Deerlendirme komisyonu; il mill eitim mdrnn veya grevlendirecei bir il mill eitim mdr yardmcsnn bakanlnda, il mill eitim mdrnce belirlenecek iki ile mill eitim mdr ile il ve ile mill eitim mdrlklerinde grev yapan iki ube mdrnden oluur.

(2) Birinci fkrada belirtilen usulle be yedek ye belirlenir. Asl yenin bulunmad toplantya komisyon bakannn ars zerine yedek ye katlr. Komisyon kararlar oy okluu ile alnr.

(3) Deerlendirme Komisyonu bakan ve yeleri, boanm olsalar dahi elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn ve evlatlklarnn deerlendirmelerinde grev alamaz.

(4) Deerlendirme komisyonunun sekretarya ilemleri, il mill eitim mdrlklerinin insan kaynaklar hizmetlerinden sorumlu ube mdrlnce yrtlr.

Deerlendirme komisyonunun grevleri

MADDE 12 (1) Deerlendirme komisyonu; eitim kurumu mdrlnde ilk defa veya yeniden grevlendirilmek zere bavuran adaylardan szl snava alnacaklar, Ek-2de yer alan Eitim Kurumu Mdrlne lk Defa ve Yeniden Grevlendirileceklere likin Deerlendirme Formu zerinden belirlemekle grevlidir.

(2) Deerlendirme komisyonunun birinci fkraya gre yapaca deerlendirme sonular deerlendirmenin yapld tarihten itibaren en ge 10 i gn iinde bavuran ynetici adaylar ile il milli eitim mdrlne bildirilir.

(3) Deerlendirme komisyonunun birinci fkraya gre yapaca deerlendirme sonularna itirazlar il milli eitim mdrlklerine yaplr. Bu itirazlar deerlendirme komisyonu tarafndan szl snavlardan nce sonulandrlr.

Szl snav komisyonu ve alma usul

MADDE 13 (1) Szl snav komisyonu; il mill eitim mdrnn grevlendirecei bir il mill eitim mdr yardmcs veya bir ile mill eitim mdrnn bakanlnda, il mill eitim mdrnce il mill eitim mdrlnden belirlenen bir ube mdr ile farkl ile mill eitim mdrlklerinden belirlenen ube mdrnden oluur.

(2) Birinci fkrada belirtilen usulle be yedek ye belirlenir. Asl yenin bulunmad toplantya komisyon bakannn ars zerine yedek ye katlr. Komisyon kararlar oy okluu ile alnr.

(3) Gerek grlmesi hlinde ayn usulle birden fazla szl snav komisyonu kurulabilir.

(4) Szl snav komisyonu bakan ve yeleri, boanm olsalar dahi elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn ve evlatlklarnn katld szl snavlarda grev alamaz.

(5) Szl snav komisyonu ye tam says ile toplanr. Asl yenin bulunmad toplantya komisyon bakannn arsyla yedek ye katlr. Komisyon kararlar oy okluu ile alnr.

(6) Szl snav komisyonunun sekretarya ilemleri, il mill eitim mdrlklerinin insan kaynaklar hizmetlerinden sorumlu ube mdrlnce yrtlr.

Szl snav komisyonunun grevleri

MADDE 14 (1) Szl snav komisyonunun grevleri unlardr:

a) Szl snav sorularn hazrlamak veya hazrlatmak, szl snavlar yapmak ve deerlendirmek,

b) Szl snava katlan adaylarn snav sonularn duyurmak,

c) Szl snava ilikin itirazlar sonulandrmak,

) Szl snava ilikin dier i ve ilemleri yrtmek.

BENC BLM

Ynetici Grevlendirmesi

Mdrlk grev sresinin uzatlmas

MADDE 15 (1) Grev srelerinin uzatlmasn isteyen mdrler elektronik ortamda bavuruda bulunur. Mdrlkte drt yllk grev sresini dolduranlar ile grev yaptklar eitim kurumunda sekiz yllk grev sresini dolduran mdrler, Ek-1de yer alan Grev Sreleri Uzatlacak Eitim Kurumu Mdrleri Deerlendirme Formu zerinden deerlendirilir.

(2) Ek-1de yer alan Form zerinden yaplacak deerlendirme, mdrlk grev sresinin sona erecei ders ylnn son gnne gre ay ncesinden itibaren yaplr.

(3) Ek-1de yer alan Formun deerlendirilme srecine ilikin i ve ilemler, il mill eitim mdrlklerinin koordinesinde eitim kurumunun bal olduu ile mill eitim mdrlklerince yrtlr.

