22 Mays 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29007

YNETMELK

Selahaddin Eyyubi niversitesinden:

SELAHADDN EYYUB NVERSTES NGLZCE HAZIRLIK

BLM ETM, RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Selahaddin Eyyubi niversitesi ngilizce Hazrlk Blmnde yrtlecek eitim-retim ve snavlarda uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Selahaddin Eyyubi niversitesi ngilizce Hazrlk Blmnde yrtlecek eitim-retim ve snavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Blm: niversitenin ortak zorunlu yabanc dil dersleri ile hazrlk snf dersleri okutulan, Rektrle bal ngilizce Hazrlk Blmn,

b) Blm bakan: Blmn faaliyetlerinden sorumlu, Rektr tarafndan atanm retim yesini,

c) Dnem puan ortalamas (DPO): Blmde her bir dnem sonundaki yaz ve iletiim derslerinin, dnem ierisinde yaplan ksa sreli snavlarn, ara ve final snavlarnn arlk yzdelerine gre ortalamasn,

) renci leri Mdrl: Selahaddin Eyyubi niversitesi renci leri Mdrln,

d) Rektr: Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektrn,

e) Senato: Selahaddin Eyyubi niversitesi Senatosunu,

f) TOEFL: Uluslararas yabanc dil snavlarndan olan Test of English as a Foreign Language snavn,

g) niversite: Selahaddin Eyyubi niversitesini,

) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modlleri: Avrupa dil seviyeleri-kiisel deerlendirme modllerini,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retim ve Snavlara likin Esaslar

Hazrlk eitim ve retiminin amac

MADDE 5 (1) Hazrlk eitim ve retiminin amac; niversitenin yabanc dil hazrlk snflarnda rencilere, kaytl olduklar eitim ve retim programlarnn ngrd yabanc dillerde, ncelikle kendi konularnda okuduklarn ve duyduklarn anlama, metinleri Trkeye evirebilme, yazl ve szl olarak kendilerini ifade edebilme, akademik, kltrel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletiimini salayabilme yeterliliini kazandrmaktr.

Yeterlik snav

MADDE 6 (1) niversiteye kayt yaptran renciler, ngilizce seviyelerinin tespiti iin yeterlik snavna alnr. Yeterlik snav iki aamadan oluur. Birinci aamada 100 tam puan zerinden 80 alan renciler ikinci aama snavna girmeye hak kazanrlar. 100 tam puan zerinden 80in altnda puan alan renciler baarsz kabul edilir ve ngilizce hazrlk programnda seviyelerine uygun kurlara yerletirilirler. Baarl olmak ve kayt olunan programda eitime balamak iin her iki aamadaki snavda da 100 tam puan zerinden en az 80 almak gerekir.

(2) Blmn nerisi zerine, Senato karar ile yeterlik snav iin uluslararas kabul gren snavlardan biri yaptrlabilir.

Muafiyet

MADDE 7 (1) Muafiyete ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir ve rencilere duyurulur. TOEFL (IBT) snavndan 85 veya dier ulusal ve uluslararas snavlardan edeeri veya daha yukar not aldn belgeleyen renciler ile baka bir niversitenin hazrlk programn baaryla tamamladn belgeleyen renciler veya ngilizcenin anadil olduu bir lkede orta renimlerini o lke vatandalarnn devam ettii eitim kurumlarnda tamamlayan renciler yeterlilik snavndan muaf tutularak, kayt olduklar programlarda eitim-retime balarlar. Sz konusu snavlarn geerlilii iki yldr.

(2) Muafiyet iin edeer kabul edilecek belgelerin, yeterlik snav tarihinden en ge bir hafta nce Blm Bakanlna teslim edilmesi ve edeerliinin niversite Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilmesi gerekir.

