8 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28994

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 2/5/2014

KARAR NO    : 2014/37

KONU              : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 17/3/2014 tarih ve 2116 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 5/2/2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, Dragos Mevkii, 25.878,64 m² yüzölçümlü, 2222 ada 226 no.lu parsele yönelik ‘Park Alanı’ ve 2222 ada 228 no.lu parsele yönelik ‘Konut+Ticaret Alanı (Taks:0,20-0,40; Kaks:1,50)’ kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 9/12/2013 tarih ve 2013/189 sayılı kararı ile onaylanan, 14/12/2013 tarih ve 28851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kartal Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.