17 Mays 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29003

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

EVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDES UYARINCA ATIKSU ARITMA

TESSLERNN TEVK TEDBRLERNDEN FAYDALANMASINDA

UYULACAK USUL VE ESASLARA DAR YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarnca Atksu Artma Tesislerinin Tevik Tedbirlerinden Faydalanmasnda Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Ynetmeliin 1 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Ynetmeliin amac, alc ortamn su kalitesinin ykseltilmesi ve doal kaynaklarn korunmas iin alc ortama dearj eden ve/veya geri kazanan atksu altyap tesisi ynetimlerinden, artma tesisini kuran, ileten ve ilgili mevzuatta belirtilen ykmllklerini yerine getirenlerin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen tevik tedbirleri kapsamnda atksu artma tesislerinde kullandklar elektrik enerjisi giderlerinin bir ksmnn Bakanlka geri denmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alc ortam: Hava, su, toprak ortamlar ile bu ortamlarla ilikili ekosistemleri,

b) Atksu altyap tesisi ynetimi: Atksu altyap tesislerinin inas, bakm ve iletilmesinden sorumlu olan, bykehirlerde bykehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; belediye ve mcavir alan snrlar iinde belediyeleri, organize sanayi blgelerinde organize sanayi blgesi ynetimini, kk sanayi sitelerinde kooperatif bakanlklarn; serbest ve/veya endstri blgelerinde blge mdrlklerini; kltr ve turizm koruma ve gelime blgelerinde, turizm merkezlerinde Kltr ve Turizm Bakanln veya yetkili kld birimleri, ky yerleim alanlarnda l zel dareleri, atksu altyap tesisi ynetimlerinin yetki vermesi durumunda birlikleri, mevcut yerleim alanlarndan kopuk olarak mnferit yaplm site, tatil ky, tatil sitesi, turizm tesis alanlarnda site ynetimlerini ve /veya tesis iletmecilerini,

c) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

) Fazla deme: Enerji desteinden yararlanmas gerekenlere, yararlanmas gereken tutarn zerinde yaplan demeyi,

d) Geri deme belgesi: Atksu artma tesisi enerji gideri geri deme belgesini,

e) Haksz deme: Enerji desteinden bu Ynetmelik erevesinde belirlenen usul ve esaslara aykr olarak yararlananlara yaplan demeyi,

f) kincil artma: Atksularn alc ortama dearj standartlarna uygun olacak ekilde biyolojik artma veya dier proseslerle artlmasn,

g) leri artma sistemleri: kincil artma ile giderilemeyen kirleticilerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak giderildii atksu artma sistemlerini,

) l mdrl: evre ve ehircilik l Mdrlklerini,

h) Kimyasal artma sistemleri: Kimyasal artma, atksularda kirlilie neden olan znm, kolloidal ve askdaki maddelerin uzaklatrlmasn temin veya hzlandrmak amacyla, eitli kimyasal reaksiyonlardan yararlanlmas esasna dayanan genel metotlar,

) SKKY: 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayl Resm Gazetede yaymlanan Su Kirlilii Kontrol Ynetmeliini,

ifade eder.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

denek ve demenin yaplaca kurum, kurulu ve iletmeler

MADDE 4 (1) Atksularn artlmas amacyla atksu artma tesislerinde kullanlan ve demesi yaplan bir nceki yla ait elektrik enerjisi gideri, evre Kanununun 29 uncu maddesi uyarnca Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda, Bakanlk btesine bu ama iin ayrca konulacak denekten ilgili atksu altyap tesisi ynetimlerine geri denir. Atksu altyap tesisi ynetimleri tarafndan atksu artma tesisi iin iletme hizmeti alnmas durumunda deme ilemi atksu altyap ynetimlerine yaplacaktr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (a) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Atksu altyap tesisi ynetimlerince, atksularn artmak amacyla kimyasal, ikincil ve/veya ileri artma yaparak alc ortam dearj standartlarn salyor olmak.

d) l Mdrl koordinasyonunda elektrik datm irketi ve tesis yetkilisi katlm ile kurulacak teknik bir heyetin iletme tarafndan beyan edilen bilgilerin geree uygun olup olmadnn teyit edildiine dair yerinde inceleme raporunu sunmak.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya (c) bendi eklenmi, ikinci fkraya () bendi eklenmi, birinci fkrann son cmlesi ve ikinci fkrasnn (b) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

b) l Mdrlklerince bavuru dosyasnn noksansz olduunun tespit edilmesi; denmemi veya demesi tamamlanmam faturalarn dikkate alnmamas, tesisin Ek-2de ve/veya projesinde verilen toplam kurulu gc dikkate alnarak elektrik tketiminin kontrol edilmesi,

c) Bakanln evresel bilgiye eriim sisteminde deme yaplacak dneme ait yllk verilerin her yl nisan ay sonuna kadar girilmesi,

) Maliye Bakanlna bal tahsil dairelerine vadesi gemi borlarnn bulunmadna ilikin Vadesi Gemi Bor Durumunu Gsterir Belge .

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesine nc fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkralar eklenmitir.

(4) Geri demenin talep edildii yl ierisinde atksu altyap ynetimine ait ilgili atksu artma tesisinde su kirliliinin nlenmesine ilikin mevzuata aykrlk tespit edilmesi durumunda, aykrln tespit edildii tarihten giderildii tarihe kadar olan sre ierisinde tevik tedbirlerinden faydalanamaz.

(5) Geri demenin yaplaca dnem ierisinde evre izninin sresinin bitmesi durumunda iznin bittii tarihe kadar, dnem ierisinde balamas durumunda ise iznin balad tarihten itibaren deme ilemi yaplacaktr.

(6) Geri deme ileminin gerekletirilmesine mteakip l Mdrlkleri tarafndan Ek-7de yer alan atksu artma tesisi enerji tevikinden faydalanan tesislere yaplan deme tablosu doldurularak Bakanla gnderilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 (1) 5 inci madde gereince verilen geri deme belgesi;

a) Enerji desteinden haksz olarak yararlanlmas,

b) Baka bir enerji desteinden faydalanlmas,

hususlarndan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda iptal edilir.

(2) letme; iptalin gerekletii dneme ait fatura tutar da dhil olmak zere, iptal tarihinden itibaren bu Ynetmelikte belirtilen artlar salanana kadar elektrik enerjisi desteinden yararlanamaz.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin bal Denetim ve idari yaptrmlar olarak deitirilmi ve ikinci fkra eklenmitir.

(2) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr hareket edilmesi durumunda 2872 sayl Kanunun ilgili idari ve cezai hkmleri uygulanr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin Ek-2si ekteki ekilde deitirilmi ve ayn Ynetmelie ekte yer alan Ek-7 eklenmitir.

MADDE 10 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/10/2010

27716

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/3/2012

28247

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz