29 Mart 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28956

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

GBRELERN PYASA GZETM VE DENETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; rnlerin retimi, ithalat, ihracat ve piyasaya arz veya datm aamasnda veya rnler piyasada iken ilgili teknik dzenlemelerine uygun ve gvenli olup olmadnn gzetimi ve denetimi, bunun sonucunda alnacak nlemler ve piyasa gzetimi ve denetimi konularna ilikin usul ve esaslar belirlemek amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarmda Kullanlan Kimyevi Gbrelere Dair Ynetmelik ile 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarmda Kullanlan Organik, Organomineral Gbreler ve Toprak Dzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim erikli ve Organik Kaynakl Dier rnlerin retimi, thalat, hracat ve Piyasaya Arzna Dair Ynetmelik kapsamnda yer alan rnlerin piyasa denetimi, denetimine ilikin ilemler ile bu rnlerin retimi, ithali, ihracat, alm ve satmyla uraan gerek ve tzel kiilerle ilgili hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 639 sayl Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 28 inci maddesi, 26/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 10 uncu maddesi, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanunu ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelie dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Bitki besin maddesi: Bitkilerin beslenmesi iin gerekli olan azot, fosfor, potasyum gibi birincil, kalsiyum, magnezyum, kkrt ve sodyum gibi ikincil, demir, inko, bakr, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi ncl veya iz olan elementleri,

c) Datc: rnlerin tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri rnn gvenliine ilikin zelliklerini etkilemeyen gerek veya tzel kiiyi,

) Deneti: Bakanlk merkez tekilat ilgili birimi ve il mdrlklerinde, denetim yapma konusunda eitim grm, Bakanlka Gbre Deneti Kimlik Kart verilmi personeli,

d) Etiket: Ambalaj zerinde veya ierisinde yapk veya basl olarak bulunan veya rnn ambalaj ile birlikte sembol, iaret, resim veya yazlm, baslm desenlenmi, iaretlenmi kabartlm, tanmlanm nesneyi,

e) Genel Mdrlk: Bitkisel retim Genel Mdrln (BGEM),

f) Gbre: Asl amac bitkiyi beslemek olan materyali,

g) Gvenli rn: Kullanm sresi iinde, normal kullanm artlarnda risk tamayan veya kabul edilebilir llerde risk tayan ve insan, hayvan, bitki sal ve evre ile topraa etkisi bakmndan yksek dzeyde koruma salayan rn,

) l mdrl: l gda, tarm ve hayvanclk mdrln,

h) le mdrl: le gda, tarm ve hayvanclk mdrln,

) Kullanc: Bu Ynetmelik kapsamndaki rnleri bedelli veya bedelsiz alarak kullanan kii ve kuruluu,

i) Lisans belgesi: rnleri reten veya ithal eden gerek ve tzel kiilere Bakanlka verilen belgeyi,

j) zellik: Teknik dzenlemesi bulunan rnlerin teknik dzenlemede, teknik dzenlemesi bulunmayan rnlerin Trk standartlarnda veya uluslararas kabul gren kriterlerinde, ambalaj veya etiket zerindeki iaretlemelerinde veya Bakanlka onaylanm tescil belgelerinde belirtilen kimyasal ve fiziksel nitelikleri,

k) Parti/Seri/arj: Ayn seri veya kod numaral, ayn retim tarihini tayan, ayn boy ambalajl, bir defada muayeneye sunulan ve ayn snf, ayn tr, ayn eit, ayn cins olan rn,

l) Piyasaya arz: rnlerin tedarik veya kullanm amacyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer almas iin yaplan faaliyeti,

m) Piyasa gzetimi ve denetimi: rnlerin piyasaya arz veya datm aamasnda veya rnler piyasada iken; ilgili teknik dzenlemeye uygun olarak retilip retilmediinin ve gvenli olup olmadnn denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

n) Standart: zerinde mutabakat salanm olan, kabul edilmi bir kurulu tarafndan onaylanan, mevcut artlar altnda en uygun seviyede bir dzen kurulmasn amalayan, ortak ve tekrar eden kullanmlar iin rnn zellikleri, ileme ve retim yntemleri, bunlarla ilgili terim ve tarifleri, sembol, ambalajlama, iaretleme, etiketleme ve uygunluk deerlendirmesi ilemleri hususlarndan biri veya birkan belirten ve uyulmas ihtiyari olan dzenlemeyi,

o) ikayet denetimi: Yurt iinde satlan rnlerin; zellikleri ve iaretlemeleri hakknda yaplan ikayet/ihbar zerine, sadece ikayete/ihbara konu olan rnlerin, retim, datm veya satnn yapld yer ve depolarnda yaplan denetimi,

) Tai: rnlere, baka maddeler eklemek, kartrmak, katmak veya ayn deeri tamayan baka bir rnn, o rn yerine ayn rnm gibi sunulmasn,

p) Taklit rn: retici firmann bilgisi dnda retici firmann ad, ambalaj ve sembolleri kullanlmak suretiyle, Bakanlktan herhangi bir izin veya belge almadan piyasaya arz edilen rn,

r) Teknik dzenleme: rnlerin ilgili idari hkmler de dahil olmak zere, zellikleri, ileme ve retim yntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iaretleme, etiketleme ve uygunluk deerlendirmesi ilemleri hususlarndan biri veya birkan belirleyen ve uyulmas zorunlu olan her trl dzenlemeyi,

s) Tescil belgesi: rnleri reten veya ithal eden gerek ve tzel kiilere piyasaya sunacaklar her bir rn iin Bakanlka verilen belgeyi,

) Tolerans : rnlerin garanti edilen deerleri ile tespit edilen deerleri arasnda teknik dzenlemelerinde belirtilen kabul edilebilir farklar,

t) Tketici: Tarmsal faaliyet kapsamndaki rnleri bedelli veya bedelsiz alp kullanan gerek veya tzel kiiyi,

u) Uygunluk deerlendirmesi: rnn, ilgili teknik dzenlemeye uygunluunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilikin her trl faaliyeti,

) Uygun rn: lgili teknik dzenlemelerinde ve Bakanlka onaylanm tescil ve etiket belgelerinde garanti edilen ierik ve zellikler bakmndan tolerans snrlar ierisinde kalan rn,

v) retici: rnleri reten, ithal eden, imal, slah eden veya rne adn, ticari markasn veya ayrt edici iaretini koymak suretiyle kendini retici olarak tantan gerek veya tzel kii, reticinin Trkiye dnda olmas halinde, retici tarafndan yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalat ve rnn tedarik zincirinde yer alan, faaliyetleri rnn gvenliine ilikin zelliklerini etkileyen gerek veya tzel kiiyi,

y) rn: Tarmda Kullanlan Kimyevi Gbrelere Dair Ynetmelik ve Tarmda Kullanlan Organik, Organomineral Gbreler ve Toprak Dzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim erikli ve Dier rnlerin retimi, thalat ve Piyasaya Arzna Dair Ynetmelik kapsamnda yer alan rnleri,

ifade eder.

