22 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29007

YÖNETMELİK

Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA

HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/6/ 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.