15 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29001

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/2/2010 tarihli ve 27503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.