3 Haziran 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29019

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2012/3) 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük

Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8431.31.00.00.00

Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere

ait olanlar (Yalnız boyu 1 m. ve üzeri asansör ışık perdesi

veya boy fotoseli)

50

Kg: Brüt Ağırlık                                                                                                                                                                    ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.