14 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29000

YNETMELK

Adalet Bakanlndan:

LSANSLI YEDEMN DEPOLARI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 2004 sayl cra ve fls Kanunu uyarnca muhafaza altna alnmasna karar verilen mallarn muhafaza edilecei gerek veya tzel kiilere ait lisansl yediemin depolarnn kuruluuna, bu depolarda bulunmas gereken asgari niteliklere, depolar iin alnacak teminata, muhtemel rizikolara kar yaplacak sigortaya, Adalet Bakanl tarafndan lisans ve iletme belgesinin verilmesine, iletme yetkisinin devrine; Adalet Bakanlnn lisansl iletmelerle ilgili grev ve yetkilerine, faaliyetin durdurulmas ya da iptali gibi idar tedbir ve tasarruflara, bu depolarn denetimine, depolarda tutulmas gereken kaytlara ve muhafaza ilemlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayl cra ve fls Kanununun 88 inci maddesinin beinci fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ak artrma usul: Yeri, zaman ve artlar nceden belirlenerek, hazr olanlar arasnda fiyat artrma yarna dayanan sat usuln,

b) Alt iletici: Lisans sahibi tarafndan yetki devri yaplan gerek veya tzel kiileri,

c) Bakanlk: Adalet Bakanln,

) Depo: Adalet Bakanlnn yetki verdii gerek veya tzel kiiler tarafndan iletilen lisansl yediemin depolarn,

d) Depo grevlisi: Depo ileticisini veya bu kii tarafndan lisans kapsamnda kalan hizmetlerin yerine getirilmesi iin grevlendirilen kiileri,

e) Depo ileticisi: Lisansl yediemin deposu iin iletme belgesi alan gerek veya tzel kiileri,

f) letme belgesi: Lisans sahibi veya alt ileticilerin lisans kapsamnda yer alan faaliyetlere balamadan nce Bakanlk tarafndan kendilerine verilen belgeyi,

g) Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayl cra ve fls Kanununu,

) Komisyon: Deerlendirme ve hale Komisyonunu,

h) Lisans: Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi iin Bakanlk tarafndan verilen izni,

) Lisans bedeli: Lisans ihalesinde bir takvim yl iin belirlenen miktarn lisans sresi ile arpm sonucunda elde edilen bedeli,

i) Lisans sahibi: Lisans ihalesi sonucunda lisans belgesi almaya hak kazanan gerek veya tzel kiiyi,

j) Lisans sresi: Lisans belgesinin dzenlendii tarihten balayarak artnamede belirtilen sreyi,

k) MERSS: Merkezi sicil kayt sistemini,

l) Ulusal Yarg A Biliim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yrtlmesi amacyla oluturulan biliim sistemini

ifade eder.

KNC BLM

Muhafaza lemleri ve Muhafaza Avans

Muhafaza ilemleri

MADDE 4 (1) cra ve ifls daireleri tarafndan muhafaza altna alnmasna karar verilen mallar, Kanundaki istisnalar sakl kalmak kaydyla Bakanlk tarafndan yetki verilen ve yetki evresi belirlenen lisansl yediemin depolarnda muhafaza edilir.

(2) Ayn dosya iin birden fazla deponun yetki evresinde muhafaza altna alma ilemi yaplmas halinde, mallarn bir depoda toplanmas esastr.

(3) Gmrk antrepolarnda bulunan mallarn haczine karar verilmesi halinde icra memuru, maln yediemin olarak antrepoda braklmasna karar verebilir. Bu yerlere braklan hacizli mallar hakknda gmrk antrepolarnn tbi olduu cret tarifesi uygulanr.

Muhafaza avans

MADDE 5 (1) cra ve ifls daireleri, Bakanln belirledii cret tarifesine gre Kanunun 59 uncu maddesi, 88 inci maddesinin ikinci fkras ve 90 nc maddesi gereince takdir edecei muhafaza avansn alacakldan pein olarak tahsil eder.

(2) Muhafaza avans hesaplanrken maln en az aylk muhafaza gideri dikkate alnr.

(3) Muhafaza avansnn yeterli olmad durumlarda haczi yapan memur, avansn tamamlanmas iin alacaklya makul bir sre verebilir.

(4) Sat talebinde bulunan alacakldan, sat ve muhafaza giderleri ile birlikte sat talebinden sonraki iki aylk muhafaza gideri de pein olarak tahsil edilir.

NC BLM

Lisansn Belirlenmesi, Lisansn Kapsam, artname ve lan

Lisansn belirlenmesi

MADDE 6 (1) Lisans, bu Ynetmelik hkmlerine gre yaplacak ihale sonucuna gre Bakanlk tarafndan verilir.

(2) Bakanlk tarafndan, Ceza nfaz Kurumlar ile Tutukevleri yurtlar Kurumuna, ihalesiz olarak da lisans verilebilir.

(3) Lisans verilecek yerler, lisansn sresi, lisansn kapsam ve lisansla ilgili dier hususlar, i ve ihtiya durumu dikkate alnarak Bakanlk tarafndan belirlenir.

Lisansn kapsam

MADDE 7 (1) Lisans, lisans sahibine yetki evresi iinde mnhasran;

a) Kanunun 88 inci maddesinin birinci fkrasnda saylan kymetli eyalar hari olmak zere icra ve ifls daireleri tarafndan muhafaza altna alnmasna karar verilen mallarn bu Ynetmelik hkmleri gereince muhafazas,

b) cra ve ifls daireleri tarafndan daire dnda yaplacak grevlerin ifas iin gerekli ilingir, hamal, ekici ve nakliye gibi hizmetlerin yerine getirilmesi,

c) Depodaki mallarn idare, iletme, bakm, onarm ve mallarn sat mahallinde hazr bulundurulmas hizmetlerinin yerine getirilmesi,

) artnamede belirlenecek dier hizmetlerin yerine getirilmesi

yetki ve grevlerini verir.

artname

MADDE 8 (1) Lisansn kapsam, sresi, ihale balang bedeli, teminatn tr ve miktar, iletme belgesinin verilmesi, taraflarn hak ve ykmllkleri ve dier hususlara ilikin usul ve esaslar Bakanlk tarafndan hazrlanan artnamede belirtilir.

(2) artnamedeki hkmler taraflar balar.

lan

MADDE 9 (1) Lisans ihalesinin yaplaca yer, gn ve saat ihalenin yaplaca tarihten en az bir ay nce Bakanlk internet sitesinde ilan edilir. Bu ilanda;

a) Lisansn kapsam ve lisans verilecek yerler,

b) Bavuru sahibinde aranacak artlar,

c) Bavuruda aranacak belgeler,

) artnamenin temin edilebilecei yerler ve artname creti,

d) halenin yaplaca yer, gn ve saat,

e) halenin hangi usulde yaplaca,

f) haleye dair dier hususlar

yer alr.

