10 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29026

TEBL

Sosyal Gvenlik Kurumundan:

BANKALAR VE KAMU DARELER TARAFINDAN YAPILACAK OLAN

SGORTALILIK KONTROL LE KURUM VE KURULULARDAN

ALINACAK BLG VE BELGELERE DAR TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fkras ile 100 nc maddesi kapsamnda, bankalar ve kamu idareleri ile dier kurum ve kurulularn, ilem yapt kiilerin sigortallk bakmndan tescilli olup olmadn kontrol etme ykmll ve bu ykmlle istinaden ilem yapt kiilerin kimlik bilgilerinin Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirilmesi, ayrca Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan kiilerin sosyal gvenliklerinin salanmas, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Kanuna gre Sosyal Gvenlik Kurumu alacaklarnn takip ve tahsili ve 5510 sayl Kanunla Sosyal Gvenlik Kurumuna verilen grevlerin yerine getirilmesi ile snrl olmak kaydyla, bankalar, dner sermayeli kurulular, gerek ve tzel kiiler, kamu kurumlar, kanunla kurulmu kurum ve kurululardan 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalar ve Kamu dareleri Tarafndan Yaplacak Olan Sigortallk Kontrol ile Kurum ve Kurululardan Bilgi ve Belgelerin Alnmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik ile belirlenen usul ve esaslar erevesinde mnferit ya da yaplacak protokollerle alnacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi amacyla dzenlenmitir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bankalar ve Kamu dareleri Tarafndan Yaplacak Olan Sigortallk Kontrol ile Kurum ve Kurululardan Bilgi ve Belgelerin Alnmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 16 nc maddesi hkmne dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

b) Bankalar: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanunu kapsamndaki kurulular,

c) Dier kurulular: Kanunun 100 nc maddesinde saylan dner sermayeli kurulular ve tzel kiiler ile kanunla kurulan kurum ve kurulular,

) Durum tespiti: Sigortallk niteliini, tescil ilemlerini, sigorta olaylarn, asgari iiliin tespiti amacyla yaplan denetim ve kontrolleri,

d) Elektronik ortam: Bu Teblide belirtilen bilgi ve belgelerin bankalar ve kamu idareleri ile dier kurulularca internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanna aktarlmasn salayan elektronik portal,

e) veren: Sigortal saylan kiileri altran gerek veya tzel kiiler ile tzel kiilii olmayan kurum ve kurulular,

f) yeri: Sigortal saylanlarn madd olan ve olmayan unsurlar ile birlikte ilerini yaptklar yerler ile bu yerlerde retilen mal veya verilen hizmet ile nitelik ynnden ball bulunan ve ayn ynetim altnda rgtlenen yerler ile bal yerler, dinlenme, ocuk emzirme, yemek, uyku, ykanma, muayene ve bakm, beden veya meslek eitimi yerleri, avlu ve bro gibi dier eklentiler ile aralar,

g) yeri sahibi: Kanuna gre sigortal olanlarn ilerini yaptklar iyerlerinin sahibi veya kullancs olan gerek ya da tzel kiiler ile tzel kiilii olmayan kurum ve kurulular,

) Kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teebbsleri ile bunlarn bal idare, ortaklk, messese ve iletmeleri ve bu fkrada belirtilenlerin denmi sermayesinin % 50sinden fazlasna sahip olduklar ortaklk ve iletmelerden Trk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla zel kanunlarna gre personel altran dier kamu kurumlarn,

h) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununu,

) Kurum: Sosyal Gvenlik Kurumunu,

i) Prime esas kazan: Kanunun 80 inci maddesine gre belirlenecek tutar,

j) Sigorta primi: Sigortallar iin 5510 sayl Kanunda, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayl Trkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanununda ve 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayl Tarm ileri Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen prime esas kazanlar ve oranlar zerinden alnacak tutar,

k) Sigortal: Ksa ve/veya uzun vadeli sigorta kollar bakmndan kendi adna prim deyen ya da adna prim denmesi gereken kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

Bankalarn Ykmllkleri

Kurumdan gelir ve aylk alanlara deme yapan bankalarn ilemleri

MADDE 4 (1) Kurumdan gelir ve aylk alanlara, gelir ve aylk demesi yapan bankalarca;

a) Her ay hesaplar kontrol edilerek, geriye ynelik 6 aylk periyodlarda hareket grmeyen kaytlar Kuruma gnderilir.

b) Gelir ve aylk sahiplerinin maa hesap bakiye bilgileri ile sadece fazla ve yersiz demelere ilikin inceleme ilemlerinde kullanlaca hususunun Kurumca aka ve yazl ekilde belirtilmesi halinde gelir ve aylk sahiplerinin maa hareket bilgileri, talep edilmesi halinde Kuruma gnderilir.

c) Gelir ve aylk demesinin kanuni temsilcilere yaplmas durumunda, gerek kanuni temsilci deiiklikleri gerekse temsil srelerinin sona ermesine ilikin bilgiler Kurumca talep edilmesi halinde Kuruma gnderilir.

) Kurumdan gelir ve aylk alanlardan yaplan icra ve dier kesinti iadeleri, borlunun "ad soyad", "T.C. Kimlik Numaras", "emekli sicil/tahsis numaras, "kesinti miktar" bilgilerinin yan sra icra dairesi, kurum ad, icra dosya numaras ve kesinti dnemi bilgilerini de ihtiva edecek ekilde Kuruma gnderilir.

Dier bankaclk i ve ilemleri

MADDE 5 (1) Kurumca kimlik bilgileri ile talep edilmesi halinde, Kanununun 8 inci ve 100 nc maddelerinin uygulanmas ile genel salk sigortallnda gelir testinin yaplmasna ilikin olarak ilgililerin banka hesaplarnda paralarnn bulunup bulunmad bilgisi kimlik bilgileri ile birlikte Kuruma gnderilir.

(2) Kuruma borlarn vadesinde demeyen borlularn, iyeri ve yerleim yeri adresleri ile hesap bilgileri Kurumca talep edilmesi halinde Kuruma gnderilir.

(3) Kurumca, gerekli alt yapnn salanmas ile Kuruma borlu olanlarn, bankalardaki hesaplarna elektronik ortamda haciz konularak, hacze tabi meblalarn Kurum hesaplarna aktarlmas salanr.

(4) Kurumca elektronik alt yap salanncaya kadar bankalar, kamu kurumlar hari olmak zere maa demesi yaplanlara ait alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri, allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile denen cret bilgileri, varsa meslek bilgileri ile ie balama tarihi bilgileri ile birlikte iller baznda Kuruma gnderilir.

