22 Mays 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29007

YNETMELK

Selahaddin Eyyubi niversitesinden:

SELAHADDN EYYUB NVERSTES LSANS VE NLSANS ETM,

RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Selahaddin Eyyubi niversitesinde lisans ve nlisans dzeyinde eitim-retim programlarna katlan rencilerin eitim-retimi, snavlar ve renci ileri ile ilgili hususlarda uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Selahaddin Eyyubi niversitesine bal birimlere ilikin renci kabul, lisans ve nlisans eitim-retim programlarnn dzenlenmesi, snavlarn deerlendirilmesi, diploma ve unvanlarla, devaml ve geici ayrlma ilemlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: niversitedeki faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarna bal blm ve programlar,

c) GNO: Genel not ortalamasn,

) Mtevelli Heyet: Selahaddin Eyyubi niversitesi Mtevelli Heyetini,

d) Rektr: Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektrn,

e) Senato: Selahaddin Eyyubi niversitesi Senatosunu,

f) niversite: Selahaddin Eyyubi niversitesini,

g) niversite Ynetim Kurulu: Selahaddin Eyyubi niversitesi Ynetim Kurulunu,

) Ynetim Kurulu: niversitenin fakltelerinde faklte ynetim kurulunu ve meslek yksekokullarnda meslek yksekokulu ynetim kurulunu,

h) Ek snav: retim programndaki derslerden U ve NA notu bulunmayan staj hari, en fazla iki dersi FF veya FD olan veya baarsz dersi bulunmayp GNOlar 2.00n altnda kalan rencilerden, en ok iki dersten ek snava girerek mezuniyet koulunu salayabilecek olanlara verilen ek snav,

) Mazeret snav: Ara ve yaryl sonu snavlarna ilgili ynetim kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir nedenden dolay katlamayan renciler iin alan snavlar,

i) Normal ders yk: rencinin devam edecei yaryla ait retim programndaki derslerin kredi toplamn,

j) retim program: Blmlerin grleri alnmak sureti ile faklte/yksekokul kurulunca kararlatrlan ve Senatoca kabul edilen retim programn,

k) n artl ders: Alnabilmesi iin nceki yaryl veya yllarda yer alan derslerden bir veya birkann baarlmas art aranlan dersi,

l) Semeli ders: rencinin, retim programnda belirtilen dersler arasndan seerek alabilecei dersleri,

ifade eder.

KNC BLM

renci Kayt ve Kabul, Geiler, Deiim Programlar, zin, Ayrlma

ve Diplomalara likin Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 5 (1) niversitenin birimlerine ait renci kontenjanlar, dikey gei kontenjanlarn da kapsamak zere her eitim-retim ylnda Ynetim Kurullarnn teklifi, Senatonun nerisi ve Mtevelli Heyetin karar zerine Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenir. Yatay gei kontenjanlar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararas Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre belirlenir.

renim creti

MADDE 6 (1) Lisans ve nlisans rencilerinden her retim ylnda, Mtevelli Heyete belirlenen miktarda renim creti alnr.

(2) renim creti, yaz okulu cretini kapsamaz. Burslu renciler de dhil olmak zere yaz okuluna devam edecek olan tm rencilerden, Senato tarafndan belirlenen miktarda yaz okulu creti alnr.

Burslar

MADDE 7 (1) niversitenin eitli blm ve programlarna lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yerletirilen burslu renciler dnda; Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre burs verilebilir.

renci ileri

MADDE 8 (1) rencilerin yatay geilerine, retim ve snavlara ait ilemlerine, izinlerine ve birimlerden iliiinin kesilmesine, Ynetim Kurulunca karar verilir. renci bu kararlara kar, on be gn iinde niversite Ynetim Kuruluna itiraz edebilir.