KNC BLM

retim ve Sat Yerleri ile lgili Hususlar

retim ve sat yerlerinde aranan artlar

MADDE 5 (1) reticilerin retim yerlerinde aranan artlar aada belirtilmitir.

a) retim tesislerinin bina ve ekipman bakmndan uygun ve yeterli olup olmad rnn zelliine gre belirlenir ve Ek-5 dzenlenir.

b) evre kirlilii yaratlmamas iin gerekli nlem alnr.

c) Gbre reticileri teknik sorumlu olarak ziraat mhendisi ve/veya kimya mhendisi ve/veya kimyager altrmak ve altrdklarn belgelemekle ykmldr. reticinin bu vasflardan birini tamas halinde bu art aranmaz.

) Gbre reticileri, lisans belgesi, tescil belgesi ve onayl etiket rneini denetilere ibraz etmekle ykmldr.

(2) Sat yerlerinde aranan artlar aada belirtilmitir.

a) Sat yerleri nem almayan kuru, yamur ve gnein etkilerinden korunmu, temiz, gerektiinde stma, soutma ve havalandrma imknna sahip alanlardr.

b) Pencereler, yma yksekliinin zerinde olur ve muntazam havalandrma salanr.

c) Yn ykseklii altta kalan ambalajlardaki gbrelerin fiziksel zelliklerini bozmayacak ekilde olur ve yangn sndrme tertibat bulundurulur.

) Gbreler, gda maddeleri ile birlikte satlamaz. Yem ve tohum ile beraber satlmas halinde ise birbirlerini etkilemeyecek ekilde ayrlr.

(3) Bnyesinde % 28den fazla nitrat ihtiva eden gbrelerin piyasaya arz edildii ve depoland yerlerde aranan ilave artlar aada belirtilmitir.

a) Torbal gbre yn ykseklii kiri, saak veya aydnlatma tehizatndan en az bir metre aada olur. Ayrca acil durumlarda yardm salanmasna ynelik olarak ynlarn arasnda en az bir metre gei mesafesi bulundurulur.

b) Bu tr gbreler gbre dnda herhangi bir madde ile beraber depolanmaz.

c) Gbrelerin kanalizasyon ve su kanallarna karmamas iin gerekli tedbir alnr.

) Sigara iilmeyeceine dair levha kolayca grlebilecek yerlere aslr.

NC BLM

retici ve Datclarn Sorumluluklar

reticilerin denetim ile ilgili sorumluluklar

MADDE 6 (1) reticinin denetim ile ilgili sorumluluklar aada belirtilmitir.

a) reticiler, faaliyetlerini belgelemek amacyla lisans belgesi ve piyasaya arz edecekleri her rn iin tescil belgesi alr.

b) reticiler, gbre denetisine denetim ve kontrol srasnda yardmc olur, lisans belgesi, tescil belgesi ve onayl etiket rneini ibraz eder.

c) reticiler denetim grevinin gerei gibi yrtlmesi iin denetimle grevli personele grevi sresince uygun bir alma yeri salar; talep edilen tm bilgi ve belgeleri sunar ve retim yerleri ile depolarnn adreslerini bildirir.

) reticiler, rettikleri ve sevk ettikleri rn miktarlarn Genel Mdrle, ithal ettikleri rnleri irket merkezlerinin bulunduu ildeki il mdrlklerine, datc tantm bilgilerini datcnn yerleik olduu ildeki il mdrlklerine bildirir.

d) reticiler piyasaya arzn geici olarak durdurulmas halinde tm sat ve datm noktalarn bilgilendirerek, piyasada mevcut bulunan rnlerin adet/miktar, parti/seri numaralarn ve datlan yerlere dair bilgileri il mdrlklerine bildirir ve bu bildirimlerden Genel Mdrl haberdar eder.

e) reticiler denetim sonucunda, Bakanlk tarafndan verilen her trl yaptrm kararnn gereklerinin yerine getirildiinin belgelenmesinden ve bu faaliyetten doan her trl masrafn karlanmasndan sorumludur, reticinin tespit edilemedii durumlarda, reticinin ya da mal tedarik ettii kiinin kimliini bildirmeyen datc, 4703 sayl Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fkras gerei retici olarak kabul edilir. reticinin yurt dnda yerleik olmas halinde yetkili temsilci ve/veya ithalat muhatap alnr ve bunlar da retici ile ayn sorumluluu tar.

f) reticiler sat durdurulan rnlerini piyasadan geri eker.

Datclarn denetim ile ilgili sorumluluklar

MADDE 7 (1) Datclarn denetim ile ilgili sorumluluklar aada belirtilmitir.

a) Datclar, iyeri ve depo bilgileri ile hangi firmalarn rnlerini piyasaya sunacaklarn il ve ile mdrlklerine bildirir.

b) Datclar, Bakanlka tescil belgesi dzenlenmemi, etiketsiz ve kullanma sresi gemi rnler ile taklit ve tai rnleri bulunduramaz ve satamaz.

c) Datclar, Ek-13te yer alan iyeri denetim tutanandan oluturulacak ve sayfalar il mdrlnce numaralanm ve mhrlenmi kontrol defteri tutar.

) Datclar, Gbre denetilerine; iyeri ve depolarn gezdirmek, gbrelerini gstermek, gerektii zaman lisans, tescil belgelerini ve onayl etiket rneini ibraz etmek, kontrol defterlerini gstermek ve istenilen bilgi ve belgeleri zamannda ve eksiksiz olarak temin etmek ve numune alma ilemleri srasnda yardm ve rehberlik etmekle ykmldr.

d) Datclar, Bakanlka yediemine alnan gbrelerini ikinci bir emre kadar uygun depolama artlarnda muhafaza eder.

e) Datclar, l mdrlnn tamim ve emirlerini, i yerlerinde saklar ve gereini yerine getirir.

f) Datclar, gbre kapsamnda olmayan, etiketinde gbreyi artracak ifadeler yer alan rn, afi, bror ve benzeri tantm materyallerini bulunduramaz.

retici ve datclarn rnlerle ilgili sorumluluklar

MADDE 8 (1) retici ve datclarn rnlerle ilgili sorumluluklar aada belirtilmitir.

a) retici, teknik dzenlemelerde belirtilen zellikleri tayan rnleri piyasaya arz eder.

b) retici/datc, piyasada kullanlamayacak derecede bozulan rnleri piyasadan geri eker.

c) retici, ambalaj zerinde beyan ettii arlk/hacimle (kilogram, litre) uyumlu rnleri piyasaya arz eder.