(2) lan edilen metnin maddi hata nedeniyle tekrarlanmas gerektiinde sz konusu maddi hata, ihale tarihi deitirilmeksizin ayn usulle ilanen dzeltilir.

DRDNC BLM

Lisans Bavurusunda Bulunacaklarda Aranacak artlar, hale Teminat, Bavuruya Eklenecek Belgeler ve Bavurularn Deerlendirilmesi

Lisans bavurusunda bulunacaklarda aranacak artlar

MADDE 10 (1) Gerek veya tzel kiiler depo amak iin lisans bavurusunda bulunabilir.

(2) Gerek kiilerde;

a) Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak,

b) Bavuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

c) Affa uram veya Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; taksirli sular hari olmak zere kasten ilenen bir sutan dolay be yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da zimmet, su ilemek amacyla rgt kurma, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli ifls, kaaklk sular, ihaleye ve edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama, devlet srlarna kar sular ve casusluk, vergi kaakl veya muhafaza grevini ktye kullanma sularndan dolay kesinlemi mahkmiyet karar bulunmamak,

) halelere girmekten ve yedieminlik yapmaktan yasaklanmam olmak,

d) Hakknda ifls veya iflsn ertelenmesi karar verilmemi ya da konkordato ilan edilmemi veyahut aciz vesikas dzenlenmemi olmak,

e) Vergi borcu ve Sosyal Gvenlik Kurumu prim borcu olmamak

artlar aranr.

(3) Tzel kiilerde;

a) Tzel kiinin sermaye veya ahs irketi olmas halinde irket ana sermayesinin yardan fazlasn elinde bulunduran gerek kii ortaklar ile tzel kiinin ynetim kurulu ye tam saysnn yardan fazlasnn Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmas,

b) Ynetim kurulu yeleri tarafndan bu maddenin ikinci fkrasnn (b), (c), () ve (d) alt bentlerinde yer alan artlar tayor olmak,

c) Kendileri veya snrsz sorumlu olduklar tzel kiiler hakknda ifls, iflsn ertelenmesi karar verilmemi ya da konkordato ilan edilmemi olmak,

) halelere girmekten ve yedieminlik yapmaktan yasaklanmam olmak,

d) Vergi borcu ve Sosyal Gvenlik Kurumu prim borcu olmamak

artlar aranr.

(4) Bu Ynetmelik hkmlerine gre alm olduu lisans veya iletme belgesi kendi kusuru nedeniyle iptal edilen gerek veya tzel kiiler, iptal tarihinden itibaren be yl sreyle lisans ihalesine giremezler.

hale teminat

MADDE 11 (1) Lisans bavurusunda bulunanlardan artnamede belirlenen ihale balang bedelinin yzde bei orannda ve her halde 10.000 Trk Lirasndan az olmamak zere ihale teminat alnr.

(2) Teminat olarak;

a) Tedavldeki Trk paras,

b) Trkiyede yerleik bankalar veya katlm bankalar tarafndan verilip Bakanlk adna ve lehine dzenlenen, vazgeilmesi imknsz, kesin, sresiz, kaytsz ve artsz teminat mektuplar,

c) Hazine Mstearlnca ihra edilen Devlet Borlanma Senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeler

kabul edilir.

(3) Nakit olarak gsterilen teminatlar ilgisine gre Bakanlk Merkez Saymanlk Mdrlnn veznesine veya banka hesabna yatrlr. Dier teminatlar ise Komisyon tarafndan alnp ihalenin kesinlemesinden sonra ihale zerinde kalan istekli ile ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekliye ait olanlar ilgili muhasebe birimine teslim edilir.

Bavuru mercii ve istenecek belgeler

MADDE 12 (1) Lisans almak isteyen gerek veya tzel kiiler, ahsen veya temsilcileri ya da vekilleri araclyla ilanda belirtilen usule uygun olarak Bakanla bavuruda bulunur.

(2) Bavuru dilekesinde, bavuru sahibinin veya temsilcisinin ya da vekilinin ad ve soyad, varsa unvan, Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, vergi kimlik numaras veya MERSS numaras ile iletiim bilgilerinin yer almas zorunludur.

(3) Bavuru dilekesine;

a) Gerek kiiler ile tzel kiilerin ynetim organlarnda bulunanlarn onayl nfus kayt rnei ile adli sicil ve ariv kayd,

b) Tzel kiilerin ynetim organlarnda grev yapanlarn yabanc uyruklu olmas halinde vatanda olduu lkenin mevzuatna gre alnm olan nfus kayd ile bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen sulardan hkml olmadna dair belgenin asl ve yeminli tercman tarafndan Trkeye evrilmi onayl sureti,

c) Kendileri veya snrsz sorumlu olduklar tzel kiiler hakknda aciz vesikas dzenlenmemi, ifls veya iflsn ertelenmesi karar verilmemi ya da konkordato ilan edilmemi olduunu gsterir belge,

) Bu Ynetmelikte belirtilen ihale teminatnn yatrldna dair makbuz veya banka teminat mektubu,

d) Bakanlk tarafndan ilanda veya artnamede belirtilecek dier belgeler

eklenir.

Lisans bavurusunun incelenmesi

MADDE 13 (1) Bavurular, Komisyon tarafndan incelenerek karara balanr.

(2) Bavuru dilekesinde veya belgelerde eksiklik bulunmas halinde ilgiliye eksiklii tamamlamas iin bir hafta sre verilir.

Bavurunun kabul veya reddi

MADDE 14 (1) Yaplan deerlendirme sonucunda bavurusu Kanuna ve bu Ynetmelie uygun olduu tespit edilenler lisans ihalesine katlmaya hak kazanr.

(2) Bavuru sahibinin aranan artlar tamadnn tespiti veya ilanda gsterilen belgelerin verilen srede tamamlanmamas halinde bavuru reddedilir.

BENC BLM

Lisans halesi, Har ve Vergilerden Sorumluluk, Lisans Teminatnn adesi

Lisans ihalesi

MADDE 15 (1) Lisans ihalesi, bavurusu kabul edilen gerek veya tzel kiilerin katlmyla Komisyon tarafndan ak artrma usul ile yaplr.

(2) Lisans ihalesine, Komisyon tarafndan bir takvim yl iin belirlenecek bedel zerinden balanr.

(3) Lisans ihalesi, lke genelini kapsayacak tek bir lisans iin yaplabilecei gibi artnamede belirlenen blge, il veya icra dairesinin yetki evresini kapsayacak ekilde de yaplabilir.

(4) Lisans ihalesi, sresi artnamede belirtilmek suretiyle en az be yl iin yaplr.

