7 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28993

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             : 5/5/2014

KARAR NO    : 2014/ÖİB-K-46

KONU              : Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın ve Erzurum

                             illerinde bulunan 2 adet taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare);

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

• Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 58 parselde kayıtlı 971,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

• Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Kazım Yurdalan (Hasan Basri) Mahallesi, 6166 ada, 2 parselde kayıtlı 2.190 m2 yüzölçümlü taşınmazın

satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, 4046 sayılı Kanun, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri sonucunda İhale Komisyonunca:

1. Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 58 parselde kayıtlı 971,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 861.000 (Sekizyüzaltmışbirbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sayine SUBAŞI’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sayine SUBAŞI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 860.500 (Sekizyüzaltmışbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ahmet KARATAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet KARATAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2. Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Kazım Yurdalan (Hasan Basri) Mahallesi, 6166 ada, 2 parselde kayıtlı 2.190 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 130.000 (Yüzotuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Koza Telekomünikasyon İnşaat Turizm Proje Müşavirlik İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Koza Telekomünikasyon İnşaat Turizm Proje Müşavirlik İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

dair verilen kararların onaylanmasına,

Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi işlemlerinin İdare tarafından gerçekleştirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden

karar verilmiştir.