) retici, gvenli olmayan rnler ile ar metal ve/veya salk parametreleri bakmndan teknik dzenlemeye uygun olmayan rnleri piyasaya arz edemez.

d) retici/datc; taklit ve/veya tai rnleri piyasaya arz edemez.

e) retici, gbrenin ngrlen kullanm sresi iinde, yeterli uyar olmadan fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakknda, kullanclara gerekli bilgiyi salar, zelliklerini belirtecek ekilde iaretler, gerektiinde piyasaya arz edilmi rnlerden numuneler alarak muayene ve deneylerini yaptrr, ikayetleri soruturur, yaplan denetim sonularndan datclar haberdar eder ve riskleri nlemek amac ile rnlerin piyasadan geri ekilmesi, toplatlmas, bertaraf edilmesi ve riskten etkilenecek kii ve kurulular bilgilendirmek de dhil olmak zere gerekli nlemleri alr.

f) retici, ilgili teknik dzenlemede belirtilen tm belgeleri; bu belgeler kapsamndaki son rnn yurt iinde retiliyor ise retildii, ithal ise ithal edildii tarihten itibaren ilgili teknik dzenlemelerde belirtilen sre, bu srenin belirtilmemesi halinde Bakanlka belirlenecek sre boyunca, muhafaza eder ve istenilmesi halinde denetilere ibraz eder.

g) Datc, gvenli olmadn bildii rnleri piyasaya arz edemez ve faaliyetleri erevesinde rnlerin tad riskler ve bu risklerden korunmak iin alnmas gereken nlemler hakknda ilgililere bilgi verir.

DRDNC BLM

Lisans ve Tescil Belgesi

Lisans belgesi

MADDE 9 (1) Gbre reten, ithal eden gerek ve tzel kiiler, lisans belgesini almak ve kendileri tarafndan onaylanm birer fotokopisini datclarna gndermekle ykmldrler.

(2) Lisans belgesi almak isteyen gerek ve tzel kiiler aadaki belgelerle birlikte Genel Mdrle mracaat eder.

a) Ek-6da yer alan gbre lisans mracaat formu,

b) Kimyevi gbre reticileri iin retim tesislerinin bulunduu il mdrlnden alnan Ek-5te yer alan uygunluk raporu,

c) Kaytl olduu meslek kuruluundan mracaat tarihi itibari ile son alt ay ierisinde alnm kayt belgesinin asl veya noter onayl bir rnei,

) Vergi dairesi ad ve numaras beyan,

d) Fason retimlerde, il mdrlnce onayl fason retim szlemesi,

e) Firmay temsile yetkili kiilerin imza sirkleri.

(3) Organik rnlerin lisans belgesi ilemleri, ilgili ynetmelik hkmlerine gre dzenlenir.

Tescil belgesi

MADDE 10 (1) Gbre imalat ve ithalatn yapan gerek ve tzel kiiler; rettikleri, rettirdikleri veya ithal ederek piyasaya arz edecekleri her bir rn iin tescil belgesi almak ve kendileri tarafndan onaylanm birer fotokopisini datclarna gndermekle ykmldrler.

(2) Tescil belgesi almak isteyen gerek ve tzel kiiler aadaki belgeleri ibraz etmek zorundadr.

a) Ek-7de yer alan, firma tarafndan onayl gbre tescil mracaat formunu.

b) Gbre ithal ise ithal edildii lkeden temin edilen analiz raporunun/sertifikasnn asl, yerli retim ise yaplacak analiz konusunda akredite olmu veya bu Ynetmelik gereince Bakanlk tarafndan hazrlanan ilgili mevzuatta yer alan muayene ve deney kurulular veya referans kurulularndan birinden mracaat tarihi itibari ile son alt ay ierisinde dzenlenmi analiz raporunu.

c) Teknik dzenlemeye uygun olarak dzenlenmi ve piyasaya arz edecei ekliyle ambalaj ve/veya etiket rneini.

) thal edilen rnlere ait Gmrk Beyannamesinin ve beyannameyi destekleyen faturann bir rneini.

(3) Organik rnlerin tescil belgesi ilemleri, ilgili mevzuat hkmlerine gre dzenlenir.

Lisans ve tescil belgelerinin yenilenmesi ve iptali

MADDE 11 (1) Lisans ve tescil belgeleri, geerlilik sresi bitimi itibariyle yenilenir. Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alann deitirenler Organik/Kimyevi Gbre Lisans ve Tescil belgelerinin asllarn Genel Mdrle iade etmekle ykmldrler.

(2) Lisans ve tescil belgelerinin sresinin bitiminde, yenilenmesi iin bu Ynetmeliin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen belgelerle birlikte Genel Mdrle mracaat edilir.

(3) Lisans ve tescil belgeleri devredilemez, ticari amala kullanlamaz ve satlamaz. sim, adres, faaliyet alann deitiren veya faaliyeti son bulanlar otuz gn iinde deiikliin ilendii evraklarla birlikte lisans ve tescil belgesinin yeniden dzenlenmesi veya iptal edilmesi hususunu Genel Mdrle bildirir. Bildirilmediinin tespiti halinde lisans ve tescil belgesi iptal edilir.

(4) Lisans ve tescil belgesi iptal edilen, ettirilen veya sresi gemi olduu halde tescil belgesi yenilenmeyen kiilerin piyasaya arz edilmi rnlerinin satna kullanm sresi bitimine kadar izin verilir.

BENC BLM

thalat

thalat izni

MADDE 12 (1) Gbre ithali, ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar erevesince yaplr.

(2) Nitrat Azotu ieren rnlere ve AB lkeleri dndan gelen rnlere Ek-11de yer alan ithalat uygunluk belgesi dzenlenirken aada belirtilen belgeler istenir.

a) thal edilecek madde ile ilgili analiz sertifikasnn asl veya firmaca onayl sureti.

b) thal edilecek madde ile ilgili fatura/proforma faturann asl veya firmaca onayl sureti.

c) Menei lke ad, sanayi ya da tarmsal amal olup olmad, ithal edilecek maddenin proformada belirtilmi miktarnn yer ald isim, imza ve kaeli mracaat dilekesi.

(3) Tarmda Kullanlan Organik, Organomineral Gbreler ve Toprak Dzenleyicileri ile Mikrobiyal, Enzim erikli ve Dier rnlerin retimi, thalat ve Piyasaya Arzna Dair Ynetmelik kapsamnda yer alan rnlerin ithalatna ilikin ilemler hususunda sz konusu ynetmelik hkmleri esastr.

(4) Sanayinin eitli dallarnn ve kimyevi gbre reten fabrikalarn hammadde ihtiyalarnn karlanmasna ynelik olarak ithal edilecek kimyevi gbreler iin, retim tesisinin kapasite raporunun ithalat firma tarafndan ibraz edilmesi halinde, laboratuvar, deneme, demonstrasyon amal veya elli kilogram/litrenin altnda olan ve parti tekil etmeyen kimyevi gbre ithalatlarnda Ek-11de yer alan uygunluk belgesinin 4 nc maddesindeki art aranmaz.

ALTINCI BLM

Denetimde Yetki ve Sorumluluklar

Denetimin amac

MADDE 13 (1) Bu Ynetmeliin 2 nci maddesinde belirtilen rnlerin denetimleri; rnlerin zelliklerinin, iaretlemelerinin ve ilgili teknik dzenlemelerine uygunluunun kontrol amacyla yaplr.

