8 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28994

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 2/5/2014

KARAR NO    : 2014/34

KONU              : Hazine adına kayıtlı Muğla ili, Ula ilçesi,

                             Akyaka köyü, 3943 ve 3944 no.lu parsellerin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 18/3/2014 tarih, 2144 sayılı yazısına istinaden;

1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Muğla ili, Ula ilçesi, Akyaka köyü, 3943 no.lu parseldeki 10.845,01 m2 ile 3944 no.lu parseldeki 39,67 m2 olmak üzere toplam 10.884,68 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

Hazine adına kayıtlı Muğla ili, Ula ilçesi, Akyaka köyü, 3943 no.lu parseldeki 10.845,01 m2 ile 3944 no.lu parseldeki 39,67 m2 olmak üzere toplam 10.884,68 m2 yüzölçümlü arsanın 8.000.000.- (Sekizmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kerim KARA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kerim KARA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 7.940.000.-(Yedimilyondokuzyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Demircioğlu Mermer Sanayi ve Ticaret Taahhüt Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Demircioğlu Mermer Sanayi ve Ticaret Taahhüt Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.