(5) Ticari kredi nitelii tamayan kredi talepleri ile kredi kart verilmesinde, bir iyerinde hizmet akdiyle alanlardan cret bordrosu alnmas halinde cret bordrosu bilgileri Kurum tarafndan salanan elektronik alt yap zerinden veya manuel olarak Kuruma gnderilir.

NC BLM

Kamu darelerinin Ykmllkleri

Adalet Bakanl

MADDE 6 (1) Kurumca talep edilmesi halinde, Kurumdan gelir ve aylk alanlar iin kanuni temsilcilere yaplan ve mahkemelerce vasi ve kayym tayinine ilikin belgeler Adalet Bakanlnca Kuruma gnderilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl

MADDE 7 (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnca;

a) Sosyal Yardm Bilgi Sisteminden (SOYBS) gelir tespiti ve aratrmas iin Kurumca belirlenen personele sorgulama yetkisi verilir.

b) Sosyal hizmet kurulularnda okutulacak ders saatlerinin says, ders grevi alacaklarn nitelikleri ve benzeri dier hususlarn tespitine dair esaslar kapsamnda resm grevi olmayp ders creti karlnda kurulularda grevlendirilen alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

c) 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakknda Ynetmelik kapsamnda alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl

MADDE 8 (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnca; 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayl Resm Gazetede yaymlanan Teknoloji Gelitirme Blgeleri Uygulama Ynetmelii kapsamnda AR-GE'ye dayal retim faaliyetlerinde alanlar ile giriimci olan gerek ve tzel kiilere ilikin alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi / iyeri alan ayrml kimlik bilgileri, ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl

MADDE 9 (1) alma Genel Mdrlnce, yabanclarn alma izin bilgileri Kuruma gnderilir.

(2) Trkiye Kurumunca tevik uygulamalarna ilikin grev alanna giren konulardaki sigortallara ilikin bilgiler Kuruma gnderilir.

(3) Trkiye Kurumunca isizlik denei alan sigortallarn deme balama ve biti tarihleri Kuruma gnderilir.

(4) Trkiye Kurumunca yetki verilen zel istihdam brolarnca ie yerletirilen kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgilerini ieren er aylk dnemlere ait rapor Kuruma gnderilir.

(5) Trkiye Kurumu tarafndan aktif igc programlar kapsamnda eitici gideri denen kiilerin kimlik bilgileri, ie balama tarihi, iten ayrl tarihi ve iyeri unvan ve adres bilgileri Trkiye Kurumu tarafndan Kuruma gnderilir.

(6) 10/6/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun 91 inci ve 92 nci maddeleri kapsamnda ii ikyetlerini inceleyen alma ve Kurumu l Mdrl memurlar tarafndan dzenlenen ve istihdama ynelik bilgiler ieren tutanaklarda sigortasz olduu, cret ya da gn says asndan kayt d olduu tespit edilen alan kiilerin T.C. Kimlik Numaras, iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri, allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

evre ve ehircilik Bakanl

MADDE 10 (1) Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnce; Kuruma borlu olanlarn tanmaz mal bilgilerinin Kuruma elektronik ortamda grntlenmesi salanr.

(2) Yap denetim irketlerinin altrd denetileri, kontrol ve yardmc kontrol elemanlarnn alt firma ve alma srelerine ilikin bilgilerin evre ve ehircilik Bakanlnca Ulusal Yap Denetim Sistemi zerinden sorgulanabilmesi salanr ya da alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri Kuruma bildirilir.

Ekonomi Bakanl

MADDE 11 (1) Ekonomi Bakanlnca; 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayl Resm Gazetede yaymlanan Serbest Blgeler Uygulama Ynetmelii kapsamnda Ekonomi Bakanl tarafndan faaliyet ruhsat verilen gerek ve tzel kiilere ilikin alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

Genlik ve Spor Bakanl

MADDE 12 (1) Genlik ve Spor Bakanlnca;

a) 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genlik ve Spor Genel Mdrl Genlik ve Spor Kulpleri Ynetmelii kapsamnda kulplerin tescil belgesi ve szleme ile altrdklar antrenrlerine ait bilgiler alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

b) 15/10/1999 tarihli ve 23847 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Beden Eitimi ve Spor Tesisleri Ynetmelii kapsamnda faaliyette bulunulacak her spor dalnn altrcsna ait antrenr, masr veya dier eiticilerinin bilgileri szleme rnekleriyle birlikte alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

c) 3/1/1999 tarihli ve 23572 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt dare ve letme Ynetmelii kapsamnda alan kk iletmelerde alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl

MADDE 13 (1) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca;

a) 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zirai Mcadele Alet ve Makineleri Hakknda Ynetmelik,

b) 29/6/2004 tarihli ve 25507 sayl Resm Gazetede yaymlanan Su rnleri Yetitiricilii Ynetmelii,

c) 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayl Resm Gazetede yaymlanan Su rnleri Toptan ve Perakende Sat Yerleri Ynetmelii,

) 11/12/2011 tarihli ve 28139 sayl Resm Gazetede yaymlanan Veteriner Tehis ve Analiz Laboratuvarlar Ynetmelii,

d) 15/10/2011 tarihli ve 28085 sayl Resm Gazetede yaymlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Ynetmelii,

e) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tbbi Olmayan Veteriner Salk rnleri Ynetmelii,

f) 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayl Resm Gazetede yaymlanan At Yarlar Ynetmelii,

g) 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Koruma rnlerinin Ruhsatlandrlmas Hakknda Ynetmelik,

) 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Koruma rn retim Yerleri Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik,

h) 8/10/2011 tarihli ve 28078 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ev ve Ss Hayvanlarnn retim, Sat, Barnma ve Eitim Yerleri Hakknda Ynetmelik,