Denetim ekilleri

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki rnlerin piyasa gzetimi ve denetimi, Bakanlk tarafndan resen veya ikayet/ihbarlar zerine ikayet denetimleri eklinde yaplr. Resen yaplacak denetimlerde yllk denetim programlar esas alnr.

Denetim zaman

MADDE 15 (1) Piyasa denetimleri, il mdrlkleri tarafndan hazrlanan yllk "Gbre Denetim Program" erevesinde, ikyet denetimleri ise ikayet/ihbar ile ilgili mracaatlarn il mdrlne iletildii tarihinden itibaren yedi i gn ierisinde yaplr. Bu Ynetmelik kapsamna giren konularda bilgi veya ikyet amal mracaatlar Bakanlk Bilgi Edinme Merkezine veya Bakanln ilgili birimlerine yazl olarak yaplr.

(2) l mdrlkleri tarafndan Gbre Denetim Program, her yl Ocak ay sonuna kadar Genel Mdrlkte olacak ekilde ylda bir defa Ek-23e ilenerek gnderilir. Gbre Denetim Program Bakanln internet sitesinde yaymlanr.

Denetimi yapacak kurulu

MADDE 16 (1) rn gzetim ve denetimleri il mdrlklerince yaplr. Ancak, il mdrlnce bu konuda ile mdrlklerine yetki verilebilir. Gerektiinde, genel mdrlk ve il mdrlklerince birlikte denetim yaplabilir.

Denetimde grevlendirilecek kiiler

MADDE 17 (1) Denetimler il mdrlklerince, Ek-1de yer alan Gbre Deneti Kimlik Kart verilmi en az iki deneti tarafndan yaplr. Ancak, yaplan denetimler sonucunda yaptrm karar verilmi rnlere ilikin toplatma, sat durdurma, yediemine alma, rnlerin reticisine iadesi gibi i ve ilemler il mdrnn veya ile mdrnn grevlendirecei iki teknik eleman tarafndan da uygulanabilir.

Denetilerin grev ve yetkileri

MADDE 18 (1) Denetinin grev ve yetkileri aada belirtilmitir.

a) Piyasa gzetimi ve denetimini yapmak, gerekli tutanak ve raporlar hazrlamak ve ilgili yerlere sunmak.

b) Denetim faaliyeti srasnda, ilgililerin cezai sorumluluk gerektiren eylemleri saptadnda, gerekli ilemleri yaparak, durumu ilgili makamlara iletmek.

c) Grev alanna giren konularla ilgili inceleme ve aratrma yapmak.

) Denetlenecek rnlerden numune almak.

d) Yrtt denetim grevi iin gerekli grd dosya ve belgelerin gizlilii sakl kalmak kaydyla, denetim yapt kurulu ve kiilerden istemek, bunlar incelemek, bunlarn yetkili merciler tarafndan onaylanm rneklerini almak, denetime konu olan dier yerlerde inceleme ve aratrma yapmak.

e) retici veya datcnn piyasa gzetimi ve denetimi faaliyetini engellemesi durumunda, gvenlik glerinden yardm istemek ve onlarn nezaretinde denetim yapmak.

f) Piyasa gzetimi ve denetimi srasnda iin niteliine gre, gerekli grd durumlarda, ilgili Genel Mdrlk veya il mdrl onayyla, refakat etmek zere uzman kiileri davet etmek, bunlarn gr ve nerilerinden yararlanmak.

g) Denetimin her aamasnda risk deerlendirmesi yapmak suretiyle risk derecesine gre, kontrol yaplncaya kadar, rnlerin satn geici olarak durdurmak, il mdrln bilgilendirmek.

Denetilerin sorumluluklar

MADDE 19 (1) Denetilerin sorumluluklar aada belirtilmitir.

a) Bakanlk tarafndan verilen gbre deneti kimliini, denetimden nce retici veya datcya ibraz etmek.

b) Piyasa gzetimi ve denetimi grevini, mevzuata uygun ve tarafsz olarak yrtmek.

c) Piyasa gzetimi ve denetimi srasnda elde ettii her trl bilgi ve belgeyi, denetim ilemleri sonulanncaya ve bu sonularn ilgililere yazl olarak tebliine kadar gizli tutmak.

) Tutanak ya da raporla tespit edilen i ve ilemleri takip etmek ve sonulandrmak.

YEDNC BLM

Denetimde Yaplacak ler

rn denetimi

MADDE 20 (1) rn denetimi i ve ilemleri aada belirtilmitir.

a) Etiket ve belge kontrol,

b) Ambalaj iaretlemelerinin kontrol iin ambalaj veya etiket rneinin alnmas,

c) rn kontrol iin numunelerinin alnmas,

) rn numunelerinin muayene ve deneylerinin yaptrlmas,

d) Muayene ve deney sonularnn rapor ettirilmesi.

Etiket kontrol

MADDE 21 (1) Etiket kontrol esaslar aada belirtilmitir.

a) Datclar, Bakanlka tescil belgesi ve etiketi bulunmayan rnleri bulunduramaz ve satamaz.

b) Datclar, kullanm sresi gemi ve Trke etiketlendirme yaplmam rnleri satamaz.

c) Bir rnn tantlmas amac ile hazrlanan ve/veya yaymlanan her trl reklam ve tantm dkman, rnn onayl etiketindeki bilgilerden farkl ve tketiciyi yanltc bilgi ieremez.

) reticiler, tescil belgesi ve onayl etiket rnei bilgileriyle uyumlu olmayan ambalaj veya etiketle piyasaya rn arz edemez.

d) Kimyevi gbre etiketinde organik gbreleri artrc ifadeler bulunamaz.

e) Etiket zerinde Bitki Koruma ve Bitki Geliim Dzenleyicisi ifadesi bulunamaz.

(2) Birinci fkrann () bendinde belirtilen hususlardan, kullancy yanltc ve haksz rekabete neden olmayan, bask ve alfabetik hatalardan kaynaklanan etiket bilgileri farkllklarnn tespiti halinde rn sat durdurularak, ncelikle etiket bilgilerinin dzeltilmesi iin onbe gn sre verilerek retici uyarlr. Farkllklarn dzeltilmemesi halinde () bendi iin uygulanan idari yaptrmlar uygulanr.

Numune alma

MADDE 22 (1) Piyasa ve ikyet denetimlerinde, retim tesislerinden, retici ve datclarn rn piyasaya arz ettii yerler ve bunlara ait depolardan numune alnr.

(2) ikyet denetimlerinde numuneler; ikyete konu olan rnlerin piyasaya arz edildii yerden veya ayn parti maln bulunduu depodan alnr.

(3) Lisans, tescil belgesi, Genel Mdrlke onayl etiket rnei ve rn ambalaj zerindeki bilgiler kontrol edildikten sonra numune alnr.

Numune alma metodu

MADDE 23 (1) Kimyevi ve organik gbre denetimlerinde numuneler, Ek-2de yer alan "Gbrelerin Denetimi in Numune Alma Metoduna" gre alnr.

