17 Nisan 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28975

YNETMELK

Ardahan niversitesinden:

ARDAHAN NVERSTES KADIN ARATIRMALARI UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ardahan niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Ardahan niversitesi Kadn Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ardahan niversitesi Kadn Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) alma gruplar: Merkezde oluturulan alma gruplarn,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez (ARKAM): Ardahan niversitesi Kadn Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Ardahan niversitesi Rektrn,

e) niversite: Ardahan niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Kadnn toplumsal ve ekonomik kalknma ierisinde yerini alabilmesi, kadnn stats ve sorunlar ile ilgili her konuda duyarl, bilgili ve yeterli kadrolarn yetitirilmesine ynelik faaliyetlerde bulunmak,

b) Sosyal hayat ierisinde kadnn verimliliini artrmak,

c) Kadn yaam, gelecei ve sorunlarna blgesel ve evrensel zmler getirmek iin yurtiinde ve yurtdnda kadn sorunlar ile ilgili her alanda aratrma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katlmak,

) niversitenin ilgili birim ve blmlerinin ibirlii ile kadn sorunlarnn zmne ilikin almalarda bulunmak, yaynlar karmak ve konuyla ilgili olarak toplumla niversite arasndaki koordinasyonu salamak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda aadaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Toplumsal, hukuksal, ekonomik, siyasal konular ile eitim, alma hayat ve sala ilikin konularda toplumsal cinsiyet balamnda ulusal ve uluslararas dzeyde aratrma, inceleme ve projeler yapmak, yaplan almalara katlmak ve desteklemek,

b) niversite bnyesinde toplumsal cinsiyet ve kadn sorunlaryla ilgili programlar almasn nermek ve mevcut lisans, yksek lisans ve doktora programlarnda toplumsal cinsiyet ve kadn almalaryla ilgili dersler almasn tevik etmek,

c) Toplumsal cinsiyet ve kadn sorunlaryla ilgili ulusal ve uluslararas dzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri her trl bilimsel, sanatsal ve kltrel etkinlikler dzenlemek, bu tr etkinliklere katlmak,

) Kadnn toplumsal ve siyasal alanda glendirilmesine ynelik aratrma ve destek programlar oluturmak,

d) Toplumsal cinsiyet ve kadn sorunlar konusunda duyarll arttrmak; bu ama dorultusunda etkinliklerde bulunmak, basl, szel, grsel yayn yapmak ve bu tr etkinliklere katlmak,

e) Toplumsal cinsiyet ve kadn sorunlarna ynelik olarak ktphane ve ariv oluturmak,

f) Toplumsal cinsiyet ve kadn sorunlaryla dorudan ya da dolayl ekilde ilgili sivil toplum rgtlerini de kapsamak zere btn yerel, ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii yapmak ve almalarna katlmak,

g) Kadn sorunlar alannda danmanlk hizmetleri vermek,

) Kadnlar iin zel yetikin eitim toplantlar dzenlemek ve eitim materyali hazrlamak,

h) Kadn merkezleri ve kurulular arasnda ibirlii ve iletiimi salamak,

) Kadn sorunlar alannda Ynetim Kurulunun kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

) alma gruplar.

Mdr, mdr yardmclar ve grevleri

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Merkez Mdr tekrar grevlendirilebilir. Merkez Mdr, Merkezin tm etkinliklerinden Ynetim Kuruluna ve Rektre kar sorumludur.

(2) Merkez Mdrne yardmc olmak zere ve Merkez Mdrnn nerisi zerine, niversite retim elemanlar arasndan en ok iki kii mdr yardmcs olarak Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Merkez Mdrnn grevi banda bulunmad zamanlarda mdr yardmclarndan biri kendisine veklet eder. Gerektiinde Merkez Mdrnn nerisi zerine mdr yardmclar Rektrn onay ile deitirilebilir. Mdr yardmclarnn grevi, Mdre almalarnda yardmc olmak ve yokluunda vekalet etmektir.

