28 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29013

YÖNETMELİK

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

tta GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Bağlı Şirketler ve Müessese Müdürlüklerinde görevli personelin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Bağlı Şirketler ve Müessese Müdürlüklerinde memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

(2) Ancak,

a) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına,

b) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,

yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeydeki görevler: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bağlı Şirket: Genel Müdürlüğe bağlı Anonim Şirketleri,

ç) Genel Müdür: tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük Merkezi: tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Müessese: Genel Müdürlüğe bağlı tüzel kişiliği haiz Müessese Müdürlüklerini,

i) Personel: 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin; (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personel ve (c) bendinde tanımı yapılan sözleşmeli personel olarak çalışanları,

j) Personel Dairesi Başkanlığı: Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen personelden sorumlu Daire Başkanlığını,

k) tta Gayrimenkul A.Ş.: tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Bağlı Şirketler ile Müessese Müdürlükleri merkez ve taşra teşkilatlarını,

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

n) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Müdür Yardımcısı,

3) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Başuzman,

2) Uzman, Teknik Uzman.

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

ç) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis.

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Muhasebeci, Şef Yardımcısı,

2) Ambar Memuru, Memur, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

a) Avukat, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen, Programcı, Tercüman.

Görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadrolara atama

MADDE 6 – (1) İşletme Müdürü ve daha üst kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımaları,

b) Şube Müdürü kadrosuna ve bu kadroyla aynı düzeydeki kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda, diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları,

gerekir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır:

a) Şube Müdürü kadrosu için;

1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Uzman, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Şef, Çözümleyici pozisyonlarından birinde en az iki yıl çalışmış olmak, (Ancak İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü kadrosuna; bu Yönetmelikte öngörülen görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmaları şartıyla mimar, mühendis veya şehir plancısı kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar arasından atama yapılır.)

b) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Muhasebeci, Şef, Mühendis, Şehir Plancısı pozisyonlarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak,

c) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Şef Yardımcısı pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,

ç) Koruma ve Güvenlik Şefi ve Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

d) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de uzman pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,

e) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Tekniker pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,

f) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Çözümleyici veya Şef pozisyonlarından birinde en az beş yıl çalışmış olmak,

g) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren Bilgisayar Programcılığı, İstatistik, Matematik bölümlerinden ya da Mühendislik Fakültesinden mezun olmak,

2) En az bir işletim sistemini ve bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) tta Gayrimenkul A.Ş.’de programcı olarak en az dört yıl çalışmış olmak,

ğ) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte ya da en az dört yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Mühendis pozisyonunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,

h) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Şef Yardımcısı pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

ı) Şef Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

2) tta Gayrimenkul A.Ş.’de Memur, Ambar Memuru, Veznedar pozisyonlarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak,

i) Memur, Ambar Memuru, Veznedar pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

j) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

gerekir.

Unvan değişikliğine ilişkin genel esaslar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, sınav kurulunca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece tta Gayrimenkul A.Ş.’nin kendi personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda; yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aranılacak şartlar, unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

c) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

d) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az iki yıl süre ile eğitim veren Bilgisayar Programcılığı ya da mühendislik fakültelerinden mezun olup programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az bir işletim sistemini ve bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

e) Tercüman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ından en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Kurulu ve Sınavlara İlişkin Hükümler

Sınav kurulu

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan bir Sınav Kurulu oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu, atamaya yetkili amirce belirlenecek; Genel Müdür veya bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanlığından iki üye ve diğer iki üyeden teşekkül eder. Aynı usulde ve sayıda yedek üyeler belirlenir. Sınav Kurulunu oluşturan üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, ihraz ettikleri unvanlar ve lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim durumları itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (Bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Kurul başkanının marifetiyle yedek üye katılır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır.

(5) Sınav Kurulu ve görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihlerini belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

b) Sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak.

c) Sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.

Duyuru

MADDE 12 – (1) Yazılı sınava başvuru şartları, münhal kadro veya pozisyon unvanı, sayısı, varsa derecesi, hangi bölümde olduğu, kadro veya pozisyon unvanı için aranılacak nitelikler ve son başvuru tarihi, sınav tarihinden en az bir ay önce Personel Dairesi Başkanlığınca duyurulur.

(2) Duyuruda, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına da yer verilir.

Yazılı sınava başvuru ve başvuruların incelenmesi

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre duyurusu yapılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar, duyuruda belirtildiği şekilde başvuruda bulunabilir. Gerekli şartları taşıyan personel, ilan edilen farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuru yapabilir.

(2) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları bağlı bulundukları personel birimlerince incelenir. Gerekli şartları taşıyan personel, liste halinde bağlı bulundukları Müdürlükler, Daire Başkanlığı, Bağlı Anonim Şirket Genel Müdürlüğü ve Müessese Müdürlükleri aracılığı ile Personel Dairesi Başkanlığına iletilir.

(5) Başvurular ayrıca Personel Dairesi Başkanlığınca incelenerek, aranan şartları taşıyanların listesi ilan edilir.

(6) Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir nedenle bu şartları taşımadıkları anlaşılanların, görevde yükselme sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılır ve atama onayı iptal edilir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolara görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav soruları aşağıdaki konuları kapsar:

a) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

b) Türk İdare sistemi,

c) Yönetimde Liderlik ve organizasyon,

ç) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim,

d) Etik davranış ilkeleri,

e) İnsan hakları ve demokrasi,

f) Protokol kuralları ve genel kültür,

g) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi,

ğ) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,

h) Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin diğer konular.

(2) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Esasları

Yazılı sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Ancak görevde yükselme sınavı Genel Müdürlükçe de yapılabilir.

(2) Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavda başarılı olmuş sayılır.

(3) Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular kadro unvanlarına göre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır. 14 üncü maddede belirtilen konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun nitelikleri dikkate alınarak tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(4) Sınav sonuç listesi puan üstünlüğüne göre oluşturulur ve ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 16 – (1) Şube Müdürü kadroları için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

(2) Adaylar, sözlü sınavda sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğün internet sitesinde duyurulur. İlgililer, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya buna teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılırlar ve düzenlenecek tutanaklarla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanak tutularak geçersiz sayılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınavla ilgili belgeler, Genel Müdürlük Merkezinde Personel Dairesi Başkanlığı; bağlı birimlerde ise Personel Şubesi Müdürlüğü tarafından dava açma süresinden az olmamak üzere bir sonraki sınava kadar saklanır. Sınav sonuçları, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir.

Atama

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; Şube Müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer görevler bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik hâlinde Şube Müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

(2) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlere atananlardan mevzuatla öngörülen süre içinde göreve başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 21 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellik ve şartları taşımak kaydıyla sınav yapılmaksızın diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tâbidir. Ancak, tta Gayrimenkul A.Ş.’de veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, öğrenim koşulu ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu pozisyonlar arasındaki geçişler, unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Özelleştirilen kurumlardan atama

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 15/7/2012 tarihli ve 28354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenimi bitirmiş kabul edilirler.

tta Gayrimenkul A.Ş.’de geçmiş sayılan hizmetler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Genel Müdürlük personelinin Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünde geçen hizmet süreleri tta Gayrimenkul A.Ş.’de geçmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.