14 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29000

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 12/5/2014

Karar No  : 2014/41

Konu         : Kapsam ve Programa Alma

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 9/1/2014 tarihli ve 241 sayılı yazısına istinaden;

Mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş. (Eski unvanı ile Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.-TTA)’ye ait iken Kurulumuzun 30/7/2012 tarih, 2012/115 sayılı Kararı ile Adalet Bakanlığına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine devrine karar verilen Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman Mahallesinde bulunan ve tapunun 158 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı 58.826 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalar ve bağımsız bölümler ile birlikte devir ve tahsisine ilişkin anılan Kararın 5. maddesinin iptal edilerek söz konusu taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

Taşınmazın satış veya mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi veya işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine,

Özelleştirme işlemlerinin 3 (üç) yıl içinde tamamlanmasına,

Karar verilmiştir.