17 Nisan 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28975

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

SALIK BAKANLII VE BALI KURULULARI PERSONEL GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak Salk Bakanl ve bal kurulularnda grev yapan personelin grevde ykselme ve unvan deiikliine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Salk Bakanl ve bal kurulularnn merkez ve tara tekiltnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi devlet memurlarndan grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas hlinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

c) Bal Kurulu: Trkiye Halk Sal Kurumu ile Trkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

) Bakanlk: Salk Bakanln,

d) Birim: 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamede belirtilen merkez ve tara tekilt hizmet birimlerini,

e) Genel Mdr: Ynetim Hizmetleri Genel Mdrn,

f) Genel Mdrlk: Ynetim Hizmetleri Genel Mdrln,

g) Grevde ykselme: 5 inci maddede saylan grevlere ayn veya baka hizmet snflarndan yaplacak atamalar,

) Grevde ykselme snav: ube mdr kadrolarna atanacaklar iin yaplan yazl ve szl snav, 5 inci maddenin ikinci fkrasnda saylan dier unvanlara atanacaklar iin yaplan yazl snav,

h) Hizmet gruplar: Ayn dzeydeki unvanlardan oluan gruplar,

) Hizmet sresi: Aylksz izinli geen sreler hari muvazzaf askerlik sresi dahil olmak zere, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine gre hesaplanan sreleri,

i) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari dier gnleri,

j) Mstear: Salk Bakanl Mstearn,

k) Snav Kurulu: Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snav Kurulunu,

l) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde meslek veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin yaplacak yazl snav,

m) st grev: 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselmeye likin Esaslar

Grevde ykselmeye tabi kadrolar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi kadrolar aada belirtilmitir.

(2) Grevde ykselmeye tabi kadrolar:

a) Ynetim Hizmetleri Grubu;

1) ube mdr,

2) ef, koruma ve gvenlik efi.

b) Aratrma, Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman, aratrmac, eitim uzman, sivil savunma uzman.

c) Bilgi lem Hizmetleri Grubu;

1) zmleyici.

) dar Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat sayman, muhasebeci, sayman,

2) Bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, daktilograf, veznedar, santral memuru, ambar memuru, memur, redaktr, koruma ve gvenlik grevlisi,

3) ofr.

d) Yardmc Hizmetler Grubu;

1) Gassal, terzi, teknisyen yardmcs, a, berber, bahvan, kaloriferci, hizmetli, beki, datc, hayvan bakcs.

(3) Unvan deiikliine tabi kadrolar unlardr:

a) Uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman di tabibi, tabip, di tabibi, eczac, avukat, mhendis, mimar, veteriner hekim, matematiki, istatistiki, kimyager, fiziki, salk fizikisi, ocuk geliimcisi, biyolog, psikolog, sosyolog, antropolog, sosyal almac, diyetisyen, fizyoterapist, fizikoterapist, i ve ura terapisti (ergo terapist), perfzyonist, dil ve konuma terapisti, tercman, mtercim, ktphaneci, tekniker, teknik ressam, ressam, grafiker, ehir plancs, programc, tbb teknolog, salk teknikeri, hemire, hemire yardmcs, ebe, salk memuru, salk teknisyeni, laborant, di protez teknisyeni, odyolog, teknisyen ve imam hatip.

Grevde ykselme snavna tbi olarak atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 6 (1) Grevde ykselme snavna tbi olarak atanacaklarda aadaki genel artlar aranr:

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet artlarn tamak,

b) Yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak,

gerekir.

Grevde ykselme snavna tbi olarak atanacaklarda aranacak zel artlar

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelie tabi kadrolarda grevde ykselme suretiyle yaplacak atamalarda aranacak zel artlar aada belirtilmitir:

a) l ve ile salk mdrlklerinde bulunan ynetim hizmetleri, insan kaynaklar, idar iler, tahakkuk ve mal iler, disiplin, yatrm, salk bilgi sistemleri ileri ile ilgili ube mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekokul veya faklte mezunu olmak,

b) l salk mdrlklerinde bulunan kamu yatakl salk hizmetleri, zel yatakl salk hizmetleri, tp meslekleri, zel tan tedavi merkezleri, halk sal hizmetleri, acil salk hizmetleri, afetlerde salk hizmetleri, salk aratrmalar, saln gelitirilmesi, tbb cihaz ve biyomedikal, aratrma bilgi sistemleri, zel salk hizmetleri eczaclk ve tbb cihaz, salk hizmetleri, kamu salk hizmetleri, tp meslekleri ve zel tan tedavi merkezleri, eczaclk ileri, az ve di sal ileri ile ilgili ube mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) Salkla ilgili en az drt yllk yksekokul veya faklte mezunu olmak,

c) Halk sal mdrlklerinde bulunan disiplin, istatistik ve bilgi ilem ileri ile ilgili ube mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekokul veya faklte mezunu olmak,

