22 Mays 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29007

YNETMELK

Selahaddin Eyyubi niversitesinden:

SELAHADDN EYYUB NVERSTES SATIN ALMA VE

HALE YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Selahaddin Eyyubi niversitesi tarafndan yaplacak mal ve hizmet alm, kiralama ve inaat ilerinde uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Selahaddin Eyyubi niversitesi tarafndan yerine getirilecek alm, satm, hizmet, yapm, kira, tama ve benzeri mal ve hizmet satn almaya ilikin hkmleri kapsar.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Selahaddin Eyyubi niversitesi Mtevelli Heyet Bakann,

b) Rektr: Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektrn,

c) Mtevelli Heyeti: Selahaddin Eyyubi niversitesi Mtevelli Heyetini,

) Genel Sekreter: Selahaddin Eyyubi niversitesi Genel Sekreterini,

d) Mdr ve mdrlkler: Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektrl bnyesindeki idari mdr ve mdrlkleri,

e) Satn alma komisyonu: Selahaddin Eyyubi niversitesi satn alma ve ihale komisyonunu,

f) niversite: Selahaddin Eyyubi niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Satn Alma lerinde Yetkili Organlar ve Satn Alma Usulleri

Mtevelli heyeti

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen ileri yaptrma, satn alma kararlarn onama ve iptal etme yetkisi, harcama yetkilisi (ita amiri) sfatyla Bakana aittir. Bakan bu yetkisini uygun grd lde ve srede bir Mtevelli heyet yesine, Rektre, Genel Sekretere veya satn alma yetkilisine devredebilir.

(2) Birinci fkrada belirtilen artlarla gerekletirilemeyen iler, Bakann onay alnarak yerine getirilebilir.

(3) Bte d harcamalar Bakann onay ile yaplabilir.

Komisyonlar

MADDE 5 (1) Satn alma komisyonu; niversitenin Satn alma Komisyonu Mtevelli Heyet Bakan tarafndan grevlendirilir.

(2) Gerekli hallerde ilgili birim temsilcileri ve/veya uzman kiiler komisyona davet edilebilir ve/veya yazl gr istenebilir.

(3) Muayene ve kabul komisyonu; satn alnan mal ve hizmetlerle yaptrlan ilerin geici ve kesin kabullerini yapmak zere en az biri o ile ilgili olmak kaydyla ve ilgili birimden de bir kii olmak zere en az iki kiiden oluur. Fatura, irsaliye ve/veya tutanakla mal veya hizmet teslim alnr.

(4) Komisyonlar, ye tam saysnn salt ounluuyla toplanr ve toplantya katlanlarn salt ounluu ile karar alnr. Oylarn eit olmas halinde komisyon bakannn oyu ynnde ounluk salanm saylr. Muhalif kalan ye itiraz gerekesini karara yazmak zorundadr. Kararlar idarenin yarar dikkate alnarak fiyat, kalite, en iyi hizmet ve i esasna gre tercih yaplarak verilir.

Satn alma karar ilemleri

MADDE 6 (1) Satn alma kararnda aadaki bilgiler bulunur:

a) Satn alma komisyonu harcamalarnda:

1) Satn alma talebinde bulunan birimin ad ve talep tarihi.

2) Satn alma kararnn ilgili olduu i.

3) Satn alnmasna karar verilen maln/hizmetin tanm, zellii, cinsi, ls ve miktar.

4) Teklif veren firmalarn isimleri, tekliflerindeki birim fiyatlar ve toplam tutarlar.

5) Satn alma komisyonu.

Satn alma esaslar

MADDE 7 (1) Her satn alma ileminde niversite menfaatleri gz nnde bulundurulmak suretiyle, en makul ve en kaliteli rn/hizmeti tedarik eden firma/firmalardan teklif alnr.

(2) Satn almann mmkn olan en uygun artlarda, ilk elden ve piyasa rekabet artlar gzetilerek yaplmas gerekir.

(3) Satn almalarda yalnzca en dk fiyat deil, istenilen kaliteyi verme yetenei, en uygun fiyat ve deme koulu, istenilen zamanda teslim ve bakm artlarn tayan en uygun teklifte bulunma gibi koullar tercihte gz nnde tutulur.

(4) Satn alma talebinin belirli nitelikleri, teknik zellikleri ve markay iermesi durumunda satn alma, dorudan pazarlk usul ile gerekletirilebilir.

(5) Satn alnmas kararlatrlan mal, hizmet, proje ve inaat ilerinin belirlenen usullerle gerekletirilmesini mteakip, ayn iin devam, ilave ve benzeri iler iin gereken satn alma ilemleri ve inaat ilerinin projeye bal olarak sonulandrlmas ve tamamlanmas bakmndan, yeni bir teklif alnmadan ve ihaleye klmakszn devam ettirilebilir, bu ilave iler ve satn almalar iin yeni teklif ve karar almaya gerek duyulmaz, satn alma ayn kararla ilikilendirilerek gerekletirilir.

(6) Satn alma komisyonu btesi onaylanan satn almalar yapar.

haleye katlamayacak olanlar

MADDE 8 (1) Aada saylanlar dorudan veya dolayl ya da alt yklenici olarak kendileri veya bakalar adna ihale ilemlerine katlamazlar:

a) Daha nce kendisine i verildii halde, usulne gre szleme yapmak istemeyenler ile szleme ve artname hkmlerine uygun olarak yerine getirmedii tespit edilip, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun 58 inci maddesi uyarnca kamu ihalelerine katlmaktan yasaklama getirilenler ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamna giren sulardan ve organize sulardan dolay hkml bulunanlar,

b) lgili mevzuat hkmlerine gre geici veya devaml olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi ynetim kapsamndaki kamu idareleri ve zel kanunlarla kurulmu bankalar ile iktisadi devlet teekkllerinin ihalelerine girmekten men edilmi olanlar.

