17 Nisan 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28975

YNETMELK

Dumlupnar niversitesinden:

DUMLUPINAR NVERSTES EKONOMETRK UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Dumlupnar niversitesi Ekonometrik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Dumlupnar niversitesi Ekonometrik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (EKAM): Dumlupnar niversitesi Ekonometrik Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Dumlupnar niversitesi Rektrn,

) Senato: Dumlupnar niversitesi Senatosunu,

d) niversite: Dumlupnar niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Akademisyenlere, aratrmaclara, rencilere, kamu kurum ve kurulularna ve iletmelere ekonometri, istatistik ve yneylem aratrmas alanlarnda danmanlk yapmak ve eitim vermek.

b) Ekonometri, istatistik ve yneylem aratrmas alanlarnda aratrmalar ve uygulamalar yapmak.

c) Yerli ve yabanc benzer kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

) Ekonometri, istatistik ve yneylem aratrmas ile ilgili yaynlarn saysn arttrmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Ekonometri, istatistik ve yneylem aratrmas alanlar ile dorudan ve dolayl olarak ilgili olan konular zerinde blgesel, ulusal ve uluslararas aratrmalar yaparak bilgi retimine ve birikimine katkda bulunmak.

b) Ekonometri, istatistik ve yneylem aratrmas ile ilgili konularda bilimsel yayn saysn arttrmak.

c) Ekonometri, istatistik ve yneylem aratrmas alanlarnda yaygn kullanlan yazlmlar ve programlama dillerinin tantlmas, retilmesi, uygulanmas ve yaygnlatrlmasn salamak.

) Bata niversite olmak zere enstitler bnyesinde yrtlen akademik tezler, projeler ve makalelerin veri analizi, metodoloji ve aratrma blmlerine destek salamak.

d) Ktahya ili ekonomisi bata olmak zere, yerel ve blgesel ekonomik veri bankasn oluturmak, blgesel dzeyde kamu ve sivil toplum kurulularyla ibirlii yaparak veri tabann oluturmak ve paylamn salamak.

e) Ekonometri, istatistik ve yneylem aratrmas alanlar ile dorudan ve dolayl olarak ilgili olan konular zerinde ett, proje ve eitim almalarn gerekletirmek, bu ynde kamu kurum/kurulular ve iletmelerden gelecek talepleri karlamak.

f) niversite ve ilgili birimlerin, kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerin istekleri dorultusunda Merkezin faaliyet alanlar ierisinde danmanlk hizmetlerinde bulunmak, aratrma ve incelemeler yapmak, rapor dzenlemek ve ortak proje almalarnda bulunmak.

g) Blgesel, ulusal ve uluslararas dzeyde resmi ve zel kurum ve kurulularla ibirlii ierisinde ortak almalar ve projeler hazrlamak.

) Merkezin amalarn gerekletirmek zere gerekli altyap, donanm ve kurumsal organizasyonu salamak ve nitelikli eleman yetitirmek iin destek salamak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr;

a) Mdr ve mdr yardmclar.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin Ekonometri Blmnde tam zamanl grev yapan retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan, niversitede grev yapan retim elemanlar arasndan iki kii en ok yl iin mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde, yardmclarnn da grevi sona erer. Mdr gerektiinde yardmclarn ayn usulle deitirebilir.

(3) Merkezde Mdr veya mdr yardmcs olarak grevlendirilen retim yeleri ve retim grevlileri, bal bulunduklar faklte veya yksekokuldaki grevlerine de devam ederler.

(4) Mdr, grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil brakr. Veklet alt aydan fazla srerse yeni bir Mdr grevlendirilir.

Mdr ve mdr yardmclarnn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacna uygun ve dzenli yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek ve ald kararlar uygulamak.

c) Merkezin idari ilerini yrtmek.

) Yurt ii ve Yurt dndaki aratrma merkezleri ile ibirlii yapmak ve Merkezin amalarna uygun projeler retmek.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunun Rektrle sunulmasn salamak.

e) Merkezin resmi, zel kurum ve kurulularla ilikilerini yrtmek.

f) Merkezi yurt iinde ve yurt dnda temsil etmek.

(2) Mdr yardmclar; Mdrn ve Ynetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdii grevleri yerine getirirler.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu be kiiden oluur. Mdr ve mdr yardmclar ayn zamanda Merkez Ynetim Kurulu yesidir. Merkez Ynetim Kurulunun dier iki yesi, Mdrn nerisi zerine niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilir. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi sona eren ye yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine, ayn usulle yenileri grevlendirilir.

(2) Rektr Ynetim Kurulunun doal yesidir ve gerektiinde Kurula bakanlk eder.

(3) Merkez Ynetim Kurulu, ylda en az iki defa toplanr. Gerekli durumlarda, Mdrn daveti zerine her zaman toplanabilir. Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amacna uygun olarak alma dzenini tespit etmek.

b) Aratrma projeleri retmek ve aratrclar tarafndan verilen proje tekliflerini deerlendirmek.

c) Merkez tarafndan yrtlen aratrmalarla ilgili esaslar tespit etmek.

) Ylsonu faaliyet raporunu hazrlamak.

d) Bilimsel ve halka ak konferans ve sempozyum gibi faaliyetleri dzenleme konusunda Mdre yetki vermek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

retim elemanlar

MADDE 12 (1) Merkezde grevlendirilen retim elemanlarnn alma usulleri, grev ve yetkileriyle ilgili hususlar Senatoca belirlenir.

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Dumlupnar niversitesi Rektr yrtr.