) 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hayvan Sat Yerlerinin Ruhsatlandrlma ve Denetleme Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik,

i) 18/4/2007 tarihli ve 26497 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ky Bazl Katlmc Yatrm Program Tarma Dayal Yatrmlarn Desteklenmesi Ynetmelii,

j) 9/5/2006 tarihli ve 26163 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ky Bazl Katlmc Yatrm Programlar Kapsamnda Yatrmclar Tarafndan Yaplacak Hibe Bavurularnn Desteklenmesi Ynetmelii,

k) 23/8/2005 tarihli ve 25915 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ky Bazl Katlmc Yatrm Programlarnn Desteklenmesi Ynetmelii,

l) 16/1/2014 tarihli ve 28884 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kulukahane ve Damzlk Kanatl letmeleri Ynetmelii,

m) 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Organik Tarmn Esaslar ve Uygulanmasna likin Ynetmelik,

n) 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sperma, Ovum ve Embriyo retim Merkezlerinin Kurulu ve alma Esaslar Hakknda Ynetmelik,

kapsamnda, bu ynetmeliklerde belirtilen desteklerden yararlanmak iin tarmsal faaliyetlerde bulunacak veya iyeri aacaklara izin verilmesinde, ilgili ynetmelikler gerei iyerinde altrlmas gereken mesul mdr ve zorunlu personele ilikin kimlik bilgileri ile bu faaliyetlerde bulunanlarn veya iyeri aanlarn tarm il/ile mdrlklerince yaplan denetimlerinde tarmsal faaliyette bulunann yannda veya iyerinde alanlara ait tespit edilen kimlik bilgileri, alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

(2) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca; 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifti Kayt Sistemi Ynetmelii hkmlerine gre kayt altna alnan iftilerin, T.C. Kimlik Numaras ve kaytl olduklar il ve ile bilgileri Kuruma gnderilir.

Gmrk ve Ticaret Bakanl

MADDE 14 (1) Gmrk ve Ticaret Bakanlnca; MERSS (Merkezi Sicil Kayt Sistemi), HKS (Hal Kayt Sistemi), ESBS (Esnaf Bilgi Sistemi) ve KOOP-BSe (Kooperatif Bilgi ve Denetim Sistemi) kaytl gerek ve tzel kiilere ait taraflar arasnda belirlenen bilgilerin Gmrk ve Ticaret Bakanlnca alacak web servis ya da baka bir elektronik ortamda sorgulanmas salanr.

(2) Gmrk ve Ticaret Bakanlnca; 7/9/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 30 uncu maddesinin ikinci fkras kapsamnda Trkiyeye giri-k yapan ticari aralara ilikin olarak ilgili taraflarca belirlenen bilgi ve verilerin paylam salanr.

(3) Ticaret sicili mdrlklerince; Kurumca talep edilmesi durumunda ticaret irketi ve ortaklar hakknda MERSS (Merkezi Sicil Kayt Sistemi) veri tabanndan karlanamayan bilgiler Kuruma gnderilir.

ileri Bakanl

MADDE 15 (1) Valiliklerce;

a) 10/3/1982 tarihli ve 17629 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2521 sayl Avda ve Sporda Kullanlan Tfekler, Nian Tabancalar ve Av Baklarnn Yapm, Alm, Satm ve Bulundurulmasna Dair Kanunun Uygulanmasna likin Ynetmelik kapsamnda, faaliyette bulunacaklara faaliyet izni verilmesinde, alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

b) 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasna likin Ynetmelik kapsamnda, zel gvenlik izni verilen yerlerde istihdam edilen zel gvenlik personelinin ilk defa ie balama bildirim listesi ve zel gvenlik personelinin ayrlma, zel gvenlik irketlerinin hizmet verdii yerlerde grev yapan zel gvenlik grevlilerinin yer deiimleri, kurum ve kurulular arasndaki personel deiiklikleri ile ayr izin belgesine sahip birimleri arasndaki deiikliklerle greve balama/grevden ayrlma bildirimleri ile zel gvenlik grevlileri iin kimlik bilgileri sorumluluk alanlarna gre Emniyet Genel Mdrl veya Jandarma Genel Komutanlnca ve zel gvenlik eitim kurumlar ve irketlerinin denetiminde buralarda alanlara ait kimlik bilgileri de Kuruma gnderilir.

c) 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Ateli Silahlar ve Baklar le Dier Aletler Hakknda Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi kapsamnda iyerinde ve i banda demirba silahlar tamak art ile patlayc madde ve ferilerini tama ilerinde grevli gvenlik belgesi sahiplerine, (l) bendi kapsamnda akaryakt istasyonu sahipleri adna akaryakt sat yapanlara, (m) bendi kapsamnda en az 50 ii altran iyerlerinde fiilen ve bizzat bu ile itigal eden beki, veznedar ve mutemetlere, (n) bendi kapsamnda demirbaa kaytl silahlar iyeri ve ibanda tamak artyla at poligonlarn korumakla grevli bekilere, (p) bendi gerei 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayl Barut ve Patlayc Maddelerle Silah ve Teferruat ve Av Malzemesinin nhisardan karlmas Hakknda Kanun hkmlerine gre izin alnarak tesis edilen patlayc madde depolarnn korunmas ile grevli bekilere verilen silah tama ruhsatlarna ilikin talep formunun bir rnei Kuruma gnderilir.

) Kanunun geici 4 nc maddesi kapsamnda Kurumdan aylk almakta olan veya ayla hak kazanacak belediye bakanlar ile bunlarn hak sahiplerine makam, grev ve temsil tazminat denebilmesi amacyla bugne kadar belediye bakanl yapm olanlarn veya yapmakta olanlarn grev srelerini ve grev yaptklar belediyelerin o tarihteki statlerini ihtiva eden bilgileri Kuruma gnderilir.

d) Mahalli idarelerin seilmi grevlileri olan ky ve mahalle muhtarlarn T.C. Kimlik Numaras, ad soyad, greve balama ve grevinden ayrl tarihleri Kuruma gnderilir.

e) 1/7/2000 tarihli ve 24096 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ky Korucular Ynetmelii kapsamnda ky korucusu olarak grev yapanlarn T.C. Kimlik Numaras, ad soyad, greve balama ve grevinden ayrl tarihleri Kuruma gnderilir.

f) Kurumca talep edilmesi halinde, kiilerin yurt dna kp kmadklarna dair bilgiler Kuruma gnderilir.

