8 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28994

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 2/5/2014

KARAR NO    : 2014/35

KONU              : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni 1. Mıntıka Mahallesi

                             3184 ada, 1 no.lu parseldeki 8.573,49 m² yüzölçümlü

                             gayrimenkulün özelleştirilmesi.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/3/2014 tarihli ve 2178 sayılı yazısına istinaden tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni 1. Mıntıka Mahallesi, 3184 ada, 1 no.lu parseldeki 8.573,49 m2 yüzölçümlü Gelişme Konut Alanı imarlı gayrimenkulün “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1- Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 3.294.000 (Üçmilyonikiyüzdoksandörtbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Nurgül DOĞAN-Mustafa GÖRÜŞ Ortak Girişim Grubu’na ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nurgül DOĞAN-Mustafa GÖRÜŞ Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.