(2) rencilerin disiplin i ve ilemleri, 18/8/2012 tarih ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

Giri esaslar ve kesin kayt

MADDE 9 (1) niversitenin yksekokul ve fakltelerine lme, Seme ve Yerletirme Merkezi snav sonularna gre renci alnr. Adaylarn akretim ve lisansst retim programlar hari, baka bir yksekretim kurumuna kaytl olmamalar gerekir.

(2) niversiteye kesin kayt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayl Kanun hkmlerine gre niversite Ynetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir. niversitenin fakltelerine/yksekokullarna/meslek yksekokullarna sresi iinde kesin kaydn yaptran ve kayt ilemleri tamamlanan aday renci, niversite rencisi olur ve rencilik haklarndan yararlanr.

(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kaytlarn, bu maddede belirtilen esaslara uymak art ile belirledikleri vekilleri aracl ile yaptrabilir.

(4) Kesin kayt yaptran rencinin belge ve bilgilerinin doru olmadnn anlalmas halinde, hangi yarylda olduuna baklmadan, niversite ile iliii kesilir. Bu renci niversiteden ayrlmsa kendisine verilen diploma dahil tm belgeler iptal edilir ve hakknda kanuni ilem balatlr.

ngilizce yeterlik snav

MADDE 10 (1) Kayt ilemlerini tamamlayan renciler, Selahaddin Eyyubi niversitesi ngilizce Hazrlk Blm Eitim ve retim Ynetmelii hkmlerine gre, niversite tarafndan dzenlenen ve ilan edilen ngilizce yeterlik ve seviye belirleme snavna alnrlar.

(2) ngilizce hazrlk ile ilgili esaslar ve hazrlk snf eitim-retimi, 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayl Resm Gazetede yaymlanan Selahaddin Eyyubi niversitesi ngilizce Hazrlk Blm Eitim, retim ve Snav Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Danmanlk

MADDE 11 (1) Her renci iin ilgili blmce danman olarak bir retim eleman atanr. Danman, atand sre iinde renciye danmanlk yapar. Yaryl kaytlarnn yaplmas veya yenilenmesinden renci sorumludur. Seilen dersler danman tarafndan onaylanr.

Kayt yenileme

MADDE 12 (1) niversite rencilerinin devam ettikleri birimde her yaryl ynetim kurullarnca tespit edilen esaslara gre kaytlarn yenilemeleri gerekir. Kayt yenileme ilemi, akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde yaplr. Ancak mazereti Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen renciye ek sre tannabilir.

(2) renim cretini demeyen rencilerin yaryl kaytlar yenilenmez. Kaytlar yenilenmeyen renciler renime devam edemez ve snavlara giremez. Kayd yenilenmeyen yaryl, renim sresinden saylr. st ste iki yaryl kaydn yenilemeyen rencinin niversite ile iliii kesilir. rencilerin zamannda demedikleri eitim cretlerini, kanuni gecikme faizi ile birlikte demeleri gerekir.

Kimlik kart

MADDE 13 (1) Kesin kaytlarn yaptran veya kaytlarn yenileyen rencilere niversitenin rencisi olduklarn belirten fotorafl bir kimlik kart verilir.

Yatay ve dikey geiler

MADDE 14 (1) niversitenin birimlerine yaplacak yatay geiler, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre yrtlr. Yatay geiler Ynetim Kurulunca belirlenecek kontenjanlarla snrl olup, intibak ilemleri; Ynetim Kurulu tarafndan, rencinin geldii niversitedeki notlarnn bu Ynetmelikteki esaslar erevesinde dntrlmesi suretiyle yaplr. niversitenin yksekokul ve fakltelerine intibaklar yaplan rencilere en az iki yaryl renim grmeleri kaydyla diploma verilir.

(2) Dikey geiler hakknda, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Kurum ii yatay gei

MADDE 15 (1) Bulunduklar programda, hazrlk snf dnda en az iki yaryl renim grm olan renciler Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri erevesinde niversite iinde baka bir programa yatay gei iin, akademik takvimde belirtilen sreler iinde niversitenin renci leri Daire Bakanlna bavuruda bulunabilirler.

