17 Nisan 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28975

YNETMELK

Dumlupnar niversitesinden:

DUMLUPINAR NVERSTES SLAM MEDENYET UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Dumlupnar niversitesi bnyesinde kurulan Dumlupnar niversitesi slam Medeniyeti Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna ve ynetimine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Dumlupnar niversitesi slam Medeniyeti Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (DMAM): Dumlupnar niversitesi slam Medeniyeti Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Dumlupnar niversitesi slam Medeniyeti Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

c) Rektr: Dumlupnar niversitesi Rektrn,

) Senato: Dumlupnar niversitesi Senatosunu,

d) niversite: Dumlupnar niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Dumlupnar niversitesi slam Medeniyeti Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; slam medeniyeti zerine aratrmalar yaparak slam medeniyeti ile ilgili almalar yrtmek, konuya ilikin uluslararas hakemli akademik dergi, kitap ve benzeri Trke, Arapa ve ngilizce yaynlar hazrlamak, modern ve klasik kltre ait kaynak eserlerin dilimize kazandrlmasna ynelik almalar yrtmek, slam medeniyeti konulu aratrmalar tevik etmek, kltrleraras etkileime katkda bulunmak, slam medeniyeti konusunda aratrma yapan renci ve akademisyenlere destek olmak, niversitedeki ilgili blmlerle ibirlii yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) slam medeniyeti ile ilgili konularda ulusal ve uluslararas dzeyde sempozyumlar, paneller ve seminerler dzenlemek.

b) slam medeniyeti ile ilgili farkl dillerde yaynlanan kitap, bilgi, belge, resim, belgesel dizi ve filmleri ieren bir ktphane ve ariv oluturmak.

c) Merkezin ilgi alanlaryla ilgili olarak gazete, radyo, televizyon ve internet gibi kitle iletiim aralarn etkin olarak kullanmak.

) lkemizde ve dnyann farkl lkelerinde slam medeniyeti aratrmalar yapan merkezler ile balantlar kurarak bilgi, tecrbe, bilim adam ve renci deiimi gerekletirmek.

d) slam medeniyeti aratrmalar konusunda Trke-Arapa-ngilizce yayn yapmak.

e) slam medeniyeti alanndaki modern ve klasik kaynak eserlerin dilimize kazandrlmas iin plan ve projeler hazrlamak. Alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yaynlar yapmak. Bu alandaki yazma eserlerin tahkiki zerine almalar yapmak.

f) Dili Trke olan akademik birikimi, Arapa ve ngilizceye kazandrmak ve bunun iin ilgili birimleri Merkez bnyesinde oluturmak.

g) slam medeniyetinin ana dilleri olan Arapa, Farsa ve Osmanl Trkesi ile ngilizce, Franszca ve benzeri Bat medeniyeti dillerinin retilmesi almalarn yrterek gerekli destei salamak.

) Ulusal ve uluslararas ibirliine dayal slam medeniyeti merkezli aratrmalar tevik etmek.

h) Birlemi Milletler Tekilatna bal medeniyetler ittifak ve benzeri enstit ve merkezlerle ibirlii yapmak ve bu alanda ulusal ve uluslararas dzeyde yaplacak seminer, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetlere destek vermek.

) Medeniyetler aras iletiimin salkl bir zeminde yrtlmesi ve atmann nlenmesi iin think tank tarz dnce platformlar oluturmak.

i) niversite bnyesinde farkl faklteler ve blmlere mensup retim yelerinin yapacaklar aratrmalarn koordinasyonunu salamak.

j) lim insanlar arasnda aktif bir iletiim a oluturmak.

k) Aratrma ve inceleme almalar yapacak renci, akademisyen ve profesyonel kii ve kurumlara destek olmak. slam medeniyeti alannda baarl almalar olan kiilere dl vermek.

l) Merkezin amalar dorultusunda niversite birimleri, ulusal ve uluslararas kurulularla ibirlii yapmak.

m) Kamu ve zel sektrdeki kurum ve kurululara Merkezin alma alanna giren konularda aratrma, inceleme, danmanlk ve benzeri hizmetleri salamak.

n) Medeniyetler aras etkileime katkda bulunmak.

o) Merkezin bnyesinde eitli alanlarda aratrma birimleri kurup, bu birimler araclyla ilahiyat fakltesi ve dier birimlerin ncelikli bilimsel aratrma konularnda aratrma, toplant ve yayn gibi etkinlikleri koordine etmek.

