10 Mart 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28937

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı şartının aranıp aranmayacağı Senatoca belirlenmek üzere, tezli yüksek lisans programlarında başvurduğu puan türünde ALES’ten 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları,”

“(5) Tezli yüksek lisans ile doktora programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması ve mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna göre yapılır. Adayların;

a) ALES puanının %50’si,

b) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si,

c) Mülakat ve/veya yazılı notunun %30’u

toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanların ilgili programlara yerleştirilmeleri, EYK tarafından yapılır.”

“(6) Tezsiz yüksek lisans programlarında lisans not ortalamasının %50’si ile mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %50’si toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanların ilgili programlara yerleştirilmeleri, EYK tarafından yapılır. Uzaktan öğretim programlarında adayların programlara yerleştirilmeleri ise lisans not ortalamasına göre EYK tarafından yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili EABD/EASD’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer lisansüstü programlardan veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu şekilde seçilecek derslerin sayısı ikiyi geçemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, toplam otuz ulusal krediden ve doksan AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. AKTS kredisi ve değerlendirme, Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Öğrenci, dönem projesi konusunu en erken birinci yarıyılın sonunda seçer. Danışman ve ilgili EABDB/EASDB tarafından onaylanmış proje önerisi, enstitüye teslim edilir ve EYK kararıyla kesinleşir. Dönem projesi, danışman tarafından yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Dönem projesinin yetersiz görülmesi halinde öğrenci takip eden yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırır. Dönem projesini iki yarıyılda tamamlayamayan öğrenci, proje konusunu ve danışmanını değiştirebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Dönem projesi, danışmanı tarafından yeterli olarak değerlendirilen ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir.”

“(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2012

28172