14 Nisan 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28972

YÖNETMELİK

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Enstitü: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünü ve/veya Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü,

c) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

ç) Enstitü müdürü: İlgili enstitü müdürünü,

d) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

e) GYTE: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

f) Rektör/Rektörlük: GYTE Rektörünü/Rektörlüğünü,

g) Senato: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar, öncelikle yabancı diller bölümü tarafından yapılan İngilizce seviye tespit sınavına girerler. Yabancı diller bölümü, giriş sınavından bir gün önce enstitü müdürlüğü aracılığıyla sınav sonuçlarını sınav komisyonlarına bildirir. Bilimsel başarı seviyeleri programlara kabul için yeterli görülen, ancak İngilizce seviye tespit sınavında başarısız olan adaylardan, en az % 30 İngilizce eğitim verilen lisansüstü programlar dışında kalan, yabancı dille okutulan derse yer verilmeyen programlarda öğrenim görmeye hak kazananlar; eğitim süresi en fazla bir yıl olan İngilizce hazırlık sınıfına devam edebilirler. İlk iki yarıyıl süresinde yapılan İngilizce yeterlik güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu ve varsa yaz öğretimi sonu sınavlarına girerler ve lisansüstü programda eğitimlerine başlarlar. Bilimsel başarı seviyeleri en az % 30 İngilizce eğitim verilen lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen, ancak İngilizce seviye tespit sınavında başarısız olan adaylar ise, GYTE yabancı diller bölümünde İngilizce hazırlık sınıfına devam ederler. İngilizce hazırlık öğretimi süresi bu adaylar için en fazla dört yarıyıldır. İlk iki yarıyıl süresinde yapılan İngilizce yeterlik güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu ve varsa yaz öğretimi sonu sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz. Ancak bir sonraki öğretim yılının başında ve devamında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler. Yaz öğretimi sonu sınavı öğrencilerin son haklarıdır. Öğrencinin kullandığı bu ilave süre azami süreden sayılır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Ayrıca; İngilizce lisans eğitim-öğretimi yapan bölümlerden mezun olan veya kayıt sırasında ÖSYM tarafından yapılan ve geçerliliği devam eden yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarının herhangi birinden 100 tam not üzerinden en az 55 puan alanlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Senato tarafından belirlenen başarı düzeyinde puan alan ve belgelerini ibraz eden öğrenciler yabancı dil sınavından muaf tutulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci kayıt yaptırdığı tezsiz yüksek lisans programından en az 12 kredi karşılığı ders almak zorundadır. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi sadece Enstitü bünyesinde II. öğretim kapsamında açılan diğer tezsiz yüksek lisans programlarından da ders/dersler alabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktora programı, tezli yüksek lisans programını takiben on iki yarıyıllık süre içinde; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, iki adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Doktora sınavına kabul edilebilmek için adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

b) Öğrenci kabul ilanında belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunmak.

c) ALES sınavından ilgili anabilim dalı için öğrenci kabul ilanında belirtilen puanı almış olmak.

(2) ÖSYM tarafından yapılan ve geçerliliği devam eden yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavları başarı notu en az 60’tır. Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının başarı değerleri Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci yeterlik sınavını başardıktan sonraki ilk yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. İlgili dönem sonunda çalışması başarısız (F), gelişmekte (D) ya da başarılı (P) olarak değerlendirilir. Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi için tez önerisini verdikten sonraki ilk yarıyıldan itibaren uzmanlık alanı dersinden en az iki kere gelişmekte (D) ve son olarak da başarılı (P) notu almış olması gerekir. Tez süresince üst üste üç kere F notu alan veya üst üste üç dönem kayıt yaptırmayan öğrenciler, yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumda öğrenci veya danışmanı, danışman değişikliği talebinde bulunabilir, talep kabul edilirse öğrenci yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına girer. Bu durumdaki öğrenci tez önerisi savunmasını takip eden en erken beşinci yarıyıl içerisinde tez savunmasına girebilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2011

28082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/12/2012

28491

2-

13/2/2013

28558

3-

11/7/2013

28704

4-

28/8/2013

28749

5-

19/1/2014

28887