25 Mart 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28952

YNETMELK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlndan:

ENERJ KAYNAKLARININ VE ENERJNN KULLANIMINDA VERMLLN
ARTIRILMASINA DA
R YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASI HAKKINDA YNETMELK

MADDE 1 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayl Resm Gazetede yaymlanan Enerji Kaynaklarnn ve Enerjinin Kullanmnda Verimliliin Artrlmasna Dair Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Proje yerinden retim bileeni (PYB): Endstriyel iletmenin enerji ihtiyacnn bir blmn karlamak maksadyla kurulan, retimi ve tketimi ayn lm noktasnda olan yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal elektrik retim sistemlerini ve/veya mikrokojenerasyon veya verimi Bakanlk tarafndan yrrle konulan Tebli ile belirlenen asgari verimlilik gereksinimlerini salayan kojenerasyon sistemlerini,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan TS ISO 50001 ibaresi belgelendirmeye esas olan yrrlkteki ulusal veya uluslararas ISO 50001 olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Ett-proje eitimlerinin toplam sresi yzyirmi ders saatinden az olamaz. Ek-1de teorik olarak verilecei belirtilen konular ierecek ekilde oluturulan eitim program erevesinde dersliklerde snf eitimleri ve/veya internet zerinden uzaktan eitimler dzenlenir ve bu konular iin ayrlan toplam sre, toplam eitim sresinin te birinden fazla olamaz. Bu eitimlere katlm istee baldr. Ancak, ek-1de uygulamal olarak verilecei belirtilen konular ierecek ekilde oluturulan eitim programnn sresi seksen ders saatinden az olamaz ve bu srenin en az yetmi ders saatlik ksmna devam etme zorunluluu vardr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin nc fkrasnn (b) bendinde yer alan TS ISO 50001 ibaresi Belgelendirmeye esas olan yrrlkteki ulusal veya uluslararas ISO 50001 olarak deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(5) Belgelendirmeye esas olan yrrlkteki ulusal veya uluslararas ISO 50001 Enerji Ynetim Sistemi-Kullanm Klavuzu ve artlar Standard belgesine sahip olmak zere bavuru yapldna dair, bavuru yaplan kurum veya kurulu tarafndan dzenlenmi belge sunan endstriyel iletmelerin bavurular kabul edilir. Ancak, bavuru kabul edilmi, deerlendirilmi ve desteklenmesi kararlatrlm olsa dahi, szlemenin imzalanmasn takip eden iki yl iinde bu belgeye sahip olunmadka destek demesi yaplmaz. Bu durumundan dolay destek demesi yaplmayan endstriyel iletme herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

(6) Bavurular be proje ile snrldr. Endstriyel iletmelerin daha nceki bavuru dnemlerinde destekleme karar alnm ve uygulamas halen devam eden projeleri bu sayya dahildir. Ancak, uygulamasnn tamamland yazl olarak Genel Mdrle bildirilen projeler bu sayya dahil deildir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkrann () bendinin (3) numaral alt bendinde yer alan DP tanm aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Komisyonun uygun bulduu proje bileenleri zerinde yerinde inceleme yaplr. Yerinde yaplan inceleme kapsamnda, uygulanm veya uygulanmasna balanm proje bileenleri ile projede belirtilen ekipman veya sistemlerden mevcut olmayanlar inceleme raporunda belirtilir ve bunlara ilikin proje bileenleri de deerlendirmeye alnmaz.

DP: Projenin toplam puan (P), aday projelerin toplam puanlarnn ortalamasna (POR) eit veya bundan fazla olan projelerde 1,0, dier projelerde (P/POR) kabul edilir. Ancak (P/POR) oran 0,67den kk olduu durumlarda 0,67 olarak kabul edilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fikrasnn (b) bendinde yer alan takvim gn ibaresi i gn olarak deitirilmi, ayn fkrann (c) ve () bentleri ile ayn maddenin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Uygulama raporu kapsamnda, uygulamalar projede belirtilenlerden farkl yaplan proje bileenleri ve uygulamas projesine uygun yaplan ancak, uygulama sonundaki bileen enerji kazancnn projedeki miktarnn altnda gerekletii tespit edilen proje bileenleri desteklenmez. Bu durumda uygulanacak destek miktar; kabul edilmeyen proje bileeninin gerekleen bedelinin, gerekleen proje bedelinden (PB) karlmas ile 16 nc maddenin birinci fkrasnn () bendindeki forml uygulanarak komisyon tarafndan belirlenir.

) Komisyon, desteklemeden kartlan ve desteklenecek proje bileenlerini, hesab ile birlikte projelere uygulanacak destek miktarlarn belirten, bavuru dosyasndaki bilgileri ve yerinde inceleme raporunu ekine alan bir rapor hazrlar. Bu rapor, uygulama raporunun uygun olmas halinde Genel Mdrle bildirildii tarihten, uygun olmamas halinde ise dzeltilen raporun Genel Mdrle bildirildii tarihten itibaren krk be i gn iinde Genel Mdre Proje dosyas ile birlikte sunulur. Genel Mdr bu raporu mteakip ilk toplantsnda Kurulun bilgisine sunar.

