26 Mart 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28953

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret, ileri ve Maliye Bakanlklarndan:

5607 SAYILI KAAKILIKLA MCADELE KANUNUNA GRE ELKONULAN

AKARYAKITIN TESLM, MUHAFAZASI, TASFYES VE YAPILAN

MASRAFLARA LKN UYGULAMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu uyarnca elkonulan kaak akaryaktn muhafazas, depolanmas, yklenmesi, boaltlmas, nakliyesi ve tasfiyesi ile bu ilemlere ilikin giderlerin karlanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanunu ve 5607 sayl Kanun hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akaryakt: Benzin, gaz ya, jet yakt, motorin, fuel-oil, svlatrlm petrol gazlar, doal gaz gibi akaryakt rnleri ile akaryakt yerine kullanlan petrol trevleri ve bunlarn karmlar ile akaryakt yerine kullanlan dier rnleri,

b) Alkoyma: 5607 sayl Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fkras uyarnca tatn alkonulmasn,

c) Depolama yeri: 5607 sayl Kanun uyarnca elkonulan eya veya alkonulan aracn muhafaza edildii yerleri,

) Elkoyma: 5607 sayl Kanunun 9 uncu maddesi uyarnca yakalanan akaryakta elkonulmasn,

d) Elkoyan/Alkoyan idare/birim: 5607 sayl Kanun uyarnca kaakl nleme, izleme ve aratrmakla grevli olan idareyi/birimi,

e) Gmrk idaresi: Gmrk mevzuatnda belirtilen ilemlerin ksmen veya tamamen yerine getirildii merkez veya tara tekilatndaki hiyerarik ynetim birimlerinin tamamn,

f) Gmrk mevzuat: Gmrk idarelerince gmrk ilemleri ile ilgili olarak uygulanan kanun, tzk, ynetmelik ve dier idari dzenlemeleri,

g) Kaak akaryakt: 5607 sayl Kanun uyarnca kaak olarak kabul edilen akaryakt,

) Kaak akaryaktn deeri: 5607 sayl Kanun uyarnca elkonulan akaryaktn ihra eyas olmas halinde FOB kymetini, ithal eyas olmas halinde CIF kymetini veya varsa mahkemece belirlenmi deerini,

h) Kurum: Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunu,

) Rayi bedel: Bir mal, i veya hizmetin temin edildii yer ve tarihteki normal alm ve satm bedelini,

i) Teknik dzenleme: Petroln ve maden yan, ilgili idar hkmler de dahil olmak zere, standartlar, lleri, zellikleri, ileme ve retim yntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iaretleme, etiketleme ve uygunluk deerlendirmesi ilemleri hususlarndan biri veya birkan belirten ve uyulmas zorunlu olan her trl dzenlemeyi,

j) Ulusal marker: Kurumca belirlenmi Akaryakt trlerine; rafineri knda, gmrk giriinde, sanayide yan rn olarak veya dier ekillerde retilen veya tasfiye edilmi kaak akaryakttan teknik dzenlemelere uygun olan akaryakta veya benzin trlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden nce eklenecek ve akaryaktn zelliklerini bozmayacak nitelii haiz kimyasal rn,

ifade eder.

KNC BLM

Elkonulan Akaryaktn Tespiti, Numune Alnmas ve

Muhafazasna likin lemler

Numune alnmas ve analizi

MADDE 4 (1) Kurum tarafndan veya denetimle yetkili dier personel tarafndan yaplan denetimler sonucunda veya kara, hava ve deniz hudut kaplarnda elkonulan kaak akaryakttan alnan numuneler iin Ek-1deki Numune Alma Tutana dzenlenir. Numunelerin bir adedi mdahil gmrk idaresine gnderilir ve analiz sonular tasfiye ile ilgili kuruma bildirilir.

(2) Gmre terk edilen veya terk edilmi saylan akaryakt iin numune alnmaz. Ancak niteliinden phe duyulan akaryaktn cinsinin tespiti iin Trk Standartlar Enstits tarafndan belirlenen ilgili standartlarda belirtildii ekilde numune alnarak analiz yaptrlabilir.

(3) Numuneler gmrk idaresince saklanr. Saklama sresince, mahkemece yeniden analize sevki veya tedbir alnmas istenmeyen numuneler iin mahkemesinden numunelerin tasfiye edilmesi iin karar istenir.

