8 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28994

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 2/5/2014

KARAR NO    : 2014/33

KONU              : TCDD adına kayıtlı Denizli ili, Merkez ilçesi,

                             Kirişhane Mahallesi, 4885 ada, 1 no.lu parselin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 18/3/2014 tarih, 2165 sayılı yazısına istinaden;

1. Kurulumuzun 16/7/2012 tarih, 2012/104 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Denizli ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 4885 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 2.388,98 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“TCDD adına kayıtlı Denizli ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 4885 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 2.388,98 m2 yüzölçümlü arsanın 3.710.000.- (Üçmilyonyediyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet ÖMERCİOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet ÖMERCİOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.700.000 (Üçmilyonyediyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Engin AKŞİT’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Engin AKŞİT’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.670.000.- (Üçmilyonaltıyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Hidrosolar Elektrik Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hidrosolar Elektrik Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.