19 Nisan 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28977

TEBL

Maliye Bakanlndan:

ZEL TKETM VERGS GENEL TEBL

(SER NO: 34)

4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanununun1 4 nc maddesinin 2 numaral fkrasnn Maliye Bakanlna verdii yetkiye istinaden, ad geen Kanuna ekli (I) sayl liste uygulamasna ilikin olarak bu Tebliin (1.) blmnde belirtilen mallarla snrl olmak zere tevkifat uygulamasna geilmesi uygun grlmtr.

Bu uygulamann usul ve esaslar ise zel Tketim Vergisi Kanununun 4 nc maddesinin 2 numaral fkras, 9 uncu maddesi, 14 nc maddesinin 5 numaral fkras, 15 inci maddesinin 1 numaral fkras ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun2 120 nci maddesi ile Mkerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlna verdii yetkiler erevesinde aada belirlenmitir.

1. TEVKFAT UYGULAMASININ KAPSAMI VE NTEL

zel Tketim Vergisi Kanununun 4 nc maddesinin 2 numaral fkrasna gre, mkellefin Trkiye iinde ikametghnn, iyerinin, kanuni ve i merkezlerinin bulunmamas halleri ile gerekli grlen dier hallerde Maliye Bakanl, vergi alacann emniyet altna alnmas amacyla vergiye tbi ilemlere taraf olanlar verginin denmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

Bu yetkiye istinaden, zel Tketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayl listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasnda yer alan mallarn, zel tketim vergisi (TV) mkellefleri (4/12/2013 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununda3 tanmlanan rafinericiler hari) tarafndan teslimine ilikin TV, yalnzca sanayi sicil belgesini haiz olan KDV mkellefi imalatlar tarafndan satn alnmas halinde tevkifata tabi tutulmak suretiyle beyan edilerek denecektir.

TV tevkifat uygulamas ihtiyari bir uygulama olmayp, imalatlar tarafndan tevkifat yaplmas zorunludur.

Tevkifat uygulamas yukarda belirtilen tarife pozisyon numarasnda snflandrlan mallarla snrl olup, bunun dnda kalan TVye tabi mallarn teslimlerinde imalatlar tarafndan tevkifat uygulamas kapsamnda ilem yaplmayacaktr.

2. TEVKFAT UYGULAMASINDA VERGNN BEYANI

2.1. Satc TV Mkelleflerinin TV Tevkifatna Tabi Mal Teslimlerinin Beyan

Satc TV mkelleflerinin tevkifata tabi mal teslimleri, sz konusu teslimlerin yapld vergilendirme dneminde (1) numaral TV beyannamesinin Tecil ve Tevkifat blmnn Tevkifat ksmndaki bilgiler doldurulmak suretiyle beyan edilecektir. Ayrca, bu TV beyannamesinin Ekler blmnde yer alan Tevkifata Tabi Mal Teslimleri ksm da doldurulacaktr.

Tevkifat uygulamas kapsamnda teslim edilen mallarn TV mkellefleri tarafndan ithal edilmi olmas halinde, bu mallarn ithalinde, denecek TVye karlk olmak zere gmrk idaresince alnan teminatn zm ilemleri, bu teslimlerle ilgili tevkif edilen TVnin beyan edilerek dendiine dair alc imalatnn bal olduu vergi dairesinden teyit alnmas zerine 1 Seri No.lu TV Genel Tebliinin4 (16.3.5.2./d) blmnde yaplan aklamalar erevesinde yerine getirilecektir.

2.2. Alc malatlar (Vergi Sorumlular) Tarafndan Tevkifata Tabi Tutulan TVnin Beyan ve denmesi

Bu Tebli kapsamnda teslim alnan mallar zerinden hesaplanan TV'nin tamam, vergi sorumlular tarafndan tevkifata tabi tutulacaktr. Tevkifata tabi tutulan TV tutar, vergi sorumlularnca teslimin gerekletii vergilendirme dnemine ilikin olarak KDV ynnden bal olunan vergi dairesine elektronik ortamda verilecek (6) numaral TV beyannamesi ile beyan edilerek denecektir.