(2) Belediyeler ve il zel idarelerince;

a) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan yeri Ama ve alma Ruhsatna likin Ynetmelik kapsamnda, shhi ve gayri shhi iyerlerinin almasnda ilgisine gre bykehir belediyeleri, belediyeler ve il zel idareleri tarafndan ruhsat verilmesinde, ruhsat verilen iyerleri iin iyeri adresi ve unvan bilgileri bu kurumlarca; bykehir belediyeleri, belediye ve il zel idarelerince yaplan denetimlerde ve ruhsat ilemleri srasnda ikili ve umuma ak istirahat ve elence yerlerinde alt tespit edilen kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

b) 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayl Resm Gazetede yaymlanan Belediye Zabta Ynetmelii kapsamnda zabta denetimlerinde dzenlenen ve istihdama ynelik bilgiler ieren tutanaklarda alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

c) ehirleraras ve ehir ii terminal giri ve k kaytlarndan ara, ofr ve dier alanlara ait bilgiler ile otogarda hizmet veren otobs firmalarnn bro alanlar ve ara ofrleri ile dier alanlarnn T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi / iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile ara plaka bilgisi varsa alanlarn creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

) Belediye snrlar iinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (p) bendi yetkisi gerei kara, deniz, su ve demiryolu zerinde iletilen her trl servis ve toplu tama aralar, zel halk otobs, ticari taksi, minibs ve taksi dolmu iletenler ile bu aralarda alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi / iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile ara plaka bilgisi varsa alanlarn creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

d) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayl Resm Gazetede yaymlanan Okul Servis Aralar Hizmet Ynetmeliince; genel olarak okul ncesi eitim, ilkretim, orta retim ve yksek retim rencileri ile sadece rehber personel tamacl hizmeti yapmak zere mracaat edenler iin dzenlenen onayl okul servis arac zel izin belgesi rnei Kuruma gnderilir.

e) Kurumca talep edilmesi halinde, 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayl Resm Gazetede yaymlanan Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara likin Ynetmelik kapsamnda belediye snrlar ierisinde geici iyeri, ilk iyeri, inaat abonelik bilgileri, faaliyete geen iyerlerinin tespiti amacyla sektrel ya da blgesel bazda, su abonelik bilgileri ile istenilen dnem aralklarndaki tketim bilgileri Kuruma gnderilir.

(3) Emniyet Genel Mdrl ve/veya Jandarma Genel Komutanlnca;

a) 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayl Kimlik Bildirme Kanununun 4 nc, 6 nc, 11 inci ve ek 2 nci maddeleri kapsamnda verilen ve 13/7/1974 tarihli ve 14944 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanmas le lgili Ynetmelik kapsamnda srekli veya geici olarak alanlara ait kimlik bilgileri ve dier bilgileri genel kolluk kuvvetlerince dzenlenen form Kuruma manuel olarak gnderilir veya elektronik ortamdaki bilgileri Kuruma gnderilir.

b) Emniyet Genel Mdrl tarafndan Kuruma borlu olan tatlarla ilgili mal aratrmalarnn yaplmasn teminen, tatlarn muvafakat erhinin eklendiine ilikin onay bilgileri (EGM refarans no, ara plakas, muvafakat tr, muvafakat ekleme tarih/saati) Kuruma gnderilir.

c) Emniyet Genel Mdrl tarafndan yaplan trafik denetimleri sonucu, trafik idari para cezas karar tutana dzenlenerek srcye yzne kar tebli edilen ve kullanm amac ticari olan aralarn aracn plakas, srcnn T.C. Kimlik Numaras, srcnn ad ve soyad, cezann dzenlendii yer, cezann dzenlendii il, ile, cezann dzenlendii birim ve cezann dzenlendii tarih bilgileri Kuruma gnderilir.

) Emniyet Genel Mdrl tarafndan ticari olarak tescil ilemleri yaplan aralarn ara tescil belgesi bilgileri ile ara sahibi gerek kii ise T.C. Kimlik Numaras, tzel kii ise ibraz edilen vergi kimlik numaras ile Kuruma gnderilir.

(4) ileri Bakanl Nfus ve Vatandalk leri Genel Mdrlnce; Kimlik Paylam Sistemi zerinden yabanclar da dahil olmak zere nfus ve adresi bilgileri Kuruma salanr.

(5) ileri Bakanl G daresi Genel Mdrlnce;

a) Kurumca talep edilmesi halinde, Trk vatanda olmayanlardan gelir ve aylk talebinde bulunanlar iin ikamet tezkeresi bilgileri Kuruma gnderilir.

b) Kurumca talep edilmesi halinde 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayl Yabanclar ve Uluslararas Koruma Kanunu gerei ikamet tezkereleri ve beyannamelerde kaytl bilgiler ile bu Kanunun 15 inci ve 16 nc maddeleri kapsamnda verilen srekli veya geici olarak alanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince Kuruma gnderilir.

(6) Valilikler, belediyeler ve kaymakamlklarca; prim borlarnn doal afetler nedeniyle ertelenmesi durumunda, iverenlerin afet kapsamnda deerlendirilip deerlendirilemeyeceinin tespiti iin, zarar tespit tutanaklar ile afet kapsamnda olup olmadklarna ilikin bilgiler Kuruma gnderilir.

(7) Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili dier kamu ve zel hukuk tzel kiilerince, yap ruhsat ve dier tm ruhsat veya ruhsat nitelii tayan ilemlerine ilikin bilgi ve belgeler ile varsa bunlarn verilmesine esas olan istihdama ilikin bilgiler Kuruma gnderilir.

(8) 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yap Denetimi Uygulama Ynetmelii kapsamnda valilikler, belediyeler ve il zel idarelerince, karada ve suda, daimi veya geici, yeralt ve yerst inaatlar ile bunlarn ilave, deiiklik ve tamirlerini iine alan sabit ve hareketli tesis inaat iyerleri iin yap ruhsatnn alnmasn takiben yap denetimi kuruluunca dzenlenen iyeri teslim tutana ile birlikte ruhsat ve ruhsat nitelii tayan belge rnekleri Kuruma gnderilir.

Kltr ve Turizm Bakanl

MADDE 16 (1) Kltr ve Turizm Bakanlnca;

a) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayl Turist Rehberlii Meslek Kanununda ve bu Kanuna dayal olarak yrrle konulan ynetmelikte Kltr ve Turizm Bakanlna verilen denetim yetkisi erevesinde anlan Bakanlk tarafndan gerekletirilecek denetimlerde alt tespit edilen kiilerle ilgili alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi / iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

b) 10/8/1984 tarihli ve 18485 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kltr ve Tabiat Varlklaryla lgili Olarak Yaplacak Aratrma, Sondaj ve Kazlar Hakknda Ynetmelik hkmleri kapsamnda, Kltr Varlklar ve Mzeler Genel Mdrlnce kazlara izin verilmesinde, kazy yapacaklarn iyeri unvan ve adres bilgileri ile anlan Genel Mdrlke grevlendirilen temsilci veya uzman tarafndan belli periyotlarda kaz faaliyetleri ile ilgili olarak hazrlanan raporlarda, kazlarda tespiti yaplan alanlara ait alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

