7 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28993

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 2/5/2014

KARAR NO    : 2014/31

KONU              : Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Ankara İli, Keçiören ilçesi,

                             Hasköy Mah. 90721 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 15.272,00 m2

                             yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan binalarla

                             birlikte özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 22/1/2014 tarih ve 669 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 6/2/2012 tarih, 2012/6 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Ankara İli, Keçiören ilçesi, Hasköy mahallesi, 90721 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 15.272,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan binalar ile birlikte, “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale sonucunda:

“Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı söz konusu satışa konu varlıkların; 33.520.000.- (Otuzüçmilyonbeşyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren HSY Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – BAHADIR Mühendislik Proje İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – ŞERBETCİ İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, HSY Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – BAHADIR Mühendislik Proje İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – ŞERBETCİ İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 33.510.000.- (Otuzüçmilyonbeşyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Hes Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hes Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 28.110.000.- (Yirmisekizmilyonyüzonbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Murat DALOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Murat DALOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen İhale Komisyonu kararının onaylanmasına,

Bu Karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.