30 Mayıs 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29015

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             : 29/5/2014

KARAR NO    : 2014/ÖİB-K-48

KONU              : Gayrimenkulün özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait iken İdarece tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine karar verilen, Sakarya ili, Ferizli ilçesi, Sinanoğlu Mahallesi, Köyiçi mevkii, 1122 no.lu parseldeki 372,00 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu varlıkların özelleştirme ihalesinde 39.000 (Otuzdokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Arif UYSAL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Arif UYSAL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 38.000.- (Otuzsekizbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ahmet GÖZÜPEK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet GÖZÜPEK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.