Satn alma usulleri

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik hkmleri kapsamndaki almlarda duruma gre aadaki satn alma usullerinden herhangi biri uygulanabilir;

a) Dorudan temin usul: Bu satn alma usulnde satn alma komisyonlar, istekli veya isteklilerden alm veya kiralama artlarn elektronik posta, faks, elden veya mektup yoluyla temin eder. Grmeler sonunda seilen istekliden nihai teklif alnr ve alm sonulandrlr.

b) Pazarlk usul: Bu satn alma usulnde belirlenen ilerin niteliklerine, zelliklerine ve gereklerine gre belirlenen mal ve hizmet iin istekli/isteklilerden elektronik posta, faks, elden veya mektup yoluyla teklif alnr. Aranan koullar tayan isteklilerle alm, satm veya kiralama artlar ve bedel zerinde pazarlk yaplr ve satn alma sonulandrlr.

c) Ak teklif usul: Bu Ynetmelik hkmlerine gre dorudan temin veya pazarlk usul ile yaplmas mmkn olmayan veya bu usullerin uygulanmasnn uygun grlmedii hallerde satn alma komisyonu tarafndan uygulanan usuldr. Ak teklif usulnn uyguland hallerde ilgili birim tarafndan idari artname hazrlanr.

NC BLM

Satn Alma Talepleri ve Taleplere likin Yaplacak lemler

Satn alma talepleri

MADDE 10 (1) niversite birimleri, satn alnmasn talep ettikleri mal ve hizmeti satn alma istek formunu doldurarak niversite Satn Alma Mdrlne gnderirler. Toplanan tm satn alma taleplerinin ayr ayr veya birletirilerek deerlendirilmesi srecinde stok seviyeleri, bteye uygunluk ve denek kontrol de yaplr. Gerek duyulduunda talep sahibi birimlerin yetkililerinden talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istenebilir. Tamamlanan talepler iin; niversite Satn Alma Mdrlnce, belirlenen ekilde ve yetki limitleri dahilinde satn alma ilemi balatlr.

Acil durumlarda satn alma ilemleri

MADDE 11 (1) Acil durumlarda satn alma ilemleri, gerekesi belirtilerek Rektr ve Genel Sekreterin bilgisi dahilinde niversite Satn Alma Mdrlnce alm dorudan gerekletirilir.

a) Acil durum; niversitede meydana gelen/gelebilecek ve annda mdahale edilemediinde maddi-manevi zarar dourabilecei veya retimi aksatabilecek satn alma usullerinin uygulanmasnn beklenemeyecei olaylar acil durum olarak kabul edilir. Bu Ynetmeliin 9 uncu maddesinde belirtilen alm usullerinden herhangi biri uygulanr.

Toplu satn alma ilemleri

MADDE 12 (1) Toplu satn alma esastr, alnan her trl sarf malzemesi, gerektiinde haftalk veya aylk olarak toplu satn alma kararlarna da balanabilir. Bu ilemler niversite Satn Alma Mdrlnce gerekletirilir.

Satn alma talep/istek formunda bulunmas gereken bilgiler

MADDE 13 (1) Satn alma talep/istek formunda aada belirtilen bilgiler bulunur:

a) htiya bildiren birimin talep sisteminden/istek formundan talepte bulunmas.

b) Tarih.

c) Satn alnmas talep edilen maln/hizmetin tanm, zellii, cinsi, ls ve miktar.

) Satn alma talebinin gerekesi.

d) Gerekli grlecek dier hususlar.

Satn alma komisyonunun kararn gerektirmeyen iler

MADDE 14 (1) Akademik ve idari personel hizmetleri, gnlk ihtiya ve her trl sarf malzemeleri, yedek paralar, temizlik ileri, gda gibi olaan hizmetler, kk donanm ve yazlmlarn satn alnmas gibi, temini szlemeyle balanan firmalardan yaplan almlar, satn alma karar olmakszn ihtiya sahibi birimlerin talebi, Genel Sekreterin bilgisi ve niversite Satn Alma Mdrnn onay ile dorudan gerekletirilebilir.

(2) Mtevelli Heyeti her bte dnemi banda Rektr ve Genel Sekreterin onaylamaya yetkili olduu limitleri belirler. Bu limitler dahilinde yaplacak satn almalarda komisyon karar aranmaz.

(3) Bedeli ne olursa olsun elektrik, su, posta ve benzeri abonman szlemesine veya akaryakt, kpr, vapur, feribot, tercihli yol gibi cretleri tarifeye balanm her trl ilerde renci ve personele ynelik olarak dzenlenen sosyal, kltrel, sportif ve sanatsal ve benzeri faaliyetlerle ilgili satn almalarda satn alma karar aranmaz. Bu ilerde demeler niversite Satn Alma/Mali ler Daire Bakanlklarndan herhangi birisinin bilgisi dahilinde gerekletirilir.

(4) Bilimsel aratrma projelerinin finansman, retim elemanlar temini, telif haklarnn alnmas gibi akademik iler ve her trl personel almlar ve benzeri zellikli iler bu Ynetmelik kapsam dndadr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Rektrlk ve Mtevelli Heyet kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektr yrtr.