(3) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Ulusal ve uluslararas dzeyde Merkezi temsil etmek,

b) Danma Kurulunu ve Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak, toplantya sekreterlik etmek, Rektrn katlamad durumlarda toplantya bakanlk etmek,

c) alma programn ve yllk gelir ve gider raporunu Ynetim Kurulu ile ibirlii iinde hazrlamak ve Rektre sunmak,

) Danma Kurulunun grn alarak Mdr Yardmcsn nermek,

d) Aratrma projeleri ve danmanlk hizmetlerinin ynlendirilmesini ve denetimini salamak,

e) Merkez bnyesindeki alma gruplarnn faaliyetlerini dzenlemek, yrtmek, izlemek ve denetlemek,

f) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; ktisat Fakltesi, nsani Bilimler ve Edebiyat Fakltesi, Mhendislik Fakltesi Dekanlar, Beden Eitimi ve Spor Yksekokulu, Salk Bilimleri Yksekokulu ve Turizm ve Otelcilik Yksekokulu Mdrleri, Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter yardmclarndan biri ile niversitenin tam zamanl retim yeleri arasndan Mdr tarafndan aday gsterilen ve Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen en az drt yeden oluur.

(2) Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlanlarn ve alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilenlerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni yeler grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdr tarafndan belirlenen ve yelere nceden bildirilen gndem dorultusunda, iki ayda bir kez olaan ve gerekli durumlarda Mdrn ars zerine olaanst olarak toplanr. Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve toplantya katlanlarn oy okluu ile karar alr. Oylarn eit olmas durumunda Mdrn oyu ynnde ounluk salanm kabul edilir.

(4) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalar ile ilgili plan ve programlar hazrlamak, Danma Kuruluna sunmak ve uygulanmasn salamak,

b) Merkez almalar iin alma gruplar kurmak ve grevlendirmek; alma gruplarnn almalarn takip etmek,

c) Merkezin yllk alma ve yatrm programlarn, gelir ve gider raporunu, gndemdeki ilgili projelerini hazrlayarak karara balamak, onaylanmak zere Rektre sunmak,

) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, hizmet retimi ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip nerilerde bulunmak,

d) Merkezin genel ileyii, dzeni ve idari personeli ile ilgili Mdr tarafndan yaplan nerileri karara balamak,

e) Eitim, aratrma, proje, toplant dzenleme, danmanlk hizmeti, yayn kurs verme gibi konularda karar vermek.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulunun nerisi zerine Merkezin almalarna gr, neri, taslak ve projeleri ile srekli veya geici olarak destek veren uzmanlardan olmak zere en ok on kiiden oluur. Danma Kurulu yelerinden; niversite bnyesinde alan yeler Rektr tarafndan, dier kurumlardaki konusunda uzmanlam kiiler arasndan seilecek yeler ise istekleri halinde, Rektrn daveti/talebi zerine ve ilgili kurum yetkilisinin onay ile yl iin grevlendirilir.

(2) Danma Kurulu; Merkez Mdrnn nerisi ve Rektrn ars zerine ylda bir kez olaan olarak toplanr. Rektr, Danma Kurulunun doal yesi ve bakandr. Merkez Mdr Danma Kurulunun sekreterliini yrtr. Ynetim Kurulu yeleri Danma Kurulu toplantlarna katlr. Kararlar toplantya katlanlarn oy okluuyla alnr.

(3) Danma Kurulunun grevi; Merkez almalarn deerlendirmek, faaliyet alanna giren tm konularda gr bildirmek ve Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmaktr.

alma gruplar

MADDE 11 (1) alma gruplar, Merkezin ilgi alan iindeki konu ve sorunlarn zmne ilikin fikir retmek ya da proje gelitirmek zere oluturulan uzman birimlerdir.

(2) Merkez Mdr alma gruplarnn etkinliklerini Ynetim Kurulu adna izler ve denetler.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 13 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin ve gerektiinde niversitenin kullanmna tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr, bu yetkisini ksmen veya tamamen Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ardahan niversitesi Rektr yrtr.