7 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28993

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 2/5/2014

KARAR NO    : 2014/27

KONU              : Sümer Holding A.Ş.ye ait İzmir/Bornova taşınmazı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 27/1/2014 tarih, 798 sayılı yazısına istinaden;

1. Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen T. Selüloz ve Kağıt Fabrikası A.Ş. adına kayıtlı ÖYK’nın 6/12/1997 tarih, 97/54 sayılı kararıyla özelleştirme kapsamına, ÖYK’nın 15/7/1998 tarih, 98/51 sayılı kararı ile de özelleştirme programına alınan İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14216 ada, 1 numaralı parselde bulunan 3.663,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen T. Selüloz ve Kağıt Fabrikası A.Ş. adına kayıtlı; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14216 ada, 1 numaralı parselde bulunan 3.663,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 9.650.000.- (dokuzmilyonaltıyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sümen İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sümen İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 9.640.000.- (dokuzmilyonaltıyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Sevimli Demir Sac Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sevimli Demir Sac Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.