Vergi sorumlularnn zel Tketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayl liste kapsamndaki dier mal teslimleri nedeniyle TV mkellefiyetinin bulunmas veya bulunmamas bu uygulama uyarnca (6) numaral TV beyannamesinin verilmesine engel deildir.

Alc imalatlar tarafndan verilmesi gereken (6) numaral TV beyannamesi sadece tevkifata tabi almlarn olduu vergilendirme dneminde verilecektir.

Tevkifat uygulamas kapsamndaki ilemlerde TV'nin beyan dnemi zel Tketim Vergisi Kanununun 14 nc maddesine gre tespit edilecektir.

Sz konusu uygulama kapsamndaki teslimlere ait fatura veya benzeri belgeler, izleyen TV vergilendirme dnemi iinde dzenlenmi olsa dahi sorumlu sfatyla beyan, teslimin gerekletii vergilendirme dneminin beyan sresi ierisinde yaplacaktr.

rnek: Sanayi sicil belgesini haiz imalat (A), TV mkellefi (B)den 14/5/2014 tarihinde zel Tketim Vergisi Kanunu eki (I) sayl listede yer alan ve TV tutar 2,2985 TL/Kg. olan 38.11 tarife pozisyon numarasndaki 1.000 Kg. mstahzar katk isimli mal vergi hari 3.000 TL karlnda satn almtr. TV mkellefi (B) tarafndan bu teslime ilikin fatura 17/5/2014 tarihinde dzenlenmitir.

Buna gre sz konusu teslim 14/5/2014 tarihinde gerekletiinden tevkif edilen 2.298,50 TL tutarndaki TVnin, imalat (A) tarafndan 16-25/5/2014 tarihleri arasnda (teslime ilikin fatura 17/5/2014 tarihinde dzenlenmi olsa dahi) (6) numaral TV beyannamesi ile beyan edilerek ayn sre iinde denmesi gerekmektedir.

Ayrca tevkifat, bu Tebli kapsamndaki mallar satn alan ve adna fatura veya benzeri belge dzenlenen vergi sorumlular tarafndan yaplarak, tevkif edilen bu vergi yukarda yaplan belirlemeler erevesinde (6) numaral TV beyannamesi ile beyan edilerek denecektir.

Vergi sorumlularnca yaplan ilemlerin tespit ve tevsikinde Gelir daresi Bakanl/Vergi Dairesi Bakanl-Defterdarlk/vergi dairesi kaytlar esas alnacaktr.

3. TEVKFATA TAB TUTULAN TVNN NDRM

Tevkifata tabi tutulan TVnin beyanna ilikin (6) numaral TV beyannamesinde, beyan edilen TVden herhangi bir surette indirim yaplmas mmkn bulunmamaktadr.

Ancak tevkifat uygulamas kapsamnda satn alnan mallarn zel Tketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayl listede yer alan baka bir maln imalinde kullanlm olmas halinde, vergi sorumlularnca beyan edilip denen TV tutarnn, bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarnca, yalnzca retilen maln tesliminin yapld vergilendirme dneminde, bu teslimlere ilikin beyan da ieren (1) numaral TV beyannamesinde indirimi mmkndr.

Sz konusu uygulama kapsamnda tevkif edilerek denen TV tutar, (1) numaral TV beyannamesinin stisnalar ve ndirimler blmnn ndirimler (Ayn Listedeki Maln malatta Kullanlmas) ksmnda beyan edilmek suretiyle indirilebilecektir.

Bu ekilde indirim konusu yaplabilecek azami TV tutar, tevkifat uygulamas kapsamnda satn alnan mallarn girdi olarak kullanlmas suretiyle retilen maln teslimine ilikin hesaplanan TV tutarn geemeyecektir.

ndirim konusu yaplamayan tutar ise tevkifat yapan alc imalatlar asndan ilgili mevzuat erevesinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alnacaktr.

