14 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29000

YNETMELK

Kadir Has niversitesinden:

KADR HAS NVERSTES ORTA DOU VE AFRKA ARATIRMA

VE UYGULAMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Kadir Has niversitesine bal olarak kurulan Kadir Has niversitesi Orta Dou ve Afrika Aratrma ve Uygulama Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Kadir Has niversitesi Orta Dou ve Afrika Aratrma ve Uygulama Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Kadir Has niversitesi Orta Dou ve Afrika Aratrma ve Uygulama Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mtevelli Heyeti: Kadir Has niversitesi Mtevelli Heyetini,

d) Rektr: Kadir Has niversitesi Rektrn,

e) niversite: Kadir Has niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar; niversitenin ilgili blm ve anabilim dallaryla ibirlii iinde, Orta Dou ve Afrika ile ilgili, blgesel ibirlii ve gvenlik bata olmak zere ilgili konularda aratrmalar yapmak, blgeyi iktisadi, siyasi, sosyal ynleriyle bilimsel olarak incelemek, ulusal ve uluslararas ticari, sanatsal, kltrel, sosyal alanlarda blge hakknda bilgi ve gr alveriini salamak, Orta Dou ve Afrika zerine yaplan bilimsel almalar takip etmek ve gelimeleri izlemek, bu almalarda elde edilen birikimi ulusal ve uluslararas kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylamak, bu blgeler zerine politikalar retmek, kresel ynetiim, eitim ve danmanlk hizmeti vermek suretiyle uluslararas ortaklklar ile kamu kurulular, sivil toplum rgtleri ve zel sektr kurulularyla ibirliini gerekletirmektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amacna ulamak iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Uzun vadeli, srdrlebilir ve uluslararas ibirliinin ne kt projeler gelitirmek.

b) Bata uluslararas ilikiler blm olmak zere, niversitenin ilgili birimleriyle ve bu birimlerin birbirleriyle olan iletiim ve ibirliini artrmak.

c) Trkiyedeki dier niversitelerin ilgili merkezleri ve birimleriyle ibirliini gelitirerek, ortak aratrma projeleri hazrlamak, seminer ve konferanslar dzenlenmek.

) Merkezin faaliyet gsterdii alanlarla ilgili almalar yrten profesyoneller, lisans ve lisans st rencileri ve uzmanlara ynelik seminerler dzenlemek, aratrma projeleri yrtmek.

d) Merkezin uluslararas grnrln ve itibarn arttrmak amacyla, uluslararas alanda benzer faaliyetlerde bulunan aratrma merkezleri, niversiteler veya ilgili kurulularla ibirlii ierisinde aratrmalar yapmak, konferans ve toplantlar dzenlemek.

e) Merkezin ve niversitenin mali ve idari kapasitesine katk salayacak projeler gelitirmek ve ortaklklar tesis etmek.

f) Merkez tarafndan dzenlenen eitli etkinliklerin ktlarnn yer ald yaymlar yapmak.

g) Merkezin yapt faaliyetlerin ve sonulandrlan aratrmalarn ilgili kurulular ve kamuoyu ile paylalmasn salayacak eitli halkla ilikiler ve medya faaliyetlerini dzenlemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektrn nerisiyle Mtevelli Heyeti tarafndan niversitenin aylkl retim yeleri veya istekleri halinde Merkezin almalarna katkda bulunacak, konusunda uzman kiiler arasndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn grevi, alt aydan fazla grevinin banda bulunamayaca durumlarda sona erer.

(2) Mdr, gerekli hallerde, almalarnda yardmc olmak zere bir kiiyi yardmc olarak seer ve Mdr Yardmcs Rektrn onay ile grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmcsnn da grevi sona erer.

(3) Mdr, grevi banda olmad zamanlarda Mdr Yardmcsn vekil brakr.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

b) Merkez almalarnn yrtlmesini salamak, gzetim ve denetimini yapmak ve gerekli uygulamalar gerekletirmek.

c) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

) Merkezin yllk faaliyet plan, program ve btesini hazrlamak ve uygulanmasn salamak.

d) Ylsonu faaliyet raporunu hazrlamak ve Ynetim Kurulunun gr ile Rektre sunmak.

e) Ynetim Kurulu ve Danma Kurulunun kararlar ile alma programn uygulamak.

f) Merkezin dzenli almasn salamak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve niversitede tam gn alan retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek drt ye olmak zere toplam be yeden oluur. Ynetim Kurulu toplantlarna Mdr bakanlk eder. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az kez toplanr ve Mdr tarafndan hazrlanan gndem maddelerini grerek karar alr. Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkez uygulamalar ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin faaliyet programlarna ilikin her trl dzenlemeyi yapmak, faaliyet programnn hazrlanmas iin gerekli kararlar almak, Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca raporun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporu deerlendirerek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek.

c) Eitim programlar sonunda verilecek olan katlm belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esaslar belirlemek.

) Merkezin eitim, ibirlii, aratrma, inceleme, yaym, etkinlik, danmanlk ve proje bavurularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

e) Yurt iindeki ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, usul ve esaslarn tespit etmek.

f) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; niversitenin enstit mdrleri, faklte dekanlar, meslek yksekokulu mdrleri ve Rektrle bal uygulama ve aratrma merkezi mdrleri ile Mdrn nerisi zerine akademik personel ve istekleri halinde Merkez almalarna katkda bulunabilecek zel sektr, sivil toplum kurulular ve uluslararas kurulularn temsilcileri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen en fazla on be yeden oluur.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sreleri bitmeden ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi doldurmak zere Rektr tarafndan yeni yeler grevlendirilir.

(3) Danma Kuruluna, Rektr bakanlk eder. Danma Kurulu, Mdrn ars zerine olaan olarak ylda bir kez toplanr.

(4) Danma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirme ve tavsiye niteliinde gr bildirir.

(5) Danma Kurulunun grevi; Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak, Merkezin yllk faaliyet raporunu, alma programn, eitim faaliyetlerini deerlendirmek, yaplm olan ve halen yrtlen almalar hakknda gr bildirmek, nerilerde bulunmak ve bir sonraki alma ylna ait program deerlendirmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 14 (1) 17/7/2006 tarihli ve 26231 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kadir Has niversitesi Orta-Dou ve Afrika Aratrma ve Uygulama Merkezi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kadir Has niversitesi Rektr yrtr.