Mdrlk grev sresinin grev yaplmakta olunan eitim kurumunda uzatlmas

MADDE 16 (1) Drt yllk grev sresi sona eren mdrlerden halen grev yapmakta olduklar eitim kurumundaki grevlerinin uzatlmas iin bavuruda bulunanlarn grev sreleri, Ek-1de yer alan Form zerinden yaplan deerlendirme sonucunda 100 zerinden 75 ve daha st puan almalar halinde, il mill eitim mdrnn teklifi zerine valinin onay ile uzatlr.

Mdrlk grev sresinin grev yaplmakta olunan eitim kurumu dnda uzatlmas

MADDE 17 (1) Mdrlk grev sresi ayn eitim kurumunda uzatlacaklara ilikin ilemler sonulandktan sonra;

a) Mdrl bo bulunan eitim kurumlar,

b) Mdrlk grev sresi ayn eitim kurumunda uzatlmayan mdrlerin grev yapmakta olduklar eitim kurumlar,

c) Grev srelerinin grev yaptklar eitim kurumlarnda uzatlmasn talep etmeyen mdrlerin grev yapmakta olduklar eitim kurumlar,

) Ayn eitim kurumunda sekiz yllk mdrlk sresinin dolmasna bal olarak mdrl boalacak eitim kurumlar

il mill eitim mdrlklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Mdrlkte drt yllk veya ayn eitim kurumunda sekiz yllk mdrlk sresini tamamlayp Ek-1de yer alan Form zerinden yaplan deerlendirme sonucunda 100 zerinden 75 ve daha st puan alanlardan grev sresinin baka eitim kurumunda uzatlmasn isteyenlerin bavurular elektronik ortamda alnr.

(3) Grev sresinin dier eitim kurumlarnda uzatlmas iin bu maddenin ikinci fkrasna gre bavuruda bulunan mdrlerin grev sreleri, tercihleri de dikkate alnarak puan stnlne gre il mill eitim mdrnn teklifi zerine valinin onay ile uzatlr.

(4) Bu maddeye gre grev sresinin uzatlmasn isteyen adaylarn puanlarnn eitlii halinde srasyla; hizmet puan, yneticilikteki hizmet sresi, retmenlikteki hizmet sresi fazla olan adayn grevlendirmesi yaplr. Eitliin devam hlinde grevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

lk defa ve yeniden mdr olarak grevlendirileceklere ilikin duyuru ve bavuru

MADDE 18 (1) Mdrlk grev sresinin uzatlmas ilemlerinin tamamlanmasndan sonra mdrlk norm kadrosu bo kalan eitim kurumlar, il mill eitim mdrlklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Mdrlk grev sresi uzatlmayanlar ve daha nce mdrlk grevinde bulunmu olanlar ile duyurunun yapld tarihten nce mdrlk grevinde bulunmam olup duyurunun son gn itibaryla 5 ve 6 nc maddelerde belirtilen artlar tayanlardan mdr olarak grevlendirilmek isteyenlerin bavurular elektronik ortamda alnr.

Deerlendirme ve szl snav

MADDE 19 (1) lk defa ve yeniden mdr olarak grevlendirilmek zere bavuruda bulunanlar, Ek-2de yer alan Form zerinden deerlendirme komisyonu tarafndan deerlendirilir. Deerlendirme sonucunda oluan puan sralamasna gre en yksek puan alandan balamak zere, bo eitim kurumu mdrl saysnn kat aday szl snava alnr. Son sradaki adayla ayn puana sahip olan adaylar da szl snava alnr.

(2) Adaylar, Ek-3te yer alan Szl Snav Deerlendirme Formuna gre 100 tam puan zerinden deerlendirilir.

Szl snav konular ve puan deerleri

MADDE 20 (1) Szl snavda adaylar;

a) Mevzuat (T.C. Anayasas, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 1739 sayl Mill Eitim Temel Kanunu, 222 sayl lkretim ve Eitim Kanunu, 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu, 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanunu, 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve ilgili dier mevzuat),

b) Analitik dnme ve analiz yapabilme kabiliyeti,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat dzeyi,

) Muhakeme gc ve kavray dzeyi,

d) letiim becerileri, zgveni ve ikna kabiliyeti,

e) Genel kltr,

ynlerinden deerlendirilir.

(2) Birinci fkraya gre yaplacak deerlendirmede (a) bendinin arl yzde elli, (b) ila (e) bentlerinin her birinin arl ise yzde ondur.

