10 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29026

TEBL

Maliye Bakanlndan:

MLL EMLAK GENEL TEBL

(SIRA NO: 364)

I. GR

(1) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununun Kamulatrma balkl 19 uncu maddesinin;

a) Birinci fkrasnda; Elektrik piyasasnda retim veya datm faaliyetlerinde bulunan nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiilerinin, nlisans ve lisansa konu faaliyetleri iin gerekli olan kiilerin zel mlkiyetinde bulunan tanmazlara ilikin kamulatrma talepleri Kurum tarafndan deerlendirilir ve uygun grlmesi hlinde Kurul tarafndan kamu yarar karar verilir. Sz konusu karar erevesinde gerekli kamulatrma ilemleri 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayl Kamulatrma Kanununda belirtilen esaslar dhilinde retim faaliyetlerinde bulunan nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiileri iin Maliye Bakanl, datm faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri iin TEDA tarafndan yaplr. Bu durumda kamulatrma bedelleri ile kamulatrma ilemlerinin gerektirdii dier giderler kamulatrma talebinde bulunan nlisans veya lisans sahibi tzel kii tarafndan denir. hkm,

b) kinci fkrasnda; Kamulatrlan tanmazn mlkiyeti ve/veya zerindeki snrl ayni haklar, retim veya datm tesislerinin mlkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluuna, bunlarn bulunmamas hlinde ise Hazineye ait olur. Kamulatrma bedeli nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiisi tarafndan denerek tapuda Hazine adna tescil edilen veya nitelii gerei tapudan terkin edilen tanmazlar zerinde Maliye Bakanlnca kamulatrma bedelini deyen nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiileri lehine bedelsiz irtifak hakk tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. rtifak hakknn ve/veya kullanma izninin sresi nlisans veya lisansn geerlilik sresi ile snrldr. hkm,

c) Yedinci fkrasnda ise; zel hukuk tzel kiilerince yrtlen retim veya datm faaliyetleri iin gerekli olan Hazineye ait tanmazlar dndaki kamu kurum veya kurulularna ait tanmazlar, Kurul tarafndan verilecek kamulatrma karar uyarnca retim faaliyetlerinde bulunan nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiileri iin Maliye Bakanlnca, datm faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri iin TEDA tarafndan, 2942 sayl Kanunun 30 uncu maddesi uygulanarak temin edilir. Bu durumda kamulatrma bedelleri ile kamulatrma ilemlerinin gerektirdii dier giderler kamulatrma talebinde bulunan zel hukuk tzel kiisi tarafndan denir. Bu tanmazlarn mlkiyeti retim veya datm tesislerinin mlkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluuna, bunlarn bulunmamas hlinde ise Hazineye ait olur. hkm,

yer almaktadr.

(2) 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununun belirtilen hkmleri uyarnca; elektrik piyasasnda retim faaliyetlerinde bulunan nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiilerinin, nlisans ve lisansa konu faaliyetleri iin gerekli olan ve kiilerin zel mlkiyetinde bulunan tanmazlar hakknda Bakanlmzca (Mill Emlak Genel Mdrl) 6446 sayl Kanunun yrrle girdii 30/3/2013 tarihinden itibaren 2942 sayl Kamulatrma Kanunu hkmlerine gre yaplacak olan kamulatrma ilemleri ile yine bu kiilerce yrtlen retim faaliyetleri iin gerekli olan Hazine dndaki dier kamu kurum veya kurulularna ait tanmazlarn Bakanlmzca 2942 sayl Kamulatrma Kanununun 30 uncu maddesine gre devir alnmas ilemlerine ilikin usul ve esaslarn belirlenmesi amacyla bu Genel Tebli hazrlanmtr.

II. KAMULATIRMA LEMLER

(1) Elektrik piyasasnda retim faaliyetlerinde bulunan nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiilerinin, nlisans ve lisansa konu faaliyetleri iin gerekli olan tanmazlara ilikin kamulatrma talepleri, bu tzel kiiler tarafndan Enerji Piyasas Dzenleme Kurumuna (Kurum) iletilir. Kamulatrma talebinde bulunan nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiileri tarafndan dorudan Bakanlmza veya ilgili valiliklere (defterdarlk) yaplan kamulatrma talepleri, talebin Kuruma yaplmas gerektii bildirilerek deerlendirmeye alnmaz.

(2) Gerek ve zel hukuk tzel kiilerinin mlkiyetinde bulunan tanmazlar hakknda yaplacak kamulatrma ilemleri aadaki ekilde gerekletirilir:

a) Kamulatrlacak tanmazlar hakknda Enerji Piyasas Dzenleme Kurulunca (Kurul) alnan kamu yarar karar rnei ile bu kararn alnmasna esas olan ve kamulatrma talebinde bulunan nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiileri tarafndan hazrlanan kamulatrmaya konu tanmazlara ilikin bilgi ve belgeler ile haritann; ksmi kamulatrmaya konu olacak tanmazlarda ise, bu ksma ilikin bilgi ve belgeler ile haritann yer ald dosya, Kurum tarafndan Bakanlmza gnderilir. Bu tanmazlara ilikin olarak 2942 sayl Kamulatrma Kanununun 7 nci maddesine gre Bakanlmzca alnan kamulatrma kararnn bir rneinin de eklendii dosyann tanmazn bulunduu valilie (defterdarla) gnderilmesi zerine kamulatrma ilemleri; dare (tanmaz ilde ise ilgili defterdarlk mill emlak dairesi bakanl/mill emlak mdrl ile dava almas gereken hallerde muhakemat mdrl/Hazine avukatl, tanmaz ilede ise ilgili valiliin (defterdarlk) yazl talimat zerine mill emlak mdrl/malmdrl ile dava almas gereken hallerde Hazine avukatl) tarafndan koordineli olarak yrtlr.

b) Buna karlk, Kurum tarafndan tanmazlarn acele kamulatrlmasnn talep edilmesi halinde, (a) bendinde belirtilen bilgi ve belgeler ile haritann yer ald dosyann Kurumca Bakanlmza gnderilmesi zerine;

1) 2942 sayl Kamulatrma Kanununun 7 nci maddesi gereince kamulatrma karar alnmas ile tanmazlarn ayn Kanunun 27 nci maddesine gre acele kamulatrlmasna ilikin Bakanlar Kurulu karar alnmasna ynelik ilemler Bakanlmzca yrtlr.