) slam medeniyeti hakknda kamuoyunun bilinlenmesini salamak ve onlarn katlmn artrmak amacyla eitim almalar yapmak.

p) Merkezin amalar dorultusunda insan kaynaklarnn zenginletirilmesi iin eleman yetitirmek.

r) Merkezin kurulu amacna, Yksekretim Kanununun ama ve ilkelerine katk salayc dier kurs, seminer, toplant ve benzeri etkinlikler tertiplemek.

s) Merkezin amalarna uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Mdr yardmclar.

c) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; ilgili anabilim dallarnda grevli retim yeleri arasndan Rektr tarafndan 3 yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdrn grevi banda bulunmamas durumunda, mdr yardmclarndan biri veklet eder. Mdre veklet en ok alt ay srer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacna uygun ve dzenli yrtlmesini salamak.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) Merkezin idari ilerini yrtmek.

) Yurt ii ve yurt d aratrma merkezleri ile ibirlii yapmak, Merkezin amalarna uygun projeler retmek ve yardm salamak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu Rektrle sunmak.

e) Merkezin resmi ve zel kurum ve kurulularla ilikilerini yrtmek.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Merkezde istihdam edilecek ve grevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili almalar yapmak.

) Merkezin amalaryla ilgili konularda almalarda bulunmak zere grevlendirilecek danman ve uzmanlar Rektre teklif etmek.

Mdr yardmclar

MADDE 10 (1) Mdr; ilgili anabilim dal retim yeleri arasndan birisi aratrma ve eitim, dieri de proje ve uygulama konularnda yetkili olmak zere iki mdr yardmcs belirleyerek Rektrn onayna sunar. Mdr yardmclar, 3 yllk sre iin Rektr tarafndan grevlendirilir. Merkez Mdrnn grevi bittiinde mdr yardmclarnn da grevleri sona erer. Mdr yardmclar Mdrn verecei grevleri yapar.

Mdr yardmclarnn grevleri

MADDE 11 (1) Mdr yardmclarnn grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacna uygun ve dzenli yrtlmesinde Mdre yardmc olmak.

b) Veklet verildiinde Merkezi temsil etmek, Ynetim Kurulu toplantlarnn sekretaryasn ve Mdrn gzetimi ve denetimi altnda sorumlu olduu Merkez ilerini yrtmek.

c) Merkezin ksa ve uzun vadeli stratejik plannn hazrlanmasnda ve uygulanmasnda Mdre yardmc olmak.

) Merkezin yllk faaliyet raporu ve bir yl sonraki alma plannn hazrlanmas ve uygulanmasnda Mdre yardmc olmak.

d) Merkez birimleri tarafndan yaplacak faaliyetlerin dzenlenmesi, yrtlmesi ve denetlenmesinde; proje ekiplerinin kurulmasnda, koordinasyon, ynetim ve denetiminde Mdre yardmc olmak.

e) Yllk bte nerilerini hazrlamada Mdre yardmc olmak.

Ynetim kurulu

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve mdr yardmclar ile Mdrn nerecei drt retim eleman arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen iki ye olmak zere be kiiden oluur. Ynetim Kurulu, ayda bir defa toplanr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amacna uygun olarak alma dzenini tespit etmek.

b) Aratrma projeleri retmek, aratrclar tarafndan verilen proje tekliflerini deerlendirmek, kaynak salamak.

c) Merkezce yrtlen aratrmalarla ilgili aratrc ve patent haklarna ait esaslar, gelirlerin dal ve kullanl eklini tespit etmek.

) Yl sonu faaliyet raporunu hazrlamak.

d) Bilimsel ve halka ak kurs, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler dzenleme konusunda Mdre yetki vermek.

e) Merkezin aratrma konularnda eleman yetitirmek amac ile yurt ii ve yurt d burs temin etmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Dumlupnar niversitesi Rektr yrtr.