14 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29000

YNETMELK

Bayburt niversitesinden:

BAYBURT NVERSTES YAZ DNEM ETM-RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bayburt niversitesi Yaz Dnemi Eitim-retim Ynetmeliinin 6 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yaz dnemi retim sresi, yaz dnemi genel snav sresi hari be haftadr. Genel snavlar bu sre sonunda akademik takvimde belirtilen tarih aralnda yaplr. Ara snavlar be haftalk ders sresi ierisinde yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Bir dersin yaz dneminde alabilmesi iin en az otuz be rencinin kayt yaptrmas art aranr. Ancak dersi veren retim elemannn teklifi ve ilgili birim kurulu karar ile en az yirmi be rencinin kayt yaptrd derslerde alabilir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Bayburt niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

30/5/2013

28662

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

21/8/2013

28742

2-

26/1/2014

28894