2) Bakanlar Kurulunca tanmazlarn acele kamulatrlmasna karar verilmesini mteakip; Kurum tarafndan Bakanlmza gnderilen bilgi ve belgeler, kamulatrma karar ve Bakanlar Kurulu kararnn birer rneini ieren dosya Bakanlmzca tanmazn bulunduu valilie (defterdarlk) gnderilir ve acele kamulatrmaya ilikin ilemler dare tarafndan koordineli olarak yrtlr.

(3) Hazine tanmazlar dnda kalan ve mlkiyeti kamu kurum veya kurulularna ait olan tanmazlar hakknda Bakanlmzca yaplacak devir alma ilemleri ise aadaki ekilde gerekletirilir:

a) Hazinece devralnacak tanmazlar hakknda Kurulca alnan kamulatrma karar rnei ile bu kararn alnmasna esas olan ve devir talebinde bulunan nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiileri tarafndan hazrlanan ve ikinci fkrann (a) bendinde belirtilen bilgi ve belgelerin yer ald dosya, Kurum tarafndan, 2942 sayl Kamulatrma Kanununun 30 uncu maddesi uyarnca devir alma ilemleri yaplmak zere Bakanlmza gnderilir. Bakanlmzca, kamulatrma kararnn bir rneinin de eklendii devre konu tanmaza ilikin dosyann tanmazn bulunduu valilie (defterdarla) gnderilmesi zerine de, devir alma ilemleri dare tarafndan koordineli olarak yrtlr.

(4) Bu Genel Tebli hkmlerine gre nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiisi adna yaplacak olan tm kamulatrma ilemlerinde, Kurulca kamu yarar veya kamulatrma karar alnmasna esas olan bilgi ve belgelere ilave olarak Bakanlmz, Kurum, dare ya da dier ilgili idareler tarafndan ihtiya duyulabilecek her trl bilgi ve belgeler, lehine kamulatrma yaplacak zel hukuk tzel kiisi veya yetkili vekilleri tarafndan verilen sre ierisinde ve istenilen ekilde temin edilerek Bakanlmza, Kuruma veya dareye ya da dier ilgili idarelere gnderilir.

(5) Valilikler (Defterdarlk) tarafndan; kamulatrma veya devir alma ilemleri sonucunda alnacak yeni tapu senedi rnekleri, tanmazlarn tapu sicilinden terkin edildii hallerde ise terkine ilikin bilgi ve belgeler gnderilmek suretiyle Kuruma ve Bakanlmza bilgi verilir.

III. TAAHHTNAME VE TEMNAT ALINMASI

(1) Kamulatrma talebinde bulunan nlisans veya lisans sahibi zel hukuk tzel kiileri tarafndan; tanmazlarn kamulatrmas veya devir alnmas ilemleri ncesinde, kamulatrma veya devir alma bedelleri ile kamulatrma veya devir alma ilemlerinin gerektirdii dier her trl giderlerin ve ayrca, kamulatrmasz el koyma ileminden kaynaklanan her trl tazminat ve bedellerin darece belirtilen srede ve gsterilen yere deneceinin kabul ve taahht edildiine ilikin ek-1de yer alan Taahhtname ile bu Taahhtname eki imza sirkleri ve irket yetkililerini belirten ynetim kurulu karar ile bu bedel ve giderleri karlayacak ekilde mevduat veya katlm bankalarndan alnacak kesin ve sresiz teminat mektubu dareye verilir.

Tebli olunur.

 

 

Ek-1

 

TAAHHTNAME

 

. Projesinin gerekletirilmesi iin tanmazlarn darece yaplacak kamulatrma veya devir alma ilemleri iin gereken tm bedeller ile Mahkeme Heyetinin harcrahlar, Mahkemece grevlendirilen bilirkiiler ile keif yaplmasna karar verilmesi halinde kefe katlanlarn Mahkemece takdir edilecek cretleri, tapu harlar, ilan giderleri gibi kamulatrma veya devir alma ilemlerinin gerektirdii dier her trl giderler ile kamulatrmasz el koyma ileminden kaynaklanacak her trl tazminat ve bedeller iin irketimiz tarafndan yeterli mali kaynak ayrlmtr.

 

darece yaplacak kamulatrma veya devir alma ilemleri iin gereken tm bedeller ile bu ilemlerin gerektirdii dier her trl giderlerin ve ayrca, kamulatrmasz el koyma ileminden kaynaklanacak her trl tazminat ve bedellerin irketimiz tarafndan darece belirtilen srede ve gsterilen yere deneceini kaytsz ve artsz olarak kabul ve taahht ederiz.

 

 

 

. irketi

Yetkilileri

 

 

 

EKLER:

1-mza Sirkleri,

2-irket Yetkililerini Belirten Ynetim Kurulu Karar,

3-Teminat Mektubu.