1 Nisan 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28959

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday değerlendirme jürisi: Her akademik yarıyıl öncesi ilgili programlara kabul edilecek öğrencilerin giriş sınavını yapmak ve adaylar arasındaki bilimsel sıralamayı belirlemek üzere ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini dikkate alarak enstitü yönetim kurulu tarafından kurulan; ilgili anabilim dalının, yoksa yakın anabilim dallarının öğretim üyeleri arasından her anabilim dalı veya program için en az beş asil ve iki yedek öğretim üyesi ve/veya gerektiğinde doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan komisyonu,

b) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

c) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

ç) Alan içi-dışı: Öğrencinin mezun olduğu lisans veya yüksek lisans programı alan içini, bunların dışında kalan bütün programlar alan dışını,

d) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

e) Anabilim dalı koordinatörü: Anabilim dalı başkanının gerek duyması halinde ilgili anabilim dalının tüm lisansüstü programlarına ait eğitim ve öğretim işlemlerinde yardımcı olmak üzere anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanan öğretim üyesini,

f) Anabilim dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Azami öğrenim süresi: Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç yüksek lisans öğreniminde 3 yıl, doktora öğreniminde ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yıllık süreyi,

ğ) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü programını,

h) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta yeterlik tezi ve uygulaması gibi tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyeleri, doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerini,

ı) Doktora yeterlik/sanatta yeterlik komitesi: Anabilim dalı kurulunun önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından oluşturulan, üç yıl süreyle görev yapan, Üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen beş üyeden oluşan ve yeterlik sınavlarını düzenleyip yürüten veya bu amaçla jüri kurabilen komiteyi,

i) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,

j) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

k) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanını,

l) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan ilgili kurulu,

m) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan ilgili kurulu,

n) Enstitü: Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ilgili enstitüyü,

o) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,

ö) Giriş sınavı: Öğrencinin başvuru bilgilerinin ve başvurduğu program için gerekli bilgi altyapısına sahip olup olmadığının incelendiği değerlendirme sistemini,

p) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

r) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

s) Seçmeli ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilebilecek dersleri,

ş) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları lisansüstü tezine yönelik bir konunun incelenmesine dayanan ve öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan bir dersi,

t) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,

u) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,

ü) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

v) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan dersi,

y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

z) Zorunlu ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ile İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretimi; aşağıda tanımlanan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde yapılır:

a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanat ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz olabilir. Tezli yüksek lisans programları sadece birinci öğretim, tezsiz yüksek lisans programları ise birinci veya ikinci öğretim şeklinde açılabilir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış ve mesai saatleri dışında yapılan, katkı payı anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenen öğretim programlarıdır.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlar.

c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve tez ile bağlantılı sunum/uygulama performans çalışmalarından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, uygulama/performans yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirme, özgün bir sanat eserini ve/veya uygulama/performansını ortaya çıkartma ve bunu metin ile birleştirme becerisini kazandırmayı amaçlar.

ç) Lisansüstü uzaktan öğretim programı; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programıdır. Lisansüstü uzaktan öğretim programı, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür. Uzaktan öğretim, birinci öğretim veya ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı biçiminde yürütülür. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına, anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği çerçevede Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların Senato tarafından hazırlanan uygulama usul ve esasları, Yükseköğretim Kuruluna sunulur.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yürütülür. Lisansüstü programlarının düzenli yürütülmesi ve öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı sorumluluğundadır.

(2) Öğrenci, sorunları için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurur. Karar enstitü yönetim kurulunca verilir. Enstitü yönetim kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim Kurulunda sonuçlandırılır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Lisansüstü öğretimi, dil eğitimi verilen programlar hariç Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler, İngilizce ders kapsamında değerlendirilir. Derslerin tümü İngilizce verilmeyen programlar Türkçe program statüsünde kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Öğrenci Kabulü

Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlar için kontenjan belirlenmesi işlemlerinin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara başvuru esasları

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları Senato tarafından belirlenir.

(2) Başvuru için kullanılan tüm belgeler için geçerlilik süresi Senato tarafından belirlenir.

İlan

MADDE 11 – (1) Öğrenci alacak yüksek lisans ve doktora programları, son başvuru tarihi, giriş sınavı tarihi, program kontenjanları, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler, her yarıyıl için enstitü internet sayfasında ilan edilerek duyurulur.

Programlara başvuru

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programına giriş sınavı için başvuru, lisansüstü öğrenci kabul ilanında belirtilen usul ve şartlara uygun olarak, son başvuru tarihine kadar ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır.

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara yapılan başvuruların değerlendirmesinde dikkate alınacak kriterler ve bu değerlendirmelerin nasıl yapılacağına dair esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt işlemleri

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programları kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen, birinci dereceden yakını veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan veya enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler.

(2) Lisansüstü programları kazanan adayların kayıt yapabileceği program sayısı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programları kazanan adaylara uygulanacak bilimsel hazırlık programı uygulama çerçevesi esasları Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Misafir öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Statüsü bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilenler dışında kalan ve belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler; anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile misafir öğrenci olarak kabul edilebilirler. Misafir öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Misafir öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili dönemde yatay geçiş kontenjanının olması durumunda yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilirler.