(3) Uygulanacak destek miktarnn hesaplanmasnda yeminli mali mavir tarafndan onaylanm ve proje bavuru tarihinden sonra dzenlenmi olan fatura bilgileri esas alnr. Gerekleen proje bedelinin (KDV hari) kabul edilen proje bedelinden fazla olmas durumunda, kabul edilen proje bedelinin en fazla yzde on artrml deerini gemeyecek proje bedeli zerinden yaplan hesaplamalara gre destek demesi yaplr. Gerekleen proje bedeli hi bir surette KDV hari bir milyon Trk Lirasn aamaz.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan TS ISO 50001 ibaresi Belgelendirmeye esas olan yrrlkteki ulusal veya uluslararas ISO 50001 olarak deitirilmi ve ayn maddenin ikinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

g) Belgelendirmek kaydyla, iletmeye alnd tarih itibaryla be yln tamamlayamad iin referans enerji younluu hesaplanamayan endstriyel iletmeler iin referans enerji younluu, son yldaki enerji younluklarnn ortalamas olarak alnr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve yedinci fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

(1) Gnll anlama yapan tzel kiilerin endstriyel iletme iinde tkettikleri enerjiden; atklar modern yakma teknikleri ile s ve elektrik enerjisine dntren tesislerinde, verimi Bakanlk tarafndan tebli ile belirlenen asgari verim deerinin zerinde olan ve yurt iinde imal edilen kojenerasyon tesislerinde veya hidrolik, rzgar, jeotermal, gne veya biyoktle kaynaklarn kullanarak rettikleri enerji, bu tesislerin anlama dnemi iinde iletmeye alnmas halinde, bir defaya mahsus olmak zere enerji younluu hesabnda endstriyel iletmenin yllk toplam enerji tketimi miktarndan dlr. Toplam maliyetinin yzde yetmiden fazlasn oluturan ksmlarnn yurt iinde yaplan imalatlarla karland yeminli mali mavir tarafndan onaylanm belgelerle ortaya konulan kojenerasyon tesisleri, yurt iinde imal edilmi saylr.

(8) Belgelendirmeye esas olan yrrlkteki ulusal veya uluslararas ISO 50001 Enerji Ynetim Sistemi-Kullanm Klavuzu ve artlar Standard belgesine sahip olmak zere bavuru yapldna dair, bavuru yaplan kurum veya kurulu tarafndan dzenlenmi belge sunan endstriyel iletmelerin bavurular kabul edilir. Ancak, bavuru kabul edilmi, deerlendirilmi ve desteklenmesi kararlatrlm olsa dahi, szleme dneminin bitiminden nce bu belgeye sahip olamayanlara destek demesi yaplmaz. Bu durumundan dolay destek demesi yaplmayan endstriyel iletme herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ve (b) bendinin (1) numaral alt bendi ve (c) bendi aadaki ekilde deitirilmi, (d) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmitir.

a) Yol aydnlatmalarnda Ek-4te verilen kriterlere uyulur. Ancak, evreden kaynaklanan aydnlatmann etkisi dikkate alnarak tablolarda verilen limitler alabilir.

1) Genel veya ak alan aydnlatma kapsamna giren yol, cadde, sokak, alt ve st geit ve meydan aydnlatmalarnda effaf cam tpl yksek basnl sodyum buharl lambalar, LEDli yol aydnlatma armatrleri kullanlr.

c) Park ve bahe aydnlatmas amacyla kullanlan aydnlatma sistemlerinde elektronik balastl floresan, kompakt floresan lambalar veya LEDli armatrler kullanlr.

e) Park ve bahe aydnlatmalarnda sadece yol, oturma grubu, spor oyun aralar, otopark ve gvenlik gerektiren ksmlar aydnlatlr. D aydnlatmada tercih edilecek lamba ve armatrler, rantabiliteye gre seilir. Rantabilite hesaplarnn, lamba ve armatr mrn ieren enerji sarfiyat ile iletme ve bakm giderlerini de ierecek ekilde yaplarak proje dosyasnda ibraz esastr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 28 (1) Kanunun 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (3) numaral alt bendi, 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanununun 14 nc maddesi kapsamndaki uygulamalarda, Bakanlk tarafndan yaymlanan tebli ile belirlenen verimlilik kriterlerinin karlanmas arttr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine (7) numaral alt bentten sonra gelmek zere aadaki alt bentler eklenmitir.