(3) Szl snavda 70 ve zerinde puan alanlar baarl saylr.

Szl snav sonularnn duyurulmas ve itiraz

MADDE 21 (1) Szl snav sonular, snavlarn yapld tarihten itibaren en ge 10 i gn iinde il mill eitim mdrlklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Szl snav sonularna, snav sonularnn akland tarihten itibaren en ge be i gn iinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en ge be i gn iinde incelenerek karara balanr. tiraz sonular, il mill eitim mdrlklerince itiraz sahiplerine duyurulur.

Mdrle ilk defa ve yeniden grevlendirme

MADDE 22 (1) Szl snavda baarl olan adaylarn grevlendirmeye esas puanlar; Ek-2de yer alan Form zerinden aldklar puann yzde ellisi ile szl snavdan aldklar puannn yzde ellisinin toplam zerinden belirlenir.

(2) Bu maddenin birinci fkrasna gre belirlenen puanlara; 10 uncu maddenin beinci fkrasnda belirtilen alanlarda grev yapmakta olanlardan ayn fkrada bu alanlarda grev yapanlar iin istisna olarak belirtilen eitim kurumlarnda grevlendirilme isteinde bulunanlar iin bu eitim kurumlar ile snrl olmak zere iki puan, ayn maddenin altnc fkrasnda belirtilen eitim kurumlarnda grevlendirilme isteinde bulunan kadn adaylar iin bu eitim kurumlar ile snrl olmak zere puan, kurucu mdr olarak grev yaptklar eitim kurumlarnda grevlendirilme isteinde bulunanlar iin bu eitim kurumlar ile snrl olmak zere be puan ilave edilir.

(3) Szl snavda 70 ve zerinde puan alanlar, bu maddenin birinci ve ikinci fkralarna gre hesaplanan puan stnlne gre tercihleri de dikkate alnarak il mill eitim mdrnn teklifi zerine valinin onay ile mdr olarak grevlendirilir.

(4) Adaylarn puanlarnn eitlii halinde, srasyla Ek-2de yer alan Forma gre deerlendirme puan, Ek-3te yer alan Forma gre szl snav puan, yneticilikteki hizmet sresi, retmenlikteki hizmet sresi fazla olan adayn grevlendirmesi yaplr. Eitliin devam hlinde grevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

(5) Grevlendirme ilemleri, itirazlarn sonulandrld tarihten itibaren en ge on i gn iinde tamamlanr.

Mdr bayardmcl ve mdr yardmclna grevlendirme

MADDE 23 (1) Mdr bayardmcs ve/veya mdr yardmcs norm kadrosu bo bulunan eitim kurumlarna, grevlendirilecekleri tarih itibaryla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen artlar tayor olmalar kaydyla, grevlendirme yaplacak eitim kurumunda veya eitim kurumunun bulunduu ile ve ildeki eitim kurumlarnda halen ynetici veya retmen olarak grev yapanlar arasndan, eitim kurumu mdrnn inhas ve il mill eitim mdrnn teklifi zerine valinin onay ile mdr bayardmcs ve mdr yardmcs grevlendirilir.

(2) Mdr bayardmcs ve mdr yardmcs olarak grevlendirilenlerden drt yllk grev sresini tamamlayanlarn grev sresi, bu maddenin birinci fkrasnda ngrlen usulle uzatlabilir.

(3) Ayn eitim kurumunda ayn unvanla sekiz yllk grev sresini tamamlayan mdr bayardmclar ve mdr yardmclarndan yeniden grevlendirilmek isteyenler, bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen usulle baka bir eitim kurumunda grevlendirilebilir.

ALTINCI BLM

Ortak Hkmler

Yneticilik grev sresi hesaplanmas

MADDE 24 (1) Yneticilikte geen drt yllk srenin hesabnda ayn unvanla geirilen hizmet sreleri esas alnr. Yneticilik grevinin sona erecei tarih; ders ylnn iinde olmas halinde drt yllk srenin dolduu tarihin iinde bulunduu ders ylnn son gn, ders ylnn dnda olmas halinde drt yllk srenin dolduu tarihi takip eden ders ylnn son gndr.

(2) Kurucu mdrlk ve mdr yetkili retmenlikte geen sreler ile yneticilikte vekleten ve geici grev kapsamnda geen sreler, drt yllk srenin hesabnda deerlendirilmez.

