4 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28962

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİSİKLET VE TRİATLON

YARIŞMA VE HAKEM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/1999 tarihli ve 23737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bisiklet ve Triatlon Yarışma ve Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.