) Halk sal mdrlklerinde bulunan aile hekimlii, aile hekimlii eitim ve gelitirme, aile hekimlii izleme ve deerlendirme, aile hekimlii uygulama, aile hekimlii ve toplum sal hizmetleri, a programlar, bulac hastalk kontrol programlar, bulac hastalklar, bulac hastalklar evre ve alan sal, bulac olmayan hastalklar ve kronik durumlar, bulac olmayan hastalklar ve programlar, bulac olmayan hastalklar programlar ve kanser, alan sal, ocuk kadn ve reme sal hizmetleri, kanser, obezite diyabet ve metabolik hastalklar, toplum sal hizmetleri, tberkloz, ttn ve dier bamllk yapc maddeler, evre sal, evre ve alan sal, ruh sal programlar, ttn ve dier bamllk yapc maddeler ileri ile ilgili ube mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) Salkla ilgili en az drt yllk yksekokul veya faklte mezunu olmak,

d) ef, koruma ve gvenlik efi, ayniyat sayman ve muhasebeci kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

e) Eitim uzman, sivil savunma uzman ve uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekokul veya faklte mezunu olmak,

f) zmleyici kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekokul veya faklte mezunu olmak,

2) En az iki iletim sisteminin uygulamasn bildiini belgelemek,

3) En az bir programlama dili bildiini belgelemek,

g) Bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, veznedar, ambar memuru, santral memuru, memur, daktilograf, redaktr, koruma ve gvenlik grevlisi kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az ortaretim mezunu olmak,

2) Bilgisayar iletmeni ile veri hazrlama ve kontrol iletmeni kadrosuna atanabilmek iin Mill Eitim Bakanlnca onayl en az 120 saat sreli bilgisayar kullanm belgesine sahip olmak veya okullarn bilgisayar blmnden mezun olmak ya da okullardan iki dnem bilgisayar eitimi aldn belgelemek,

) ofr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az ortaretim mezunu olmak,

2) B, D, E tip src belgesinden birine sahip olmak,

gerekir.

Unvan deiiklii snavna tbi olmadan atama yaplacak kadrolar

MADDE 8 (1) Uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman di tabibi, tabip, di tabibi ve eczac kadrolarna unvan deiiklii suretiyle yaplacak atamalar, ilgili mevzuat gereince snavsz ve kura ile yaplr.

Unvan deiiklii snavna tbi olarak atanacaklarda aranacak artlar

MADDE 9 (1) Unvan deiiklii snavna tbi olarak yaplacak atamalarda unvan deiiklii snavnda baarl olmann yannda aadaki artlar aranr.

a) Avukat kadrosuna atanmak iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk ruhsatna sahip olmak,

b) Mhendis, mimar, matematiki, istatistiki, kimyager, fiziki, veteriner hekim, biyolog, psikolog, sosyal almac, diyetisyen, fizyoterapist, fizikoterapist, odyolog, salk fizikisi, ocuk geliimcisi, sosyolog, antropolog, i ve ura terapisti, perfzyonist, dil ve konuma terapisti, tbb teknolog, ktphaneci, salk teknikeri, tekniker, hemire, ebe, salk memuru, salk teknisyeni, laborant, di protez teknisyeni, hemire yardmcs, salk sava memuru, teknisyen, teknik ressam, ressam, grafiker, ehir plancs, kameraman ve imam hatip kadrolarna atanabilmek iin;

1) renim durumu itibaryla atanaca kadro unvann ihraz etmi olmak,

c) Programc kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokullarn bilgisayar programcl blmnden mezun olmak veya drt yl sreli yksekretim mezunu olup, Mill Eitim Bakanlndan onayl bilgisayar programcl sertifikasna sahip olmak,

2) En az iki iletim sisteminin uygulamasn bildiini belgelemek,

3) En az bir programlama dilini bildiini belgelemek,

) Tercman ve mtercim kadrosuna atanabilmek iin;

1) renim durumu itibariyle atanaca kadro unvann ihraz etmi olmak,

2) Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan en az 80 veya uluslararas geerlilii bulunan dil snavlarnn birinden edeer puan alm olmak,

gerekir.