Akaryaktn teslimi ve muhafazas

MADDE 5 (1) Kaak zann ile ele geirilen petrol rnleri, dzenlenen Ek-2deki Kaak Akaryakt Tespit ve Elkoyma Tutana ile birlikte uygun artlarda muhafaza edilmek zere, ele geirilen mahallin bal olduu il zel idareleri, il zel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlklara, kaak akaryakt rnlerini yakalayan kolluk gc tarafndan yakalama yerinde teslim edilir. l zel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlklar teslim esnasnda tutanak suretlerinin ilgili blmn onaylayarak teyit ederler.

(2) l zel idaresi, il zel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlklar, teslim edilen rnleri analiz sonular gelinceye kadar nevi ve nitelii deimeyecek, dier rnlerle karmayacak, deerini ve kant olma zelliini kaybetmeyecek ekilde saklamak, korumak ve bunlarn temini iin her trl tedbiri almakla ykmldr.

(3) Elkonulan akaryakt muhafaza eden kurum veya kiiler, niteliinden ve muhafazasndan kaynaklanan normal fire, kayp ve benzerleri ile yetkili kurulular tarafndan alnacak numuneler haricinde, akaryakt teslim aldklar ayniyetine uygun ekilde ve miktarda teslim etmek zorundadr. Bunlar dndaki kayp, hrszlk, yangn, su baskn gibi benzeri nedenlerden tr akaryaktn niteliklerinin deimesi, bozulmas, tamamen veya ksmen yok olmas hallerinde durum, olay tevsik eden resmi belgelerle birlikte ilgili davaya mdahil gmrk idaresine bildirilir.

(4) l zel idaresi veya defterdarla teslimi mmkn olmayan akaryakt ile muhafazas zel tesis ve tertibat gerektiren akaryakt veya sz konusu idarelerin depolama kapasitesini aan akaryakt, bykehirler dahil ilelerde kaymakam, illerde valinin onay ile zellik ve miktarna gre fiziki depolar uygun olan kamu kurum ve kurulular ile zel kii ve kurulularn depolarna il zel idaresi veya defterdarlk tarafndan yakaland yerden teslim alnarak tutanakla teslim edilir.

(5) LPGnin teslimi ncelikle il zel idaresi, il zel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlklara yaplr. Depolama iin hazrlklarn tamamlanamamasndan dolay bu yerlere teslimi mmkn olmayan LPGnin muhafazas ise depolama lisansl firmalarn depolarna bu birimlerce tutanak karl gerekletirilir.

(6) Yukardaki fkralara gre teslim edilecek uygun yer bulunamayan akaryakt yediemine teslim edilir.

Analiz sonras muhafaza

MADDE 6 (1) l zel idareleri veya defterdarlklar tarafndan muhafaza edilen kaak akaryaktn muhafaza koullar, alnan numunelerin test ve analizlerine ilikin laboratuvar sonularna gre yeniden belirlenebilir.

(2) Seyyar kontrol cihaz ile yaplan ulusal marker kontrol sonularna itiraz edilmi ve laboratuvar raporunda ulusal marker seviyesinin yeterli grld belirtilmi ise bu numunenin alnd rn, sahibine teslim edilmek zere ayr artlarda muhafaza edilir. rn sahibi teslim almadan nce numune alma ve analiz yapma hakkna haizdir.

(3) Ulusal marker seviyesi yeterli bulunmayan akaryakt rnlerinden laboratuvar sonularna gre teknik dzenlemelere uygun olduu belirlenenler, tasfiye karar verilene kadar ayr koullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye karar alndktan sonra mstakil muhafaza imkan bulunmayan sz konusu rnlerden cinsi ve nitelikleri ayn olanlarn; teknik-ekonomik zellikleri bozulmayacak, piyasa deerleri dmeyecek ve alclar tarafndan kabul edilmesine engel olmayacak ekilde birletirilmek suretiyle saklanmas yoluna gidilebilir.

(4) Teknik dzenlemelere uygun olmadna dair muayene raporu gelen rnler de tasfiye karar verilene kadar ayr koullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye karar verildikten sonra; cins ve nitelik bakmndan ayn olmak, teknik-ekonomik zellikleri bozulmamak kaydyla birletirilmek suretiyle muhafazas mmkndr.