(2) Yatay geçiş ile kabul edilen öğrencilerin ders saydırma işlemi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartları; ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Derslerin açılması ve ders görevlendirilmeleri

MADDE 20 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek üniversite öğretim elemanları; ilke olarak anabilim dalı kurulu tarafından önerilerek, enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve enstitü tarafından ilan edilir. Bu karardan sonra oluşabilecek değişiklikler anabilim dalı kurulunun gerekçeli kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile sonuçlandırılır.

(2) Lisansüstü düzeyindeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Bu dersler anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile öğretim görevlisi olarak atanan alanında deneyimli uzman kişiler tarafından da verilebilir.

Danışman atanması

MADDE 21 – (1) Kayıt olan öğrencilerin danışman atama işlemlerinin nasıl yapılacağı Senato tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir.

Uzmanlık alan dersi ve tez yükü

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan uzmanlık alan dersleri anabilim dalının diğer lisansüstü dersleri ile aynı usulde ancak kredisiz olarak açılır.

(2) Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulunca tez danışmanının atandığı tarih itibariyle başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Ancak danışmanın güz ve bahar yarıyıllarında uzmanlık alan dersi açabilmesi için danışman atama tarihini takip eden ders kayıt dönemlerinde en az bir öğrenci danışmanına ait uzmanlık alan dersini seçmek zorundadır. Benzer olarak, danışmanın tez yükünün tanımlanması danışman atama tarihini takip eden ilk ders kayıt döneminde gerçekleştirilir.

(3) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri ilk danışman tarafından açılır ve tez yükü ilk danışmanın üzerinde tanımlanır.

(4) Üniversite mensubu olmayan danışmanlar için uzmanlık alan dersi açılamaz.

(5) Uzmanlık alan dersi değerlendirmesi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde tanımlanır.

Kredi sistemi

MADDE 23 – (1) Kredi sistemi; ulusal kredi sistemi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre düzenlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) AKTS’de bir dersin kredisi, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) AKTS kullanımı ile ilgili temel esaslar enstitü yönetim kurulu önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

Derse kayıt

MADDE 24 – (1) Öğrenciler her akademik yarıyıl/dönem başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Mazeretleri nedeniyle ders kayıt sürecini kaçıran öğrencilerin mazeretlerinin geçerlilikleri Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Ders kayıtları ile ilgili diğer durumlar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Ders saydırma

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda kayıt yapan öğrencilerin ders saydırma işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, öğrencilerin alması gereken ders türleri (zorunlu, seçmeli, Türkçe, İngilizce ve benzeri) ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Süre ile ilgili koşulları yerine getirmeyen bir öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ilave başarı koşulları Senato tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 28 – (1) Lisansüstü eğitiminde verilebilecek izinler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 29 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

Tez yazımı

MADDE 30 – (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzu ve proje yazım kılavuzunda belirtilir.

(2) Tezler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Türkçe veya İngilizce yazılır.

Katkı payı ödeme

MADDE 31 – (1) Lisansüstü öğrencilerden her öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca, her bir dönem için birinci öğretimden katkı payı, ikinci öğretimde ise öğretim ücreti alınır.

(2) Katkı payı ödemeleri ile ilgili diğer durumlar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Mezuniyet için yayım koşulu

MADDE 32 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanı ile beraber tez çalışmasından üretmiş oldukları yayımların niteliği ve sayısı Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders yükü

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı için diğer ders yükü durumları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 35 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe verilecek izin Senato tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının azami süresi 3 yıldır.

(2) Programı azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Programı kısa sürede tamamlayacak öğrencilerin durumları Senato tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması

MADDE 37 – (1) Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yayım şartını sağlayan öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri enstitü anabilim/anasanat dalı dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur. Eş danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda, jüri, öğrencinin danışmanı ve eş danışmanı, en az ikisi enstitü anabilim/anasanat dalı dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler. Mazereti kabul edilen jüri üyesinin yerine uygun bir yedek üye jüriye katılabilir.

(4) Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden, tez ile birlikte sunulan yayınları ise tez çalışmasından üretilip üretilmediği açısından inceleyerek gerekli kişisel raporlarını hazırlar. Jüri üyesinin raporunun olumsuz olması durumunda jüri üyesi raporunu sınavdan önce enstitüye teslim eder. Olumsuz rapor sayısının salt çoğunluğu sağlaması durumunda öğrenci tez sınavına alınmaz.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

(6) Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavını ilgili anabilim dalı web sayfası üzerinden ilan eder. Tez savunmasına katılım herkese açıktır ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen/reddedilen veya düzeltme sonrası reddedilen öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya yüksek lisans tezini ve tezin bir elektronik kopyasını ilgili formlarla birlikte tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(2) Belirtilen süre içerisinde tamamlanmış tezini teslim etmeyen öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye Senatoca uygun görülen yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konulardaki bilgisini artırmak ve öğrenilmiş bilgisinin uygulamada nasıl kullanılacağı konusunda yol göstermektir.

