14 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29000

YNETMELK

Dicle niversitesinden:

DCLE NVERSTES SYASAL ARATIRMALAR UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ (DSAMER) YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Dicle niversitesine bal olarak kurulan Dicle niversitesi Siyasal Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, organlarna, ynetimine ve almalarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Dicle niversitesi Siyasal Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin (DSAMER) amalarna, faaliyetlerine, organlarna, ynetimine ve almalarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) niversite: Dicle niversitesini,

b) Rektr: Dicle niversitesi Rektrn,

c) Merkez (DSAMER): Dicle niversitesi Siyasal Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

e) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac, ulusal ve uluslararas konularda siyas, ekonomik, kltrel, sosyal ve hukuk nitelikli bilimsel aratrma ve almalar yapmak, yurt ii ve yurt dndaki ilgili kurum ve kurulularla birlikte ortak projeler yrterek bilgi birikiminin oluturulmas ve paylalmasn salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Ulusal ve uluslararas alanda siyasal almalar yapmak ve ilgili organizasyonlarla ibirlii yaparak projeler gerekletirmek, ortak almalar ve yaynlar yapmak.

b) niversitenin akademik birimleri ile disiplinler aras projeler gelitirmek ve yaplacak almalar zendirmek.

c) Yurt ii ve yurt d kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz ve deerlendirmesini yapmak, retilen bilgileri ulusal ve uluslararas bilimsel toplant ve yaynlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak.

) stekte bulunan resm veya zel sektr kurum ve kurulularna danmanlk hizmeti vermek.

d) Kongre, sempozyum, seminer, konferans, ak oturum, panel ve benzeri etkinlikler dzenlemek, sreli ve sresiz yaynlar yapmak.

e) niversitenin eitim ve staj faaliyetlerine katkda bulunmak, sertifika programlar dzenlemek.

f) Oluturaca birimler vastasyla aratrma, proje ve etd almalar yapmak.

g) Rektrln belirleyecei konularda almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar, Proje Gruplar,

Yayn Kurulu ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr ve mdr yardmclar.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdr almalarnda kendisine yardmc olmak zere, niversitenin retim elemanlar arasndan en fazla iki kiiyi Mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr yardmclarnn da grevi sona erer. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Mdr yardmclarndan birisi veklet eder. Mdr yardmclarnn da bulunmad durumlarda Ynetim Kurulu yelerinin en kdemli olanndan balamak zere birisi Mdre veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdr ve mdr yardmclarnn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

c) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrle sunmak.

) Merkezin idar ilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrle sunmak.

d) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

e) Yurt ii ve yurt dndaki aratrma ve uygulama merkezleri ile ibirlii yapmak.

f) almalaryla ilgili yllk raporlar Rektrle sunmak.

(2) Mdr yardmclarnn grevleri unlardr:

a) Veklet verildiinde Merkezi temsil etmek, Ynetim Kurulu toplantlarnn sekretaryasn ve Mdrn gzetim ve denetimi altnda Merkez ilerini yrtmek.

b) Merkezin ksa, orta ve uzun vadeli amalarnn ve stratejik plannn hazrlanmasnda ve uygulanmasnda Mdre yardmc olmak.

c) Aratrma ve proje almalarnda; proje ekiplerinin kurulmasnda, koordinasyonunda, ynetiminde, denetiminde ve bakanlarnn seiminde; birim faaliyetlerinin dzenlenmesinde, yrtlmesinde ve denetlenmesinde, yllk faaliyet raporunun hazrlanmasnda Mdre yardmc olmak.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr dhil yedi kiiden oluur. Mdr dndaki dier alt ye, niversitenin retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir ekilde boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir.

(2) Mdr Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Mdrn nerisi zerine gerektiinde niversite iinden veya dndan konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kiiler de gr bildirmek amac ile Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilir. Ancak bu kiiler oy kullanamaz.

(3) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalarda bulunan retim yeleri arasndan, Rektrce seilecek Mdr adaylarn belirlemek.

b) Yllk alma raporu, plan ve programlarn karara balamak ve bte taslan hazrlamak.

c) Mdrn nerecei proje grubu veya inceleme birimleri ile bunlarn bakanlarn grevlendirme konusunda karar alarak, bunlarn alma esaslarn belirlemek.

) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet alanlaryla ilgili konularda kararlar almak.

d) Mdrn gndeme getirecei konular hakknda karar vermek.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 11 (1) Merkezin almalarnda etkinlik ve verimlilii arttrmak, yeni grler ortaya koymak ve ihtiya duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak zere, Ynetim Kurulunun belirleyecei esaslara gre Danma Kurulu oluturulabilir. Danma Kurulu yeleri; srekli veya geici olarak, Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili almalarda bulunan kii, kurum veya kurulularn temsilcileri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilir. Danma Kurulu, Mdrn daveti zerine ve Mdr bakanlnda yelerin salt ounluuyla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

Proje gruplar ve grevleri

MADDE 12 (1) Merkezde; bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amalar dorultusunda, Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulunun karar ile enerji aratrmalar, inceleme, planlama, danmanlk, eitim, yayn konularnda grev yapmak zere proje gruplar kurulabilir. Bu gruplar iinde alma konularna gre personel deiimi yaplabilir.

Yayn Kurulu

MADDE 13 (1) Merkezin yayn faaliyetlerini yrtmek zere, niversite retim yeleri arasndan, Mdrn nerisiyle Ynetim Kurulunun belirleyecei en fazla 9 asil ve 3 yedek yeden oluan bir Yayn Kurulu oluturulur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac; 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Dicle niversitesi Rektr yrtr.