(5) Numune alnmayan ve laboratuvar raporu gerekmeyen kaak rnlerin tasfiye karar verilene kadar muhafazasnda drdnc fkra hkmleri uygulanr.

NC BLM

Elkonulan Akaryakt in Yaplacak Masraflarn

Karlanmasna likin lemler

Elkonulan akaryakt iin yaplacak masraflarn karlanmas

MADDE 7 (1) Elkonulan kaak akaryaktn muhafazas, depolanmas, yklenmesi, boaltlmas ve nakliyesi gibi nedenlerle elkonulduu andan itibaren yaplan masraflar, teslim almakla sorumlu il zel idaresi veya defterdarlk btesinden denir. Bu kapsamda yaplacak her trl mal, ara, gere ve hizmet almlarnda 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu hkmleri uygulanmaz.

Kaak akaryaktn muhafaza sresi ve cret tarifesi

MADDE 8 (1) Muhafaza edilecei yere teslim edildii tarihten itibaren;

a) Mahkemece sahibine iadesine karar verilmesi halinde, kararn akaryakt sahibine tebli edildii tarihi takip eden otuzuncu gn dahil,

b) Akaryaktn tasfiye edilmesi durumunda, teslim alma tarihine kadar,

geen sre kaak akaryaktn muhafaza sresidir.

(2) Kaak akaryaktn muhafaza creti;

a) Kaak akaryaktn deeri zerinden gnlk binde bir olarak,

b) Alt aydan sonraki muhafaza sresi iin (a) bendindeki cretin yars orannda,

uygulanr.

(3) cret hesabnda, kaak akaryaktn muhafazasnn sona erdii gn dikkate alnmaz.

(4) Muhafaza creti, kaak akaryaktn deerinin yzde otuzunu geemez.

(5) Depolama hizmetleri muhafaza sresi ierisinde deerlendirilir.

(6) Kaak akaryaktn yediemin olarak tesliminde muhafaza creti yukarda belirtilen usul ve esaslara gre tespit edilir ve denir.

(7) Sahibine yediemin olarak verilen kaak akaryakt iin herhangi bir deme yaplmaz.

(8) Kamu kurum ve kurulularnda muhafaza edilen kaak akaryakt iin, mevzuatlarnda muhafaza creti alnacana dair aka hkm bulunmayan hallerde, muhafaza creti olarak herhangi bir deme yaplmaz.

Tasfiye edilen kaak akaryaktn muhafaza creti

MADDE 9 (1) Akaryaktn sat suretiyle tasfiyesi halinde, sat bedelinin yzde onbei muhafaza creti olarak esas alnr ve il zel idaresi veya defterdarlk btesinden denir. denecek bu tutar hibir ekilde 8 inci maddenin drdnc fkrasndaki azami haddi geemez.

(2) Elkonulan kaak akaryaktn tahsisi halinde, eyay muhafaza eden kii veya kurulularca salanan hizmetler iin verilecek cretler bu Ynetmelik hkmlerine gre kaak akaryakt teslim almakla sorumlu il zel idaresi veya defterdarlk btesinden denir.

(3) Kaak akaryaktn farkl depolama yerlerinde muhafaza edilmesi durumunda, sz konusu cret muhafaza sreleri dikkate alnarak paylatrlr.

Nakliye, ykleme ve boaltma masraflar

MADDE 10 (1) Elkonulan kaak akaryaktn muhafaza edilecei yere kadar elkonulan arala naklinin mmkn olmas veya muhafaza edecek kuruma ait uygun ara bulunmas durumlarnda ncelikle bu imkanlar kullanlr.

(2) Birinci fkra hkmlerine gre naklinin mmkn olmamas durumunda, elkonulan kaak akaryaktn bulunduu yerden muhafaza edilecei yere teslimine kadar yaplmas zorunlu nakliye, ykleme ve boaltma masraflar iin teslim almakla sorumlu il zel idaresi veya defterdarlka, 31/12/2005 tarihli ve 26040 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Merkezi Ynetim Harcama Belgeleri Ynetmeliinde yer alan Piyasa Fiyat Aratrmas Tutana dzenlenir ve Harcama Talimatna balanr. Piyasa Fiyat Aratrmas Tutana il veya ilelerde faaliyet gsteren kamu kurumu veya kamu kurumu niteliine haiz meslek kurulular tarifeleri dikkate alnarak, yoksa piyasadan fiyat aratrmas yaplarak dzenlenir.