(2) niversite iinde; faklte, yksekokul, meslek yksekokulu ve blmler arasndaki yatay geiler, Ynetim Kurulunca, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

Yurt ii ve yurt d yksekretim kurumlarna gnderilen renciler

MADDE 16 (1) niversite ile yurt iindeki ve yurt dndaki yksekretim kurumlar arasnda yaplan anlamalar uyarnca, renci deiimi erevesinde niversite tarafndan drt yaryla kadar yurt iindeki ve yurt dndaki yksekretim kurumlarna renci gnderilebilir. Bu sre iinde rencinin niversitedeki kayd devam eder ve bu sre retim sresinden saylr. Szlemede aksi belirtilmedike renci, renim cretini niversiteye der.

(2) Anlamal olmayan yksekretim kurumlarna renci gnderilmesi, ilgili ynetim kurullar tarafndan karara balanr.

(3) rencinin yurt ii ve yurt dndaki yksekretim kurumlarndan alm olduu derslerin edeerlik ilemleri; ilgili kurul tarafndan, dier yksekretim kurumundan ald notlarn bu Ynetmeliin 33 nc maddesindeki not sistemine dntrlmesi suretiyle yaplr.

zel renciler ve misafir renciler

MADDE 17 (1) zel renciler; bilgi ve becerilerinin gelitirilmesi amacyla kendilerine, hazrlk snfnda bir akademik yla, blm ve programlarda her yaryl en fazla iki derse, dardan katlma izni verilen rencilerdir. zel rencilerin bavurular, alabilecekleri dersler ve ders saati toplam, ilgili blm bakanlnn gr alnarak, Ynetim Kurulunca karara balanr. zel rencilere diploma, unvan ve kredi verilmez. Talepleri halinde devam durumlarn gsteren bir belge verilebilir.

(2) Misafir renciler; yabanc lkelerde lisans dzeyinde eitim-retimlerine devam eden ve deiim programlar kapsamnda niversitede ilk iki yaryl hari, en fazla iki yaryl ders alan rencilerdir. Misafir rencilerin bavurular, renimlerine devam etmekte olduklar yksekretim kurumunun dzeyi ve rencinin bu kurumdaki baar durumu gzetilerek, ilgili blm bakannn gr alnmak suretiyle, Rektrlke belirlenen kontenjan ve koullar dahilinde, Ynetim Kurulu tarafndan karara balanr. Ynetim Kurulu, misafir rencinin kabulnden sonra, dersleri ve ders saati toplamn da tespit eder. Misafir renciler, ilgili yaryln normal ders yk kadar ders alabilir ve bu rencilere aldklar derslerden kredi verilir. Misafir rencilere diploma ve unvan verilmez. Talepleri halinde aldklar dersleri ve kazandklar kredileri gsteren bir belge verilir.

(3) zel renciler ve misafir renciler, katldklar dersler esas alnarak Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre eitim-retim creti derler.

(4) zel renciler ve misafir renciler hakknda dier esaslar Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

zin

MADDE 18 (1) renciye, hakl ve geerli nedenlerle, eitim-retim yarylnn balangcndan itibaren en ge otuz gn ierisinde mracaat etmesi halinde, Ynetim Kurulu kararyla, bir defada en ok iki yaryl olmak zere azami drt yaryl izin verilebilir. rencinin talep ettii her yaryla ait renim cretinin 1/3n demesi gerekir.

(2) Hastalk, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldrlmas gibi renci tarafndan mazeret olarak beyan edilen, Ynetim Kurulunca uygun grlen nedenlerle yaryl iinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki rencilere dedikleri retim creti iade edilmez.

(3) Bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde rencinin, mazeretin meydana gelmesinden itibaren en ge yirmi gn iinde niversitenin renci leri Daire Bakanlna bavurmas ve mazeretini gerekli belgelerle kantlamas gerekir. Sz konusu nedenlerin devam halinde Ynetim Kurulunca izin sresi uzatlabilir.