(3) Drt yllk srenin hesabna; yllk izin, hastalk izni, aylksz izin, yneticilik dndaki geici grev ve benzeri nedenlerle fiilen yaplmayan yneticilik grevleri de dhil edilir.

Kurucu mdrle grevlendirme

MADDE 25 (1) Yeni almakta olan eitim kurumlarn eitim ve retime hazr hale getirmek zere, eitim kurumunun eitim ve retime alp kuruma norm kadroya bal mdr grevlendirmesi yaplana kadar geen sre ierisinde ynetim hizmetlerini yrtmek zere, mdr grevlendirilmesine ilikin artlar tayanlar arasndan il mill eitim mdrnn teklifi zerine vali tarafndan kurucu mdr grevlendirilir.

Mdr yetkili retmenlie grevlendirme

MADDE 26 (1) Mdr norm kadrosu bulunmayan eitim kurumlarnda grev yapmak zere, o eitim kurumunda grevli retmenler arasndan, retmenlik grevi yannda ynetim hizmetlerini de yrtmek zere, il mill eitim mdrnn teklifi zerine vali tarafndan mdr yetkili retmen grevlendirilir.

YEDNC BLM

Yneticilik Grevinin Sonlandrlmas

Yneticilik grevinin sona erecei durumlar

MADDE 27 (1) Yneticilik grevi;

a) Grevlendirildikleri tarihe gre drt yllk srenin dolduu tarihin iinde bulunduu ders ylnn, drt yllk srenin dolduu tarihin ders ylnn dnda olmas halinde ise drt yllk srenin dolduu tarihi takip eden ders ylnn bittii,

b) Birletirilen eitim kurumlarnda grev yapanlar bakmndan bu ilemlerin gerekletii,

c) Kapatlan eitim kurumlarnda grev yapanlar bakmndan bu ilemlerin gerekletii,

) Eitim maviri ve eitim ataesi olarak atananlar ile Bakanlklararas Ortak Kltr Komisyonu kararyla yurt dnda grevlendirilenler ve uluslararas kurulularda grevlendirilenlerin bu atama veya grevlendirmenin yapld,

d) Yurt iinde veya yurt dnda baka bir greve bir yl veya daha fazla sreyle geici veya srekli olarak grevlendirilenlerin bu grevlendirmenin yapld,

e) Bir yl veya daha fazla sreyle aylksz izin alanlarn aylksz izinlerinin balad,

f) 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikalar ve Toplu Szleme Kanununun 18 inci maddesine gre bir yl veya daha fazla sreyle aylksz izne ayrlanlarn aylksz izinlerinin balad,

tarihten itibaren sona erer.

(2) Yneticilikleri bu maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerine gre sona erenler, bulunduklar eitim kurumunda alanlarnda ak norm kadro olmas ve istemeleri hlinde bu eitim kurumuna, aksi durumda ncelikle kadrolarnn bulunduu ilede olmak zere, il snrlar iinde durumlarna uygun ihtiya bulunan eitim kurumlarna retmen olarak atanr.

(3) Yneticilikleri bu maddenin birinci fkrasnn (c) bendine gre sona erenler, ncelikle kadrolarnn bulunduu ilede olmak zere, il snrlar iinde durumlarna uygun ihtiya bulunan eitim kurumlarna retmen olarak atanr.

(4) Yneticilikleri birinci fkrann (), (d), (e) ve (f) bentlerine gre sona erenler, sz konusu grev veya aylksz iznin bitimini mteakip, en son grev yaptklar ilde durumlarna uygun ak norm kadrosu bulunan eitim kurumlarna retmen olarak atanr.

Yneticilik grevinden ayrlma

MADDE 28 (1) Yneticilik grevlerinden istekleri zerine ayrlanlar, bulunduklar eitim kurumunda alanlarnda ak norm kadro olmas ve istemeleri hlinde bu eitim kurumuna; aksi durumda ise kadrolarnn bulunduu ile ve/veya il snrlar iinde durumlarna uygun bir eitim kurumuna retmen olarak atanr.

(2) 30 uncu maddenin birinci fkrasna gre ayrlanlar hari olmak zere, yneticilik grevlerinden istekleri ile ayrlm olanlar, aradan bir yl gemeden tekrar ynetici olarak grevlendirilemez.

Yneticilik grevinden alnma

MADDE 29 (1) Eitim kurumu yneticilerinden haklarnda yaplan adl ve idar soruturma sonucu hazrlanan raporlarn yetkili amir ve kurullarca deerlendirilmesi sonucuna gre yneticilik grevinden alnanlar, durumlarna uygun ihtiya bulunan eitim kurumlarna retmen olarak atanr. Bu ekilde grevinden alnanlar, aradan drt yl gemeden ynetici olarak grevlendirilmek zere bavuruda bulunamaz.

