3 Haziran 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29019

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             : 30/5/2014

KARAR NO    : 2014/ÖİB-K-49

KONU              : Gayrimenkulün özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı Mahallesi, 3226 ada, 7 no.lu parseldeki 37,00 m2 yüzölçümlü Otel Alanı imarlı gayrimenkulün 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 145.000 (Yüzkırkbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ataköy Petrol Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ataköy Petrol Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.