26 Mart 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28953

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanl (Tapu ve Kadastro Genel Mdrl)ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MDRL PERSONEL GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak, Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnde grev yapan Devlet memurlarnn grevde ykselme ve unvan deiikliine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan personelden 5 inci maddede saylan kadrolara, grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayl Tapu ve Kadastro Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fkras, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzeyde grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da ayn grup iinde gsterilen ayn alt grev gruplarnda ve ayn dzeyde yer alan kadro unvanlarn,

c) Genel Mdr: Tapu ve Kadastro Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Tapu ve Kadastro Genel Mdrln,

d) Genel Mdrlk tekilat: Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn merkez, tara ve dner sermaye iletmesi tekilatn,

e) Grev gruplar: Ayn dzeydeki unvanlarn yer ald gruplar,

f) Grevde ykselme: 5 inci maddede saylan kadrolara ayn veya baka grev gruplarndan yaplacak atamalar,

g) Grevde ykselme snav: Kadastro mdr, tapu mdr, tapu ve kadastro eitim mdr, halkla ilikiler mdr, bilgi ilem merkezi mdr ve ube mdr kadrolarna atanacaklar iin yaplan yazl ve szl snav, 5 inci maddenin birinci fkrasndaki dier unvanlara atanacaklar iin yaplan yazl snav,

) Hizmet sresi: Aylksz izinli geen sreler hari, muvazzaf askerlik sresi dahil olmak zere, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin birinci fkrasnn (B) bendinde saylan sreleri,

h) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari dier gnleri,

) Personel: Genel Mdrlk tekilat kadrolarnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan Devlet memurlarn,

i) Unvan deiiklii: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere yaplan atamalar,

j) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin kadrolara atanacaklar iin yaplan yazl snav,

k) st grev: 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Grev gruplar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselmeye tabi kadrolar aada belirtilmitir.

a) Ynetim hizmetleri grubu;

1) Kadastro mdr, tapu mdr, tapu ve kadastro eitim mdr, halkla ilikiler mdr, bilgi ilem merkezi mdr ve ube mdr,

2) Tapu sicil mdr yardmcs.

b) Aratrma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman, eitim uzman ve aratrmac.

c) dari hizmetler grubu;

1) Kadastro yesi ve kontrol memuru,

2) Bilgisayar iletmeni, memur, santral memuru, ambar memuru, ariv memuru ve ayniyat memuru,

3) ofr.

) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli ve datc.

(2) Unvan deiikliine tabi kadrolar;

a) Kontrol mhendisi, mhendis, mimar, ehir plancs, pilot, avukat, matematiki, fiziki, istatistiki, kimyager, biyolog, hemire, laborant, programc, rast, tekniker, kadastro teknisyeni, salk memuru ve teknisyen.

Grevde ykselmeye ilikin artlar

MADDE 6 (1) Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda grevde ykselme snavnda baarl olmann yannda aadaki artlar aranr:

a) Kadastro mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) niversitelerin harita, harita kadastro, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mhendislii veya en az drt yllk ilgili dier blmlerinden mezun olmak,

2) En az on yl hizmeti bulunmak,

3) Kontrol mhendisi veya mhendis kadrolarnda en az iki yl grev yapm olmak,

b) Tapu mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az on yl hizmeti bulunmak,

2) Tapu sicil mdr yardmcs kadrosunda en az iki yl alm olmak,

3) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

c) Tapu ve kadastro eitim mdr, halkla ilikiler mdr, bilgi ilem merkezi mdr ve ube mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az on yl hizmeti bulunmak,

2) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

) Tapu sicil mdr yardmcs kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az sekiz yl hizmeti bulunmak,

2) 5 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendi, (c) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentleri ile ikinci fkrasnn (a) bendinde saylan unvanlarda en az drt yl hizmeti bulunmak,

3) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

d) Uzman kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az sekiz yl hizmeti bulunmak,

2) Kadastro yesi, kontrol memuru, tekniker, kadastro teknisyeni, bilgisayar iletmeni, memur, ariv memuru, rast, hemire, laborant, salk memuru, santral memuru, ambar memuru, ayniyat memuru ve teknisyen kadrosunda en az iki yl alm olmak,

3) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

e) Eitim uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az sekiz yl hizmeti bulunmak,

