22 Mays 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29007

YNETMELK

Selahaddin Eyyubi niversitesinden:

SELAHADDN EYYUB NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Selahaddin Eyyubi niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Selahaddin Eyyubi niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (SESEM): Selahaddin Eyyubi niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

) Rektr: Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektrn,

d) Senato: Selahaddin Eyyubi niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Selahaddin Eyyubi niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; kamu, zel sektr, uluslararas kurulu ve kiilere ihtiya duyduklar alanlarda ulusal ve uluslararas dzeyde eitim ve danmanlk hizmeti vermek, bilimsel organizasyonlar dzenlemek, sz konusu faaliyetlerin koordinasyonunu salamak ve bu alandaki niversite olanaklarnn tantmn yapmak.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Hayat boyu renme erevesinde, faaliyet alanlar ile ilgili her trl ulusal ve uluslararas eitim ve danmanlk hizmetlerini vermek veya almak.

b) Yerel, blgesel, ulusal ve uluslararas dzeyde kongre, konferans ve alan aratrmalar gibi her trl bilimsel organizasyonu dzenlemek.

c) Merkezin faaliyet alanlar dorultusunda proje hazrlamak ya da hazrlatmak, ihalelere katlmak, szlemeler yapmak ve ykmllk altna girmek.

) Ulusal ve uluslararas her trl snav organizasyonu gerekletirmek veya gerekletirilmesine araclk yapmak.

d) Ulusal ve uluslararas belgelendirme eitimleri dzenlemek, snavlar yapmak, belge, sertifika ve katlm belgesi vermek.

e) Ulusal ve uluslararas her trl eserlerin sreli-sresiz basm ve yaymn her trl yntem ile yapmak veya yaptrmak, gerektiinde kitaplk ve ariv oluturmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Rektr tarafndan niversitenin aylkl retim yeleri arasndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan fazla grevinin banda bulunamayaca durumlarda grevi sona erer.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere niversitenin aylkl retim elemanlar arasndan en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektre nerir.

(3) Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn grevi de sona erer. Mdr, yokluunda yardmclarndan birini vekil tayin eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, bnyesindeki birimler arasnda koordinasyon ve denetimi salamak.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve kararlarn uygulamak.

c) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bu toplantlarn gndemini hazrlamak ve toplantlara bakanlk etmek.

d) Her faaliyet dnemi sonunda Merkezin faaliyetlerini ieren raporlar Ynetim Kurulunun grleri erevesinde dzenlemek ve Rektrle sunmak.

e) Merkezin yllk btesini hazrlayarak, Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

f) Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili olarak taraflarla grmeler yapmak, projeler hazrlamak ya da hazrlatmak, danmanlk almak ya da vermek, ihalelere katlmak ya da Merkezin ihalelere katlmn salamak, szlemeler yapmak ve ykmllk altna girmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve niversitenin tam zamanl retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen drt kii ile birlikte toplam be kiiden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten ye tekrar grevlendirilebilir. Grev sresinin bitiminden nce ayrlan ya da alt aydan daha fazla niversite dnda grevlendirilenlerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, gerektiinde Mdrn ars zerine toplanr. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eitim programlarnn hazrlanmas ve planlanmas, renci alm koullarnn belirlenmesi, eitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun salanmas konularnda kararlar almak.

b) Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporlarnn dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporu deerlendirmek.

c) Bir sonraki dneme ait alma program taslan dzenlemek.

) Eitim programlar ile bu programlar sonunda katlm belgesi, baar belgesi ve benzeri belgelerin verilme koullarn belirlemek.

d) Merkezin ynetimiyle ilgili konularda karar almak.

e) Merkezin yatrm, program ve bte tasarsn hazrlamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personelce karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektr yrtr.