(5) Lisans hakk, dzenleme eklinde noter szlemesiyle bu Ynetmelikte belirtilen artlar tayan kiilere devredilebilir. Bu devir, Bakanln onay ile geerlilik kazanr.

Ak artrma usul ile yaplacak ihalede uygulanacak kurallar

MADDE 16 (1) Ak artrma usul ile yaplacak ihaleyi Komisyon yrtr.

(2) Ak artrma salonuna ihaleye giri kart olanlar girebilir.

(3) Katlmclar giri kartn Komisyonun grebilecei ekilde kaldrarak pey srerler. Bu kurala uymayanlar pey srm kabul edilmezler.

(4) En yksek pey sren katlmc ak artrmay kazanr.

(5) Ak artrma srasnda bir tutanak dzenlenir. Bu tutanaa, katlmclarn kimlik ve iletiim bilgileri ile teklif edilen peyler yazlr. Tutanak, artrmay yrten Komisyon bakan ve yeleri ile ihaleyi kazanan katlmc ve varsa srasyla en yksek pey sren sonraki ilk be kii tarafndan imzalanr.

(6) hale, Bakanlk onay ile tamamlanr.

Ak artrmann iptali

MADDE 17 (1) Gerekesi belirtilmek suretiyle ihalenin tamamlanmasna kadar onay makam tarafndan ak artrma iptal edilebilir.

(2) haleye katlanlar ihalenin iptal edilmesi veya teklif edilen bedelin reddi halinde hibir hak talebinde bulunamayaca gibi, ihalenin tamamlanmasndan sonra artrmann iptalini isteyemez.

(3) Komisyon, lisans bedelinin denmemesi halinde varsa, en yksek pey sren kiiden balamak zere srasyla ak artrmada pey sren dier be kiiye, verdikleri teklif zerinden lisans alabileceklerini bildirir. Tebli tarihinden itibaren iki hafta iinde teklif kabul edilirse ihale, kabul eden gerek veya tzel kii zerinde braklr.

(4) nc fkraya gre teklif yaplan gerek veya tzel kii verilen sre iinde demede bulunmaz ise en yksek pey sren sradaki gerek veya tzel kiiye teklifte bulunulur. Teklif bu kiilerce kabul edilmez veya sresinde ihale bedeli denmez ise ihaleyi ilk kazanan tarafndan gsterilen ihale teminat genel bteye gelir kaydedilerek ak artrma iptal edilir.

(5) Artrmann alcnn kusuru dndaki nedenlerle iptali halinde yatrlm olan ihale teminatlar ilgililere iade olunur.

Lisans bedelinin denmesi

MADDE 18 (1) Lisans bedeli, ihalenin tamamlanmasna dair onayn tebliinden veya bu Ynetmeliin 17 nci maddesinin nc fkrasna gre ihale zerinde braklan kiiye yaplacak tebliden itibaren iki hafta iinde pein olarak denir.

(2) Lisans bedeli, ak artrma sonucunda bir takvim yl iin belirlenen miktarn pein olarak denmesi kaydyla taksitli olarak da denebilir.

(3) Taksitli demeler, bir nceki yl iin yaplan deme miktarnn tketici fiyatlar endeksinin yllk art oranna gre artrlmas suretiyle hesaplanacak tutarn, pein demeyi takip eden yllarn ayn gnne kadar denmesi suretiyle yaplr. Ancak; taksit says lisans sresini geemez.

(4) Lisans bedeli, genel bteye gelir olarak kaydedilir.

(5) Bu maddenin birinci ve ikinci fkralarna gre ihale bedeli ile tahakkuk eden har ve vergileri deyen gerek veya tzel kiiye Bakanlk tarafndan lisans belgesi verilir.

Har ve vergilerden sorumluluk

MADDE 19 (1) Lisans ihalesi nedeniyle tahakkuk eden har ve vergiler ihaleyi kazanan kii tarafndan denir.

hale teminatnn iadesi

MADDE 20 (1) haleyi kazanan kiinin nakit olarak yatrd teminat, lisans bedelinden mahsup edilir.

(2) Lisans ihalesine katlmas uygun grlmeyen veya ihaleyi kazanamayan kiilerin gsterdii teminatlar Komisyonun verecei karar zerine iade edilir.

ALTINCI BLM

Depolarn Kuruluu ve Yetki evresi, Depolarda Bulunmas Gereken

Asgari Nitelikler, letme Belgesi Verilmesi

Depolarn yetki evresi ve kuruluu

MADDE 21 (1) Depolarn yetki evresi Bakanlk tarafndan belirlenir.

(2) Depolar, lisans sahibi veya yetki devri yaplan alt ileticiler tarafndan kurulur.

(3) Lisans sahibi veya alt ileticinin, bir icra dairesinin yetki evresinde yalnzca bir depo amas esastr. Bakanlk, i ve ihtiya durumunu dikkate alarak ayn icra dairesi yetki evresinde, yetki alanlarn belirledii birden fazla depo almasna izin verebilecei gibi ayn deponun ubesinin almasna da izin verebilir. Verilen iznin yetki evresi iletme belgesine yazlr.

(4) Lisans sahibi ve iletme belgesi sahibinin birlikte talep etmeleri halinde, Bakanlka depo saysnn azaltlmasna izin verilebilir.

(5) Bakanlk, depolarn yetki evresini birden fazla icra dairesinin yetki evresini kapsayacak ekilde belirleyebilir.

Depolarda bulunmas gereken asgari nitelikler

MADDE 22 (1) Lisansl yediemin depolarnda;

a) artnamede belirtilen byklkten az olmamak zere kapal alan ile motorlu aralarn muhafazasna elverili kapal veya ak otoparknn bulunmas,

b) Kapal alan tabanlarnn betonlanm olmas, varsa ak otoparkn sundurma ile korunakl, amur veya su birikintisini nleyecek ekilde betonlanm veya kaplanm olmas,

c) Kapal ve ak alanlarn, muhafaza edilen mallarn tanmas, boaltlmas, yklenmesi ve nakli iin i makinesi ve tama aralarnn kolayca alabilecei genilik ve ykseklie sahip olmas,

) dari ilerin yrtlecei uygun bir kapal alan ile i sahipleri iin bekleme salonunun bulunmas,

d) Mzayede salonunun bulunmas,

e) Uygun ve yeterli bir havalandrma sisteminin bulunmas,

f) Yangna kar gerekli ve yeterli ekipmanlarn bulunmas,

g) Deponun tamamn kapsayan ve en az alt ay ncesine kadar kayt verebilen gvenlik kamera sisteminin bulunmas,

) Depolama hizmetleri ile ihtiya duyulan dier yan hizmetleri yerine getirebilecek nitelikte tehizatn bulunmas,

h) artnamede belirtilen dier niteliklerin bulunmas

gereklidir.

