4 Nisan 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28962

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PROGRAMLARININ DENETİMİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/7/1999 tarihli ve 23749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu  Programlarının Denetimi  Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü  maddesinin  birinci fıkrasının (a)  ve   (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkanlık: Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığını,”

“b) Denetim: Programların, Anayasa, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Yönetim Kurulu Kararları, bu Yönetmelik ve ilgili yönetmelikler, Yıllık Genel Yayın Planı ve yazılı emirlere göre; metin, görüntü ve ses bakımından yayından önce incelenerek yayınlanmasına karar verilmesini veya yapılan ekleme ve çıkarmalarla yayınlanmasının ya da yayınlanmamasının gerekçeli olarak Genel Müdür adına ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Başkanlıkça yapılan denetimini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan yayın ilkelerine” ibaresi “6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde sayılan yayın hizmetleri ilkelerine” şeklinde, (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Reklâm yayınlarında, ayrıca, 2954 sayılı Radyo ve Televizyon Kanununun 26 ncı maddesi ile 26/8/2009 tarihli ve 27331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklâm Yönetmeliği ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuat, anlaşma ve düzenleme hükümlerine,”

“Müzik Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen eserlerin denetiminde, eserin müzikal denetiminin yapılmış olması şartı aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurul Başkanı programları denetlemek üzere bir veya birden fazla yayın denetmenini görevlendirir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “düzenlenecek kapak formu ekinde iki nüsha olarak”  ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – Yayın Denetmeni tarafından denetlenen programın yayınlanması uygun görülmediği takdirde, program, Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı tarafından oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından yeniden denetlenir. Komisyona programı denetleyen yayın denetmeni katılmaz. Komisyonun kararı kesindir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “uzmanlardan” ibaresi “yayın denetmenlerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlk denetimi yapılmayan programlar denetim için Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına gönderilemez.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.