(4) zinli saylan renci derslere devam edemez ve izinli olduu dnemde yaryl sonu snavlarna giremez.

(5) zinli saylan sreler, Ynetim Kurulu kararnda belirtilmesi artyla renim sresinden saylmaz.

niversiteden ayrlma

MADDE 19 (1) niversiteden ayrlmak isteyen rencilerin, renci leri Daire Bakanlna yazl olarak bavurmalar gerekir. Bu rencilerin ilgili birimlerden alacaklar iliik kesme belgelerini ibraz etmek artyla kaytlar silinir. Bavuru zerine kayd silinen renciye, isterse renim durumunu gsteren bir belge, girite okula teslim ettii diplomalar ve dier belgeleri verilir. Ancak, rencinin iinde bulunduu yaryl cretinin tamamn demesi gerekir.

Diploma

MADDE 20 (1) Bir yaryl ierisinde alnan derslerin rakamsal baar notlarnn, o derslerin kredi deerleri ile ayr ayr arpmlar toplamnn, bu derslerin kredi deerleri toplamna blnmesiyle belirlenen nota yaryl not ortalamas denir. Blme ilemi, virglden sonra iki basamak yrtlp yuvarlatlarak bulunur.

(2) Birinci fkrada belirtilen yntemin, alnan tm derslere uygulanmas ile hesaplanan nota GNO denir. Ancak, genel not ortalamasnn hesabna sadece retim programnda bulunan dersler katlr.

(3) Bir rencinin okuduu blmden diploma alabilmesi iin o blmn retim programnda gsterilen derslerden baarl olmas, GNOsu 4.00 zerinden en az 2.00 olmas, ilgili Ynetim Kurulu karar ve ilgili birimlerden ald iliik kesme belgesini ibraz etmesi gerekir. Diplomalarda niversitenin, fakltenin/yksekokulun/meslek yksekokulunun ve varsa blmn ad belirtilir.

Diplomalar

MADDE 21 (1) niversitenin fakltelerinde ve meslek yksekokulunda bu Ynetmelik hkmlerine gre renimlerini baar ile tamamlayanlara faklte, blm ve gerekiyorsa program ad belirtilmek suretiyle; lisans retimi yaplan blmlerde lisans, meslek yksekokulunda meslek yksekokulu nlisans diplomas verilir.

(2) Diplomalara mezuniyet tarihi ile diploma numaras yazlr. Mezuniyet tarihi, mezuniyet kararnn alnd ilgili Ynetim Kurulunun toplant tarihidir.

(3) Lisans renimini tamamlamayanlar veya tamamlayamayanlar 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans retimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre ilem yaplr.

Eksnav

MADDE 22 (1) 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi hkmleri sakl kalmak kaydyla rencilere aada esaslar belirtilen ek snav hakk verilir:

a) Staj hari, retim programndaki derslerden NA notu bulunmayan, en fazla iki dersi FF veya FD olan veya baarsz dersi bulunmad halde GNOlar 2.00n altnda kalan rencilerden, en ok iki dersten ek snava girerek mezuniyet koulunu salayabilecek olanlara ek snav hakk verilir.

b) Ek snavlar, snav hakknn kazanld yaryln sonundan bir sonraki dnemin balangcna kadar sadece FF, FD, DD, DC notu alnm derslerden verilir.

c) Bir renci mezuniyet koulunu salamak iin renimi boyunca bir defa ek snav hakk kullanabilir.

NC BLM

Eitim-retime likin Esaslar

Eitim-retim yl

MADDE 23 (1) Eitim-retim yl, gz ve bahar yaryllarndan oluur. Her yl iin akademik takvim Senato tarafndan belirlenir ve gerekli grlen hallerde cumartesi ve pazar gnleri de snav yaplabilir.

retim sresi ve dili

MADDE 24 (1) Lisans ve nlisans dzeyinde renim yapan rencilere, renimlerini tamamlamalar iin verilen azami sreler; iki yllk programlar iin drt, drt yllk programlar iin yedi, be yllk programlar iin sekiz ve alt yllk programlar iin dokuz akademik yldr. Bu srelere yabanc dil hazrlk programnda geen sreler dhil deildir.