Maliye Bakanl

MADDE 17 (1) Maliye Bakanlnca;

a) Vergi tevkifat yapmak zorunda olan gerek veya tzel kiilerin Gelir daresi Bakanlna muhtasar beyanname ile bildirdii 091-096 deme tr kodundaki bilgiler ile vergi kesinti matrah ve kesinti tutar bilgilerinin Gelir daresi Bakanlnn veri tabanndan anlan idarece salanan web servis ya da baka bir elektronik ortamda vergi kimlik numaras veya T.C. Kimlik Numaras ile sorgulanmas salanr.

b) Gerek ve tzel kiilerin Gelir daresi Bakanlna verdii Ba-Bs Bildirimlerinin (Mal ve/veya Hizmet Al/Satlarna likin Bildirim Formu) Gelir daresi Bakanlnn veri tabanndan anlan idarece salanan web servis ya da baka bir elektronik ortamda vergi kimlik numaras veya T.C. Kimlik Numaras ile sorgulanmas salanr.

c) Gelir daresi Bakanlnca her yl Nisan ve Mays aylarnda alnmakta olan mkellef bildiriminde yer alan bilgilerin Gelir daresi Bakanlnn veri tabanndan anlan idarece salanan web servis ya da baka bir elektronik ortamda vergi kimlik numaras veya T.C. Kimlik Numaras ile sorgulanmas salanr.

) Gelir daresi Bakanlnca 7/12/2012 tarihli ve 28490 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 420)ne istinaden alnacak olan elektrik ve doalgaz aboneliklerine ilikin bilgiler Gelir daresi Bakanlnn veri tabanndan anlan idarece salanan web servis ya da baka bir elektronik ortamda vergi kimlik numaras veya T.C. Kimlik Numaras ile sorgulanmas ve kullanma almas salanr.

d) Gelir daresi Bakanlnca; Kurumdan gelir ve aylk alanlardan Kanun kapsamnda yeniden almaya balayanlarn tespiti iin talep edilmesi halinde sigortalla ilikin alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

e) Gelir daresi Bakanlnca Kurumdan gelir ve aylk almakta iken len ve hak edilip de alnamayan gelir ve aylklarn varislere denmesi iin 15/6/1959 tarihli ve 7338 sayl Veraset ve ntikal Kanunu kapsamnda vergiden muaf olunduuna dair bilgi ve belgeler Kuruma gnderilir.

f) Mkellef bilgi sistemindeki bilgiler, muhtasar beyanname ve yoklama fileri bilgileri, iyeri durum tespit tutana ile VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) kaytlar Gelir daresi Bakanlnn veri tabanndan anlan idarece salanan web servis ya da baka bir elektronik ortamda vergi kimlik numaras veya T.C. Kimlik Numaras ile sorgulanmas ve kullanma almas salanr.

(2) Mkelleflerin vergi dairesi mdrlklerinden olan iade alacaklarn Kuruma olan borlarna mahsubu iin mkelleflerin yasal deme sresi gemi Kurum borlarnn olup olmad Gelir daresi Bakanlnca; Kurum veri tabanndan sorgulanarak mahsup ilemi yaplr.

(3) Gelir daresi Bakanlnca; tevik kanunlarndan yararlanmak iin Kuruma mracaat eden iverenlerin gelir vergisi mkellefi olup olmadklar bilgisi Kuruma gnderilir.

Milli Eitim Bakanl

MADDE 18 (1) Milli Eitim Bakanlnca;

a) Kurumdan bakmakla ykml olunan kii olarak salk yardm alanlar veya hak sahibi olarak gelir ve/veya aylk alan hak sahiplerinin rencilik niteliine ilikin belgelerin elektronik ortamda grntlenmesi salanr veya bu bilgiler Kuruma gnderilir.

b) 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayl Resm Gazetede yaymlanan Milli Eitim Bakanl zel retim Kurumlar Ynetmeliine gre zel retim kurumlar kimlik belgesi dzenlenerek Milli Eitim Bakanlnn ilgili mercilerine gnderilen zel retim kurumlarnda grev alan eitim personeline ait bilgiler ile i szlemesi formunun bir rnei ile alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

c) 3/11/2004 tarihli ve 2004/8106 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan zel renci Yurtlar Ynetmelii kapsamnda yaplan grevlendirmelere ilikin idari ve dier personelin grevlendirme onaylarnn bir rnei ile alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

) 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl Okul-Aile Birlii Ynetmelii kapsamnda Milli Eitim Bakanlna bal okullarda kantin iletenler ile bunlarn yannda alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

d) 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayl Resm Gazetede yaymlanan Milli Eitim Bakanl zel Eitim Kurumlar Ynetmelii kapsamnda grevlendirilen personelin szlemesi, alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

e) 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hijyen Eitimi Ynetmelii kapsamnda eitim alan kiilerden alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi / iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi ile eitim balang-biti tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

(2) Milli Eitim Bakanlnca; her trl zel eitim ve retim kurumlarnn ilgili ynetmelikler kapsamnda denetlenmesi ve teftii esnasnda, denetleyen birim tarafndan alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

Milli Savunma Bakanl

MADDE 19 (1) Milli Savunma Bakanlnca; sigortallarn askerlikle iliiklerinin olup olmadna veya askerlik srelerine ve durumuna ilikin er, erba olarak geen srelerin, silahaltnda iken shhi izinde geen srelerin ve normal izinde geen srelerin, firarda geen srelerin, erken terhis durumunda erken terhis sresinin bilgileri, askerlik sevkinin ertelenmesi, uzatlmas veya mevcut ertelenmesinin sonu durumlar, askerlik hizmet bilgileri ve yedek subaylk eitimine ilikin bilgilerin Kurumca sorgulanmas salanr.