(3) Elkonulan kaak akaryakt teslim almakla sorumlu il zel idaresi veya defterdarlk, harcama talimatna uygun olarak mal veya hizmet almn gerekletirir. Sz konusu harcamalarn gerekletirilmesinde, mal veya hizmet almn yapan birimler, bu ilemlerin yasal mevzuata uygunluundan sorumludurlar.

Piyasa aratrmas yaplmadan mal ve hizmet alm

MADDE 11 (1) Mal ve hizmet almnda;

a) htiyacn sadece gerek veya tzel tek kii tarafndan karlanabileceinin ihtiya sahibi birim amiri tarafndan oluturulacak en az kiilik bir komisyon tarafndan tespit edilmesi,

b) Sadece gerek veya tzel tek kiinin zel bir hakka sahip olduunun belgelenmesi,

c) Kamu kurum ve kurulular ile sermayesinin yarsndan fazlas kamuya ait bulunan kurululardan, zel kanunlarla kurulmu ve bu kanunlarla kendilerine kamu grevi verilmi tzel kiilii haiz kurulu olmas,

durumlarnda, mal ve hizmet alm piyasa fiyat aratrmas yaplmadan bu yerlerden gerekletirilebilir.

deme belgesinin dzenlenmesine ilikin ilemler

MADDE 12 (1) l zel idaresi veya defterdarlka dzenlenen harcama talimatna istinaden harcama konusuna ilikin; fatura veya fatura yerine geen serbest meslek makbuzu, gider pusulas veya kanunen bu belgeleri dzenlemek zorunda olmayanlar iin Merkezi Ynetim Harcama Belgeleri Ynetmeliinde yer alan Harcama Pusulas, varsa dzenlenen szleme, tutanak ve dier belgeler deme belgesine balanarak harcama yetkilisinin onayna sunulur ve deme ilemleri sonulandrlr.

l zel idareleri ve defterdarlklarca yaplacak dier masraflarn karlanmas

MADDE 13 (1) Elkonulan kaak akaryaktn muhafazas, depolanmas, yklenmesi, boaltlmas, nakliyesi kapsamnda; tank, depo yapm, alm ve kiralanmas, ara-gere ve teknik cihazlarn alm, kiralanmas ile gvenlik, hamaliye, bakm-onarm ve benzeri zorunlu hizmetlerin alnmas ve yaptrlmasnda 4734 sayl Kanun hkmleri uygulanmadan, ilgili kurum btesinden karlanr.

Akaryakt kaakl ile mcadele iin yaplacak masraflarn karlanmas

MADDE 14 (1) 5607 sayl Kanunun 16/A maddesi veya akaryakt kaakl ile mcadele konusunda Gmrk ve Ticaret Bakanl, ileri Bakanl ve Maliye Bakanlnn merkez ve tara tekilatlar, Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu ve il zel idareleri tarafndan yaplacak her trl mal, ara, gere ve hizmet almlarnda 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kanun hkmleri uygulanmadan, ilgili kurum btesinden karlanr.

DRDNC BLM

Kaak Akaryaktn Tasfiyesine likin lemler

Akaryakta ulusal marker temini ve eklenmesi

MADDE 15 (1) Kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelerin kullanmna bedelsiz tahsisi yaplarak tasfiye edilecek akaryakta veya akaryaktla harmanlanan rnlere ulusal marker eklenmez.

(2) Sat suretiyle tasfiye edilen akaryakt satn alanlarn, akaryaktn trne gre Kurum tarafndan verilmi rafinerici, ileme, madeni ya, ihrakiye teslim, datc lisansna veya uygunluk yazsna haiz olmas gerekir. Sat yaplan akaryakta eklenecek ulusal marker, Kurumca belirlenecek usul ve esaslara gre eklenmek zere sat yaplan kiilere teslim edilir.

Kaak akaryaktn tahsisi

MADDE 16 (1) Elkonulan kaak akaryakt teslim almakla sorumlu il zel idaresi veya defterdarlka en az kiiden oluan tahsis komisyonu oluturulur. Kamu kurum ve kurulular ile mahalli idareler akaryakt teslim almakla sorumlu idareden, akaryaktn cinsi ve miktarn belirterek bedelsiz tahsis talebinde bulunurlar.