Tevkifata tabi tutulan ancak beyan edilmeyen veya beyan edilmesine ramen denmeyen TV indirim konusu yaplamayacaktr.

Ayrca tevkifat uygulamas kapsamnda olmayan mallar iin alc imalatlar tarafndan tevkifat uygulanmak suretiyle beyan edilerek denen TVnin de indirim konusu yaplmayaca tabiidir.

rnek: TV mkellefi (B), sanayi sicil belgesini haiz imalat (A)'ya 28/4/2014 tarihinde zel Tketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayl listede yer alan TV tutar 2,2985 TL/Kg. olan 38.11 tarife pozisyon numarasndaki 1.000 Kg. mstahzar katk isimli mal vergi hari 3.000 TL karlnda teslim etmi ve bu teslime ilikin faturay 4/5/2014 tarihinde dzenlemitir. malat (A), TVsini tevkif ederek dedii bu mal ile ithal ettii ayn listedeki baz ya kullanmak suretiyle yine ayn listede yer alan TV tutar 1,3007 TL/Kg. olan 2.000 Kg. madeni ya retmi ve rettii bu maln tamamn 17/5/2014 tarihinde satmtr.

Buna gre, imalat (A) tarafndan 38.11 tarife pozisyon numaral mstahzar katk isimli mala ilikin tevkif edilerek 1-10/5/2014 tarihleri arasnda (6) numaral TV beyannamesi ile beyan edilerek ayn sre iinde denmi olan TVnin, bu maln girdi olarak kullanlmas suretiyle retilen maln teslimine ilikin yine imalat (A) tarafndan 1-10/6/2014 tarihleri arasnda verilmesi gereken (1) numaral TV beyannamesinde indirim konusu yaplmas mmkn olabilecektir.

Bu durumda imalat (A) tarafndan verilecek;

a- 2014/Nisan II. vergilendirme dnemine ait (6) numaral TV beyannamesinde

Tevkif edilen TV tutar = 1.000 x 2,2985 = 2.298,50 TL,

b- 2014/Mays II. vergilendirme dnemine ait (1) numaral TV beyannamesinde

Hesaplanan TV tutar = 2.000 x 1,3007 = 2.601,40 TL,

ndirilecek TV = 1.000 x 2,2985 = 2.298,50 TL,

denecek TV = 2.601,40 2.298,50 = 302,90 TL

olarak hesaplanacaktr.

Bununla birlikte, TV mkellefi (B) tarafndan bu teslime ilikin faturann sresinden sonra (rnein 15/5/2014 tarihinde) dzenlenmi olmas, vergi sorumlusu sfatyla tevkif edilen verginin 1-10/5/2014 tarihleri arasnda beyan edilerek ayn sre ierisinde denmesine engel deildir.

4. TEVKFAT UYGULAMASINDA BELGE DZEN

Tevkifata tabi teslimler dolaysyla satc TV mkellefleri tarafndan dzenlenecek belgelerde; zel Tketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesi hkm uyarnca Teslim Miktar, Teslim Bedeli, Hesaplanan TV, Alc malat Tarafndan Tevkif Edilecek TV, KDV Matrah, Hesaplanan KDV, Tevkifat Dhil Toplam Tutar ve Tevkifat Hari Toplam Tutar ayrca gsterilecektir. Bu belgelere, tevkifat hari toplam tutarn rakam ve yaz ile yazlmas gerekmektedir.

rnek: Satc TV mkellefi tarafndan tevkifat uygulamas kapsamnda TV ve KDV hari 3.000 TL bedelle teslim edilen ve TV tutar 2,2985 TL/Kg. olan 1.000 Kg. 38.11 tarife pozisyon numarasndaki mstahzar katk isimli maln faturas aadaki bilgileri ierecek ekilde dzenlenecektir.

