4 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28962

YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

BEDENSEL ENGELLİLER TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL

MÜSABAKA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/2/2000 tarihli ve 23978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Müsabaka Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.