NC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snav Esaslar

Duyuru ve bavuru

MADDE 10 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadrolar yazl snavlardan en az krkbe gn nce Genel Mdrlke duyurulur.

(2) lan edilen kadrolar iin belirlenen bavuru tarihinin son gn itibariyle aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl kadrolardan sadece biri iin duyuruda belirtilen ekilde bavuruda bulunabilir.

(3) Aylksz izinde bulunanlar dhil olmak zere ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olanlarn da snava katlmalar mmkndr.

(4) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarna katlma artlar, snavlarn hangi usulde yaplaca, snav alan grevin kadro unvan, atama yaplacak bo kadro says, snav konular, snav tarihi ve son bavuru tarihi, ilgili birim ve bal kurululardan alnan bilgiler zerine Genel Mdrlke Msteardan alnacak onay mteakip Bakanlk nternet sitesinde ilan edilir.

(5) Bakanlk ve bal kurulularn merkez ve tara tekilt personeli dzenlenecek grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna katlabilmek iin ayn birimde/bal kuruluta alma art aranmakszn bavuruda bulunabilirler.

(6) Snav bavuru sresi en az be i gn olarak belirlenir. Son bavuru tarihi ile snav tarihi arasndaki sre otuz gnden az olamaz.

Grevde ykselme snav

MADDE 11 (1) Grevde ykselme snav konu balklar snav duyurusunda belirtilir.

(2) Yazl snav, Bakanlka yaplabilecei gibi lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, Mill Eitim Bakanl, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrl veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlabilir.

(3) Yazl snavda, yz tam puan zerinden en az altm puan alanlar baarl olarak deerlendirilir.

(4) Yazl snav sorular Snav Kurulunca hazrlanr veya hazrlattrlr.

(5) Grevde Ykselme snavna ilikin sekretarya hizmetleri Genel Mdrlk tarafndan yaplr.

Szl snav

MADDE 12 (1) ube mdr kadrosuna grevde ykselme suretiyle atanacaklardan yazl snavda en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro saysnn be katna kadar aday szl snava alnr. Son adayla ayn puana sahip olan personelin tamam szl snava alnr.

(2) lgili personel, snav kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

esas alnarak yz tam puan zerinden deerlendirilir. Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir. Szl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Baar sralamas

MADDE 13 (1) Grevde ykselme suretiyle ilan edilen bo kadro says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan; ube mdr kadrosuna atanacaklar iin yazl ve szl snav; dier kadrolara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlk resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Grevde ykselme snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel, Bakanlka ihtiya duyulmas halinde baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenir.

Unvan deiiklii snav

MADDE 14 (1) 5 inci maddenin nc fkrasnda yer alan kadrolara personelin atanmas, szl snava ilikin hkmleri hari olmak zere bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde yaplacak unvan deiiklii snav sonundaki baarsna gre gerekletirilir.

(2) Unvan deiiklii snavlar, grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda yazl olarak yaptrlr. Yazl snav Bakanlka; lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, Mill Eitim Bakanl, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrl veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlabilir.

(3) Unvan deiiklii yazl snav sorular, snav duyurusunda belirtilen konu balklarndan oluur.

(4) Unvan deiiklii snavna, Bakanlk ve bal kurulularnda Devlet memuru olarak grev yapan personelin tm bavurabilir.

(5) Bu snavlara katlacaklarda, Bakanlkta, bal kurulularda veya renim durumlar ile ilgisi bulunmayan grevlerde belirli bir sre hizmet yapm olma art aranmaz.

(6) Unvan deiiklii snavnda yz puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Grevde ykselme ve unvan deiiklii snav sonucu atama esaslar

MADDE 15 (1) Atanmaya hak kazanan personel, baar sralamas listesinin kesinlemesini mteakip baar puanlarna gre atanr.

(2) Bakanlka tercih alnmas durumunda ise baar puanlar esas alnarak ilgili personelin tercihlerine gre atamalar yaplr.

(3) Yaplan puanlama sonunda eitlik olmas durumunda srasyla;

a) Atama yaplacak grevle ilgili konulara ilikin puan yksek olanlara,

b) Hizmet sresi fazla olanlara,

c) Daha st renimi bitirmi olanlara,

) st renim mezuniyet notu yksek olanlara

ncelik verilir.