2) Eitim fakltelerinden veya fen-edebiyat fakltelerinin ilgili blmlerinden mezun olmak,

3) Kadastro yesi, kontrol memuru, tekniker, kadastro teknisyeni, bilgisayar iletmeni, memur, ariv memuru, rast, hemire, laborant, salk memuru, santral memuru, ambar memuru, ayniyat memuru ve teknisyen kadrosunda en az iki yl alm olmak,

4) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

f) Kadastro yesi ve kontrol memuru kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az alt yl hizmeti bulunmak,

2) Tekniker veya kadastro teknisyeni kadrolarnda alm olmak,

3) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

g) Bilgisayar iletmeni kadrosuna atanabilmek iin;

1) Genel Mdrlk tarafndan dzenlenen bilgisayar kursunda baarl olmak veya Milli Eitim Bakanlnca onaylanm bilgisayar kullanm sertifikasna sahip olmak,

2) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

) Memur, santral memuru, ambar memuru, ariv memuru ve ayniyat memuru kadrolarna atanabilmek iin;

1) ofr veya destek hizmetleri grubu kadrolarnda en az be yl alm olmak,

2) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

h) ofr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az (B) snf src belgesine sahip olmak,

2) Destek hizmetleri grubu kadrolarnda en az be yl alm olmak,

3) En az ortaretim mezunu olmak,

gerekir.

Unvan deiikliine ilikin artlar

MADDE 7 (1) Unvan deiikliine tabi kadrolara atanabilmek iin unvan deiiklii snavnda baarl olmann yannda aadaki artlar aranr:

a) Kontrol Mhendisi kadrosuna atanabilmek iin;

1) niversitelerin harita, harita kadastro, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mhendislii veya en az drt yllk ilgili dier blmlerinden mezun olmak,

b) Mhendis (tara) kadrosuna atanabilmek iin;

1) niversitelerin harita, harita kadastro, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mhendislii veya en az drt yllk ilgili dier blmlerinden mezun olmak,

c) Mhendis (merkez), mimar, ehir plancs, matematiki, fiziki, istatistiki, biyolog, kimyager kadrolarna atanabilmek iin;

1) Fakltelerin ilgili blmlerinden mezun olmak,

) Rast kadrosuna atanabilmek iin;

1) niversitelerin harita, harita kadastro, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mhendislii veya meslek yksekokullarnn harita-kadastro blm mezunu olmak,

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek iin;

1) Meslek yksekokullarnn harita-kadastro blmlerinden veya dengi blmlerden mezun olmak,

e) Kadastro teknisyeni kadrosuna atanabilmek iin;

1) Meslek liselerinin ilgili blm mezunu olmak,

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek iin;

1) Meslek liselerinin ilgili blm mezunu olmak,

g) Programc kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokullarn bilgisayar programcl blmnden mezun olmak veya drt yl sreli yksekretim mezunu olup Milli Eitim Bakanlndan onayl programc sertifikasna sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bilmek,

) Pilot kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Pilot olabilmek iin gerekli sertifika ve belgelere sahip olmak,

3) Pilotluk yapabileceini salk kurulu raporu ile belgelendirmek,

4) Durumu, 7/12/1944 tarihli Uluslararas Sivil Havaclk Konvansiyonunun (ICAO) Ek-1inde belirlenen kriterlere uygun olmak,

h) Avukat kadrosuna atanabilmek iin;

1) Avukatlk ruhsatna sahip olmak,

) Salk memuru, hemire, laborant kadrosuna atanabilmek iin;

1) niversitelerin, yksekokullarn veya salk meslek liselerinin ilgili blmlerinden mezun olmak,

gerekir.

NC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snav Esaslar

Snav art

MADDE 8 (1) Kadastro mdr, tapu mdr, tapu ve kadastro eitim mdr, halkla ilikiler mdr, bilgi ilem merkezi mdr ve ube mdr kadrolarna grevde ykselme suretiyle atanacaklarn yazl ve szl snavda; dier grevlere grevde ykselme suretiyle veya unvan deiiklii suretiyle atanacak personelin ise yazl snavda baarl olmalar gerekir.

(2) Yazl snav Genel Mdrlk tarafndan yaplabilecei gibi, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birisine yaptrlabilir.

(3) Yazl snavlarn yaptrlmasna ilikin ilemler genel hkmler dorultusunda hazrlanacak bir protokol ile belirlenir.