(2) Denetim iin alnan numunelere bedel denmez. Numune alnan rnn bedelini, datcnn reticiden tazmin edebilmesi amacyla Ek-14te yer alan tutanak dzenlenerek denetlenen iyerine verilir.

(3) Piyasa denetimlerinde numuneler; retim tesislerinden, toptan ve perakende sat yerlerinden veya bunlarn depolarndan alnr.

Numune alnmasnda dzenlenecek belgeler ve uygulamaya ilikin esaslar

MADDE 24 (1) Numune alnmasnda dzenlenecek belgeler ve uygulamaya ilikin esaslar aada belirtilmitir.

a) Numune alnrken Ek-14 ve Ek-15te yer alan belgelerin be nshas; firma ad, rn ad, lisans no, tescil no, denetlenen iyeri ve yetkilisinin ad yazlmamak artyla kodlu olarak, her bir rn iin ayr ayr dzenlenir ve iyeri yetkilisi ile denetim elemanlarnca imzalanr, ancak denetlenen iyeri tarafndan kaelenmez. Numune alndn belgelemek amacyla iki nsha ve ayn kod numaras ile rnle ilgili tm ayrntlar ieren Ek-14 dzenlenir.

b) Lisans ve tescil belgesi ile Bakanlk onayl etiket rnei fotokopileri alnr.

c) Numune sonularnn deerlendirilmesinde kullanlmak zere denetim elemanlarnca bu belgelerden bir dosya oluturulur.

) Numune alnacak rnle ilgili tm belgeler tamamlandktan sonra bu Ynetmelik hkmleri gerei, cins, rn miktar ve ambalaj byklne gre, her rn iin en az be adet olacak ekilde numune oluturulur.

d) Numune alnrken, tespit edilen rnlerin hepsi ayn parti numaral olur. Denetimin etkinliinin salanmas asndan rn kolisi ierisinde ayn parti numaral rnler paketlenir, farkl parti numaral rnlerin ayn kolide paketlenmesine izin verilmez.

e) Numune alnan ambalajlarn zerine dzenlenen Ek-21 numune alma etiketi yaptrlr.

f) Numune kavanozlar, dzenlenen Ek-14n birer nshas ile birlikte numune torbalarna konularak, torbalarn az balanr ve mhrlenir.

g) Numunelerin iki adedi analiz kuruluuna gnderilmek zere tekrar bir torbaya konularak az mhrlenir ve torbann azna dzenlenen Ek-15 balanr.

) Kalan ahit numune torbalarnn azna dzenlenen Ek-15in birer nshas balanarak, bir adedi saklanmak zere yediemin olarak iyerine teslim edilir, iki adedi de il mdrlnce saklanr.

Numunelerin analize gnderilmesi

MADDE 25 (1) Analiz kuruluuna gnderilecek numune torbalar, yedi i gn ierisinde ilgili mevzuatta yer alan analizci kurulu laboratuvarlarndan birisine resmi yaz ekinde gnderilir.

(2) Numune alnan rn iin verilen kod numaras kullanlmak suretiyle, rn etiketinde beyan edilen ierikler ve ilgili teknik dzenlemeye gre istenilen analizler yazlr.

Muayene ve deney ileri

MADDE 26 (1) Muayene ve deneyi yapacak kurulua; piyasa veya ikayet denetimini yapan il mdrl tarafndan gnderilen temsili numunenin bulunduu mhrl torba alarak, gerekli muayene ve deneyler, Ek-3te yer alan "Gbrelerin Analizi in ngrlen Metotlar" ve Tarmda Kullanlan Organik, Organomineral Gbreler ve Toprak Dzenleyicileri ile Mikrobiyal, Enzim erikli ve Dier rnlerin retimi, thalat ve Piyasaya Arzna Dair Ynetmelik ekinde belirtilen analiz metotlar kullanlarak yaplr.

(2) Gbre numunelerinin deneylerinde; gbrenin teknik dzenlemeye uygun olup olmadna, teknik dzenlemesi bulunmayan gbrelerde Trk Standardna veya Trk Standardna denk AB veya uluslararas standartlar dikkate alnp uygun metotlar kullanlarak zelliklere, ambalaj muayenelerinde ise iaretlemelere baklr.

Muayene ve deneyde ncelik

MADDE 27 (1) ikyete konu olan rnlerin muayene ve deneyleri, il mdrlnn yazl bildirimi zerine ncelikle yaplr.

Muayene ve deney sresi

MADDE 28 (1) Muayene ve deneyler, numunelerin muayene ve deney yapacak kurulua tesliminden itibaren en ge otuz gn iinde sonulandrlr. Salk parametreleri ise teslimden itibaren doksan gn iinde sonulandrlr.

(2) Muayene ve deneylerin yaplamamas veya gecikmesi halinde, durum sebepleri ile birlikte on gn iinde, muayeneyi ve/veya deneyi yapacak kurulu tarafndan ilgili il mdrlne yazl olarak bildirilir.

Muayene ve deney kurulular ile referans kurulular

MADDE 29 (1) rnlerin muayene ve deneylerini yapacak kurulularla, bu kurulularn yapt muayene ve deney sonularna itiraz halinde, incelemeleri yapacak olan referans kurulular, her yl 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmeliinde belirtilen artlar tayan kurulular arasndan Bakanlka belirlenir ve uygun grlenlerle protokol yaplr.

(2) Protokol yaplan kurulularn adlar, Bakanlk tarafndan yaymlanr.

(3) Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmeliinin 4 nc maddesinin yedinci fkras erevesinde akredite edilmi bir uygunluk deerlendirme kuruluundan alnm uygunluu gsteren belgeler ile test raporlarnn sunulmas halinde, Bakanlka bu belge ve raporlar dikkate alnr. lkemizde veya karlkllk ilkesi sakl kalmak kaydyla, Avrupa Birlii yesi bir lkede yerleik bir uygunluk deerlendirme kuruluunca verilmi belgeler ve test raporlar, kuruluun yeterliliine ilikin gerekelerle reddedilemez.

Muayene ve deney cretleri

MADDE 30 (1) Gbre piyasa ve ikyet denetimleriyle ilgili olarak, denetim srasnda alnan numunelerin muayene ve deney yapan kurulua gnderilme cretleri ile muayene ve deney cretlerinin denmesi aadaki esaslara gre yaplr.

a) Piyasa denetimi esnasnda alnan numunelerin analizi sonucunda, gbrenin ilgili teknik dzenlemeye veya standartlara uygun olmadnn tespiti halinde, deney ve muayene cretleri retici tarafndan denir. tiraz halinde sz konusu cretin tahsili iin referans kuruluun analiz sonucu beklenir.

b) Muayene ve deney cretleri ile denetim sonularna itiraz halinde gidilecek referans kurulularnn cretleri her yl ubat ay sonuna kadar Bakanlka dzenlenir.

c) Bakanlka belirlenen cretler demelerde esas alnr. Bu giderlerin retici veya datcdan tahsilini gerektiren hallerde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uygulanr.