(2) Tahsis edilecek teknik dzenlemelere uygun akaryaktn miktar, ayn yere daha nceki tahsis miktarlar ve tahsis edilen akaryaktn zamannda teslim alnp alnmad hususlar gz nne alnarak, komisyonca tahsis karar alnr. Tahsis kararlar il zel idarelerinde genel sekreter, ya da grevlendirecei yardmcs tarafndan onaylanr.

(3) Elkonulan kaak akaryakt, ncelik srasna gre;

a) Akaryakt kaakl ile mcadele eden kurum veya birimlere,

b) Akaryaktn muhafaza edildii yerdeki kamu kurum ve kurulularna veya mahalli idarelere,

c) Akaryaktn muhafaza edildii il dndaki dier kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelere,

kullanm amacyla bedelsiz olarak tahsis edilir.

(4) Kara, hava ve deniz hudut kaplarnda elkonulan kaak akaryakt, gmrk idarelerine bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir. htiya fazlas akaryakt olmas durumunda ikinci fkra hkmlerine gre kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelerin de kullanmna bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir.

(5) Tahsisi yaplan akaryakt muhafaza edildii yerden, tahsis yaplan birim tarafndan onbe gn ierisinde teslim alnr. Bu sre ierisinde teslim alnmayan akaryakta ilikin tahsis karar iptal edilmi saylr ve baka birime tahsisi yaplr.

(6) Tahsisi yaplan akaryakt iin 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Tanr Mal Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Teknik dzenlemelere uygun kaak akaryaktn sat suretiyle tasfiye usul

MADDE 17 (1) Numune analiz sonular teknik dzenlemelere uygun kan ve 16 nc madde hkmlerine gre tahsis edilemeyen kaak akaryaktn tasfiyesi, trlerine gre aada belirtilen ekilde yaplr:

a) Bu Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde kaak akaryakt kapsamnda tanmlanan rnlerden akaryakt niteliinde olanlarn tasfiyesi il zel idaresince veya defterdarlka 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanununun ak teklif ve pazarlk usuln dzenleyen 45 ila 51 inci maddeleri emsal alnarak yaplr. 2886 sayl Kanunun miktar, sreler, ilan ve benzeri kstlayc hkmleri dikkate alnmaz. Tasfiye iin ilan, miktarn byklne gre mahalli ve/veya lke apnda kan gazetelerde ve il zel idaresi veya defterdarlk internet sayfasnda duyurulmak suretiyle yaplr. Tahmini sat bedeli, ilana kld tarihteki benzeri rnlerin rafineri k bedelinden vergiler dldkten sonra kalan ksmnn yzde altm beinden aa tespit edilemez.

1) Ak teklif veya pazarlkla sat ihalesine katlacaklarn 5015 veya 5307 sayl Kanun hkmlerine ve akaryaktn trne gre Kurum tarafndan verilmi rafinerici, ileme, madeni ya, ihrakiye teslim, datc lisansna veya uygunluk yazsna haiz olmas gerekir.

2) Tasfiye ihalesi, numune analiz raporunun laboratuvardan geldii tarihten balayarak bir ay ierisinde gerekletirilir.

3) Sat yaplan lisans sahibi, mevzuatta ulusal marker katlmas zorunlu tutulanlar arasnda saylmas halinde rne; mhr altnda tamak kaydyla 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasasnda Ulusal Marker Uygulamasna likin Ynetmelie uygun olarak marker katmakla ykmldr.

b) 3 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde kaak akaryakt kapsamnda saylan ve akaryakta dntrlmek maksadyla kullanlan veya bulundurulan maden ve baz ya, asfalt, solvent, nafta ve benzeri petrol trevleri ve bunlarn karmlar ile akaryakt yerine kullanlan dier rnler de (a) bendinde belirtilen usulle satlr. Ancak, bunlarn sat ihalesine sadece benzeri rnlerin ithali iin Kurumdan alnan uygunluk belgesi sahipleri katlabilir. Sz konusu rnlerin tahmini sat bedeli; dntrlmemi rnlerde ihale ilan tarihindeki benzerlerinin piyasa deerinin yzde altm beinden, dntrme ilemi yaplmlarda ise dntrlmeden nceki orijinal halinin piyasa deerinin yzde krkndan aa belirlenemez.

(2) Sat bedeli genel bteye gelir olarak kaydedilir.