(2) Depolarda bulunan mallar mmkn olduunca tehire imkn verecek ekilde muhafaza edilir.

YEDNC BLM

Yetkinin Devredilmesi ve letme Belgesinin Verilmesi

Yetkinin devredilmesi

MADDE 23 (1) Lisans verilen gerek veya tzel kiiler, lisans alnan il veya icra dairesinin yetki alan ierisinde en az bir depo iin iletme belgesi almak artyla Bakanlktan izin alarak, onaylama eklindeki noter szlemesi ile lisans kapsamnda kalan yetkilerini ayn standartlar salamak kaydyla alt ileticilere devredebilir.

(2) Alt ileticiler, Bakanln belirledii yetki evresinde faaliyet gsterir.

(3) Alt ileticinin, lisans bavurusunda bulunacaklar iin aranan artlar tamas zorunludur.

(4) Devir szlemesi, Bakanlk tarafndan onaylandktan sonra geerlilik kazanr.

(5) Yetki devri, lisans verilen gerek veya tzel kiilerin sorumluluklarn ortadan kaldrmaz.

letme belgesinin verilmesi

MADDE 24 (1) Lisans sahibi veya alt ileticilerin, lisans kapsamnda yer alan faaliyetlere balamadan nce Bakanlktan iletme belgesi almas zorunludur.

(2) Lisans sahibi, lisans belgesinin verilmesinden itibaren alt ay iinde artnamede belirtilen asgari sayda depo iin iletme belgesi almak veya yetki devri yapt alt ileticiler tarafndan ayn srede alnmasn salamak zorundadr. Bu sre iinde makul nedenlerle iletme belgesinin alnamamas halinde lisans sahibine ya da alt ileticiye aya kadar ek sre verilir.

(3) letme belgesi talep edilen deponun bu Ynetmelikte belirtilen asgari nitelikleri ve artnamede belirtilen dier zellikleri tayp tamad Bakanlka tespit ettirilir. Tespit giderleri bavuru sahibi tarafndan pein olarak yatrlr.

(4) letme belgesi talep edilen deponun bu Ynetmelikteki asgari nitelikler ile artnamede belirtilen dier zellikleri tadnn tespit edilmesi ve depo teminatnn yatrlmas halinde bavuru sahibine Bakanlk tarafndan iletme belgesi verilir.

(5) letme belgesi talep edilen deponun gerekli artlar tamadnn tespiti halinde bavuru sahibine eksiklikleri tamamlamas iin ay sre verilir. Bu sre iinde eksikliklerin tamamlanmamas halinde talep reddedilir. Bu fkrada verilen sreler ikinci fkradaki srelerin hesabnda dikkate alnmaz.

(6) letme belgesi, onaylama eklindeki noter szlemesiyle bu Ynetmelikte belirtilen artlar tayan kiilere lisans sahibinin muvafakati ile devredilebilir. Bu devir Bakanln onay ile geerlilik kazanr.

SEKZNC BLM

Deerlendirme ve hale Komisyonu, cret Tespit Komisyonu

Deerlendirme ve ihale komisyonu

MADDE 25 (1) Lisans bavurularnn incelenmesi, lisans ihalesinin yaplmas ve bu Ynetmelikte verilen dier grevlerin yerine getirilmesi iin Bakanlk Oluruyla Personel Genel Mdrl, Strateji Gelitirme Bakanl, dari ve Mali ler Dairesi Bakanl ve Ceza nfaz Kurumlar ile Tutukevleri yurtlar Kurumunda grevli hkim snfna dhil birer asl ve birer yedek ye, ayn birimlerde grev yapan dier personel arasndan grevlendirilecek bir asl ve bir yedek ye olmak zere toplam be asl ve be yedek yeden oluan Deerlendirme ve hale Komisyonu kurulur. Bakanlk Olurunda Komisyona bakanlk yapacak ye belirtilir.

(2) Deerlendirme ve hale Komisyonu yeleri iki yl sre ile grev yaparlar. Grev sresi sona eren ye yeniden grevlendirilebilir.

(3) Komisyon ye tam says ile toplanr ve ounlukla karar verir. Asl yenin yokluunda toplantlara yedei katlr. Komisyonun kararlar tutanak haline getirilir ve toplantya katlan yelerce imzalanr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Karara muhalif olanlar, muhalefet gerekesini yazarak tutana imzalarlar.

(4) Komisyon her trl inceleme ve aratrmay yapabilir.

(5) Komisyon kararlarna kar, kararn tebliinden itibaren iki hafta iinde ilgilisi tarafndan Komisyona itiraz edilebilir. tirazlar, Komisyon asl ve yedek yelerinin katlmyla yaplacak toplantda incelenerek kesin olarak karara balanr. Bu durumda Komisyon, asl ve yedek ye tam saysnn salt ounluuyla toplanr, toplantya katlanlarn salt ounluuyla karar verir.

(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Genel Mdrl bnyesinde yerine getirilir.

cret Tespit Komisyonu

MADDE 26 (1) Lisans kapsamnda kalan hizmetler iin denecek cretin belirlenmesine esas olmak zere Bakanlk Oluru ile Personel Genel Mdrl, Strateji Gelitirme Bakanl, dari ve Mali ler Dairesi Bakanl ve Ceza nfaz Kurumlar ile Tutukevleri yurtlar Kurumunda grevli hkim snfna dhil birer asl ve birer yedek ye; icra mdrleri arasndan belirlenecek bir asl ve bir yedek ye; Trkiye Barolar Birliinin avukatlar arasndan bildirecei bir asl ve bir yedek ye; lisans sahibi ya da lisans sahibinin birden fazla olmas halinde en fazla lisans bedeli deyenden balamak zere belirlenecek bir asl ve bir yedek ye olmak zere toplam yedi asl ve yedi yedek yeden teekkl eden cret Tespit Komisyonu oluturulur. Bakanlk olurunda komisyona bakanlk yapacak ye belirtilir.

(2) cret Tespit Komisyonu yeleri iki yl sre ile grev yaparlar. Grev sresi sona eren ye yeniden grevlendirilebilir.

(3) cret Tespit Komisyonu, Bakanln yazl daveti zerine toplanr. Davette, toplantnn gndemi, tarihi, yeri ve saati belirtilir.

(4) cret Tespit Komisyonu, en az be asl yenin katlm ile toplanr ve toplantya katlanlarn ounluuyla karar verir. Asl yenin yokluunda toplantlara yedei katlr. cret Tespit Komisyonunun kararlar tutanak haline getirilir ve toplantya katlan yelerce imzalanr. Karara muhalif olanlar, muhalefet gerekesini yazarak tutana imzalarlar.