Eitim ve retim sresi

MADDE 8 (1) Blm programnn normal sresi bir akademik yldr. Bir akademik ders yl ise gz ve bahar olmak zere iki yaryldan oluur. Blmde yabanc dil retimi mfredat niversitenin akademik program ihtiyalar esas alnarak A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modllerine gre dzenlenir. Bir st modle devam edebilmek iin nceki modllerin baarlm olmas veya baarlm saylmas gerekir. Hazrlk snfnda baarl olabilmek iin her rencinin en az B2 modln bitirmesi gerekir. Baarsz olan rencilerden;

a) Meslek Yksekokulu rencileri ngilizce hazrlk blmnde, ikinci yaryl sonunda veya istee bal olarak devam ettikleri nc veya drdnc yaryl sonunda yaplan yabanc dil snavnda baarl olamasalar bile, kayt olduklar n lisans programlarna devam ederler. Ancak bu renciler ksmen veya tamamen yabanc dille okutulanlarn dnda, sadece Trke olarak verilen dersleri alrlar. Blmde ngilizce olarak verilen dersleri alabilmeleri iin bu rencilerin hazrlk programn tamamlamalar arttr. Hazrlk programn tamamlamam olan renciler eksik kurlarn alacak yaz okullarnda tamamlarlar. Yaz okulu crete tabidir.

b) Lisans rencilerinin, faklte derslerini alabilmeleri iin hazrlk programn baar ile tamamlam olmalar gerekir.

(2) Blmde retim sresi B2 modlnn baaryla bitirildii yaryl sonuna kadar devam eder. Haftalk ders saat yk 20den ve bir yarylda 260 saatten az olmamak zere Blm Bakanl tarafndan belirlenir. Her modln sonunda yaplan modl bitirme snavna girebilmek iin derslerin %90na devam edilmesi zorunludur. Hastalk durumunda alnan salk raporlar ile derse devam etmeyen renciler de devamsz saylr.

(3) Hazrlk programn baar ile tamamlayan rencilere istemeleri halinde sertifika verilir. Gerekli grld takdirde cumartesi gnleri de ders yaplr.

Snavlar

MADDE 9 (1) Snav tarihleri, cumartesi ve pazar gnleri de dahil olmak zere Blmn nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir.

(2) Mazeret snav, sadece ara snav ve final snav yerine yaplr. Mazeret snavlarna girebilmek iin; renciler tarafndan bildirilen mazeretlerin niversite Ynetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Ara snavn ve final snavnn mazeret snav tarihi, ilgili birimce belirlenir. Mazeret snavlar iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez. Ksa sreli snavlar ve yeterlik snavlar iin mazeret snav yaplmaz.

(3) rencinin; girdii bir snav iin gerekli artlar tamad sonradan tespit edilirse, alm olduu not, ilan edilmi olsa dahi iptal edilir.

Baar puan ve deerlendirme

MADDE 10 (1) Haftalk ve aylk snavlar, derse katlm notu, renci dev dosyas notunun genel ortalamas ile her renci iin bir modl not ortalamas hesaplanr. Bu not ortalamas modl baar notunun % 60n tekil eder. Modl sonunda yaplan modl bitirme snav baar notunun % 40n oluturur. Modl genel baar notu 100 zerinden 70tir. Her renci modl genel baar notunu 70e tamamlamak kaydyla modl bitirme snavndan en az 60 almak zorundadr. Baarsz olan renciler ayn modl tekrar eder. B2 modl gz, bahar ve yaz dnemlerinde bitirilebilir.

(2) ngilizce programlara kaytl rencilerin iki sene ierisinde B2 modln baar ile bitirememesi halinde kayd silinir. Ancak bir renci iki yaryl yabanc dil hazrlk snfna devam etmesine ramen B2 modln baar ile bitirememesi halinde talebi zerine, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan baka bir niversitede ya da niversitede retim dili Trke olan edeer bir programa, edeer programn bulunmamas halinde, yakn programlardan birine yerletirilmek zere mracaat edebilir.

(3) Dnem baar puan, retim elemanlarnca Blm Bakanlna teslim edildikten sonra niversitenin web sayfasnda yaynlanr. Puanlar ayn zamanda, Blm rencilerinin DPO puanlarnn hesaplanmas iin renci ileri brosuna teslim edilir. Bir dnemde yetersiz puan alan rencilerin, bulunduklar kuru tekrar etmeleri gerekir.