Salk Bakanl

MADDE 20 (1) Salk Bakanlnca;

a) 27/4/2013 tarihli ve 28630 sayl Resm Gazetede yaymlanan Beeri Tbbi rnler malathaneleri Hakknda Ynetmelik,

b) 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayl Resm Gazetede yaymlanan Diyaliz Merkezleri Ynetmelii,

c) 17/9/2002 tarihli ve 24879 sayl Resm Gazetede yaymlanan Akupunktur Tedavisi Uygulanan zel Salk Kurulular ile Bu Tedavinin Uygulanmas Hakknda Ynetmelik,

) 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayl Resm Gazetede yaymlanan Acil Salk Hizmetleri Ynetmelii,

d) 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Hastaneler Ynetmelii,

e) 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayl Resm Gazetede yaymlanan Di Protez Laboratuvarlar Ynetmelii,

f) 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kozmetik Ynetmelii,

g) 14/10/1999 tarihli ve 23846 sayl Resm Gazetede yaymlanan Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmelik,

) 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayl Resm Gazetede yaymlanan Evde Bakm Hizmetleri Sunumu Hakknda Ynetmelik,

h) 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayl Resm Gazetede yaymlanan nsani Tketim Amal Sular Hakknda Ynetmelik,

) 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmelik,

i) 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayl Resm Gazetede yaymlanan Biyosidal rnlerin Kullanm Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik,

j) 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayl Resm Gazetede yaymlanan Doal Mineralli Sular Hakknda Ynetmelik,

k) 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayl Resm Gazetede yaymlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakknda Ynetmelik,

l) 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kan ve Kan rnleri Ynetmelii,

m) 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kaplcalar Ynetmelii,

n) 18/1/2014 tarihli ve 28886 sayl Resm Gazetede yaymlanan Optisyenlik Messeseleri Hakknda Ynetmelik,

o) 6/3/2010 tarihli ve 27513 sayl Resm Gazetede yaymlanan remeye Yardmc Tedavi Uygulamalar ve remeye Yardmc Tedavi Merkezleri Hakknda Ynetmelik,

) 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile itme Cihaz Merkezleri Hakknda Ynetmelik,

p) 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tbbi Laboratuvarlar Ynetmelii,

r) 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ambulanslar ve Acil Salk Aralar ile Ambulans Hizmetleri Ynetmelii,

s) 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayl Resm Gazetede yaymlanan Beeri Tbbi rnler Ruhsatlandrma Ynetmelii,

) 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayl Resm Gazetede yaymlanan Uucu Maddelerin Zararlarndan nsan Salnn Korunmas Hakknda Ynetmelik,

t) 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yzme Havuzlarnn Tabi Olaca Salk Esaslar ve artlar Hakknda Ynetmelik,

u) 21/4/2005 tarihli ve 25793 sayl Resm Gazetede yaymlanan Peloidlerin retimi ve Sat Hakknda Tebli,

) 25/3/2013 tarihli ve 28539 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aile Hekimlii Uygulama Ynetmelii,

v) 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aile Hekimlii Uygulamas Kapsamnda Salk Bakanlnca altrlan Personele Yaplacak demeler ile Szleme Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik,

kapsamnda, verilen yetki belgesi, denetim srasnda alanlara ait bilgiler, mesul mdrlk ve personel alma izin belgesi rnekleri ayrca alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl

MADDE 21 (1) Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca;

a) Gemi sicili tutmakla yetkili liman bakanlklarnca Kuruma borlu olanlarla ilgili mal aratrmalarnn yaplmasn teminen, gemilerin sicilleri zerindeki takyidatlar ve borlu tat sahiplerinin en son adreslerinin anlan Bakanlka salanan web servis ya da baka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanmas salanr.

b) 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ara Muayene stasyonlarnn Almas, letilmesi ve Ara Muayenesi Hakknda Ynetmelik kapsamnda; muayene istasyonunda alan amir, amir yardmclar ve muayene teknisyenleri ile ileten ve alt iletici Ad-Soyad / Unvan, T.C. Kimlik Numaras / Vergi Numaras, lgili stasyon Ad, Adresi ve il kodu bilgilerinin web servis ya da baka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanmas salanr.

c) 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayolu Tamaclk Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eitimi Ynetmelii kapsamnda; Bakanlka yetki verilen eitim kuruluu ve eiticilere ait Ad-Soyad/ Unvan, T.C. Kimlik Numaras/ Vergi Numaras, lgili Eitim kurumu Adresi ve il kodu, Eiticilerin ka ders iin grevlendirildiklerine dair bilgilerinin web servis ya da baka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanmas salanr.

) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayolu Tama Ynetmeliinin 35 inci maddesi gerei, yaplan denetimlerde yetki belgesi sahiplerinin hizmet akdi yapmakszn personel istihdam ettiklerinin tespiti halinde, tespite ilikin bilgi ve belgeler Kuruma gnderilir.

d) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayl Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayl Karayolu Tama Kanunu ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu kapsamnda yaplan yol kenar denetimlerinde; cezai ilem uygulanan firmaya/ileticiye ait Vergi Numaras/T.C. Kimlik Numaras, Ticaret Unvan Ad-Soyad ve tespit edilebilmesi halinde sz konusu iletici tarafndan altrlan ofrn T.C. Kimlik Numaras, Ad-Soyad bilgileri ile Denetimin Yapld Tarih bilgilerinin Bakanlka salanan web servis ya da baka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanmas salanr.

e) Sivil Havaclk Genel Mdrlnce kaytlar tutulan sivil havaclk iletmeleri ile Kuruma borcu bulunup ticari olmayan hava arac sahibi olan gerek ve tzel kiilerin hava aralarna ait sicil bilgilerinin Sivil Havaclk Genel Mdrlnce salanan web servis ya da baka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanmas salanr ya da yazl olarak Kuruma gnderilir.

f) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayolu Tama Ynetmelii kapsamnda yetki belgesi alarak tamaclk faaliyetinde bulunanlara ait Ad-Soyad/Unvan, T.C. Kimlik Numaras/ Vergi Numaras, Adresi ve il kodu bilgilerinin ve varsa yneticilerine ait bilgiler Bakanlka salanan web servis ya da baka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanmas salanr.

DRDNC BLM

Dier Kurum ve Kurulularn Ykmllkleri

Bamsz spor federasyonlar

MADDE 22 (1) Bamsz spor federasyonlarca; 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Ynetmelii kapsamnda kulplerle szleme yapm sporcularn lisans bilgileri ve szleme rnekleri alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

Banka sandklar

MADDE 23 (1) Banka sandklarnca;

a) Kurumca talep edilmesi halinde, Kurumdan gelir ve aylk almakta olanlar ile bunlarn hak sahiplerinin gelir ve ayla mstehak olup olmadklarnn tespiti amacyla istenen bilgiler Kuruma gnderilir.

b) Kurumca talep edilmesi halinde, bankada alanlarn sigortal hizmetlerine ynelik bilgiler ile bunlarn bakmakla ykml olduu kiilere ilikin bilgiler, alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

Basn lan Kurumu

MADDE 24 (1) Resmi ilan ve reklam yaynlama hakkna haiz mevkute sahiplerinin Basn lan Kurumundan doan alacaklarnn, gerek kiiler iin T.C. Kimlik Numaras, tzel kiiler iin ise vergi kimlik numaras zerinden elektronik ortamda Kurumca sorgulanmas salanr.