(5) cret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel Genel Mdrl bnyesinde yerine getirilir.

DOKUZUNCU BLM

Lisans Sahibi ile Depo leticisinin Hak ve Ykmllkleri

Lisans sahibinin haklar

MADDE 27 (1) Lisans sahibi;

a) Lisans kapsamnda kalan hizmetleri mnhasran yerine getirme veya bu konudaki yetkilerini alt ileticilere devretme,

b) lgili mevzuat ve artnamede belirtilen dier yetkileri kullanma

haklarna sahiptir.

Lisans sahibinin ykmllkleri

MADDE 28 (1) Lisans sahibi;

a) Lisans kapsamndaki hizmetlerin etkin, hzl ve verimli bir ekilde yrtlmesi iin gerekli tm tedbirleri almak,

b) Lisans ald il veya icra dairesinin yetki alan ierisinde en az bir depo iin iletme belgesi almak,

c) letme belgesi verilen depolarn bu Ynetmelik ve artnamede belirtilen asgari nitelikleri korumasna dair gerekli tedbirleri almak,

) Alt ileticiler tarafndan alan depolarn denetimlerini yerine getirmek ve denetim sonularn Bakanla rapor etmek,

d) letme belgesinin iptali halinde depoda bulunan mallarn muhafaza ilemlerinin yerine getirilmesi iin gerekli tedbirleri almak,

e) Lisans kapsamnda kalan hizmetlerin yerine getirilmesi ilemlerinin koordinasyonunu salamak,

f) lgili mevzuat ve artnamede belirtilen dier ykmllkleri yerine getirmek

zorundadr.

Depo ileticisinin haklar

MADDE 29 (1) Depo ileticisi;

a) Lisansn kapsamnda yer alan hizmetleri mnhasran yerine getirmek ve bunun karlnda Bakanln belirledii cret tarifesi kapsamnda cret talep etmek,

b) creti denmemise haczedilen mal zerinde hapis icra etmek,

c) lgili mevzuat ve artnamede ngrlen dier yetkileri kullanmak

haklarn haizdir.

Depo ileticisinin ykmllkleri

MADDE 30 (1) Depo ileticisi;

a) letme belgesi verilmesi iin aranan artlarn korunmas ve srdrlmesi iin gerekli tedbirleri almak ve bu artlarn kaybolmas hlinde durumu derhal Bakanla bildirmek,

b) Bu Ynetmelikte yer alan sigortaya ilikin ykmllkleri yerine getirmek,

c) Bu Ynetmelikte izin verilen durumlar dnda, icra dairesi tarafndan muhafazasna karar verilen mallar ile icra daireleri ve adli merciler tarafndan teslim edilen dier mallar depoya kabul etmek, teslim alnan mallarn korunmasnda gerekli zeni gstermek ve her trl tedbiri almak,

) cra dairesinin talebi zerine haczedilen mallar sat mahalline getirmek ve gtrmek,

d) Bu Ynetmelikte ngrlen kaytlar tutmak,

e) Bakanlk tarafndan veya denetim srasnda istenecek bilgi, belge ve raporlar vermek,

f) Bakanlktan izin almakszn bu Ynetmelik ve artnamede belirtilenler ile lisans kapsamnda kalanlar dnda depoda faaliyette bulunmamak,

g) Bakanlk tarafndan ilgili mevzuat ve artname erevesinde verilen dier grevler ile talimatlar yerine getirmek,

zorundadr.

Meydana gelen zararlardan sorumluluk

MADDE 31 (1) Lisans sahibi ve depo ileticisi, lisans kapsamndaki hizmetlerin yerine getirilmesi srasnda doan zararlardan mteselsilen sorumludur.

(2) Depoda bulunan mallarda bir hasarn meydana gelmesi durumunda, depo ileticisi bu durumu ve tahmini zarar miktarn derhal ilgili icra dairesine bildirir.

ONUNCU BLM

zellik Arz Eden Mallarn Muhafazas, Mallarn Depoya

Giri ve k

zellik arz eden mallarn muhafazas

MADDE 32 (1) cra memuru tarafndan muhafazasna karar verilen;

a) Deeri sratle den eyler,

b) Bir arada bulunduklar eya iin tehlike arz eden mallar,

c) Her trl ateli silah, patlayc, yanc, tahrip edici ve andrc madde, zehirli gaz, nkleer yakt, radyoaktif madde, can ve mal gvenlii ynnden tehlikeli olduu saptanm her nevi kat, sv ve gaz halinde olan maddeler,

) Ksa srede bozulabilecek gda maddeleri, ya sebze ve meyve ya da muhafazas zel bakm ve tesise lzum gsteren eyler,

d) Kt koku yayan mallar,

e) Canl hayvanlar

muhafazalar iin yeterli altyapya sahip en yakn lisansl yediemin deposuna teslim edilir. Bunun mmkn olmamas halinde, icra memuru tarafndan alacaklnn gsterecei gerekli nitelikleri haiz yerlere teslimine de karar verilebilir.

(2) Birinci fkraya gre haczedilen mallarn muhafazasn talep eden alacakl, icra memuru tarafndan belirlenen sat giderlerini de pein olarak yatrmak zorundadr.

(3) Birinci fkraya gre muhafazasna karar verilen mallar, icra dairesi tarafndan en ksa sre iinde sata sunulur.

(4) Bu maddede belirtilen mallarn muhafazas iin zel hkm bulunan hallerde ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Mallarn depoya kabul

MADDE 33 (1) cra ve ifls daireleri tarafndan muhafaza altna alnmasna karar verilen mallar, depo grevlisi tarafndan haciz mahallinde teslim alndktan sonra giri makbuzu dzenlenerek depoya alnr ve depo emanet kayd yaplr.

(2) Mallar teslim alnrken mevcut durumunu tam olarak yanstacak ekilde fotoraf ekilir veya kamera kayd alnr.

(3) Teslim edilen maln haciz tutananda yer alan nitelikleri tayp tamad, ara, makine veya elektronik cihazlarn alr durumda olup olmad, herhangi bir parasnn eksik bulunup bulunmad, aralarn plaka, asi ve motor numaralarnn ruhsat bilgileri ile uyumlu olup olmad kontrol edilip tutanaa balanarak giri makbuzuna eklenir. Haciz tutana ile giri makbuzu arasnda eliki olmas halinde haciz tutanana itibar edilir.

(4) Teslim alnan maln cins, tr, marka, model, numara ve l gibi benzerlerinden ayrmaya yeterli btn nitelikleri ile dosya numarasn, taraflarn ad ve soyadlarn gsteren barkot veya benzeri sistemler kullanlmak suretiyle retilmi bir etiket eyaya yaptrlr.

