7 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28993

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 2/5/2014

KARAR NO    : 2014/29

KONU              : Karaman İli, Merkez İlçesi, Kırbağı Mahallesi, Çukurbağ Mevkii

                             1755 ada 431 nolu parsel

                             İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/1/2014 tarih ve 607 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Karaman İli, Merkez İlçesi, Kırbağı Mahallesi, Çukurbağ Mevkii sınırları içerisinde yer alan 50.533,00 m² yüzölçümlü 1755 ada 431 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı (E=1,00; hmax=Serbest), Ticaret Alanı (E=1,00; hmax= Serbest), Spor Tesisleri Alanı ve Teknik Altyapı Alanı” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Karaman Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.