Borsa stanbul

MADDE 25 (1) Merkezi Kayt Kuruluu A.. tarafndan, Kuruma borlarn vadesinde demeyen borlularn hisse senetlerine haciz konulmasn teminen, borlularn hesaplarnn ve kayden izlenen kymetlerinin elektronik ortamda Kuruma grntlenmesi salanr.

(2) stanbul Takas ve Saklama Bankas A.. tarafndan, Kuruma borlarn vadesinde demeyen borlularn Borsa stanbulda ilem sras kapal olduundan kayda tabi tutulmam hisse senetleri ile bireysel emeklilik fon katlm paylarna 4632 sayl Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi Kanununun 17 nci maddesi uyarnca hesaplanan muafiyet miktarn aan ksm ile snrl olmak zere haciz konulmasn teminen, yaplan ilemlerin elektronik ortamda Kuruma grntlenmesi salanr.

Kamu hale Kurumu

MADDE 26 (1) Kamu hale Kurumunca;

a) Kesinlemi sosyal gvenlik prim borcu bilgilerinin Kamu hale Kurumunca salanacak web servisiyle gerek kii istekliler iin T.C. Kimlik Numaras, tzel kii istekliler iin ise vergi Kimlik Numaras kullanlarak yaplacak sorgulama sonucu iverenleri ile ilgili bilgiler Kuruma gnderilir.

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu kapsamnda idarelerce yaplan ihale szlemelerine ilikin bilgiler, gerek kii ykleniciler iin T.C. Kimlik Numaras, istekli tzel kii ykleniciler iin vergi kimlik numaras kullanlarak; istekli ad, iin yaplaca yer, ihale balang tarihi, ihale biti tarihi, i tanm, i miktar, idare ad, i nitelik, idare il, idare ile bilgileri Kuruma gnderilir.

Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonu

MADDE 27 (1) Esnaf ve sanatkarlar sicil mdrlklerince; 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayl Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulular Kanunu kapsamnda, Bakanlk e-esnaf ve sanatkarlar veri tabanna kaytl, esnaf ve sanatkarlar ile esnaf ve sanatkarlar meslek kurulularna ait bilgiler, sigortal saylanlardan gelir vergisinden muaf olanlar ile gelir vergisinden muaf olup yeniden almaya balayanlarn tespiti iin esnaf ve sanatkar siciline tescil ve terkin kaytlarna ve yeliklerine ait bilgi ve belgeler talep edilmesi halinde Kuruma gnderilir.

Trkiye Seyahat Acenteleri Birlii

MADDE 28 (1) Trkiye Seyahat Acenteleri Birliince; 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayl Resm Gazetede yaymlanan Seyahat Acentalar Ynetmelii kapsamnda seyahat acentalarnda almas zorunlu enformasyon memurlarnn alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi / iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri Kuruma gnderilir.

Trk Patent Enstits

MADDE 29 (1) Trk Patent Enstitsnce; marka, patent ve tasarm bavuru sahipleri anlan kurumca salanan web servis ya da baka bir elektronik ortamda Kurumca sorgulanmas salanr.

Yksekretim Kurulu

MADDE 30 (1) Yksekretim Kurulunca; Kurumdan bakmakla ykml olunan kii olarak salk yardm alanlar veya hak sahibi olarak gelir ve/veya aylk alan hak sahiplerinin rencilik niteliine ilikin belgelerin elektronik ortamda grntlenmesi salanr veya bu bilgiler Kuruma gnderilir.

Kamu kurumlarndan alnacak dier ortak bilgiler

MADDE 31 (1) 6/2/2004 tarihli ve 2004/6801 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulular Personel Servis Hizmet Ynetmelii kapsamnda, personel servis hizmeti alan kamu kurum ve kurulularnca sz konusu Ynetmeliin 13 nc maddesi kapsamnda serviste alanlarn kimlik bilgileri Kuruma gnderilir.

(2) Ruhsat vermeye yetkili dier merciler ve zel hukuk tzel kiilerince; ruhsat ve ruhsat nitelii tayan belgeleri alarak inaat iyerlerinde ii altrmaya balayan iverenlerin, bu faaliyetlerinden dolay Kuruma iyerlerini tescil ettirip ettirmediklerinin tespiti ve kontrol amacyla ruhsata ilikin alnan bilgi ve belgeler talep edilmesi halinde Kuruma gnderilir.

(3) Kamu idareleri, dner sermayeli kurulular ile kanunla kurulan kurum ve kurulularca ihale edilen ilerde; ihale yoluyla her trl ii stlenenlerin Kuruma bu ilerden dolay iyerlerinin tescilini yaptrp yaptrmadklarnn, yaptrm olmalar halinde ise yaplan ile ilgili Kuruma verdikleri bilgilerin doruluunun tespiti amacyla, bu ileri stlenenler ile bu ilerden dolay yaplacak olan asgari iilik tespiti iin stlenilen ile ilgili bilgiler Kuruma gnderilir.

(4) Kurumca talep edilmesi halinde, kamu kurum ve kurulularnca 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamnda emsal aylk listeleri Kuruma gnderilir.

(5) Kurumca talep edilmesi halinde, kamu kurum ve kurulularnca kamu grevlilerinin denecek emeklilik ikramiyelerinde dikkate alnmak zere, kdem tazminat sreleri bilgileri Kuruma gnderilir.

BENC BLM

Ortak Hkmler

Bilgilerin gnderilme periyodu

MADDE 32 (1) Alnacak bilgilerde; alan kiilerin T.C. Kimlik Numaral iyeri sahibi/iyeri alan ayrml kimlik bilgileri ve allan yerin unvan ve ak adresi bilgileri ile varsa creti ve ie balama tarihi bilgileri bulunur.

(2) Bilgi ve belgeler, bankalar ve kamu idareleri ile dier kurum ve kurululardan takvim ay ierisinde alnan bilgiler, verilerin kendilerine intikal ettii tarihi takip eden ayn sonuna kadar Kuruma gnderilir. Bilgi ve belgelerin Kuruma gnderilmesi gereken srenin son gnnn resmi tatile rastlamas halinde, son gn izleyen ilk i gn sonuna kadar Kuruma gnderilir.