Teknik dzenlemelere uygun olmayan akaryaktn rafinerilere teslimi

MADDE 18 (1) Numune analiz sonular teknik dzenlemelere uygun olmayan kaak akaryakt, il zel idaresi veya defterdarlk tarafndan en yakn rafinericiye satlr. Rafinerici, bu rnleri almakla ykmldr. Bu satta rnlerin sat bedeli, benzin, motorin trleri, gaz ya, jet yakt ile nafta ve solvent trlerinde rafineride bir nceki ay sonunda oluan ham petrol/devir maliyet fiyatndan, dier rnlerde ise yzde altmndan az olamaz.

(2) Sahipsiz olarak yakalanan kaak akaryaktn ulusal marker saha lm sonucunun, Kurum tarafndan belirlenen art ve seviyede olmamas halinde, bahse konu rnler analizi yaplmakszn teknik dzenlemelere aykr kabul edilir ve il zel idaresi veya defterdarlk tarafndan en yakn rafinericiye satlarak tasfiye edilir.

(3) Sat bedeli genel bteye gelir olarak kaydedilir.

Gmrk idaresine terkedilen veya terkedilmi saylan akaryaktn tasfiyesi

MADDE 19 (1) 4458 sayl Gmrk Kanununun 164 nc maddesi uyarnca gmre terk edilen veya gmrk mevzuatna gre terk edilmi saylan akaryakttan teknik dzenlemelere uygun olanlar ncelikle gmrk idarelerinin kullanmna, ihtiya fazlas akaryakt ise kamu kurum ve kurulular ile mahalli idarelerin kullanmna bedelsiz tahsis edilir.

(2) Birinci fkra uyarnca tahsis edilemeyen akaryakt ise 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tasfiye Ynetmelii hkmlerine gre tasfiye edilir.

Sahibine iade

MADDE 20 (1) Satlarak bedeli genel bteye gelir kaydedilen akaryaktn, yarglamann sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde, toplam sat bedelinden vergiler dldkten sonra kalan tutar, elkoyma tarihinden kararn kesinletii tarihe kadar geen sre iin kanuni faiz ilave edilerek ilgili il zel idaresi veya defterdarlk btesinden hak sahibine denir.

(2) Tahsis edilmi akaryakta ilikin yarglamann sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde, benzin, motorin trleri, gaz ya, jet yakt ile nafta ve solvent trlerinde, rafineride bir nceki ay sonunda oluan ham petrol/devir maliyet fiyatndan, dier rnlerde ise yzde altmndan az olmayan rafinericiye sat bedeli zerinden hesaplanacak bedelden vergiler dldkten sonra kalan tutar, elkoyma tarihinden kararn kesinletii tarihe kadar geen sre iin kanuni faiz ilave edilerek ilgili il zel idaresi veya defterdarlk btesinden hak sahibine denir.

BENC BLM

Geici ve Son Hkmler

Yetki

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik ile yaplan dzenlemelere ilikin ngrlmeyen durumlarn ortaya kmas halinde bunlar inceleyip sonulandrmaya, konusuna gre Gmrk ve Ticaret, ileri ve Maliye Bakanlklar yetkilidir.

Yakalanan kaak akaryakta ait ilemler

GEC MADDE 1 (1) 6455 sayl Gmrk Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun yrrlk tarihinden nce elkonulan kaak akaryaktn muhafazas, depolanmas, yklenmesi, boaltlmas, nakliyesi ve tasfiyesinde, elkonulduu tarihte yrrlkte olan mevzuat hkmleri uygulanr.

(2) 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununun geici 6 nc maddesinin nc fkras kapsamna giren kaak akaryakt hakknda daha nce verilmi bir tasfiye karar olmas, tasfiye ilemlerine balanm olmas veya bu sreler iinde karar verilmemesi hallerinde, akaryakt bu Ynetmelik hkmlerine gre derhal tasfiye edilir. Bu fkra kapsamnda tasfiye edilecek akaryakttan numune alnr, numune alnmas mmkn deil ise, akaryaktn her trl ayrt edici zellii tespit edilir.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunun gr alnarak, Gmrk ve Ticaret Bakanl, ileri Bakanl ile Maliye Bakanl tarafndan mtereken hazrlanan bu Ynetmelik 1/4/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini, Gmrk ve Ticaret, ileri ve Maliye Bakanlar yrtr.

 

Ekler iin tklaynz