Kolluk tarafndan yakalanan aralarn depoya kabul

MADDE 34 (1) cra daireleri tarafndan kaytlarna haciz erhi konulup kolluk birimleri tarafndan yakalanan aralar, arac yakalayan kolluk grevlisinin talebi zerine icra dairesi adna depo grevlisi tarafndan bulunduu yerden alnarak depoya gtrlr.

(2) Yakalanan aralar kolluk grevlisi tarafndan depo grevlisine teslim edilirken aracn tm zellikleri ve eksik parasnn olup olmad tutanak ile tespit edilerek bu tutanan bir sureti icra dairesine teslim edilir.

(3) Teslim alnan aralar hakknda bu Ynetmeliin 33 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(4) Yakalanan arac teslim alan yediemin deposu bu durumu en ge teslimat takip eden ilk i gn mesai bitimine kadar yetki alannda hizmet verdii icra dairesine bildirir.

cra ve ifls dairesi tarafndan yaplacak iler

MADDE 35 (1) cra ve ifls daireleri, lisans kapsamnda kalan hizmetleri kendi yetki alannda bulunan lisansl yediemin deposundan talep etmek zorundadr. Bu hizmetlere ait masraflar takip giderlerinden saylr ve icra dairesi tarafndan alacakldan pein alnan avanstan karlanr.

Haczin takibi

MADDE 36 (1) Haciz tarihinden itibaren alt ay gemi bulunan mallar zerindeki haczin devam edip etmedii depo ileticisi tarafndan en fazla ay aralkla takip edilir.

(2) Hukuken muhafazasna gerek kalmayan maln teslim alnmas, teslim alnmayan mallar hakknda ise Kanunun 88 inci maddesinin altnc fkrasna gre ilem yaplmas iin depo ileticisi tarafndan icra dairesinden talepte bulunulur.

Mallarn depodan k

MADDE 37 (1) Depolarda muhafaza edilen mal, ilgili icra dairesi veya adli birimin yazl talimat ya da karar olmadka depodan karlamaz.

(2) Yazda veya kararda belirtilen ahsn kimlii tam olarak tespit edildikten ve maln giri makbuzundaki nitelik ve vasflar tad belirlendikten sonra k makbuzu dzenlenmek suretiyle mal teslim edilir. k makbuzunun bir sureti icra dairesine gnderilir.

(3) Muhafaza altna alnan maln icra dairesi tarafndan bizzat teslimi gereken hallerde teslimat, icra memuru tarafndan yerine getirilir.

ONBRNC BLM

cret Tarifesi

Lisans kapsamnda kalan hizmetlerle ilgili cret tarifesi

MADDE 38 (1) Lisans kapsamnda kalan hizmetler iin denecek cret, cret Tespit Komisyonunun teklifi de deerlendirilmek suretiyle Bakanlk tarafndan belirlenir.

(2) cret tarifesi her yln Aralk aynda belirlenerek Resm Gazetede ilan edilir ve 1 Ocak tarihi itibaryla yrrle girer.

(3) Muhafaza altna alnan eyalar ynnden denecek cret hesaplanrken maln depoda fiili olarak kald tarihlerde yrrlkte olan cret tarifeleri dikkate alnr. Lisans kapsamnda kalan hizmetlerin yerine getirilmesine karar veren icra ve ifls dairesi, Bakanlk tarafndan belirlenen cret tarifesine uymak zorundadr.

(4) Bakanlk, lke genelinde tek bir cret tarifesi belirleyebilecei gibi blgesel olarak da cret tarifesi belirleyebilir.

(5) Adli merciler tarafndan depoya teslim edilen dier mallar hakknda da bu maddede belirlenen cret tarifesi uygulanr.

cretin denmesi

MADDE 39 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre hesaplanan crete hak kazanan depo ileticisi, fatura ibraz etmek suretiyle cretin denmesini talep edebilir.

(2) cra ve ifls daireleri tarafndan depo iletmesine yaplacak olan demeler, iletme tarafndan bildirilen banka hesabna aktarlmak suretiyle yerine getirilir.

(3) cra ve ifls daireleri tarafndan cret tarifesine gre hesaplanp bildirilen cretin depo iletmesi tarafndan dorudan tahsil edilmesi halinde dzenlenen faturann bir rnei, dosyasna konulmak zere icra dairesine gnderilir.

(4) Depo ileticisi, icra ve ifls dairelerinin belirledii cret dnda taraflardan ek bir cret talep edemez.

ONKNC BLM

Teminat ve Sigorta

Lisans ve depo teminat

MADDE 40 (1) haleyi kazanandan lisans bedelinin yzde bei ve her halde deeri 10.000 Trk Lirasndan aa olmamak zere lisans teminat alnr.

(2) letme belgesi almak zere bavuran lisans sahibi veya alt ileticilerden deponun ak ve kapal alannn toplam zerinden metrekare bana deeri elli Trk Lirasndan be yz Trk Lirasna kadar depo teminat alnr. Teminat miktar belirlenirken bin metrekarenin zerindeki depo alanlar dikkate alnmaz. Lisans sahibinden birinci fkraya gre alnan teminat, lisans sahibinin bizzat aaca depo iin alnmas gereken teminat karlyorsa ayrca depo teminat alnmaz. Eksik kalmas halinde ise tamamlattrlr.

(3) Bakanlk, lisans teminat iin birinci fkradaki, depo teminat iin ikinci fkradaki snrlara uymak kaydyla teminat miktarlar belirleyebilir.

(4) Teminat olarak;

a) Tedavldeki Trk paras,

b) Trkiyede yerleik bankalar veya katlm bankalar tarafndan verilip Bakanlk adna ve lehine dzenlenen, vazgeilmesi imknsz, kesin, sresiz, kaytsz ve artsz teminat mektuplar,

c) Hazine Mstearlnca ihra edilen Devlet Borlanma Senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeler

kabul edilir.

(5) Nakit olarak gsterilen teminatlar Bakanlk Merkez Saymanlk Mdrlnn veznesine veya banka hesabna yatrlr. Dier teminatlar ise Komisyon tarafndan alnp ihalenin kesinlemesinden sonra ihale zerinde kalan istekli ile ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekliye ait olanlar ilgili muhasebe birimine teslim edilir.

(6) Lisans kapsamndaki hizmetlerin yerine getirilmesi srasnda meydana gelen zararlar lisans teminat veya depo teminatndan karlanr.

(7) Teminatlarn yenilenmesi veya tamamlanmas ilemleri, Bakanlk tarafndan yaplacak tebliden itibaren bir ay iinde yerine getirilir.

(8) Lisansn veya iletme belgesinin iptali durumunda, lisans sahibinin veya depo ileticisinin yerine getirmesi gereken bir sorumluluk ya da ykmlln bulunmad Bakanlk tarafndan tespit edilmedike teminatlar iade olunmaz.