(3) Baz kurum ve kurulularn yapt ilemlerin zelliine gre baz bilgilerin verilme periyodu ayrca belirlenebilir. Buna gre;

a) ifti kayt sistemi ile ilgili bilgiler her takvim yln takip eden yln ilk aynn sonuna kadar Kuruma gnderilir.

b) Okullarda renci tama iini alan servis sahipleri ile bu servis aralarnda alanlara ait bilgiler, szlemenin yapld tarihi takip eden ayn sonuna kadar Kuruma gnderilir.

c) Okullarda kantin iletenlere ve yanlarnda altrdklar kiilere ait bilgiler, szlemenin yapld tarihi takip eden ayn sonuna kadar Kuruma gnderilir.

) Kamu kurum ve kurulularnca personel servis hizmeti iin yaplan szlemeye ilikin bilgiler, szleme tarihini takip eden ayn sonuna kadar Kuruma gnderilir.

(4) Kamu kurumlar denetim elemanlar ile kolluk, kontrol ve yoklama memurlar tarafndan tutulan tutanak ve tespitlerden sigortasz alt anlalanlar tespitleri ile birlikte en ge bir ay iinde Kuruma gnderilir.

(5) Kanunun 11 inci maddesinin altnc fkras kapsamnda Kuruma bildirilmesi gereken bilgi ve belgeler en ge bir ay iinde Kuruma gnderilir.

(6) Bankalarca Kurumca salanacak elektronik alt yap zerinden gerekletirilecek sigortallk sorgulama ilemleri neticesinde istenen bilgi listeleri, ilemlerin gerekletirildii ay takip eden ikinci ayn sonuna kadar Kuruma gnderilir.

Bilgilerin gnderilme ekli

MADDE 33 (1) Alnacak bilgi ve belgeler ile yaplacak sorgulamalarn Kuruma elektronik ortamda gnderilmesi esastr. Alnacak bilgi ve belgeler, elektronik altyapnn bulunmad veya kullanmnn mmkn olmad durumlarda manuel olarak gnderilebilir.

(2) Kuruma gnderilecek bilgi ve belgelerde ek-1 formu kullanlabilir.

(3) Banka, kurum ve kurulu baznda veya ilem trne gre, istenen bilgilere ilikin format ve standartlar belirlenen bilgi ve belgeler Kurumca salanan elektronik alt yap zerinden gnderilmesi zorunlu tutulabilir.

Bilgi ve belgelerin dorudan, mnferiden veya protokolle istenilmesi

MADDE 34 (1) Bilgi ve belgeler; bankalar, dner sermayeli kurulular ve dier gerek ve tzel kiilerden dorudan istenir.

(2) Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fkrasna girmeyen kurulular ile 100 nc maddesi kapsamndaki kamu idareleri ile kanunla kurulmu kurum ve kurululardan bu Kanun kapsamnda istenecek her trl bilgi ve belgenin, srekli ve/veya belli aralklarla manuel ya da elektronik ortamda istenilmesi yaplan protokoller erevesinde belirlenir.

(3) kinci fkra kapsamna girip henz protokol yaplmam kurum ve kurululardan bilgi ve belgeler protokol yaplncaya kadar mnferiden istenebilir.

(4) lgili kurum ve kurululardan protokollerle alnmas ngrlen ve sreklilik arz eden bilgi ve belgeler protokol yaplncaya kadar Kurumun talep etmesi halinde ayrca gnderilir.

(5) Mnferiden bilgi ve belge istenmesi hari olmak zere kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kurulular dnda kalan, 5411 sayl Bankaclk Kanunu kapsamndaki kurulular, dner sermayeli kurulular ile dier gerek ve tzel kiilerden istenen bilgiler Kuruma gnderilir.

(6) Kurum tarafndan protokol kapsamnda olmakla birlikte mnferiden istenecek bilgi ve belge talebi ilgili kurum ya da kurulua ayrca karlanr, Kurumla protokol yaplmas mnferiden bilgi ve belge istenmesine engel tekil etmez.

(7) lgili kurum ve kurululardan mnferiden istenen bilgi ve belgeler ile ilgili olarak 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr.

(8) Yaplacak protokollerde Kurumca istenecek bilgi ve belgelerin verilmesine/alnmasna ilikin usul ve esaslar ile bilgi ve belgelerin ierii ayrntl olarak belirlenir.

(9) Kurumun merkez tekilat birim amirleri veya tara tekilat il mdrleri, il snrlar iindeki belediyelerden bu Tebli kapsamnda istenecek bilgi ve belgelerin alnmasna ynelik protokol yapabilirler.

(10) Kurumun merkez tekilat birim amirleri ilgili kurum ya da kurulularn bal olduu merkez tekilatndan temin edilebilen verilerin alnmas iin ilgili kurum ya da kurulularla protokol yapabilirler, ayrca ilgili kurum ya da kurulularn bal olduu merkez tekilatndan temin edilmesi mmkn olmayan veriler ile yerel kurum ve kurululardan alnmas gereken veriler ile ilgili tara tekilat il mdrleri ilgili kurum ya da kurulular ile protokol yapabilirler.

dari para cezalar

MADDE 35 (1) Bu Tebli kapsamnda belirtilen sigortallk kontrolleri ve buna mteakip bildirme ykmllklerini yerine getirmeyen kamu idareleri ve bankalar ile dier kurululara, Kanunun 102 nci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi, Kanunun 11 inci maddesinin altnc fkrasnda belirtilen ykmll yasal sresi iinde yerine getirmeyen kurum ve kurululara Kanunun 102 nci maddesinin birinci fkrasnn (h) bendi, bilgi ve belgeleri belirtilen ekilde ve srede vermeyenlere ayn maddenin (i) bendindeki iledikleri fiillere gre ilem yaplr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan tebliler

MADDE 36 (1) 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayl Resm Gazetede yaymlanan 5510 Sayl Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fkrasnn Uygulanmas Hakknda Tebli yrrlkten kaldrlmtr.

(2) 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayl Resm Gazetede yaymlanan 5510 Sayl Kanunun 100 nc Maddesinin Uygulanmas Hakknda Tebli yrrlkten kaldrlmtr.

(3) Bu Teblile yrrlkten kaldrlan teblilere gre alnan bilgi ve belgeler ile yaplan protokollerden bu Teblide yer alanlarn uygulamasna devam edilir.

(4) Bu Teblile istenen bilgi ve belgelerin, dayana mevzuatn deimesi durumunda sz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kurumlarca alnmaya devam edilmesi halinde, Kuruma ayn usulle gnderilmesine devam edilir.

Yrrlk

MADDE 37 (1) Bu Tebli hkmleri 1/8/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 38 (1) Bu Tebli hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

 

Tebliin Eki veren/alan Formu