7 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28993

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME,

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 2 nci maddesindeki “atanacakları” ibaresi “atanacaklar ile Hazine Avukatı unvanına atanacakları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış; (h) bendindeki “Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için” ibaresi “(g) bendinde belirtilen unvanlar için ilgili birimce ya da Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde yapılacak ya da” şeklinde, (l) bendindeki “yapılan sınavı” ibaresi “yapılan sınav ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğinin ek 6 ncı maddesi çerçevesinde yapılan sınavı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendindeki “en az altı yıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da Defterdar emrinde görevlendirilen Defterdarlık Uzmanı olarak en az on yıl” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasının (g) bendinin (2) numaralı alt bendi “2) Defterdarlık Uzmanı, Uzman (Özelleştirme), Araştırmacı (Özelleştirme), Raportör, Şef veya Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak ya da Mesleki Eğitim Kursu mezunu olmak,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Deftardar unvanı hariç görevde yükselme sınavına tabi olmayan diğer unvanlara ilişkin sınavlar; yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(2) Sınava katılacak adayların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları ilanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla taşımaları gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “hizmet içi eğitimin” ibaresi “göreve hazırlama eğitiminin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Sınavı başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınır.

(2) Başarı notu yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

öncelik tanınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 12/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/B maddesi eklenmiştir.

“Göreve hazırlama eğitimi

MADDE 12/B – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara ilişkin yapılan sınavda başarılı olanlar Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca altmış saatten az olmamak üzere yönetici yetkinliklerinin arttırılması ile bilgisayar ve otomasyon projelerini daha etkin kullanmasına yönelik olarak göreve hazırlama eğitimine tabi tutulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü kısmının birinci bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut sekizinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) İl atamalı unvanlar için sınavın merkezi olarak yapılması ya da kurumlardan birine yaptırılması halinde sınav kurulu; Şef ve Raportör unvanları için ilgili merkez biriminde ikinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde, diğer unvanlar için Personel Genel Müdürlüğünde ikinci fıkranın (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde teşekkül eder.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Sınav kurulları; görevde yükselme sınav sorularının hazırlanması ve görevde yükselme sınavlarının yapılması, başarı listesinin düzenlenmesi, sınav sonuçlarının ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemleri yürütmekle görevlidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavı ve katılma şartları

MADDE 23 – (1) Görevde yükselme sınavı;

a) Personel Genel Müdürlüğünden uygunluk görüşü alınarak merkez birimince ya da defterdarlıkça yapılır.

b) Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde merkezi olarak yapılabilir ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Görevde yükselme sınavına katılacak adaylarda, son başvuru tarihi itibarıyla 31 inci maddede belirlenen özel şartlar aranır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Sınav duyurusunda; görevin kadro unvanı ve birimi, atama yapılacak boş kadro sayısı ve atama yapılacak yerler, sınav konuları, sınav tarihi, son başvuru tarihi ve başarı puanı, sınavın hangi usulde yapılacağı ve sınava katılma şartlarına yer verilir.

(2) Sınav duyurusu, sınavı düzenleyen merkez birimince ya da defterdarlıkça yapılır.  Personel Genel Müdürlüğünün koordinesinde yapılacak sınavların duyurusu Personel Genel Müdürlüğünce yapılır.

(3) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde merkez ve taşra birimlerine gönderilir. Duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca birine başvurulabilir.

(4) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre onbeş günden az olamaz. Sınav başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler, yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde elden veya postayla sınavı düzenleyen birime ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonucunda, başarı sırasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

öncelik tanınır.

(2) Sınav ilanında yer verilmesi kaydıyla, başarılı olan adaylardan en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar aday yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları sınavı düzenleyen merkez birimi veya defterdarlık tarafından web sayfasında yayımlanır.

(2) Sınavın başka kuruma yaptırılması halinde Personel Genel Müdürlüğü sınav sonuçlarını, sınavı yapan kurum tarafından bildirildiği tarihi takip eden iki iş günü içinde başarı listesinin düzenlenmesi amacıyla sınavı düzenleyen birime veya defterdarlığa gönderir.

(3) Sınav kurulu, puan sıralamasına göre başarılı olan adaylar listesini, aynı puanı alan son sıradaki adaylar da dahil olmak kaydıyla, sınav sonuçlarının ulaştığı tarihi takip eden günden itibaren en geç üç iş günü içinde web sayfasında yayımlar veya ilan panosunda duyurur.

(4) Sınav sonuçları, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

(5) Sınav sonuçları, merkez veya taşra teşkilatında yalnızca sınavı açan birim ve sınav açılan unvan için geçerlidir.

(6) Sınav sonuçları aynı birim ve aynı düzey unvan için altı aylık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Görevde yükselme sınavına katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, listelerin duyurulduğu tarihi takip eden en geç beş iş günü içinde sınavı düzenleyen merkez birimine veya defterdarlığa yapılır.

(2) İtiraz, sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on iş günü içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “25 inci maddesine” ibaresi “25 inci maddesinin birinci fıkrasına”, yedinci fıkrasındaki “görevde yükselme eğitimine” ibaresi “görevde yükselme sınavına” şeklinde ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenmiş olması kaydıyla yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak ve yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartları” ibaresi “yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olma şartı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde, (h) bendinin (3) numaralı alt bendindeki “Görevde yükselme eğitimine” ibaresi “Görevde yükselme sınavına” şeklinde değiştirilmiştir.

“2) Raportör, Şef ya da Çözümleyici unvanında en az iki yıl çalışmış olmak ya da Mesleki Eğitim Kursu mezunu olmak,”

“2) Şef unvanında en az iki yıl çalışmış olmak ya da Mesleki Eğitim Kursu mezunu olmak,”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “eğitime tabi tutulmaksızın,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Gerekmesi halinde sınav kurullarına diğer kamu idarelerinden üye görevlendirilebilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi uyarınca” ibaresi “diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlar, görevden çekilen personelden yeniden göreve atananlar ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin başlığında yer alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin” ve birinci fıkrasındaki “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2006

26254

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/4/2008

26836

2-

23/10/2009

27385

3-

23/2/2011

27855

4-

19/3/2011

27879

5-

6/10/2011

28076

6-

12/7/2012

28351

7-

21/12/2012

28504

8-

18/12/2013

28855