(9) Ceza nfaz Kurumlar ile Tutukevleri yurtlar Kurumu lisans ve depo teminatndan muaftr.

Sigorta

MADDE 41 (1) Depo ileticisi, teslim ald mallar iin muhtemel rizikolara kar depoyu sigorta yaptrmak zorundadr.

ONNC BLM

Depolarn Denetimi

Depolarn denetimi

MADDE 42 (1) Bakanlk depolar grevlendirecei personeli eliyle her zaman denetleyebilir. Denetim srasnda teknik konularda bilirkii yardmndan faydalanlabilir.

(2) Lisans sahibi, alt ileticilere ait depolarn bu Ynetmelikte belirtilen asgari nitelikleri muhafaza edip etmedii, kayt ve belgeleri ile tm ilemlerini yl iinde en az bir kez denetleyerek dzenleyecei raporu Bakanla bildirir.

(3) Depo yneticisi ve personeli denetim amacyla gelenlerin iletme ve tesislere girmesine engel olmamak; depoda bulunan veya bulunmas gereken her eit mal ve eya ile sair varlklar, numuneleri, cihazlar, belgeleri, kayt ve defterlerini gstermek, bunlarn incelenmesine yardmc olmak, istenilen bilgileri eksiksiz ve geree uygun olarak vermek ve dier her trl yardm yapmak zorundadr.

(4) Denetim srasnda, denetim grevlileri gecikmesinde saknca grlen durumlarda, hatal ilemlerin nlenmesi ve eksikliklerin giderilmesini isteyebilir.

(5) Bu maddeye gre yaplacak denetim, lisans ve artname kapsamnda kalan tm hizmetleri kapsar.

(6) Denetim raporlarnn bir rnei depoda muhafaza edilir, bir rnei ise Bakanla gnderilir.

ONDRDNC BLM

Lisansn ve letme Belgesinin ptali, letme Faaliyetlerinin Durdurulmas,

Faaliyetin Durdurulmas, Lisans ve letme Belgesinin ptali

Halinde Yaplacak lemler

Lisansn iptali

MADDE 43 (1) Lisans sahibinin;

a) Bu Ynetmelikteki artlar tayan gerek kii mirass bulunmakszn lm,

b) fls veya tzel kiiliinin son bulmas,

c) Bakanlka yaplan ihtara ramen ilgili mevzuat ve artnamedeki ykmllkleri yerine getirmemesi

hallerinde Bakanlk tarafndan lisansn iptaline karar verilir.

(2) Lisans sahibinin bu Ynetmelikte dzenlenen bavuru artlarn tamadnn veya bu artlar sonradan kaybettiinin tespit edilmesi halinde Bakanlk tarafndan lisansn iptaline karar verilebilir.

(3) Lisansn iptali halinde bu Ynetmelik hkmlerine gre yeniden lisans ihalesi yaplr.

letme faaliyetlerinin durdurulmas

MADDE 44 (1) Yaplm bir tespit veya denetim sonucunda bu Ynetmelik ya da artnameye aykrln belirlenmesi durumunda Bakanlk tarafndan fiilin nem ve mahiyetine gre iletmenin faaliyetlerinin tamam veyahut bir ksm durdurulabilir.

(2) Depo ileticisine eksiklikleri gidermesi iin iki haftadan az olmamak zere sre verilir. Aykrlk ve eksikliklerin bu srenin sonunda da giderilmemesi halinde iletme belgesi iptal edilir.

letme belgesinin iptali

MADDE 45 (1) Lisansn iptali veya depo iletmesinin ilgili mevzuat veya artnamedeki ykmllkleri yerine getirmemesi veyahut depo sahibi tzel kiinin ifls ile tzel kiiliin son bulmas hallerinde Bakanlk tarafndan iletme belgesinin iptaline karar verilir.

(2) letme belgesi sahibinin bu Ynetmelikte dzenlenen bavuru artlarn tamadnn veya bu artlar sonradan kaybettiinin tespit edilmesi halinde Bakanlk tarafndan iletme belgesinin iptaline karar verilebilir.

Faaliyetin durdurulmas ve lisans veya iletme belgesinin iptali halinde yaplacak ilemler

MADDE 46 (1) Lisansn iptal edilmesi halinde lisans sahibinin hak ve ykmllklerini yerine getirmek zere Bakanlk tarafndan mahkemeden kayyum tayini istenir. Mahkemece tayin edilen kayyum, yeni bir lisans ihalesi yaplp depo alncaya kadar grevine devam eder. Kayyum tayin edilinceye kadar lisans kapsamndaki hizmetlere mevcut depo ileticisi tarafndan devam olunur.

(2) letme faaliyetinin durdurulmas veya iletme belgesinin, lisansn iptali dnda bir nedenle iptal edilmesi halinde lisans kapsamndaki hizmetler lisans sahibinin gzetim ve denetimi altnda yerine getirilir.

(3) Lisans veya iletme belgesinin iptali ile iletmenin faaliyetinin durdurulmasna dair yaplan ilemler Bakanlk tarafndan ilgili Cumhuriyet basavcl ve icra ve iflas dairesi ile lisans ve iletme belgesi sahiplerine bildirilir.

(4) Bu madde kapsamnda yaplmas gereken zorunlu giderler Bakanlk tarafndan uygun grlmesi halinde lisans veya depo teminatndan karlanr.

ONBENC BLM

Depolarda Tutulacak Kaytlar, Makbuzlar ve Kartonlar

Kaytlarn tutulmas

MADDE 47 (1) Depolarda, mal mevzuatn ngrd defter, kayt ve belgelerin dnda bu Ynetmelikte ve artnamede belirlenen ekilde kaytlarn tutulmas, makbuz ve kartonlarn kullanlmas zorunludur.

(2) Bu Ynetmelik uyarnca depolarda tutulmas gereken her trl kayt dosyalama, saklama ve arivleme ilemleri ile uyum ve ibirlii salanm birimlerle yaplacak her trl ilemler UYAP ortamnda gerekletirilir. UYAPn geici olarak kullanlamad durumlarda ilemler fiziki ortamda yaplr ve en ksa srede UYAPa aktarlr.

(3) Depolarn UYAPla uyum ve ibirliinin salanmas iin Bakanln belirleyecei esaslar erevesinde gerekli tedbirler alnr.

Makbuzlar ve tutulacak kaytlar

MADDE 48 (1) Depolarda giri makbuzu ve k makbuzu dzenlenir.

(2) Depolarda; depo emanet, gelen ve giden evrak ile zimmet kaytlar ile gereken dier kaytlarn tutulmas zorunludur.