(2) niversitede retim dili, aksi kararlatrlmadka, yabanc dilde eitim verilen programlarda ngilizce, dier programlarda Trkedir. Belirli programlarda ise bir ksm dersler Trke veya ngilizce verilebilir.

retim programlar

MADDE 25 (1) Lisans ve nlisans programlarnda yllara ve yaryllara gre yer alacak ders ve uygulamalar ve bunlara ilikin kredi deerleri ile saat saylar; zorunlu, semeli ya da n koullu olup olmadklar blmn nerisi zerine ilgili ynetim kurulunca belirlenir ve Senato onay ile uygulamaya konulur.

(2) retim, retim programna uygun olarak ve programdaki sra takip edilerek yrtlr. Yabanc dil yeterlii salayan renciler, renimlerine takip eden dnemde balar.

Zorunlu, semeli ve n art dersleri

MADDE 26 (1) renciler, kaytl olduklar program kapsamnda verilen zorunlu dersleri almakla ykmldr. Semeli dersler, rencinin ilgi alanlar dorultusunda alabilecei derslerden oluur. n art bulunan bir dersin alnabilmesi iin, n art dersinin baarlm olmas gerekir. n art dersleri ve koullar, ilgili birimler tarafndan belirlenir.

Derse yazlma ve brakma

MADDE 27 (1) lgili dnemde derslerin balad haftay takip eden iki hafta iinde renciler, kayt yaptrdklar derslerde deiiklik yapabilir. Derse yazlma/brakma olarak adlandrlan bu srete rencilerin, ders deiikliklerini danmanlarnn onayn alarak bizzat yapmalar gerekir. Belirlenmi sre dnda yaplmak istenen deiiklikler, yaz dnemi hari, rencinin mazeretinin ilgili ynetim kurulunca uygun grlmesi halinde gerekletirilebilir.

Ders yk

MADDE 28 (1) Ders yk, bir rencinin herhangi bir dnemde ald derslerin AKTS toplam deeridir. rencinin devam edecei yaryla ait olan ders ykne normal ders yk, kayt olduu derslerin tmne ise yaryl ders yk denir. Snamal statde bulunan renciler hari; yaryl ders yk, 30 AKTS olan normal ders yknn bir buuk katn gememek kouluyla danmann onayyla belirlenir. Snamal statdeki rencilerin ders yk hakknda, bu Ynetmeliin 34 nc maddesinin nc fkrasnda yer alan hkmler uygulanr. Ders yk hesabnda, derslerin AKTS deeri esas alnr.

(2) rencilerin, ncelikli olarak daha nce baarsz olduklar ve henz almam olduklar zorunlu derslere kaydolmalar gerekir. Daha nce baarsz olduklar ancak retim yl ierisinde almayan dersler iinse, ilgili ynetim kurulu tarafndan belirlenen dier dersler alnr.

(3) Daha nce alnan bir semeli dersin tekrarnda, ayn dersin alnmas zorunlu deildir. Bu dersin yerine farkl bir semeli ders alnabilir.

(4) retim programndaki baz derslerden muaf olmak, nart derslerini baaramam olmak, yaryl izni kullanm olmak veya niversiteleraras deiim programlarna katlma gibi nedenlerle normal ders ykn tamamlayamayan rencilere, ilgili ynetim kurulu karar ile st iki yaryldan ders verilebilir. Ancak bu rencilerin yaryl ders yk bulunduu yaryldaki normal ders ykn geemez.