Ders yükü

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ve bir dönem projesinden oluşur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı için diğer ders yükü durumları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Danışman atanması

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Süre

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının azami süresi 3 yıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarını azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Dönem projesi ve sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Öğrenci mezun olacağı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje raporunu danışmanına teslim etmek zorundadır. Projesi reddedilen öğrenci, enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışmanını değiştirebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye Senatoca uygun görülen tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçişler Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini taşıması gerekir.

Ders yükü

MADDE 46 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 45 krediden az olmamak koşuluyla en az on beş adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Tez çalışması ve seminer kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programı için diğer ders yükü durumları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Yüksek lisans programına geçiş

MADDE 47 – (1) Doktora programından yüksek lisans programlarına geçiş Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Süre

MADDE 48 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.

(2) Doktora programlarını süre ve azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavları ile ilgili tüm düzenlemeler Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 50 – (1) Tez izleme komitesinin oluşturulması ile ilgili süreç Senato tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir.

Tez önerisi savunması

MADDE 51 – (1) Doktora tez önerisi savunması ile ilgili süreç Senato tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 52 – (1) Doktora tezinin izlenmesi ile ilgili süreç Senato tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 53 – (1) Öğrenci, Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini ve tezden üretilmiş yayınlarını danışmanının uygun görüşü üzerine enstitüye teslim eder.

(2) Doktora tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan ve diğer iki jüri üyesinden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.

(3) Eş danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda jüri, en az üçü Üniversite dışından olmak üzere yedi üyeden oluşur. Eş danışmanın tez jürisinde bulunmaması durumunda ise jüri, ikinci fıkra hükümlerine göre oluşur.

(4) Enstitü tezi, tezden üretilen yayımları, ilgili formları öğrenci aracılığı ile jüri üyelerine iletir.

(5) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler. Mazereti kabul edilen jüri üyesinin yerine uygun bir yedek üye jüriye katılabilir.

(6) Doktora tez savunma sınavının ne zaman yapılacağı danışmanın önerisi gözetilerek enstitü müdürlüğünce belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(7) Tez savunma sınavı bir ay içerisinde yapılmazsa, enstitü onayı ile yedek jüri üyelerinin katılımı sağlanır ve ilk bir ayı takip eden iki hafta içinde tez sınavı yapılır.

(8) Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden, tez ile birlikte sunulan yayımları ise tez çalışmasından üretilip üretilmediği açısından inceleyerek gerekli kişisel raporlarını hazırlar ve tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 gün ve en geç bir ay içinde enstitülerin sınav salonunda öğrenciyi tez savunma sınavına almak için toplanır. Toplantının ilk bölümünde öğrencinin yayım(lar)ının tez çalışmasından üretilip üretilmediğinin tespiti yapılır. Yayımların tez çalışmasından üretilmediğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma sınavına alınmaz ve bu durum bir tutanakla enstitü müdürlüğüne iletilir. Öğrencinin yayın koşulunu sağladığını beyan etmesi durumunda yeni bir jüri kurulmaksızın bu maddenin ilgili fıkralarındaki hükümler yeniden uygulanır.

(9) Yayımların tez çalışmasından üretildiğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma sınavına alınır ve tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan toplantının ikinci bölümüne geçilir. Tez savunma sınavı herkese açıktır.

(10) Tez savunma sınavından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla belgeler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyesi(leri) tarafından görüşleri içeren gerekçeli bir rapor hazırlanır.

(11) Jüri tarafından hazırlanan kişisel raporlar ve ortak tutanak, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(12) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen/ret edilen veya düzeltme sonrası ret edilen öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Doktora diploması

MADDE 54 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya doktora tezini ve tezin bir elektronik kopyasını ilgili formlarla birlikte tez savunma sınavından sonra en geç bir ay içinde enstitüye teslim eder. Öğrencinin mezuniyetine karar verilmesi için, doktora tezinin bu fıkra hükümlerinde belirtilen şekilde teslim edilmesi gerekir.

(2) Belirtilen süre içerisinde tamamlanmış tezini teslim etmeyen öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Öğrencinin, diplomaya hak kazandığı tarih, öğrencinin enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verildiği tarihtir.

(4) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

Ders yükü

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders (lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 45 krediden az olmamak koşuluyla en az on beş adet ders ve bir seminer dersi) ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Lisansüstü dersler ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 58 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirtilir.

(2) Ancak danışmanın, en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

(3) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senatoca belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması

MADDE 59 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 57 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 60 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya sanatta yeterlik tezini ve tezin iki elektronik kopyasını ilgili formlarla birlikte enstitüye teslim eder. Öğrencinin mezuniyetine karar verilmesi için, sanatta yeterlik tezinin bu fıkra hükümlerinde belirtilen şekilde teslim edilmesi gerekir.

(2) Öğrencinin, diplomaya hak kazandığı tarih, öğrencinin enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verildiği tarihtir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 62 – (1) 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.