Muayene ve deney sonular

MADDE 31 (1) Bu Ynetmeliin 29 uncu maddesine gre belirlenen muayene ve deney kurulular, deney ve/veya muayene sonularn; ilgisine gre, Ek-3 ile Tarmda Kullanlan Organik, Organomineral Gbreler ve Toprak Dzenleyicileri ile Mikrobiyal, Enzim erikli ve Dier rnlerin retimi, thalat ve Piyasaya Arzna Dair Ynetmelikte belirtilen analiz metotlarn kullanarak, teknik dzenlemesi olmayan gbrelerde ise kullanlan deney metotlarnn adlarn da Ek-22de yer alan ve nsha olarak dzenlenmesi gereken "Gbre Muayene ve Deney Raporu"nda belirtirler.

Muayene ve deney sonularnn gnderilmesi

MADDE 32 (1) Muayene ve deney kuruluu ile referans kurulular; dzenledikleri gbre muayene ve deney raporlarnn asln ilgili il mdrlne gnderirler. Raporun bir nshasn da, arivlerinde muhafaza ederler. Raporlarda, analiz sonucunda bulunan deerlerin ilgili teknik dzenlemeye uygun olup olmad mutlaka belirtilir. Raporlara, muayene ve/veya deneyi yaplan gbrenin numune torbas ile birlikte gnderilen ve bir rnei Ek-14te yer alan Gbre Numune Alma Tutanann fotokopisi de eklenir.

Muayene sonularnn tebli edilmesi

MADDE 33 (1) Muayene ve deney kurulularndan alnan, gbre muayene ve deney raporlarndaki deerler, teknik zellikler ve tolerans deerleri asndan, ilgili il mdrl tarafndan deerlendirilir. lk analiz raporunun rne ait teknik dzenlemeye gre olumsuz kmas halinde, geici olarak sat durdurma karar alnr ve rn yediemine alnarak, Genel Mdrle bildirilir. Muayene ve deney raporlar en ge bir hafta ierisinde, ilgili reticinin merkez adresine ivedi ibaresi ile tebli edilir ve datc kurulua bilgi verilir. tiraz sresinin dolmas beklenir, srenin bitiminde itiraz edilmedii takdirde, ilk analiz sonucuna gre yaptrm uygulanr. rnlerin teknik dzenlemeye uygun hale getirilmesi veya piyasadan geri ekilmesi iin tebli tarihinden itibaren otuz gn sre verilerek reticiye ve Genel Mdrle bildirilir.

Muayene ve deney sonularna itiraz

MADDE 34 (1) retici, muayene ve deney sonularn bildiren yaz eline getii tarihten itibaren, yedi i gn iinde, itiraza konu olan parametrelerin deney cretlerini bildirilen banka hesap numarasna yatrdn gsteren banka dekontu ile birlikte ilgili il mdrlne itiraz etme hakkna sahiptir.

(2) Muayene ve deney sonularna itirazla ilgili usul ve esaslar aada belirtilmitir.

a) l mdrl, itiraza konu olan rne ait ahit numuneyi, tutanak dzenleyerek almak zere denetileri grevlendirir. Deneti, alnan bu ahit numune ile il mdrlnde muhafaza edilen ahit numuneyi bir torbaya koyarak azn mhrler, stne dzenlenen Ek-15 numune tantm belgesini balar veya yaptrr.

b) tiraz yazs ile birlikte banka dekontunu alan il mdrl, itiraza konu olan zellikleri belirten yaz ekinde ahit numunelerin bulunduu torbay referans kurulua gnderir. l mdrl bu ilemleri yedi i gn iinde tamamlar.

c) Referans kurulu; ald ahit numunelerden birini saklar ve dierini itiraza konu olan zelliklerin deneylerinde kullanr. Salk parametreleri hari olmak zere, deneyleri en ge otuz gn iinde yapar, deney sonularn ieren nsha rapor dzenler ve raporun asl ile birlikte ikinci nshasn ilgili il mdrlne gnderir, bir nshasn da kendi arivinde saklar.

) Referans kurulu, herhangi bir nedenle deneyleri yapamayacaksa, durumu on gn iinde ilgili il mdrlne yazl olarak bildirir.

d) l mdrl, referans kuruluun deney sonularn ve uygulanacak yaptrmlar denetlenen retici/datcya yazl olarak bildirir.

e) Referans kurulu tarafndan yaplan deney sonularna itiraz edilemez.

Teknik dzenlemeye uygunluk ve risk deerlendirmesi

MADDE 35 (1) Referans/Analiz laboratuvarlarndan alnan muayene ve deney raporlar rn gvenlii ve toleranslar dikkate alnarak ilgili ynetmeliklerine uygunluk ve insan, hayvan, bitki sal ile toprak ve evreye verebilecei zararlar asndan da risk deerlendirmesine tabi tutulur.

Deerlendirmede tolerans

MADDE 36 (1) retimde, numune almada ve deneylerde olmas muhtemel hatalarn giderilmesi amac ile teknik dzenlemelerde belirtilen zelliklere tannan, teknik dzenlemelerin kapsamad alanlarda Trk standartlarndaki, standardn da bulunmamas halinde uluslararas kabul gren toleranslar uygulanr.

Deerlendirme sonularnn bildirilmesi

MADDE 37 (1) l mdrlnce yaptrm karar alnmadan nce reticiye grlerini almak zere ivedi ibaresi ile tebligat yaplr ve datc konu hakknda bilgilendirilir. l mdrl tarafndan alnan nlemlere ilikin kararlarn reticiye yaplan tebligatnda, kararn dayand gerekeler, karara kar itiraz yollar ve yasal sreler belirtilir. Tebligatn alnmasn mteakip reticiye cevap verebilmesi iin, en az on gn sre tannr ve bu sre tebligatta belirtilir. l mdrlnce alnmas planlanan veya alnan nlem karar, reticinin cevab veya salayaca bilgi ve belge neticesinde gzden geirilir. nsan sal ve gvenliinin veya mevzuatla korunan dier bir kamu yararnn tehlikede olduu acil hallerde bu srenin dolmas beklenmeyebilir. Tebligat yaplmadan bir karar alnmas halinde, reticiye cevap verebilmesi iin sonradan sre verilebilir.

SEKZNC BLM

Yaptrmlar

retim ve sat yerleri ile ilgili yaptrmlar

MADDE 38 (1) 5 inci maddede belirtilen hususlardan herhangi birine aykr davrand tespit edilen retici ve datclar hakknda denetim elemanlarnca tutanak dzenlenir ve denetlenen iyeri il mdrlnce yazl olarak uyarlr. Uyarya konu olan eksikliklerin dzeltilmesi iin sre verilir. Bu sre reticiler iin uyarya esas olan hususun zelliine gre en fazla alt ay olmak zere bir ay ile alt ay arasnda, datclar iin en fazla bir ay olarak uygulanr. Uyarya konu olan eksikliklerin giderilmemesi halinde reticilerin retim izni, lisans ve tescil belgelerinin iptalinin salanmas iin bu husus Genel Mdrle bildirilir. Datclarn rnleri ise yediemine alnarak eksiklikler giderilinceye kadar sat durdurulur.