(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarnn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarnn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanlmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn ilan edildii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, 14 nc maddeye gre Bakanlka belirlenen yedekler arasndan baar sralamasna gre atama yaplr.

(5) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden alt ay iindeki mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadrolara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

(6) Snavda baarl olanlardan, atanma artlarn tamadklar sonradan anlalanlar ile atama yaplncaya kadar geen sre ierisinde atanma artlarn kaybedenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz; atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir.

Snav Kurulu ve grevleri

MADDE 16 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii ilemlerini yrtmek zere be kiiden oluan snav kurulu veya kurullar tekil edilir.

(2) Snav Kurulu veya kurullar, Mstearn veya grevlendirecei kiinin bakanlnda Mstearca belirlenecek Genel Mdrlk temsilcisi veya temsilcileri ile dier yelerden olmak zere be kiiden oluur. Ayrca ayn usulle ye says kadar yedek ye de belirlenir.

(3) Snav Kurulunu tekil eden yeler, grevde ykselme snavna alnacak personelden, renim veya ihraz ettikleri unvan itibariyle daha dk seviyede olamaz.

(4) Snav Kurulunun bakan ve yeleri; elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve shri hsmlarnn katldklar grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarnda grev alamazlar. Bu durumda olan yelerin yerine yedek ye grevlendirilir.

(5) Snav Kurulu; snavlarn yaplmas, snav sonularnn ilan, itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr.

(6) Snav Kurulu, ye tam says ile toplanr ve oy okluu ile karar alr. Asl yenin bulunmad toplantya yedek yeler katlr. Oylamada ekimser oy kullanlamaz.

(7) Gerekli grlmesi halinde Mstearn onay ile tara tekilatnda be kiiden mteekkil snav kurulu veya kurullar oluturulabilir.

(8) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Mdrlk tarafndan yrtlr.

Snav sonularnn duyurulmas

MADDE 17 (1) Genel Mdrlke snav sonular, snav yapan kurum tarafndan Snav Kuruluna bildirilmesinden itibaren be i gn iinde Bakanln internet sitesinde ilan edilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 18 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna katlanlar, gerekelerini belirtmek suretiyle be i gn ierisinde snav sonularna yazl olarak itiraz edebilirler. Snav Kurulu, itirazn intikalinden itibaren en ge on i gn ierisinde itirazla ilgili ilemleri sonulandrarak, sonucunu ilgiliye yazl olarak ya da Bakanlk internet sitesi vastasyla bildirir.

(2) Yaplan snavlarda hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 19 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarnda baar gsterenlerin snavla ilgili belgeleri ilgililerin zlk dosyalarnda, baarsz olanlara ilikin snav belgeleri ise snav yapan birimlerce dava ama sresinden az olmamak kaydyla ayn unvan iin yaplacak bir sonraki snava kadar saklanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hizmet gruplar arasnda geiler

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelikteki hizmet gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr.

a) Ayn hizmet grubunda kalmak kaydyla, atanlacak kadronun gerektirdii genel ve zel artlar tayanlar ayn dzey unvana veya bu unvann bulunduu ayn alt gruptaki dier unvanlara veya daha alt unvanlara snavsz naklen atanabilirler.

b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme snavna tbidir. Ancak Bakanlkta, bal kuruluta veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey veya alt grevlere, grevde ykselme snavna tbi tutulmadan atama yaplabilir.

c) 5 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen unvan deiikliine tbi kadrolara yaplacak atamalar ile bu kadrolar arasndaki geiler, ilgili kadro iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan ve doktora renimini bitiren personelden, atanlacak grev iin aranan hizmet sresine sahip olmalar ve mevzuatla aranan renim artn tamalar kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

(3) Avukat kadrosundan hukuk maviri kadrosuna yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

(4) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

Engellilerin snavlar

MADDE 21 (1) Bakanlk gerekli artlar tayan ve atama yaplacak grevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin snavlarnn yaplabilmesi iin gerekli tedbirleri alr.

Ynetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hllerde, Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

zelletirilen kurululardan atama

MADDE 23 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi hkmlerine gre Bakanla yaplacak ilk atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 24 (1) 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Kazanlm haklar

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren unvanlar, ilgili mevzuat uyarnca ihraz etmi olanlarn kazanlm haklar sakldr.

renim durumu

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunanlardan ayn tarih itibaryla iki veya yllk yksekrenim mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde, 7 nci maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim mezunu kabul edilirler.

Yrrlk

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.