14 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29000

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2014/2)

MADDE 1 – 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’in 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bütçede yurt içi tanıtım harcamalarının payı toplam bütçe giderlerinin %20’sini geçemez.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2010

27608

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/1/2011

27814

2-

14/7/2011

27994

3-

3/4/2012

28253

4-

19/2/2013

28564