(2) 6 nc ve 7 nci maddelerde belirtilen hususlardan herhangi birine aykr davrand tespit edilen reticilerin retimi ve datclarn ise sat tutanak dzenlenerek geici olarak durdurulur ve iyeri il mdrlnce yazl olarak uyarlr. Uyarya konu olan eksikliklerin dzeltilmesi iin en fazla otuz gn sre verilir. retimin veya satn durdurulmasna neden olan hususlarn dzeltilmesi halinde retime veya sata izin verilir. Bu sre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde reticilerin retim izni, lisans ve tescil belgelerinin iptalinin salanmas hususu Genel Mdrle bildirilir. Datclarn rnleri ise yediemine alnarak eksiklikler giderilinceye kadar sat durdurulur.

(3) 9 uncu ve 10 uncu maddelerin birinci fkralarnda belirtilen hususlara aykr hareket ettii tespit edilenlerin, piyasaya arz ve sat faaliyeti durdurulur. rnler yediemin olarak iyerine teslim edilir ve il mdrlnce yazl olarak uyarlr. Eksikliklerin giderilmesi halinde faaliyetlerine izin verilir, giderilmemesi halinde ise yediemindeki tm rnlerin tedarikisine iadesi salanr.

(4) retim izni, lisans ve tescil belgeleri satlamaz, devredilemez, ticari bir faaliyete konu olamaz. Bu belgeler 24/6/1995 tarihli ve 551 sayl Patent Haklarnn Korunmas Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ile 9/4/2005 tarihli ve 556 sayl Markalarn Korunmas Hakknda Kanun Hkmnde Kararname kapsamnda deerlendirilemez. Bu maddeye aykr hareket edenlerin belgeleri iptal edilir.

Etiket ve rn ambalaj ile ilgili yaptrmlar

MADDE 39 (1) Etiket ve ambalaj denetimleri sonucunda;

a) 21 inci maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerine aykr hususlarn tespiti halinde sata sunulan rnlerin satlar durdurulur ve rnler tutanakla denetlenen iyerine yediemin olarak teslim edilir.

b) 21 inci maddenin birinci fkrasnn (c), (), (d) ve (e) bentlerine aykr hususlarn tespiti halinde sata sunulan rnlerin satlar durdurulur ve rnler tutanakla denetlenen iyerine yediemin olarak teslim edilir. 4703 sayl Kanunun 12 nci maddesinin (f) bendine gre, retici firmaya idari para cezas uygulanr.

c) 21 inci maddenin birinci fkrasnn (c) bendine aykr hususlarn tespiti halinde internet, grsel ve yazl basn yoluyla yaplan yaynlarn durdurulmas iin ilgili kurumlar nezdinde gerekli giriimlerde bulunulur.

) 9 uncu, 10 uncu ve 12 nci maddelere gre verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi, usulne uygun olmadan kullanlmas yasaktr. Aksine davrananlar hakknda 4703 sayl Kanunun 12 nci maddesinin (f) bendine gre ilem yaplr.

(2) Birinci fkrann (a) ve (b) bentlerine gre yediemine alnan rnlerin, ambalajlar zerindeki uygunsuzluun giderilmesi iin otuz gn sre verilerek firma yazl olarak uyarlr. Uygunsuzluk giderilene kadar satna izin verilmez. Sresi ierisinde dzeltilmeyen rnlerin tedarikisine iadesi salanr.

rnler ile ilgili yaptrmlar

MADDE 40 (1) Piyasa gzetimi ve denetimi almalar sonucunda yaplan deerlendirmelerde;

a) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentlerine aykr hareket eden retici firmaya 4703 sayl Kanunun 12 nci maddesinin (a) bendine gre,

b) 8 inci maddenin birinci fkrasnn () ve (d) bentlerine aykr hareket eden retici firmaya 4703 sayl Kanunun 12 nci maddesinin (b) bendine gre,

c) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (e) bendine aykr hareket eden retici firmaya 4703 sayl Kanunun 12 nci maddesinin (c) bendine gre,

) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (f) bendine aykr hareket eden retici firmaya 4703 sayl Kanunun 12 nci maddesinin (d) bendine gre,

d) 8 inci maddenin birinci fkrasnn (g) bendine aykr hareket eden datc firmaya 4703 sayl Kanunun 12 nci maddesinin (e) bendine gre,

idari para cezas uygulanr. Bu maddenin birinci fkras kapsamnda idari para cezas uygulanan rnlerin satlar durdurulur ve tutanakla denetlenen iyerine yediemin olarak teslim edilir. Konu ile ilgili dier il mdrlklerinin bilgilendirilmesi amacyla, Bakanla bu husus bildirilir. Teknik dzenlemesine uygun hale getirilebilecek ve/veya hammadde olarak kullanlabilecek rnler datc tarafndan il mdrl gzetiminde retici firmasna iade edilir. rnlerin piyasadan geri ekilmesi iin otuz gn sre verilerek firma yazl olarak uyarlr.

(2) 8 inci maddenin (d) bentlerinde yer alan hususlarn varlna dair kuvvetli phelerin olmas halinde bu rnler derhal yediemine alnr.

(3) 8 inci maddenin () ve (d) bendlerinde belirtilen hususlar ile rnlerin son kullanma tarihinin getiinin tespiti halinde risk deerlendirmesi yaplarak 41 inci maddeye gre ilem yaplr ve ayn maddenin (d) bendi iin ayrca sorumlular hakknda Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur.

(4) Bu Ynetmeliin uygulanmas esnasnda doacak idari para cezalar, il mdrlkleri tarafndan 4703 sayl Kanunun 13 nc maddesindeki hkmleri dikkate alnarak verilir.

(5) l mdrlkleri tarafndan bu maddeye gre verilen idar para cezalar hakknda fiilin bir yl iinde tekrar halinde 4703 sayl Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fkras hkm uygulanr.

Gvenli olmayan rnlerle ilgili yaplacak ilemler

MADDE 41 (1) rnn, ilgili teknik dzenlemeye uygunluu belgelenmi olsa dahi, piyasa gzetimi ve denetimi erevesinde yaplan kontroller sonucunda gvenli olmadnn tespit edilmesi halinde, il mdrl, masraflar retici tarafndan karlanmak zere, orantllk ilkesini; aldklar tedbirlerin, nlemeyi amaladklar tehlikenin boyutu, nitelii ve gerekleme olasl ile orantl olmasn gzeterek aadaki nlemlerden uygun olanlar alr.

a) rnn piyasaya arznn yasaklanmasn salamak.

b) Piyasaya arz edilmi rnn toplanmasn salamak.

c) rne ilikin gvensizliin retici tarafndan giderilmesinin mmkn olduu hallerde, ilgili teknik dzenlemede belirtilen sre iinde, bu srenin belirtilmemi olmas halinde il mdrlnce belirlenecek sre iinde rnn gvenli hale getirilmesi iin reticiyi uyarmak.