Giri makbuzu

MADDE 49 (1) Haczedilen mallarn depoya kabul esnasnda dzenlenecek giri makbuzu;

a) Sra numaras,

b) Mal teslim eden icra dairesi ad ve dosya numaras,

c) Alacakl ve borlunun ad ve soyad,

) Maln cinsi,

d) Maln haciz tutananda belirtilen miktar,

e) Mal teslim eden ve alann ad ve soyad ile imzas,

gibi hususlar ihtiva eder.

(2) Elektronik ortamda dzenlenen makbuzlar UYAP araclyla icra dosyasna gnderilir. Bir rnei de giri makbuzu kartonunda saklanr.

k makbuzu

MADDE 50 (1) Haczedilen mallarn depodan k esnasnda dzenlenecek olan k makbuzu, giri makbuzundakilerle paralel bilgileri ierir.

(2) Elektronik ortamda dzenlenen makbuzun bir rnei mal teslim alana verilir. Bir rnei UYAP araclyla icra dosyasna gnderilir. Bir rnei de k makbuzu kartonunda saklanr.

Depo emanet kayd

MADDE 51 (1) Depo emanet kayd, depoda muhafaza edilmek zere teslim edilen mallara ilikin bilgilerin tutulduu kayttr.

(2) Depo emanet kayd; sra numaras, icra dairesi esas numaras, alacakl ve borlunun ad, soyad, unvan, biliniyorsa Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, vergi kimlik numaras veya MERSS numaras, adresleri, giri ve kta mal teslim eden veya teslim alann ad soyad, Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, vergi kimlik numaras veya MERSS numaras, maln cinsi, miktar, adedi, teslim tarihindeki evsaf, tatlarn modeli, markas, tipi, deeri, haciz tarihi, maln depoya giri ve k tarihi, kalma sresi ile alnan cret gibi bilgileri ierir.

Gelen ve giden evrak kayd

MADDE 52 (1) Gelen ve giden evrak kayd, depoya gelen ve giden evraka ilikin bilgilerin tutulduu kayttr.

(2) Gelen ve giden evrak kayd; sra numaras, evrakn tarih ve numaras, gnderilen veya gnderen daire, geli veya sevk tarihi ile evrakn konusu gibi bilgileri ierir.

Zimmet kayd

MADDE 53 (1) Zimmet kayd, depodan eitli mercilere gnderilen evrakn ilendii kayttr.

(2) Zimmet kayd; sra numaras, evrak numaras, gnderildii merci, alnd tarih gibi bilgiler ile evrak alann ad, soyad ve imzasn ierir.

(3) Elektronik ortamda tutulan kaydn kts alnr, ilgili stun evrak alana imzalatldktan sonra ayr bir kartonda saklanr.

Kartonlar

MADDE 54 (1) Depoda;

a) Giri makbuzu kartonu,

b) k makbuzu kartonu,

c) Gelen evrak kartonu,

) Giden evrak kartonu,

d) Denetim kartonu,

e) Sigorta ve tazminatlar kartonu,

tutulur.

ONALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Mallarn yeni depo iletmesine devredilmesi

MADDE 55 (1) Lisansn iptali, iletme belgesinin iptali veya lisans sresinin sona ermesi hallerinde mevcut depolarda bulunan mallar yeni alacak depo iletmesi tarafndan teslim alnr. Teslim alnan mallar ile ilgili olarak bu Ynetmeliin 33 nc maddesindeki hkmler uygulanr.

(2) Mallarn yeni depoya nakliyesi ile ilgili tm masraflar yeni depo iletmesi tarafndan karlanr.

(3) Lisans ve iletme sahibinin ykmllkleri, mevcut depodaki mallarn yeni depo iletmesi tarafndan teslim alnmasna kadar devam eder.

(4) Teslim ilemi tamamlanp nceki depo iletmesinin sorumluluunun kalmad tespit edilmedike lisans ve depo teminat iade edilmez.

Tebligat usul

MADDE 56 (1) Bu Ynetmelie gre yaplacak teblilerde 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr.

Mevcut depo ve garajlardaki muhafaza ilemlerine ilikin gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Lisansl yediemin depolar faaliyete geinceye kadar mevcut depo ve garajlardaki muhafaza ilemlerine, nceki Ynetmelik ve cret tarifeleri erevesinde devam olunur.

(2) Lisansl yediemin depolar faaliyete getikten sonra mevcut depolarda bulunan ve hukuken muhafazas gereken mallar, mevcut depo sahibinin talebi halinde icra dairesinin karar zerine mevcut deponun bulunduu yerdeki lisansl yediemin deposu tarafndan teslim alnr. Bunun iin yaplan nakliye masraflar muhafaza avansndan karlanr. Teslim tarihine kadar tahakkuk eden yediemin creti icra dairesi tarafndan mevcut depo sahibine muhafaza avansndan pein olarak denir.

(3) Mevcut cret tarifesine gre tahakkuk eden yediemin depo cretini ve bu Ynetmelik hkmlerine gre hesaplanacak lisansl yediemin depo cretini avans olarak icra dairesine yatran taraflar, ikinci fkra kapsamnda kalan mallarn lisansl yediemin deposuna teslimini talep edebilir.

(4) Bu madde gereince lisansl yediemin depolarna teslim edilecek mallar iin bu Ynetmeliin 33 nc maddesindeki ilemler yerine getirilir. Dzenlenecek tutanaklar icra memuru, mevcut depo sahibi ve lisansl yediemin deposu yetkilisi tarafndan imzalanr.

Depo kaytlarnn UYAPta tutulmasna ilikin gei hkmleri

GEC MADDE 2 (1) Depolarn UYAPla uyum ve ibirlii salanncaya kadar elektronik ortamda tutulmas gereken kaytlar ile dier ilemler fiziki ortamda yaplmaya devam olunur.

cret tarifelerine ve cret Tespit Komisyonuna ilikin gei hkmleri

GEC MADDE 3 (1) cret Tespit Komisyonunun lisans ihalesinden nce oluturulmas halinde, lisans sahipleri arasndan belirlenecek temsilciler Komisyonda ye olarak yer almaz.

(2) Bu Ynetmelik uyarnca 2014 yl iin karlacak cret tarifesi Resm Gazetede ilan tarihinde yrrle girer.

(3) Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen mallarla ilgili olarak Bakanlk tarafndan ayr bir cret tarifesi belirlenebilir. Bu durumda sz konusu cret tarifesi Resm Gazetede ilan tarihinde yrrle girer.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 57 (1) 13/7/1987 tarihli ve 19516 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mahcuz Mallarn Muhafaza Edilecei Adalet Bakanl Depo ve Garajlarnn altrlmasna Dair Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 58 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 59 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Adalet Bakan yrtr.