22 Mays 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29007

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 16/5/2014

Karar No : 2014/51

Konu : stanbul ili, Saryer ilesi, stinye Mahallesinde

bulunan gayrimenkullerin zelletirilmesi hk.

Kurulumuzca;

zelletirme daresi Bakanlnn (dare) 16/5/2014 tarih ve 3701 sayl yazsna istinaden;

Maliye Hazinesi adna kaytl iken Kurulumuzun 9/12/2013 tarihli ve 2013/183 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan ve darece tta Gayrimenkul A..ye devrine karar verilen, stanbul ili, Saryer ilesi, stinye Mahallesinde bulunan;

360 ada, 3 no.lu parseldeki 53.546,00 m yzlml,

360 ada, 64 no.lu parseldeki 27.980,00 m yzlml,

380 ada, 17 no.lu parseldeki 18.166,00 m yzlml,

380 ada, 18 no.lu parseldeki 15.485,00 m yzlml,

380 ada, 38 no.lu parseldeki 27.795,00 m yzlml,

1352 ada, 7 no.lu parseldeki 15.525,62 m yzlml

gayrimenkullerin bir btn halinde, 4046 sayl Kanun, hale lan Metni ve hale artnamesi hkmleri erevesinde Sat yntemi ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

1. Sata konu varlklarn zelletirme ihalesinde 1.005.552.000,00 (Birmilyarbemilyonbeyzelliikibin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Emlak Konut Gayrimenkul Yatrm Ortakl A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Emlak Konut Gayrimenkul Yatrm Ortakl A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen kararn onaylanmasna,

2. Bu karar erevesinde, sat szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna,

karar verilmitir.