) rnn retici tarafndan gvenli hale getirilmemesi veya rnn gvenli hale getirilmesinin imkansz olduu durumlarda, tad riske gre ksmen veya tamamen bertarafn salamak.

(2) l mdrl, birinci fkrann (a), (b) ve () bentlerinde belirtilen nlemler hakknda gerekli bilgilerin, onay sreci ile kesinlemesini takip edecek on gn ierisinde masraflar reticiden karlanmak zere, lke genelinde datm ve yayn yaplan iki gazete ile iki televizyon kanalnda ilan suretiyle, risk altndaki kiilere duyurulmasn salar. l mdrl duyuruyu takip edecek ekilde bu rnlerle ilgili bilgilere kendi internet sayfasnda da yer verir. Risk altndaki kiilerin yerel yayn yapan gazete ve televizyon kanallar vastasyla bilgilendirilmesinin mmkn olduu durumlarda, bu duyuru, yerel basn ve yayn organlar yoluyla, risk altndaki kiilerin kim olduunun tespit edilebildii durumlarda ise bu kiilerin dorudan bilgilendirilmesi yoluyla yaplr.

(3) Duyuru asgari aadaki bilgileri ierir.

a) rn tantan marka, model, cins veya dier ayrt edici zellikler.

b) Mmkn olan durumlarda rnn fotoraf veya resimli tasviri.

c) Alnan nlem.

) nlemi gerektiren sorunun ak ve anlalr tarifi.

d) Sorumlu retici ve datcnn isim, adres ve dier iletiim bilgileri.

e) Riskten saknmak veya sorunu gidermek iin nerilen yntemler.

f) rnn iade edilecei yerler veya rndeki sorunun giderilmesini teminen gnderilebilecei adresler.

(4) l mdrl duyurunun yukardaki esaslara uygun ve risk altndaki kiilerin haberdar edilmesini salayacak ekilde yaynlanp yaynlanmadn denetler ve eksiklik tespit edilmesi halinde duyurunun tekrarn salar.

(5) Bu maddede belirtilen masraflarn tahsili hakknda 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uygulanr.

(6) Bu madde kapsamnda alnan nlemler Genel Mdrle bildirilir.

DOKUZUNCU BLM

Eitim

Deneti eitimi ve bilgilendirme

MADDE 42 (1) Deneti eitimine ilikin esaslar aada belirtilmitir.

a) Bakanlk tarafndan gerekli grld zaman, deneti olmak zere il mdrlklerinden yeterli sayda, ziraat fakltesi ve niversitelerin kimya blm mezunlar ile tarmla ilgili meslek okullarndan mezun olan personel eitime arlr ve eitim sonucunda eitime katlan elemanlara deneti kimlik kart ve katlm belgesi dzenlenir.

b) Uygulamalarda birliktelii salamak, sektrdeki her trl yeni gelimelerden haberdar etmek ve faaliyetleri deerlendirmek amacyla Bakanlka gerekli grld zamanlarda eitim, deerlendirme ve bilgilendirme toplants dzenlenir.

retici, datc ve iftilerin bilgilendirilmesi

MADDE 43 (1) Bakanlk ve il mdrlklerince, gerekli grldnde, yrrlkteki mevzuat, uygulama, sektrdeki yeni gelimelerden haberdar etmek, sektr bileenleri arasnda ibirliini salamak amacyla retici, datc kii ve kurulular ile iftilere ynelik bilgilendirme amacyla toplant ve kurslar dzenlenir.

ONUNCU BLM

eitli ve Son Hkmler

Denetleme sonularnn deerlendirilmesine ilikin kaytlarn tutulmas

MADDE 44 (1) l mdrlkleri, bu Ynetmelik gereince denetledikleri tm retici ve datclardan deerlendirmelere esas olmak zere aada belirtilen bilgi ve belgeleri alarak dosya halinde muhafaza ederler.

a) retici ve datcya ait isim, unvan, adres, telefon, faks numaras varsa deposuna ait bilgileri ieren Ek-4te yer alan form.

b) rnn tedariki, reticisini belirlemeye yarayacak fatura, datclk szlemesi, sat szlemesi gibi belgelerin onayl birer rnei.

c) Vergi kimlik numaras ile bal bulunulan vergi dairesinin ad.

) Kaytl olunan ticaret sicil memurluu ad ve ticaret sicil numaras beyan, irket szlemesi 1/1/2003 tarihinden nce yaynlananlarn ise ticaret sicil kayt belgesinin asl veya kurumca onayl rnei, imza sirkleri, ticaret sicil kayt belgesinin asl veya onayl rnei.

d) yeri sahibinin veya yetkilisinin T.C. kimlik numaras beyan.

Amonyum nitrat

MADDE 45 (1) Bnyesinde %28 ve zerinde azot ieren amonyum nitrat gbrelerini reten, ithal eden, datan, tayan, tatan, depolayan, toptan ve perakende sat ile uraan retici ve datclar iin Tarmda Kullanlan Kimyevi Gbrelere Dair Ynetmelik hkmleri esastr.

Denetimin engellenmesi

MADDE 46 (1) Piyasa gzetimi ve denetimi yapan personele engel olunmas, iyerlerine girmeyi nlemeye ynelik tutum sergilenmesi hlinde, ncelikle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 265 inci maddesine gre haklarnda ilem yaplabilecei hatrlatlr, buna ramen engellemenin devam ettirilmesi halinde, ilgililer hakknda, 5237 sayl Kanunun ayn maddesi gereince grevi yaptrmamak iin direnme suundan ilem yaplmas iin tutanak dzenlenerek durum adli makamlara intikal ettirilir.

Piyasa gzetimi ve denetimi veri taban

MADDE 47 (1) Bakanln Piyasa Gzetimi ve Denetimi Veri Taban oluturulup tam olarak ilerlik kazandktan sonra, denetimle grevli personel; denetime kmadan nce denetime haiz rn, firma hakknda daha nce yaplm denetim bilgilerini, mkerrerlii nlemek amacyla Bakanlk Piyasa Gzetimi ve Denetimi Veri Tabanndan kontrol eder. Bu durum risk tayan acil durumlar kapsamaz. Ayrca, denetimle grevli personel denetime ait her trl bilgiyi, denetim ileminin sonulanmasn beklemeksizin, Bakanlk Piyasa Gzetimi ve Denetimi Veri Tabanna girer.

Tebligat

MADDE 48 (1) dari para cezas ve/veya idari tedbirleri ieren idari yaptrm kararlarnn tebliinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr.

Atflar ve yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 49 (1) Bu Ynetmelikte yer almayan hususlarla ilgili olarak 4703 sayl Kanun ile bu Kanuna dayal olarak karlan rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelik hkmleri geerlidir.

(2) 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kimyevi Gbre Denetim Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 50 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinden bir ay sonra yrrle girer.

Yrtme

MADDE 51 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ekleri iin tklaynz