Hazrlk blmnde ykselme

MADDE 11 (1) ngilizce hazrlk rencileri bir sonraki kura dorudan geemezler. Her kurun sonunda rencilerin snavlarndan aldklar notlar hesaplanr. Her kurun puanlama sistemi ile ilgili devam, derse katlm, ev devleri, snf ii devler, testler, ara snavlar ve final snavlar, retmen kanaati gibi kriterler, kur baladnda retim elemanlar tarafndan rencilere bildirilir.

Snav sonucuna itiraz

MADDE 12 (1) renciler, snav sonularnn ilanndan itibaren en ge i gn ierisinde Blm Bakanlna yazl olarak bavurarak, maddi hata nedeniyle snav sonucuna itiraz edebilirler. Bavuru zerine, Blm Bakanl tarafndan yaplan incelemede maddi hata tespit edilirse niversite Ynetim Kurulunca gereken dzeltme yaplr.

Not kayd

MADDE 13 (1) rencilerin notlar, Blm tarafndan kaytlara geirilir.

Yabanc dil sertifikas

MADDE 14 (1) Yeterlik snavlarnda veya hazrlk snfnda baarl saylan rencilere seviyelerine gre yabanc dil sertifikas verilir.

Mazeretler

MADDE 15 (1) Mazeretlere ilikin esaslar niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. Mazeret bildiren rencilerin durumu, Blmn nerisi zerine niversite Ynetim Kurulunca karara balanr.

zin ve izin sreleri

MADDE 16 (1) renciler belgelemek kouluyla; yurt dnda eitim, ailevi, kiisel ve salk gibi nedenlerle Senatonun belirledii esaslar dorultusunda dnem izni alarak kayt dondurabilir. Bu renciler izinli olduklar yla ait eitim ve retim cretinin yarsn derler. Dnem izni alan renci eitim-retime baladnda, yeterlik snavna alnr ve snavdan ald puana gre belirlenecek olan kurda eitim-retime devam eder.

Disiplin ilemleri

MADDE 17 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri, 18/8/2012 tarih ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

(2) niversiteden sreli uzaklatrma cezas alan renciler, bu sre ierisinde derslere devam edemez ve snavlara giremez. Bu rencilerin renim cretlerini demeleri gerekir.

renim creti

MADDE 18 (1) rencilerin her dnemin banda, belirlenen miktarda ve zamanda renim cretini demeleri gerekir. renim cretlerini belirlenen sreler ierisinde demeyen rencilerin kayt ilemleri yaplmaz.

niversiteden ayrlma ve kayt sildirme

MADDE 19 (1) renciler, bir dileke ile renci leri Mdrlne bavurarak, kendi istekleri ile niversiteden ayrlma talebinde bulunabilir.

(2) Kendi istekleri veya iliik kesilmesi gibi sebeplerle niversiteden ayrlan rencilerin, belgelerini alabilmeleri iin; kayt sildirme ilemini tamamlamalar, dosyasna borlarnn olmamas, kendisine eitim ve retim sresi zarfnda kullanlmak zere niversite tarafndan salanan mal ve tehizat hasarsz olarak iade etmi olmas, ayrlma sebebini ve ayrlma tarihini belgeleyerek kaytlara geirme ilemini yaptrmalar gerekir. Kaydn sildiren renci, kaydn silindii dnem de dahil olmak zere eitim ve retim cretinin tamamn der.

(3) niversiteden ayrlan rencinin lise diplomasnn arkasna, niversiteden ayrl tarihi ve sebebi yazlr ve diplomann bir kopyas rencinin dosyasna konulduktan sonra diploma asl renciye iade edilir.

Yaz retimi

MADDE 20 (1) Hazrlk snfnda herhangi bir akademik kurda baarsz olan renciler iin, 5-7 hafta sre ile yaz aylarnda hazrlk blm eitimi yaplabilir. Bir renci yaz okulunda sadece bir kur ders alabilir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Senato ve niversite Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektr yrtr.