19 Mart 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28946

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            :   17/3/2014

KARAR NO    :   2014/ÖİB-K-36

KONU              :   TCDD adına kayıtlı Denizli ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 657 ada, 11 no.lu parsel satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine istinaden Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,

ÖYK’nın 16/07/2012 tarih, 2012/104 sayılı Kararıyla “satış” yöntemiyle özelleştirilmek üzere kapsam ve programa alınan T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına kayıtlı Denizli ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 657 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı 554,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1. TCDD adına kayıtlı Denizli ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 657 ada, 11 no.lu parsel 554,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 460.000.- (dörtyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Selattin KÖRÜKMEZ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Selattin KÖRÜKMEZ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 450.000.-(dörtyüzellibin) Türk lirası bedelle ikinci teklifi veren Engin AKŞİT’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Engin AKŞİT’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.