25 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28982

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/3)

MADDE 1 – 7/5/2010 tarihli ve 27574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracaat: 2010/5)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan veya Bakanlık tarafından belirlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, İhracatçı Birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin yedinci, onuncu, on dokuzuncu, yirminci ve yirmi birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Milli Katılım organizasyonlarının 10 katılımcıdan daha az bir iştirak ile gerçekleştirilmesi halinde, bir sonraki takvim yılında aynı fuarın Milli Katılım organizasyonu için aynı organizatöre izin verilmez. Milli Katılım organizasyonu düzenlenen fuarda Türk katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %70’in üzerinde olması halinde aynı fuara bir sonraki takvim yılı için Milli Katılım organizasyonu düzenlenmesi izni verilmez. Ayrıca Türk katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %70’in üzerinde olması durumunda, söz konusu organizatör, Bakanlıkça en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere belirlenecek süre içerisinde Milli Katılım organizasyonu düzenleme başvurusunda bulunamaz.”

“(10) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarların 20’den daha az katılımcı ile gerçekleştirilmesi veya yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının % 20’sinden az olması halinde, aynı organizatöre bir sonraki takvim yılında aynı ülke ve sektörde Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar düzenleme izni verilmez. Ayrıca yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının %20’sinden az olması durumunda, söz konusu organizatör, Bakanlıkça en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere belirlenecek süre içerisinde Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar düzenleme başvurusunda bulunamaz.”

“(19) Bakanlığın uygun görüşü alınmaksızın yurt dışı fuar organizasyonunun gerçekleştirilmemesi durumunda, söz konusu organizatör, Bakanlıkça en az 3 en fazla 12 ay olmak üzere belirlenecek süre içerisinde yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme başvurusunda bulunamaz.

(20) Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı başvurularında, Bakanlıkça belirlenen tanıtım stratejisi ve ihracat hedefleri çerçevesinde, söz konusu fuarlara ilişkin yapılacak tanıtım faaliyetlerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile işbirliği sağlandığına dair TİM’den alınan yazı, organizatör tarafından Bakanlığa sunulur.

(21) Fuar puanı 50’nin altında olan yurt dışı fuar organizasyonlarının düzenlenmesi için, aynı organizatöre bir sonraki takvim yılında izin verilmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.