8) Kamu bina ve kampslerinde yaplacak aydnlatmalarda lamba ve armatr rantabilitesi aadaki unsurlar birlikte deerlendirilerek tespit edilir. Proje onaylarnda bu hesaplarn aranmas zorunludur.

aa) Asgari 10 yl ieren enerji sarfiyat ile iletme ve bakm giderleri,

bb) lk yatrm maliyeti,

9) Kamu binalarna ait tketimler bildirilirken kamps aydnlatmalar da dikkate alnr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bu Ynetmeliin yrrle girmesinden nce sanayi veya bina sektrlerine ynelik dzenlenen enerji yneticisi eitimlerine katlan ve eitime katld dnemde enerji yneticisi sertifikas verilmesi iin istenen koullar saladn belgeleyebilen, bu Ynetmelik kapsamnda enerji yneticisi sertifikas verilecek kiiler iin tanmlanm alanlarda en az lisans eitimi alm kiilere, Genel Mdrle bavurmalar halinde, bakaca bir koul aranmakszn sanayi enerji yneticisi sertifikas veya bina enerji yneticisi sertifikas verilir.

(3) Sanayi ve bina sektrleri iin ayr ayr dzenlenmi olan enerji yneticisi sertifikalar ilgili sektrde kullanlmak kaydyla geerlidir. Bu ekilde ad geen sektrlerden sadece birisi iin enerji yneticisi sertifikas alm olanlarn dier sektrde enerji yneticisi olarak grev yapmak istemesi halinde bahse konu sektr iin ayr bir enerji yneticisi sertifikas verilmez. Bu kiilere, bu Ynetmelik kapsamnda tanmlanan ve sanayi ve bina sektrleri iin geerli olacak ekilde ve aada belirtilen usul ve esaslar erevesinde enerji yneticisi sertifikas verilir.

a) Sanayi ve bina sektrleri iin her iki enerji yneticisi sertifikasna sahip kiilerin yazl istekleri zerine, eski sertifikalar geri alnmak suretiyle ve bakaca bir art aranmakszn, bu Ynetmelik kapsamnda tanmlanm ve sanayi ve bina sektrlerinde geerli olacak ekilde enerji yneticisi sertifikas verilir.

b) Sanayi veya bina sektrlerinden sadece birisi iin enerji yneticisi sertifikas sahibi olup, enerji yneticisi sertifikas sahibi olmad dier sektrde de enerji yneticisi olarak grev yapmak isteyenlere, Genel Mdrlk tarafndan bu Ynetmelik kapsamnda dzenlenen merkezi snavlara girmeleri ve baarl olmalar halinde, enerji yneticisi eitimlerine devam art aranmakszn, ancak snav creti ve sertifika bedeli alnmak kaydyla, bu Ynetmelik kapsamnda tanmlanm ve sanayi ve bina sektrlerinde geerli olacak ekilde enerji yneticisi sertifikas verilir. Girdii ilk snavda baarl olamayanlara en fazla bir kez daha snava girme hakk tannr. Girdii her iki snavda da baarl olamayanlarn her iki sektrde geerli olacak ekilde enerji yneticisi sertifikas almak zere merkezi snavlara girebilmeleri iin, bu Ynetmelik hkmleri erevesinde dzenlenen enerji yneticisi eitimlerine katlmalar ve gerekli ykmllkleri yerine getirmeleri gerekir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin geici 8 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Destek uygulamalarnda belgelendirmeye esas olan yrrlkteki ulusal veya uluslararas ISO 50001 TS ISO 50001 Enerji Ynetim Sistemi-Kullanm Klavuzu ve artlar Standard

GEC MADDE 8 (1) 15 inci maddenin nc fkrasnn (b) bendi, ayn maddenin beinci fkras, 18 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendi ve 20 nci maddenin sekizinci fkras uyarnca, belgelendirmeye esas olan yrrlkteki ulusal veya uluslararas ISO 50001 Enerji Ynetim Sistemi-Kullanm Klavuzu ve artlar Standard belgesine sahip olma art 1/1/2014 tarihine kadar aranmaz.

MADDE 14 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Genel veya ak alan aydnlatma kapsamna giren yol, cadde, sokak, alt ve st geit ve meydan aydnlatmalarna ilikin teknik kriterler

GEC MADDE 9 (1) Genel veya ak alan aydnlatma kapsamna giren yol, cadde, sokak, alt ve st geit ve meydan aydnlatmalarna ilikin teknik kriterler bu Ynetmeliin yrrle girmesini takip eden bir yl iinde Trkiye Elektrik Datm Anonim irketi tarafndan Resm Gazetede yaymlanr ve uygulamada bu kriterlere uyulmas arttr.

MADDE 15 Bu Ynetmeliin 4 nc maddesi ile eklenen altnc fkra, bu Ynetmeliin yaym tarihinden ay sonra, dier maddeleri ise bu Ynetmeliin yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 16 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/10/2011

28097