8 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28994

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 2/5/2014

KARAR NO    : 2014/39

KONU              : Bayburt İli, Merkez İlçesi, Tuzcuzade Mah. (610 ada 14 ve

                             15 no’lu parseller) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/3/2014 tarih ve 2176 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Bayburt İli, Merkez İlçesi, Tuzcuzade Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 640,00 m2 yüzölçümlü 610 ada 14 no.lu parsele ve 2.606,00 m² yüzölçümlü 610 ada 15 no.lu parsele “Konut Alanı” (Emsal:1.60, Hmaks: 4 kat) fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Bayburt Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.