Ynetici norm kadrosunda deiiklik

MADDE 30 (1) lgili mevzuatnda belirtilen yneticilik norm kadrosuna esas kriterler erevesinde mdr, mdr bayardmcs veya mdr yardmcs norm kadrolarnn bazlar veya tamam kaldrlan eitim kurumlarnda norm kadro fazlas olanlar, ders yl sonuna kadar bu eitim kurumlarndaki yneticilik grevlerine devam ederler. Bu kiiler, yneticilik grevlerinin ders ylyla birlikte sona ermesini mteakip, bulunduklar eitim kurumunda alanlarnda ak norm kadro olmas ve istemeleri hlinde bu eitim kurumuna, aksi durumda ise istekleri de dikkate alnarak kadrolarnn bulunduu ile ve/veya il snrlar iinde durumlarna uygun bir eitim kurumuna retmen olarak atanr.

(2) Norm kadro fazlas mdr yardmclar, hizmet puan daha az olandan balamak zere belirlenir. Hizmet puannn eit olmas durumunda ise srasyla yneticilikteki hizmet sresi, retmenlikteki hizmet sresi daha az olan norm kadro fazlas olarak belirlenir.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 31 (1) 4/8/2013 tarihli ve 28728 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl Eitim Kurumu Yneticileri Atama ve Yer Deitirme Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Mevcut yneticiler

GEC MADDE 1 (1) Ayn unvanda olmak zere, 14/3/2014 tarihi itibaryla grev sreleri drt yl ve daha fazla olan yneticilerin grevi, 2013-2014 ders ylnn bitimi tarihinde baka bir ileme gerek kalmakszn sona erer. Grev sreleri 14/3/2014 tarihi itibaryla drt yldan daha az olan yneticilerin grevi ise, drt yllk srenin tamamlanmasn takip eden ilk ders ylnn bitimi itibaryla baka bir ileme gerek kalmakszn sona erer.

(2) Bu maddenin birinci fkrasna gre yneticilik grevi 2013-2014 ders ylnn bitiminde sona eren mdr, mdr bayardmcs ve mdr yardmclar, bu Ynetmelikte ngrlen usul ve esaslara gre yerlerine grevlendirilen yneticiler greve balayana kadar grevlerine devam eder.

2011 yl Eitim kurumlar mdr bayardmcl ve mdr yardmcl ile mdrlk seme snav

GEC MADDE 2 (1) 2011 yl Ekim aynda yaplan eitim kurumu mdrl seme snavnda baarl olanlardan snav sonucuna gre mdrle grevlendirilmesi yaplmam olup mdrle grevlendirmek zere bavuruda bulunanlar, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten sonra yaplacak ilk grevlendirme ile snrl olmak zere, baka bir art aranmakszn ve deerlendirmeye tabi tutulmakszn dorudan szl snava alnr. Bunlardan szl snavda baarl olanlarn grevlendirmeye esas puanlar, Ek-2de yer alan Form zerinden yaplacak deerlendirme sonucunda alacaklar puan da dikkate alnarak 22 nci maddeye gre belirlenir.

(2) 2011 yl Ekim aynda yaplan eitim kurumu mdrl ile mdr bayardmcl ve mdr yardmcl seme snavnda baarl olanlardan snav sonucuna gre yneticilie grevlendirilmesi yaplmam olanlar, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten sonra yaplacak ilk grevlendirme ile snrl olmak zere, baka bir art aranmakszn mdr bayardmcl veya mdr yardmclnda grevlendirilebilir.

Dntrlen eitim kurumlar

GEC MADDE 3 (1) Dntrlen eitim kurumlarnn dntrlmeden nceki yneticileri, kalan grev srelerini dntrlen eitim kurumunda tamamlar.

Deerlendirme ve grevlendirme ilemleri

GEC MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinde mdrlkte drt yllk grev sresini dolduran eitim kurumu mdrlerinin Ek-1de yer alan Form zerinden yaplacak deerlendirme ilemleri, 15 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sre snrlamasna tabi olmakszn 10 uncu maddenin onuncu fkras kapsamnda Bakanlka belirlenecek ynetici grevlendirmeleri takviminde belirtilecek tarihler arasnda yaplr.

Yrrlk

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Ekleri