(4) Yazl snav, yz tam puan zerinden deerlendirilir ve en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

(5) Kadastro mdr, tapu mdr, tapu ve kadastro eitim mdr, halkla ilikiler mdr, bilgi ilem merkezi mdr ve ube mdr kadrolarna atanacaklardan yazl snavda en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro saysnn be katna kadar aday szl snava alnr. Son adayla ayn puana sahip olan personelin tamam szl snava alnr.

(6) Szl snavda ilgili personel, Snav Kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

esas alnarak yz tam puan zerinden deerlendirilir. Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir ve imza altna alnr. Bunun dnda szl snavla ilgili herhangi bir kayt sistemi kullanlmaz. Szl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Duyuru ve bavuru

MADDE 9 (1) Grevde ykselme suretiyle atama yaplacak kadrolar ile yazl snav konu balklar yazl snavdan krkbe gn nce duyurulur. lan edilen kadrolar iin belirlenen bavuru tarihinin son gn itibaryla aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl kadrolardan sadece biri iin duyuruda belirtilen ekilde bavuruda bulunabilir. Aylksz izinde bulunanlar dhil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olanlarn da snava katlmalar mmkndr.

(2) Bavurular Personel Bilgi Sistemi zerinden elektronik olarak yaplr. Elden veya posta yoluyla yaplan bavurular ileme konulmaz. nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl tarafndan Personel Bilgi Sistemi zerinden bavurular incelenerek, aranan artlar tayanlar Genel Mdrlk resmi internet sitesinde ilan edilir.

Deerlendirme ve snav sonularnn duyurulmas

MADDE 10 (1) Grevde ykselme suretiyle ilan edilen bo kadro says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, kadastro mdr, tapu mdr, tapu ve kadastro eitim mdr, halkla ilikiler mdr, bilgi ilem merkezi mdr ve ube mdr kadrolarna atanacaklar iin szl snav; dier kadrolara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Snav Kurulu tarafndan yaplan snav deerlendirme sonularna gre en yksek puandan balamak zere belirlenen say kadar asl ve en fazla asl says kadar yedek baar listesi hazrlanr ve bu liste Snav Kurulu tarafndan imzalandktan sonra nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlna gnderilir.

(3) Snav sonular, Genel Mdrle intikalinden itibaren en ge be ign ierisinde Genel Mdrln kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve ilgililere yazl olarak tebli edilmek zere blge mdrlklerine bildirilir.

Snavlarn geersiz saylmas

MADDE 11 (1) Snavlarda kopya ekenler, kopya verenler veya bunlara teebbs edenler, snav katlarna belirtici iaret koyanlar snav salonundan karlr ve dzenlenecek bir tutanakla snav katlar geersiz saylr. Ayrca bu kiiler hakknda disiplin ilemi uygulanmak zere disiplin amirlerine bildirilir.

(2) Snava girecek adayn yerine baka bir kiinin snava girdiinin anlalmas halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek, adayn snav geersiz saylr. lgililer hakknda yasal ilem yaplr.

Snav sonularna itiraz ve snav belgelerinin saklanmas

MADDE 12 (1) Snava katlanlar snav sonularna itiraz edebilirler. lgililer, kendilerine yazl olarak bildirilmesinden itibaren be i gn ierisinde snav sonularna itiraz edebilir. tirazlar ilgili Snav Kurulunca deerlendirilerek sonu ilgiliye bir yaz ile bildirilir.

(2) Yaplan snavlarda hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun birinci fkrada belirtilen sre iinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi hlinde, snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

(3) Snavda baar gstererek atananlarn snavla ilgili belgeleri zlk dosyalarnda, dier belgeler ise bir sonraki snav tarihine kadar nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlnda saklanr.

Snav kazananlarn atanmas

MADDE 13 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii snav sonucunda baarl olanlar arasndan, ay iinde baar sralamasna gre duyurulan bo kadro says kadar atama yaplr. Atamas yaplacak personelin puanlarnn eit olmas hlinde, srasyla;

a) Daha st renimi bitirmi olanlara,

b) Hizmet sresi fazla olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanlmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, grevde ykselme veya unvan deiiklii snav tarihinden itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, belirlenmi olmas halinde yedekler arasndan baar srasna gre atamalar yaplabilir.