 

Teslim Miktar :

1.000 Kg.

Teslim Bedeli  (TV ve KDV hari)   :

3.000 TL

Hesaplanan TV (1.000 x 2,2985 =) :

2.298,50 TL

Alc malat Tarafndan Tevkif Edilecek TV :

2.298,50 TL

KDV Matrah (3.000 + 2.298,50 =) :

5.298,50 TL

Hesaplanan KDV (5.298,50 x 0,18 =) :

953,73 TL

Tevkifat Dahil Toplam Tutar (5.298,50 + 953,73 =) :

6.252,23 TL

Tevkifat Hari Toplam Tutar (6.252,23 - 2.298,50 =) :

3.953,73 TL

Yalnz bindokuzyzelli Trk Liras Yetmi Kurutur.

 

Bu belgeler, satc asndan teslimlere ilikin TVye tevkifat uygulandn tevsik eden belge mahiyetini de tamaktadr.

Satc TV mkellefleri tarafndan tevkifata tabi olan ve olmayan mallarn teslimlerine ilikin fatura ve benzeri belgeler ayr ayr dzenlenebilecei gibi, tevkif edilen TVnin bu belgelerde ayrca gsterilmesi kouluyla tek bir belgenin dzenlenebilmesi de mmkndr.

5. TEVKFAT UYGULAMASINDA DZELTME LEMLER

zel Tketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin 1 numaral fkras gerei, tevkifata tabi ilemlerde deiiklik olmas (mallarn iade edilmesi, ilemin gereklememesi, ilemden vazgeilmesi, fazla veya yersiz TV tevkifat yaplmas) halinde, vergiye tabi ilemleri yapm olan mkellefler tarafndan bunlarla ilgili borlanlan ya da denen vergiler iin deiikliin mahiyetine uygun ekilde ve deiikliin meydana geldii dnem iinde dzeltme yaplabilir, bu vergiden mahsup edilebilir veya iade talebinde bulunulabilir.

5.1. Mallarn ade Edilmesi, lemin Gereklememesi ve lemden Vazgeilmesi Hallerinde Dzeltme lemleri

Tevkifat uygulamas kapsamndaki teslimlerle ilgili olarak mallarn iadesi, ilemin gereklememesi veya ilemden vazgeilmesi durumunda, mallar alc imalatya teslim edilmise iade edilen mallarn TV mkellefinin iletmesine girmesi ve bu ilemlerin defter kaytlar ve belgelerde gsterilmesi artyla dzeltme ilemi; bu durumun ortaya kt dneme ait satcnn beyannamesinin stisnalar ve ndirimler blmnn Dier ndirimler ksmnda yer alan Tevkifata Tabi Teslimlerden adeler aklamas seilmek ve buna ilikin ndirilecek TV Tutar sfr (0) yazlmak suretiyle yaplacaktr. Ayrca bu beyannamenin Ekler blmnn Tevkifata Tabi Teslimlerden adeler ksmnn da doldurulmas gerekmektedir.

Bu durumda, tevkifata tabi tutulan TV, alc imalatlar tarafndan dendiinden sz konusu denen TVnin iadesi alc imalatlara yaplacaktr.

Alc imalatlar sz konusu TVnin, internet vergi dairesi zerinden KDV ynnden bal olduklar vergi dairelerine elektronik ortamda verecekleri dileke ile bu dnemdeki veya gelecek dnemlerdeki (TV dhil) vergi borlarna mahsuben veya nakden iadesi iin talepte bulunabileceklerdir.

Vergi dairesince, bu dileke ekinde satcnn maln iadesine ilikin dzeltmeyi yaptn gsterir ilgili vergi dairesi yazsnn ibraz edilmi olmas ve iadesi talep edilen verginin alc imalatlar tarafndan beyan edilip dendiinin tespit edilmesi halinde, sz konusu iade talepleri yerine getirilecektir. TV'nin alc imalatlar tarafndan beyan edilmi ancak denmemi olmas halinde, sorumlu sfatyla beyan edilen bu vergi sadece tahakkuktan terkin edilecek, alc imalatya iade sz konusu olmayacaktr.

