14 Mays 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29000

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 12/5/2014

Karar No : 2014/45

Konu : Hazine adna kaytl Kocaeli/Baiskele Yeniky

Mahallesi tanmaznn zelletirilmesi.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 31/1/2014 tarih, 1021 sayl yazsna istinaden;

1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayl Kararyla zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi (Hazine) adna kaytl Kocaeli ili, Baiskele ilesi, Yeniky Mahallesi, 112 ada, 1 numaral ve 113 ada 1 numaral parsellerde bulunan 8.220,88 m2 yzlml tanmazn sat yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca;

Hazine adna kaytl, Kocaeli/Baiskele Yeniky Mahallesi tanmaznn; 3.000.000.- (milyon) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Hayat Kimya Sanayi Anonim irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Hayat Kimya Sanayi Anonim irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 2.950.000.- (ikimilyondokuzyzellibin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Dursun KAYAya hale artnamesi erevesinde satlmasna, Dursun KAYAnn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararn onaylanmasna,

2. Bu karar erevesinde sat szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna,

karar verilmitir.