(5) nc yaryl bandan itibaren, alt yaryllardaki tm derslerini baar ile tamamlam olan ve GNOlar 3.00-3.49 arasnda olan renciler, st yaryllara ait derslerden bir tanesini, GNOlar 3.50 ve daha zeri olan renciler ise st yaryllara ait derslerden iki tanesini danmann uygun grmesi artyla alabilirler. Snamal statde bulunan renciler hari; normal ders ykn tamamlayamayan renciler danmann uygun grmesi artyla 30 AKTSye kadar st yaryllara ait derslerden alabilir.

Devam zorunluluu

MADDE 29 (1) Her renci, kaytl olduu yaryla ait olan ders, uygulama, laboratuar, proje, seminer, atlye, bitirme almas ve uygun grlen benzer almalara katlmak zorundadr. rencinin, teorik derslerin en az %70ine, uygulama ve laboratuar gibi derslerin ise en az %80ine katlmas gerekir. rencilerin devam durumlar ilgili retim eleman tarafndan izlenir. Daha nce devam koulu salanm olan teorik derslerde tekrar devam zorunluluu aranmaz.

Ders muafiyeti

MADDE 30 (1) renci; kaydn yaptrdktan sonra daha nceki yksekrenimi srasnda baarl olduu dersleri gsteren bir belge ibraz etmek artyla akademik takvimde gsterilen sre ierisinde baz derslerden muafiyet talep edebilir. lgili ynetim kurulu rencinin bu talebini inceleyerek renciyi yeterli grd derslerden muaf tutabilir.

(2) Ders muafiyeti olan rencinin; hangi yaryldan balayacana ve azami retim sresinden ka yaryl dleceine, muaf tutulduu dersler ile bunlarn kredi toplam gz nne alnarak ilgili ynetim kurulunca karar verilir.

ift anadal ve yan dal program

MADDE 31 (1) renciler, Senato tarafndan belirlenen esaslara gre baka bir blmn am olduu ikinci bir programa ait ift anadal ve yan dal program derslerini takip edebilir. rencilere, bu programa ait dersleri baardnda ift anadal program iin diploma, yan dal program iin sertifika verilir. ift anadal ve yan dal programlar hakknda Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yaz dnemi retimi

MADDE 32 (1) Yaz dnemi retimi ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

DRDNC BLM

Notlar, Snavlar ve Baar Durumu

Notlar

MADDE 33 (1) Notlara ilikin esaslar aada belirtilmitir:

a) rencilere aldklar her ders iin, ilgili dersin retim eleman tarafndan aadaki harf notlarndan biri baar notu olarak, dnem sonu ders notu verilir:

Harf notu Drt zerinden katsays 100 zerinden edeer puan

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 75-79

CC 2.00 70-74

DC 1.50 65-69

DD 1.00 60-64

FD 0.50 50-59

FF 0.00 0-49

b) Ortalamalara katlmayan notlar unlardr:

1) I notu; dnem iinde baarl olduu halde hastalk veya geerli baka bir nedenle ders iin gerekli koullar tamamlayamayan rencilere retim elemannca takdir olunur. renci, herhangi bir dersten I notu ald takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on be gn iinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Aksi halde I notu kendiliinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalk ve benzeri hallerde, ilgili blm bakanlnn nerisi ve ilgili ynetim kurulunun onayyla I notunun sresi bir sonraki kayt dneminin balangcna kadar uzatlabilir.

2) S notu; retim programlarnda bulunan kredisiz derslerden baarl olan rencilere verilir.

3) T notu; niversiteye, yurt iindeki veya yurt dndaki dier yksekretim kurumlarndan yatay gei yapan, daha nce eitim grd kurumdaki dersleri saydrmak isteyen, lisans renimine hazrlk program uygulanan veya renci deiim programlarna katlan rencilere, daha nce baarm olduklar ve edeerlii ilgili blm bakannn nerisi zerine ilgili ynetim kurulu tarafndan kabul edilen dersler iin verilir.

4) U notu; retim programlarnda bulunan kredisiz derslerden baarsz olan rencilere verilir.

