8 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28994

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 2/5/2014

KARAR NO    : 2014/38

KONU              : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 17/3/2014 tarih ve 2117 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 5/2/2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, Dragos Mevkii, 15.858,00 m² yüzölçümlü, 2222 ada, 208, 209 ve 211 no.lu parsellere yönelik “Park+Konut Alanı (Emsal: 0,75; Hmax: 9,50 M.)” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 9/12/2013 tarih ve 2013/190 sayılı kararı ile onaylanan, 14/12/2013 tarih ve 28851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kartal Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.