(3) Bu Ynetmelik kapsamndaki snavlara herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden alt ay iindeki mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadrolara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

(4) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan ve doktora renimini bitiren personelden, atanlacak grev iin aranan hizmet sresine sahip olmalar ve mevzuatla aranan renim artn tamalar kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere yaplacak atamalarda bu Ynetmelik uygulanmaz.

Unvan deiiklii snav

MADDE 14 (1) 5 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen unvan deiikliine tabi kadrolara, bu unvanlar en az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz etmi bulunan personelin atanmas, bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde szl snava ilikin hkmler hari olmak zere yaplacak unvan deiiklii yazl snav sonucundaki baarsna gre gerekletirilir.

(2) Unvan deiiklii snavlar, Genel Mdrlke belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda yazl olarak yaptrlr ve bu snavlara katlacaklarda, Genel Mdrlkte veya renim durumlar ile ilgisi bulunmayan grevlerde belirli sre hizmet yapm olma art aranmaz. Unvan deiiklii snav kapsamndaki grevlere, sadece Genel Mdrlk personeli bavurabilir.

(3) Unvan deiiklii snavnda yz puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

(4) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

Snav Kurulunun teekkl

MADDE 15 (1) Snav Kurulu, Genel Mdr veya grevlendirecei Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda; aralarnda nsan Kaynaklar Dairesi Bakannn da bulunduu Genel Mdr tarafndan belirlenen toplam be asl ve yedek yeden oluur.

(2) Snav Kurulunu tekil eden yeler, grevde ykselme snavna alnacak personelden renim ve ihraz ettikleri unvanlar itibaryla daha dk seviyede olamazlar.

(3) Snav Kurulunun Bakan ve yelerinin grevde ykselme snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayn hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde bu ye veya yeler Snav Kurulu yeliinden karlr ve bunlarn yerine yedek ye veya yeler grevlendirilir.

(4) Snav Kurulu ye tam says ile toplanr, kararlar ounlukla alnr, ekimser oy kullanlamaz.

(5) Snav Kurulunun sekretarya hizmetleri nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlnca yrtlr.

Snav Kurulunun grev ve yetkileri

MADDE 16 (1) Snav Kurulunun grev ve yetkileri aada belirtilmitir.

a) Grevde ykselme veya unvan deiiklii snavlarna katlacaklar iin Genel Mdrlke belirlenen grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili ana konu balklarn belirlemek veya belirletmek suretiyle snava katlacak personele duyurulmasn salamak,

b) Snav sonularn ilan etmek,

c) Snav sonularna yaplacak itirazlar incelemek ve karara balamak,

) Snavlarn dzenli ekilde yrtlmesini salamak ve snavlarla ilgili dier ileri sonulandrmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Grev gruplar arasnda geiler

MADDE 17 (1) 5 inci maddede belirtilen grev gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr:

a) Ayn grev grubunda kalmak kaydyla, atanlacak kadronun gerektirdii artlar tayanlar ayn dzey unvana veya bu unvann bulunduu ayn alt gruptaki dier unvanlara veya daha alt unvanlara snavsz naklen atanabilirler.

b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme snavna tabidir. Ancak Genel Mdrlkte veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce grev yaptklar unvanlar ile bu unvanlarla ayn dzey veya alt unvanlara, grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

c) Unvan deiikliine tabi kadrolar arasndaki geiler ilgili kadro iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr.

zelletirilen kurululardan atama

MADDE 18 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl Kanunun 22 nci maddesi uyarnca yaplan atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Kazanlm haklar

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren unvanlar, ilgili mevzuat uyarnca kazananlarn haklar sakldr.

Engellilerin snav

MADDE 20 (1) Genel Mdrlk, gerekli artlar tayan ve atama yaplacak grevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin snavlarnn yaplabilmesi iin gerekli nlemleri alr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 22 (1) 20/6/2011 tarihli ve 27970 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tapu ve Kadastro Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan personel hakknda, 6 nc maddenin uygulanmas bakmndan unvanlar itibariyle belirlenmi bulunan renim dzeylerinin bir alt renim dzeyi uygulanr.

(2) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibariyle iki yllk yksekrenim mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde, 6 nc maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim grm kabul edilirler.

Yrrlk

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn bal bulunduu Bakan yrtr.