5) P notu; kredisiz dersleri bitirmemi, ancak baarl olarak srdrmekte olan rencilere verilir.

6) EX notu; Senatoca belirlenen derslerden ilgili blmce uygulanan muafiyet snav sonucunda baarl olan rencilere verilir. EX notu ortalamaya katlmaz.

7) NI notu; rencinin kaytl olduu retim programlar dndan ald dersleri tanmlamak zere verilir. Bu not, rencinin ilgili dersten ald harf notu ile birlikte transkriptinde gsterilir. rencinin kaytl olduu program veya programlarla ilgili ders saydrma ilemlerinde kullanlmaz. NI notu alnan dersler tekrarlanmaz.

8) NA notu; derse devam veya ders uygulamalarna ilikin ykmllklerini yerine getiremedii iin baarsz olan rencilere verilir. NA notu, not ortalamas hesabnda FF notu ilemi grr.

Baar durumu

MADDE 34 (1) Bir dersten S, EX, DD ve daha yukar not alan renci o dersten baarl saylr. Herhangi bir dersten FD, FF, U, NA notu alan renci ise o dersten baarsz olup, bu dersi tekrarlamas gerekir. Ancak, FD notu alnan ders ile n art yerine getirilmi olur.

(2) GNOsu 4.00 zerinden 2.00 ve daha yukar olan ve retim program dahilinde baarsz dersi bulunmayan renci, baarl saylr. rencinin lisans veya nlisans renimini baaryla tamamlamas iin programda bulunan derslerin tmnden baarl olmas gerekir.

(3) GNOsu 4.00 zerinden 1.80in altnda kalan renci snamal statye geirilir. Lisans programlarnda drdnc yaryl sonundan itibaren snamal statde olan bir renci, snamal statden kana kadar daha sonraki yaryllara ait ders alamaz. Snamal statden kmak iin ncelikle CCnin altnda not ald baz dersleri tekrar eder. Snamal durumunda olan bir rencinin yaryl ders yk normal ders ykn geemez.

(4) Her yaryl sonunda, o yaryln btn derslerini baarm olup yaryl not ortalamas 4.00 zerinden 3.00-3.49 arasnda olan renciler onur listesinde, 3.504.00 arasnda olan renciler ise yksek onur listesinde yer alr.

Genel arlkl not ortalamasnn ykseltilmesi

MADDE 35 (1) GNOsunu ykseltmek isteyen renci, danmannn nerisi dorultusunda daha nce ald dersleri tekrar alabilir. GNO hesaplanrken bu dersler iin rencinin ald en son not geerlidir.

Baar notunun hesaplanmas

MADDE 36 (1) EX ve T notu hari, bir dersin baar notu; o derse ait ara snav, arazi almas, uygulama, dev, proje, atlye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri yaryl ii almalarndan ve yaryl sonu veya btnleme snavndan alnan notlar ile o dersin baar deerlendirme sistemine gre belirlenir. Alacak derslere ait baar deerlendirme sistemi, her yaryln balangcndan itibaren bir hafta iinde ilgili retim eleman tarafndan ders bilgi formu ile ilan edilir.

(2) Bir dersin baar notu, her yaryl sonunda akademik takvimde gsterilen sre ierisinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonular renci leri Daire Bakanl tarafndan ilan edilir.

Snavlar

MADDE 37 (1) Snavlar; muafiyet, ara snav, yaryl sonu, btnleme, mazeret ve mezuniyet iin ek snavdan oluur.

(2) Muafiyet snav, Selahaddin Eyyubi niversitesi ngilizce Hazrlk Snf Eitim, retim ve Snav Ynetmelii esaslar erevesinde ve Senatoca belirlenen derslerden ilgili blm tarafndan yaplan ve baarl olanlarn dersi almalarn gerektirmeyen snavlardr.