Yaplacak iadelerde teminat, yeminli mali mavir raporu ve vergi inceleme raporu aranmayacaktr.

5.2. Fazla veya Yersiz Uygulanan Tevkifata likin Dzeltme lemleri

Tevkifat ilemine ilikin fazla veya yersiz denen verginin bulunmas halinde, gerek alc imalatlarn gerekse satc TV mkelleflerinin beyanlarnn dzeltilmesi gerekmektedir.

Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi ncelikle tevkifat yapan alc imalat tarafndan satcya iade edilecektir. Bu durumda alc imalatnn, fazla veya yersiz tevkif ettii TV tutarn satcya iade ettiini gsterir belge ve satcnn dzeltmeyi yaptn gsterir vergi dairesi yazs ile birlikte bavurmas halinde, fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek deyen alc imalatya iade edilecektir.

Tevkifata tabi olmad halde tevkifat uygulanan ve satc tarafndan da verginin beyan edildii durumlarda, satcnn dzeltmeyi yaptn gsterir vergi dairesi yazsnn ibraz aranmayacaktr.

Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan TVnin satc tarafndan da beyan edildii durumda, satcnn dzeltmeyi yapmasndan sonra, varsa nceki beyan zerine denen TVnin, sz konusu ilemle snrl ksm satcya iade edilecektir. Dolaysyla bu durumda alc imalatya iade sz konusu olmayacaktr.

Yaplacak iadelerde teminat, yeminli mali mavir raporu ve vergi inceleme raporu aranmayacaktr.

Fazla veya yersiz tevkifata tabi tutulan TVnin alc imalat tarafndan beyan edilmi ancak denmemi olmas halinde, sorumlu sfatyla beyan edilen bu vergi sadece tahakkuktan terkin edilecek, alc imalatya iade sz konusu olmayacaktr.

6. DER HUSUSLAR

6.1. Tevkifat Uygulamas Kapsamnda lem Yaplmamas veya Tevkifata Tabi Tutulan Verginin Beyan Edilmemesi

zel Tketim Vergisi Kanununun 4 nc maddesinin 2 numaral fkras uyarnca bu Tebli kapsamnda sorumlu tayin edilenler tarafndan beyan edilip denmesi gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, sz konusu vergi tutarnn 213 sayl Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre ikmalen veya resen tarh edilerek bu tarhiyata vergi ziya cezas kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanmas gerekmektedir.

Sorumlu sfatyla beyan edilmeyen tutarn (1) numaral TV beyannamesinde indirim konusu yaplmam olmas bu ekilde ilem tesis edilmesine engel deildir.

Sorumlu sfatyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen TV tutarnn, satc tarafndan beyan edilmi olmas halinde sorumlu adna yaplacak tarhiyatta vergi asl aranmayacaktr.

Sorumlu tarafndan beyan edilip denmesi gerekirken TVnin satc tarafndan beyan edilerek sresinden sonra denmi olmas halinde, normal vade tarihinden dendii tarihe kadar; sz konusu verginin denmemi olmas halinde ise normal vade tarihinden yaplacak tarhiyatn tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanacaktr.

6.2. Tevkifat Uygulamasnda Mteselsil Sorumluluk

TV mkellefleri, tevkifata tabi mal almlar nedeniyle TV tevkifat uygulayanlarn tevkifat tutarn dememeleri halinde, tevkifat kapsamndaki teslimlere ilikin TV ile snrl olmak zere Hazineye intikal etmeyen vergiden dolay 213 sayl Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca mteselsilen sorumludurlar.

Tebli olunur.

 

1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

2 10/1/1961 tarihli ve 10703-10705 sayl Resm Gazetelerde yaymlanmtr.

3 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

4 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.