(3) Ara snavlar, bir yarylda alm bulunan derslerin dnem sonu baar notunun belirlenmesine etki etmesi amacyla dnem arasnda yaplan snavlardr. Senato tarafndan her yarylda bir snav haftas belirlenir.

(4) Yaryl sonu snavlar, bir yarylda alm bulunan derslerin dnem sonu baar notunun belirlenmesine etki etmesi amacyla dnem yaryl sonunda yaplan snavlardr. Bu snava girmeyen rencinin mazereti kabul edilmez ve o dersten kalm saylr.

(5) Btnleme snav, yaryl sonu snavna girme hakkn kazanp da snava girmeyen ya da girdii halde baarl olamayan renciler iin alan bir snavdr. Not ortalamas ne olursa olsun yaryl sonu notu FF, FD veya U olanlar ile GNOlar 2.00n altnda kalan rencilerden yaryl sonu notu DD ve DC olanlara btnleme snavna girme hakk verilir. Bu snava girmeyen rencinin mazereti kabul edilmez.

(6) Mazeret snav, mazeretleri sebebiyle ara snava giremeyen renciler iin alan snavdr. Mazeretleri nedeniyle ara snavna giremeyen renciler, mazeretlerini belgelemek kaydyla snav tarihinden itibaren en ge bir hafta ierisinde bir dileke ile ilgili dekanla/mdrle mracaat ederler. Mazeretleri ilgili ynetim kurulunca kabul edilen rencilere akademik takvimde gsterilen hafta ierisinde mazeret snav yaplr.

Snav dnemi

MADDE 38 (1) Her yaryl derslerinin bitiminde yer alan snav dnemi iinde, ilgili ynetim kurulunca kabul edilen nedenlerle snav yaplamayan gnler kadar, o dnem iin sre uzatm yaplr.

(2) Laboratuvar, uygulama ve arazide yaplmas gereken derslerle, snava girme hakk bu almalarn sonucuna bal olan derslerin snavlar, snav dnemi dnda, bu almalarn bitiminde de yaplabilir.

Snav programlar ve yeri

MADDE 39 (1) Ara snav ve yaryl sonu snav programlar, ilgili ynetim kurulu tarafndan kararlatrlr ve snav dnemi balamadan en az iki hafta nce ilan edilir. Snavlar, programda gsterilen gn, yer ve saatte niversite binalarnda yaplr.

Snav ekli

MADDE 40 (1) Snavlar, yazl olarak yaplr. Ancak, dersi veren retim eleman, ders bilgi formunda belirtilmek kouluyla snavn szl, proje veya dev olarak yaplmasna da karar verebilir.

(2) Snavlar, ilgili dersi vermekle grevli retim elemanlarnca dzenlenir ve ynetilir. Sorumlu retim elemannn snav gn niversitede bulunamamas halinde, snav kimin yapacana ilgili retim elemannn nerisi zerine blm bakanlnca karar verilir.

Snavlarda kopya veya kopyaya teebbs

MADDE 41 (1) Snavlarda kopya eken, kopya ekmeye teebbs eden, kopya ektiren veya kopya ekilmesine yardm eden renciler, snav salonundan karlr ve durum tutanakla tespit edilerek ilgili faklteye/yksekokula bildirilir. Sz konusu renciler ile snav ktlar deerlendirilirken kopya ektikleri tespit edilen ve durumu dersin retim eleman tarafndan ilgili faklte dekanlna/yksekokul mdrlne bildirilen renciler hakknda Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uyarnca disiplin soruturmas alr ve ilgili rencilere o snav iin sfr notu verilir.

Snav notlarna itiraz

MADDE 42 (1) renci bir dersin ara snav ve yaryl sonu snav sonucuna, baar notunun ilan edilmesinden itibaren be gn ierisinde, dileke ile ilgili dekanla/mdrle itirazda bulunabilir. Bu itiraz, maddi hata ynnden ilgili retim eleman tarafndan incelenir ve ilgili ynetim kurulu tarafndan sonulandrlr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 44 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektr yrtr.